Mainų programos dalyvio viza

DUK

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

JAV priima užsienio šalių piliečius, atvykstančius į JAV dalyvauti mainų programose. Prieš teikdami vizos paraišką, visi mainų programose dalyvaujantys asmenys turi būti priimti ir patvirtinti įgaliotojo programos rėmėjo. Kai priimami, kiekvienas pareiškėjas iš mokslo įstaigos ar programos rėmėjų gauna patvirtinimo dokumentus, būtinus teikiant paraišką dėl vizos.

Mainų programos dalyvio J viza skirta skatinti keitimuisi žmonėmis, žiniomis ir gebėjimais švietimo, meno ir įvairių mokslo šakų srityse. Mainų programose gali dalyvauti visų akademinių lygių studentai, įvairiose įmonėse dirbantys stažuotojai, institucijos ir agentūros, pradinių, vidurinių ir specializuotų mokyklų mokytojai, dėstytojai, atvykstantys dėstyti ar dirbti mokslinio darbo aukštojo mokslo įstaigose, mokslininkai, medicinos ir giminingų sričių praktikantai, užsieniečiai, atvykstantys į šalį keliauti, stebėti, konsultuoti, atlikti mokslinių tyrimų, mokyti, dalytis arba demonstruoti specializuotų žinių ar gebėjimų, dalyvauti organizuotose bendradarbiavimo su žmonėmis programose.

Šeimos nariai

Sutuoktiniai arba jaunesni nei 21 metų nesusituokę vaikai, kurie nori lydėti pagrindinės J-1 vizos turėtoją į JAV arba vykti su juo gyventi jo vizito šalyje laikotarpiu, turi gauti J-2 vizas. Sutuoktinis arba vaikai, kurie neketina gyventi JAV su pagrindinės vizos turėtoju, tačiau nori jį aplankyti per atostogas, gali teikti lankytojo (B-2) vizos paraišką.

Mainų programos JAV dalyvio sutuoktinis ir (arba) vaikas negali dirbti turėdamas J-2 vizą, nebent užpildė I-765 formą – leidimo dirbti paraišką. I-765 forma turi būti peržiūrėta USCIS ir J-2 vizos turėtojui turi būti suteiktas leidimas dirbti. USCIS interneto svetainėje yra PDF dokumentas Leidimo dirbti suteikimas. Jame rasite daugiau informacijos.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate J vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • jei jūsų J vizos programos neremia JAV vyriausybė (jei remia, programos kodas prasideda raide G) – kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 160 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos apdorojimo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia); jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje);
 • patvirtintą DS-2019 formą iš programos JAV.
 • jei jūsų J programos neremia Jungtinių Valstijų vyriausybė (programos kodas prasideda raide "G"), jūs turite sumokėti SEVIS mokestį. Daugiau informacijos rasite SEVIS svetainėje .

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

 • paso numerį
 • CGI numeris
 • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Į pokalbį reikia atsinešti šiuos dokumentus:

 • Dokumentus, rodančius stiprius finansinius, socialinius ir šeiminius ryšius su gimtąja šalimi, dėl kurių grįšite iš JAV pasibaigus studijų programai.
 • Finansinius ir kitus dokumentus, kurie, jūsų manymu, pagrįs vizos paraišką ir kuriuose yra patikimų įrodymų, kad turite pakankamai lėšų visoms išlaidoms pirmaisiais studijų metais padengti ir gausite lėšų visoms išlaidoms padengti, kol gyvensite JAV.
 • Banko sąskaitų išrašų fotokopijos nebus priimamos be originalų arba banko knygelių originalų.
 • Jei jus finansiškai remia kitas asmuo, atsineškite įrodymų, kokie ryšiai jus sieja su tuo žmogumi (pavyzdžiui, gimimo liudijimą), rėmėjo vėliausiai mokėtų mokesčių formų originalus ir rėmėjo banko knygutę ir (arba) terminuotų indėlių pažymas.
 • Akademinius dokumentus, liudijančius pasiruošimą mokytis. Kitus naudingus dokumentus, pavyzdžiui, pažymas apie mokymosi rezultatus (geriau originalus) su pažymiais, viešųjų egzaminų pažymas (A lygis ir t. t.), standartinių testų rezultatus (SAT, TOEFL ir t. t.) ir diplomus.

Išlaikytinių patvirtinamieji dokumentai

Jei turite išlaikytinių, taip pat privalote pateikti:

 • sutuoktinį ir (arba) vaiką ir jus siejančius ryšius (pavyzdžiui, santuokos ir gimimo liudijimus);
 • kiekvienas sutuoktinis arba vaikas turi turėti savo DS-2019 formą. Ši forma naudojama vizai, reikalingai sutuoktiniui (vaikui) vykti į JAV kartu su jumis (kai jūs esate pagrindinės mainų programos dalyvio vizos turėtojas) arba atvykti pas jus vėliau, gauti.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie mainų programų dalyvių vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.