Studento viza

DUK

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

JAV priima užsienio šalių piliečius, atvykstančius į JAV mokytis. Prieš teikdami studento vizos paraišką, visi asmenys turi būti priimti ir patvirtinti pasirinktos mokyklos arba programos. Kai švietimo įstaiga priima mokytis, kiekvienam pareiškėjui pateikia patvirtinimo dokumentus, būtinus studento vizos paraiškai pateikti.

Vizų aprašymai ir sąlygos

F-1 viza
Tai dažniausiai išduodama studento viza. Jei norite mokytis patvirtintoje akademinėje įstaigoje, pavyzdžiui, akredituotame JAV koledže ar universitete, privačioje vidurinėje mokykloje, ar užsirašyti į patvirtintą anglų kalbos programą, tuomet jums reikia F-1 vizos. Taip pat F-1 vizos reikės, jei jūsų mokymosi kursą sudaro daugiau nei 18 valandų per savaitę.

M-1 viza
Jei JAV norite mokytis ne akademinėje švietimo įstaigoje ar įgyti profesinį išsilavinimą, jums reikės M-1 vizos.

Daugiau informacijos apie kiekvieną iš šių vizų ir galimybes mokytis JAV rasite „Education USA“ interneto svetainėje.

JAV viešosios mokyklos

U.S. Public School
Pagal JAV įstatymus užsieniečiams draudžiama lankyti viešąją pradinę mokyklą (nuo darželio iki 8 klasės) arba dalyvauti viešai finansuojamose suaugusiųjų mokymo programose. Taigi F-1 vizos negali būti išduodamos norint mokytis tokiose mokyklose.p>

F-1 viza gali būti išduodama, kai pageidaujama lankyti viešąją vidurinę mokyklą (9–12 klasės), tačiau moksleivis negali lankyti mokyklos ilgiau nei 12 mėnesių. Taip pat mokykla I-20 formoje turi pažymėti, kad moksleivis sumokėjo nesubsidijuojamą mokestį už mokslą, ir nurodyti sumokėtą sumą.

Daugiau informacijos apie F-1 vizos gavimo teisinius reikalavimus rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.

Dėmesio: A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 ar kitų išvestinių neimigracinių vizų turėtojai gali lankyti viešąją pradinę ir vidurinę mokyklas.

Pagalba norintiesiems mokytis JAV, mokslo įstaigos paieška

Studentai, norintys mokytis JAV mokymo įstaigoje, turėtų susisiekti su JAV ambasados švietimo programų specialiste Rasa Baukuviene (baukuviener@state.gov) arba apsilankyti Vilniaus „EducationUSA” centro Facebook puslapyje, ar susisiekti el. paštu vilnius@educationusa.org, arba apsilankykite Kauno „EducationUSA“ centre ar apsilankykite jų Facebook puslapyje. Tiek Vilniaus, tiek Kauno centrai yra akredituoti „EducationUSA“ atstovai Lietuvoje. Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

Ribotą informaciją apie JAV mokyklas ir paraiškų teikimo procesą rasite JAV ambasados informacijos išteklių centre. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite JAV ambasados interneto svetainės skiltyje „Švietimas - kultūra“.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate F arba M vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 160 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia); jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje);
 • patvirtintą I-20 formą iš mokyklos ar programos JAV.
 • I-901 formos SEVIS mokesčio kvitas, nurodantis, kad sumokėjote SEVIS mokestį. Daugiau informacijos rasite SEVIS svetainėje .

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

 • paso numerį
 • CGI numeris
 • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Į pokalbį reikia atsinešti šiuos dokumentus:

 • Dokumentus, rodančius stiprius finansinius, socialinius ir šeiminius ryšius su gimtąja šalimi, dėl kurių grįšite iš JAV pasibaigus studijų programai.
 • Finansinius ir kitus dokumentus, kurie, jūsų manymu, pagrįs vizos paraišką ir kuriuose yra patikimų įrodymų, kad turite pakankamai lėšų visoms išlaidoms pirmaisiais studijų metais padengti ir gausite lėšų visoms išlaidoms padengti, kol gyvensite JAV. M-1 vizos pareiškėjai turi įrodyti, kad gali sumokėti už mokslą ir padengti kitas išlaidas buvimo šalyje laikotarpiu.
 • Banko sąskaitų išrašų fotokopijos nebus priimamos be originalų arba banko knygelių originalų.
 • Jei jus finansiškai remia kitas asmuo, atsineškite įrodymų, kokie ryšiai jus sieja su tuo žmogumi (pavyzdžiui, gimimo liudijimą), rėmėjo vėliausiai mokėtų mokesčių formų originalus ir rėmėjo banko knygutę ir (arba) terminuotų indėlių pažymas.
 • Akademinius dokumentus, liudijančius pasiruošimą mokytis. Kitus naudingus dokumentus, pavyzdžiui, pažymas apie mokymosi rezultatus (geriau originalus) su pažymiais, viešųjų egzaminų pažymas (A lygis ir t. t.), standartinių testų rezultatus (SAT, TOEFL ir t. t.) ir diplomus.
 • Pažymių išrašas iš Jūsų mokyklos, jei esate grįžtantis studentas.

