Darbo viza

DUK

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Jei norite laikinai dirbti JAV kaip neimigrantas, vadovaujantis JAV imigracijos įstatymu jums reikės specialios vizos, priklausomai nuo darbo pobūdžio. Norint gauti didžiąją dalį laikinojo darbuotojo vizų, prieš pateikiant paraišką reikia, kad jūsų darbdavys ar agentas užpildytų prašymą. Šį prašymą turi patvirtinti USCIS padalinys JAV.

Visi pareiškėjai, norintys gauti H, L, O, P ir Q vizas, turi turėti prašymą, jų vardu patvirtintą USCIS. Prašymas, I-129 forma, turi būti patvirtintas prieš pateikiant ambasadai darbo vizos paraišką. Kai prašymas bus patvirtintas, jūsų darbdavys arba agentas gaus pranešimą apie atliekamus veiksmus – I-797 formą. Konsulinis pareigūnas vykstant pokalbiui naudodamas Valstybės departamento prašymų informacijos valdymo paslaugą (PIMS) patikrins, ar jūsų prašymas tikrai patvirtintas.

Į pokalbį ambasadoje turite atsinešti I-129 prašymo kvito numerį, kaip įrodymą, kad jūsų prašymas patvirtintas. Atkreipkite dėmesį, kad prašymo patvirtinimas negarantuoja vizos išdavimo, jei jums negali būti išduota viza pagal JAV imigracijos įstatymą.

Vizų aprašymai ir sąlygos

H-1B (darbas pagal specialybę)
H-1B viza reikalinga, jei vykstate į JAV teikti paslaugų pagal profesiją. Norėdami gauti šią vizą, turite turėti bakalauro arba aukštesnį kvalifikacinį laipsnį (ar jį atitinkantį) konkrečioje srityje, kurioje norite dirbti. USCIS nustatys, ar jūsų pageidaujamas darbas priskiriamas darbui pagal specialybę ir ar jūs galite jį dirbti. Jūsų darbdavys turi užpildyti darbo sąlygų paraišką Darbo departamente. Joje reikia nurodyti su jumis sudarytos darbo sutarties terminus ir sąlygas.

H1B1 viza vykstantiems laikinai dirbti tarptautinės sutarties pagrindu

Su Čile ir Singapūru pasirašytos laisvosios prekybos sutartys suteikia teisę kvalifikuotiems Čilės ir Singapūro piliečiams tam tikromis aplinkybėmis laikinai įsidarbinti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dėl tokios vizos gali kreiptis tik Čilės ir Singapūro piliečiai, tačiau jų sutuoktiniai ir vaikai gali būti kitų šalių piliečiai.
Asmenys, besikreipiantys dėl H-1B1 vizos, turi turėti darbdavio pateiktą ir specialybę atitinkantį darbo pasiūlymą, tačiau darbdavys neturi teikti peticijos dėl neimigracinės vizos suteikimo darbuotojui (I-129 formos), o pačiam darbuotojui nereikia gauti peticijos patvirtinimo (I-797 formos). Tačiau prieš darbuotojui kreipiantis dėl vizos, peticiją pateikęs asmuo privalo kreiptis į Darbo departamentą ir gauti leidimą užsieniečio įdarbinimui. Daugiau informacijos apie H-1B1 vizą rasite internetiniame puslapyje https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (sezoniniai žemės ūkio darbininkai)
H-2A viza leidžia JAV darbdaviams atsivežti užsieniečių į JAV laikiniems žemės ūkio darbams dirbti, kai trūksta vietos darbuotojų. Jei norite dirbti laikinus arba sezoninius žemės ūkio darbus ar teikti kitas su žemės ūkiu susijusias paslaugas JAV, jums reikia H-2A neimigracinės vizos. JAV darbdavys (arba JAV žemės ūkio produkcijos gamintojų asociacija, laikoma bendru darbdaviu), turi jūsų vardu užpildyti I-129 formą – prašymą priimti darbuotoją neimigrantą.

H-2B viza (kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai)
Šios vizos reikia, jei vykstate į JAV dirbti darbo, kuris yra laikinas arba sezoninis ir kuriam atlikti JAV trūksta darbininkų. Jūsų darbdavys iš Darbo departamento turi gauti pažymą, kurioje patvirtinama, jog darbui, kurį norite dirbti, JAV nėra tinkamų kvalifikuotų darbininkų.

H-3 (stažuotojas)
Šios vizos reikia, jei vykstate į JAV mokytis dirbti pas darbdavį, išskyrus stažuotes įgijus bakalauro laipsnį ar studijuojant toliau, ne ilgiau kaip dvejų metų laikotarpiui. Už darbą jums gali būti mokama, leidžiama dirbti savarankiškai. Stažuotė negali būti skirta našiam užimtumui suteikti ir rengiama šalyje, kurioje gyvenate.

H-4 (šeimos nariai)
Jei turite galiojančią H vizą, jūsų sutuoktinis arba nesusituokę vaikai (jaunesni nei 21 metai) gali gauti H-4 vizą, su kuria galės jus lydėti į JAV. Tačiau jūsų vaikai arba sutuoktinis būdami JAV negalės dirbti.

