Religinio darbuotojo viza

DUK

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Asmenims, norintiems vykti į JAV laikinai dirbti religinio pobūdžio darbo, kaip aprašyta Imigracijos ir pilietybės įstatymo 101 straipsnio a dalies 15 punkto R papunktyje, skirta R viza.

Sąlygos

Religinių darbuotojų kategorijai priklauso asmenys, kuriems atitinkamos institucijos suteikia teisę atlikti religines apeigas ir kitus veiksmus, dažniausiai atliekamus to regiono įgaliotųjų dvasininkų, ir darbuotojai, atliekantys su religija susijusį darbą. Jei norite gauti religinio darbuotojo vizą, turite atitikti šiuos kriterijus:

 • būti religinės denominacijos, JAV pripažintos sąžininga ne pelno religine organizacija, narys;
 • jūsų religinė denominacija ir jos padalinys, jei taikytina, turi būti atleisti nuo mokesčių arba atitikti sąlygas būti atleistiems nuo mokesčių;
 • jūs turite:
  a) būti denominacijos narys bent dvejus metus iki datos, kai pateikėte prašymą dėl religinio darbuotojo statuso,
  b) ketinti dirbti savo denominacijos dvasininku arba atlikti kitas religines pareigas sąžiningoje ne pelno organizacijoje (arba tokios organizacijos padalinyje, atleistame nuo mokesčių),
  c) bent vienerius metus praleisti kitoje šalyje, jei prieš tai penkerius metus dirbote JAV turėdami religinio darbuotojo kategoriją.
  Nebūtina turėti užsienyje gyvenamosios vietos, kurios neketinate palikti. Tačiau turite ketinti išvykti iš JAV pasibaigus šio statuso galiojimo laikui, jei nėra ypatingų atvejų ar priešingų įrodymų.

Prašymai

Jūsų būsimas darbdavys turi užpildyti USCIS I-129 formą – prašymą priimti darbuotoją neimigrantą. Daugiau informacijos apie I-129 formos pildymą ir reikalavimus rasite USCIS interneto svetainės tinklalapyje apie R-1 laikinuosius religinius darbuotojus neimigrantus.

Dėmesio: būsimieji darbdaviai turi užpildyti prašymą kaip įmanoma greičiau (bet ne anksčiau nei 6 mėnesiai iki darbuotojo darbo pradžios), kad būtų pakankamai laiko prašymui ir vizai apdoroti.

Prašymas, I-129 forma, turi būti patvirtintas prieš jums pateikiant ambasadai vizos paraišką. Kai prašymas bus patvirtintas, jūsų darbdavys arba agentas gaus pranešimą apie atliekamus veiksmus – I-797 formą. Konsulinis pareigūnas vykstant pokalbiui naudodamas Valstybės departamento prašymų informacijos valdymo paslaugą (PIMS) patikrins, ar jūsų prašymas tikrai patvirtintas.

Į pokalbį ambasadoje turite atsinešti I-129 prašymo kvito numerį, kaip įrodymą, kad jūsų prašymas patvirtintas. Atkreipkite dėmesį, kad prašymo patvirtinimas negarantuoja vizos išdavimo, jei jums negali būti išduota viza pagal JAV imigracijos įstatymą.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate religinio darbuotojo vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 190 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia ); jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje);
 • kvito numerį, išspausdintą ant jūsų patvirtinto I-129 prašymo. Atkreipkite dėmesį, kad I-797 formos einant į pokalbį nebereikia.

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

   • paso numerį
   • „Swedbank“ kvito numerį (spragtelėkite čia, jei nerandate numerio)
   • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Į pokalbį reikia atsinešti šiuos dokumentus:

 • Jus įdarbinančios organizacijos konkretaus padalinio įgaliotojo pareigūno laišką, kuriame patvirtinama, kad iš dalies arba visiškai išlaikėte narystę religinėje organizacijoje už JAV ribų, kad užsienio ir JAV religinės organizacijos priklauso tai pačiai religinei denominacijai ir kad prieš pat pateikdami R vizos paraišką bent dvejus metus, kaip reikalaujama, buvote religinės denominacijos narys.
 • Jei esate dvasininkas – dokumentus, patvirtinančius, kad turite teisę atlikti religines apeigas toje denominacijoje. Pareigos turi būti smulkiai paaiškintos.
 • Jei esate religinis specialistas – dokumentus, patvirtinančius, kad turite bent bakalauro laipsnį arba jo ekvivalentą ir kad toks laipsnis reikalingas religinei profesijai.
 • Jei dirbsite ne pagal profesiją – kad turite tinkamą kvalifikaciją, jeigu darbas susijęs su tradicine religine funkcija.
 • Dokumentus, patvirtinančius susitarimą dėl užmokesčio, įskaitant užmokesčio dydį ir šaltinį, kitas kompensavimo rūšis, pavyzdžiui, už maistą ir būstą, ir visas kitas piniginę vertę turinčias privilegijas ir patvirtinimą, kad toks užmokestis bus mokamas už suteiktas paslaugas.
 • Religinės denominacijos ar padalinio konkretaus skyriaus, kuriam teiksite paslaugas, pavadinimą ir adresą.
 • Jei dirbsite organizacijai, kuri palaiko ryšius su religine denominacija – šių organizacijų ryšio apibūdinimą.
 • Įrodymus apie jūsų religinės organizacijos lėšas ir veiklos metodus.
 • Jūsų organizacijos įregistravimo, vadovaujantis atitinkamais įstatymais, dokumentus.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie religiniams darbuotojams skirtas vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.