Šeimos nariai

Sutuoktiniai ir (arba) nesusituokę jaunesni nei 21 metų vaikai, kurie nori lydėti pagrindinės vizos turėtoją į JAV arba vykti su juo gyventi jo vizito šalyje laikotarpiu, turi gauti išvestines F arba M vizas. Išvestinės vizos F arba M vizos turėtojų tėvams nėra.

Šeimos nariai, kurie neketina gyventi JAV su pagrindinės vizos turėtoju, tačiau nori jį aplankyti per atostogas, gali teikti lankytojo vizos (B-2) paraišką.

Sutuoktinis ir šeimos nariai, turintys išvestinę F arba M vizą, negali dirbti JAV. Jei jūsų sutuoktinis (vaikas) nori dirbti, jis (ji) turi gauti atitinkamą vizą.

Išlaikytinių patvirtinamieji dokumentai

Pareiškėjai, turintys išlaikytinių, taip pat privalo pateikti:

 

 • Studentą ir jo (jos) sutuoktinį ir (arba) vaiką siejančius ryšius (pavyzdžiui, santuokos ir gimimo liudijimus).
 • Pageidaujama, kad šeimos nariai teiktų vizos paraiškas vienu metu, tačiau jei sutuoktinis ir (arba) vaikas gali teikti paraišką tik vėliau (ir atskirai), jam reikia atsinešti studento vizos turėtojo paso bei vizos kopijas ir visus kitus reikiamus dokumentus.

Kita informacija

Neprivalomieji praktiniai mokymai
F-1 vizos turėtojai prieš įvykdydami arba įvykdę visus studijų programos reikalavimus jai užbaigti (neskaitant baigiamojo rašto darbo ar jo atitikmens) gali lankyti iki 12 mėnesių trukmės neprivalomuosius praktinius mokymus. Neprivalomieji praktiniai mokymai nėra studento akademinio darbo dalis ir praktiniams mokymams skirtas laikas nebus fiksuojamas studento studijų programoje, taip pat neturės įtakos studijų baigimo datai. Studentai, teikiantys F vizos paraišką, kad galėtų lankyti neprivalomuosius praktinius mokymus, turi pateikti I-20 formą su nurodyta studijų baigimo data (studijos jau gali būti pasibaigusios). Tačiau tokiose I-20 formose turi būti atitinkamo mokyklos pareigūno pastaba, kad studentas priimtas į neprivalomųjų praktinių mokymų programą, kuri tęsiasi ir po reguliaraus studijų laikotarpio pabaigos datos. Be to, studentas turi įrodyti, kad USCIS patvirtino jo praktinių mokymų programą arba kad jis pateikė paraišką ir laukia atsakymo. Tai jis daro pateikdamas leidimą dirbti arba I-797 formą, kurioje nurodyta, jog pateikė paraišką dalyvauti neprivalomųjų praktinių mokymų programoje.

Studento vizos galiojimas nutraukus mokslus
Studentai, kurie nelanko paskaitų ilgiau nei penkis mėnesius, gali kreiptis ir gauti naują F-1 arba M-1 studento vizą ir grįžti mokytis po kelionės į užsienį, kaip paaiškinta toliau.

JAV esantys studentai
Remiantis Imigracijos įstatymu, F-1 arba M-1 vizą turintis studentas gali prarasti šį statusą, jei nepratęs mokslų per penkis mėnesius nuo datos, kai pakeitė mokslo įstaigą ar studijų programą. Jei studentas netenka statuso, jo F arba M viza taip pat nebegalios vykstant (grįžtant) į JAV, nebent USCIS grąžins statusą. Daugiau informacijos rasite USCIS svetainėje ir nurodymuose, kaip teikti neimigranto statuso pratęsimo (pakeitimo) paraiškos I-539 formą.

Studentai, grįžtantys į JAV iš kelionės užsienyje
Studentai, kurie išvyksta iš JAV ir nutraukia mokslus penkiems mėnesiams ar ilgiau, gali netekti F-1 arba M-1 statuso, nebent jų veikla užsienyje yra susijusi su studijuojamu dalyku. Prieš išvykdami studentai turėtų su atitinkamu mokslo įstaigos pareigūnu pasitarti, ar jų būsima veikla užsienyje yra susijusi su studijuojamu dalyku.

Kai į JAV grįžęs studentas, kuris buvo išvykęs iš JAV ir neturėjo studento statuso ilgiau nei 5 mėnesius, Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybos imigracijos inspektoriui pateikia anksčiau naudotą F-1 arba M-1 vizą, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs, Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybos imigracijos inspektorius gali neįleisti studento į šalį, nes šis neturi tinkamos neimigracinės vizos. Muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba taip pat gali panaikinti vizą, leidusi studentui atsiimti paraišką dėl įleidimo į šalį. Todėl studentai, kurie grįžta į JAV tęsti studijų po ilgesnio nei penkių mėnesių nebuvimo, kai jų veikla užsienyje nesusijusi su studijuojamu dalyku, turėtų kreiptis į ambasadą dėl naujos vizos išdavimo.