L-1 (įmonės viduje perkeliami asmenys)
Jei dirbate tarptautinėje įmonėje ir jus laikinai perkelia į kitą tos pačios įmonės padalinį JAV, reikia L-1 vizos. Tarptautinė įmonė gali būti registruota JAV arba kitoje šalyje. Norėdami gauti L-1 vizą, turite priklausyti vadybininkų arba vadovų grandžiai arba turėti ypatingų žinių ir būti paskirtas eiti kurios nors iš minėtų grandžių pareigas JAV esančiame įmonės padalinyje, tačiau nebūtinai lygiai tokias pačias. Be to, ankstesnė darbo vieta turi būti ne JAV, joje turite būti be pertraukų išdirbę metus per trejus metus iki JAV vizos paraiškos pateikimo. L-1 vizos paraišką galite teikti tik tuomet, kai jūsų įmonės padalinys JAV gaus patvirtintą prašymą iš USCIS – lapo formatu arba individualų.

L-2 (šeimos nariai)
Jei turite galiojančią L vizą, jūsų sutuoktinis arba nesusituokę vaikai (jaunesni nei 21 metų) gali gauti šią išvestinę vizą. Dėl neseniai pasikeitusio įstatymo jūsų sutuoktinis gali prašyti leidimo dirbti. Jūsų sutuoktinis turi atvykti į JAV su savo L-2 viza ir tuomet pateikti užpildytą I-765 formą (galima gauti USCIS) ir sumokėti paraiškos mokestį. Jūsų vaikai JAV dirbti negalės.

O
O vizos išduodamos žmonėms, turintiems ypatingų gabumų mokslo, meno, švietimo, verslo ir sporto srityse, daug pasiekusiems filmų ir televizijos laidų kūrėjams ir jų pagrindiniam personalui.

P (menininkai ir pramogų pasaulio atstovai)
P vizos išduodamos tam tikriems sportininkams, pramogų pasaulio atstovams, menininkams, rengiantiems pasirodymus JAV, ir jų pagrindiniam personalui.

Q
Q vizos reikia, jei vykstate į JAV teikti mokymų ir įsidarbinti tarptautinėje kultūrinių mainų programoje, dalytis gimtosios šalies istorija, kultūra ir tradicijomis. Reikia turėti jūsų vardu programos rėmėjo užpildytą prašymą, patvirtintą USCIS.

Kada teikti paraišką

Ambasada gali peržiūrėti jūsų H, L, O, P arba Q vizos paraišką ne vėliau kaip 90 dienų iki darbo pradžios, nurodytos jūsų I-797 formoje. Tačiau planuodami kelionę atkreipkite dėmesį, kad dėl federalinių reglamentų pasinaudoti JAV viza galite ne anksčiau kaip 10 dienų iki patvirtinto vizito, nurodyto I-797 formoje, pradžios.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate H, L, O, P ar Q vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 190 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia); jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje;
 • jei pateikėte L-1 vizos paraišką su lapo prašymu, turite sumokėti sukčiavimo prevencijos ir aptikimo mokestį (daugiau informacijos apie mokestį rasite čia);
 • kvito numerį, išspausdintą ant jūsų patvirtinto I-129 prašymo. Pokalbio metu spausdinta I-797 kopija nebūtina.

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

 • paso numerį
 • CGI numeris
 • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Jei dėl vizos kreipiatės pirmą kartą, sutaupysite laiko į pokalbį atsinešę šiuos dokumentus:

 • Savo darbinės kvalifikacijos įrodymus, įskaitant universiteto diplomus.
 • Esamo ir buvusių darbdavių laiškus su išsamia informacija apie jūsų pareigas, projektus, su kuriais dirbote, ir darbo trukmę.
 • Jei šiuo metu dirbate ir turite H-1B statusą, pateikite dabartiniais kalendoriniais metais gauto atlyginimo lapelius ir visais metais, išdirbtais JAV, sumokėtų federalinių mokesčių ataskaitas (Vidaus pajamų tarnybos [IRS] 1040 ir W-2 formos). Atsineškite:
  • atlyginimo lapelius iš dabartinės arba paskutinės darbovietės;
  • dabartinės ir buvusių darbo vietų personalo vadovų vardus, pavardes ir telefono numerius;
  • gyvenimo aprašymą.

Šeimos nariai

Jūsų šeimos nariai turi atsinešti visus dokumentus, reikalingus neimigracinei vizai gauti, ir:

 • santuokos (sutuoktinis) ir (arba) gimimo liudijimą (nesusituokę vaikai, jaunesni nei 21 metų);
 • darbdavio laišką, patvirtinantį, kad išlaikytinis tebedirba;
 • jei šiuo metu jūsų sutuoktinis dirba JAV ir turi H-1B vizą – jo (jos) dabartiniais kalendoriniais metais gauto atlyginimo lapelius ir visais metais, išdirbtais JAV, sumokėtų federalinių mokesčių ataskaitas (Vidaus pajamų tarnybos [IRS] 1040 ir W-2 formos).

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie H, L, O, P ir Q vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainės laikinųjų darbuotojų tinklalapyje.