Pag-aaplay para sa Agarang Visa Appointment

Kung kayo ay agarang maglalakbay, kayo ay maaaring mabigyan ng mabilisang appointment.

Mga Batayan para sa Agarang Appointment

Mahalaga na kayo ay may hawak na kinakailangang mga dokumento bago pa gumawa ng kahilingingang ito. Tandaang mabuti na ang pagbigay ng hindi wastong salaysay tungkol sa pangangailangan ng agarang appointment ay may hindi magandang epekto na maaaring makasira sa iyong kredibilidad.

1. Medikal na Emerdyensi: Ang layunin ng paglakbay ay upang makakuha ng medikal na pangangalagang emerdyensi, upang samahan ang kamag-anak o amo para sa medikal na pangangalagang emerdyensi, o upang maglakbay na kasama ang malapit na miyembro ng pamilya (nanay, tatay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak, mga lolo’t lola, o apo) na mayroong pangangalagang emerdyensi sa Estados Unidos.Kailangang patunay: Isang sulat buhat sa doktor na gumagamot/gagamot sa iyo o sa iyong mahal sa buhay na nagpapahayg ng kondisyong medical at pagmamadali sa kalagayan; patunay ng inyong relasyon sa taong may sakit o taong may karamdaman.

2. Pagbuburol/Pagkamatay: Ang layunin ng paglakbay ay upang dumalo sa burol o magsagawa ng mga pagsasaayos para sa pag-uwi ng bangkay ng malapit na miyembro ng pamilya (nanay, tatay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak, mga lolo’t lola, o apo) sa Estados Unidos. Kailangang patunay: Isang sulat mula sa direktor ng punerarya na nagsasabi na ang mga impormasyon at detalye ng namatay at petsa ng pagburol ay nagpapatunay na ang namatay ay ang inyong malapit na kamag-anak.

3. Opisyal o Business: Ang layunin ng paglakbay ay para asikasuhin ang mga importanteng bagay kung saan ang mga kinakailangan ay di agarang nabatid/nalaman. Kailangang patunay:sulat mula sa kumpanya sa Estados Unidos at kumpanya mula sa Pilipinas na nagsasabi ng pagpapabilis ng nakaplanong pagbisita, nagsasaad ng uri ng pagbisita at ang malaking pagkawala sa kiumpanya kung sakaling hindi makakuha ng agarang appointment.

Kinakailangan sa Appointment Pang-emerdyensi

Mahalaga na ikaw ay mayroong mga dokumento bago gawin ang paghiling na ito. Tandaang mabuti na ang pagbigay ng mali o huwad na pahayag ukol sa pangangailangan ng Appointment Pang-emerdyensi ay maaring makasama sa iyong kredibilidad at maka-apekto sa iyong pag-aplay ng visa.

1. Pang-emerdyensi na Gamutan: Ang dahilan ng pagbiyahe ay upang makakuha ng pangangalagang pang-emerdyensing gamutan, o upang samaham ang isang kamag-anak o taga-empleyo para sa pang-emerdyensing gamutan pangangalaga, o ang bumiyahe para makasama ang isang kapamilya (ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak, lolo o lola o apo) na sumasailalim sa pangangalagang medikal sa Estados Unidos. Kinakailangang katibayan: Isaang sulat mula sa manggagamot na gumagamot sa inyo o sa iyong minamahal na nagsasalaysay ng kalagayang medikal, katibayan ng iyong relasyon sa maysakit o nasaktang tao.

2. Pagpalibing/Pagkamatay: Ang dahilan ng biyahe ay pag punta sa burol o ang pagsasaayos ng pagbalik ng bangkay ng isang malapit na kapamilya (ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak, lolo o lola o apo) mula Estados Unidos. Kinakailangang katibayan: Isang sulat mula sa direktor ng puneraria na nagsasabi ng impormasyon at mga detalye ng namatay at petsa ng burol; katibayang ang namatay ay isang malapit na kamag-anak.

3. Opisyal o business: Ang dahilan ng biyahe ay para asikasuhin ang mga importanteng bagay kung saan ang dahilan ng pagbiyahe ay di nalalaman nang maaga. Kinakailangang katibayan: isang sulat sa isang katapat na kompanya sa Estados Unidos at mula sa Pilipinas na nagpapatunay sa pagmamadali ng nai-planong pagbisita, tumutokoy tungkol sa business at ang mawawala kung ang isang Pang-emerdyensing Appointment ay hindi mangyayari.

Paano humiling ng Pangkagipitang Appointment:

Sundan ang mga hakbang bilang 1 at 2 upang magskedyul ng karaniwang Appointment. Mag-click dito.

Mahalagang Paalala :

Aabutin ng 4 na oras upang ang iyong MRV ay ma-proseso. Tapos maaring kang tumuloy sa Hakbang 3.

Hakbang 3: Mag-click dito. Upang makompleto ang isang Form ng pangkagipitang paghiling o tumawag sa call center upang humiling ng Pang-emerdyensing Appointment, habang sinisigurong naitala ang uri ng kagipitan ang inaakala mong papasa para sa isang minadaling appointment. Pagkatapos maipasa ang iyong hiling, mangyari sanang maghintay ng sagot mula sa Embahada/Consulado.

Hakbang 4: Kung inaprobahan ng Embahada o Konsulado ang iyong hiling, papadalhan nila kayo ng emerdyensi code na maaring gamitin upang makapag-iskedyul ng isang pang-emerdyensing paghiling habang online o sa call center.

Hakbang 5: Pumunta sa U. S. Embassy/Konulado sa petsa at sa oras ng iyong naitakdang oras ng interbyu habang dala-dala and mga kailangang dokumento.