Jesteś tutaj: Strona główna / Wiza służbowa / turystyczna

Wiza służbowa / turystyczna

Często zadawane pytania

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wiza na pobyt czasowy B-1/B-2 jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych (B-1), turystycznych oraz na leczenie (B-2). Wiza B-1 będzie odpowiednia, jeżeli planowana podróż ma na celu: konsultacje z partnerami biznesowymi, udział w spotkaniu biznesowym lub konferencji naukowej, uregulowanie spraw majątkowych, negocjacje kontraktów. Wiza B-2 będzie odpowiednia, jeżeli planowany wyjazd ma charakter rekreacyjny: turystyka, odwiedziny u przyjaciół lub krewnych, wyjazd na leczenie oraz czynności o charakterze korporacyjnym, społecznym lub usługowym. Wizy B-1 i B-2 są często łączone i wydawane jako jedna wiza: B-1/B-2.

Wymagania

W przypadku ubiegania się o wizę B-1/B-2 należy wykazać urzędnikowi konsularnemu, że kwalifikują się Państwo do otrzymania wizy amerykańskiej zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie (U.S. Immigration and Nationality Act, INA). Zgodnie z paragrafem 214(b) INA każda osoba ubiegająca się o wizę B-1/B-2 na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem, o ile nie wykaże, że:

 • udaje się do USA na pobyt czasowy, w celach służbowych, turystycznych lub podjęcia leczenia,
 • planuje pozostać jedynie przez określony czas w Stanach Zjednoczonych,
 • posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA,
 • mieszka na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją z krajem zamieszkania powiązania rodzinne, społeczne, ekonomiczne, które gwarantują, że po zakończeniu pobytu opuści USA.

Personel pomocniczy i pomoc domowa oraz członkowie załogi pracujący na statkach w obrębie szelfu kontynentalnego (Outer Continental Shelf) mogą kwalifikować się do otrzymania wizy B-1 w określonych okolicznościach.

Niektórzy obywatele zagraniczni mogą nie kwalifikować się do otrzymania wizy zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie. Więcej informacji o wymaganiach, jakie należy spełnić, aby uzyskać wizę zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie, można znaleźć tutaj.

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W przypadku ubiegania się o wizę służbową/turystyczną należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby uzyskać więcej informacji o formularzu DS-160, należy odwiedzić stronę internetową z formularzem DS-160,
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu.

Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Formularz wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, aby dostarczyć informacji wystarczających do ustalenia, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi do jej uzyskania. Chociaż w większości przypadków nie jest to wymagane, ubiegający się o wizy mogą przynieść dodatkowe dokumenty, jeżeli ich zdaniem będą one pomocne w wyjaśnieniu celu wyjazdu, związków z krajem zamieszkania, czy też możliwości opłacenia podroży. Urzędnicy konsularni mogą zapoznać się z dodatkowymi dokumentami, jeśli w ich przekonaniu wniosą one istotne informacje dla rozpatrzenia sprawy. Przede wszystkim jednak będą brać pod uwagę, przedstawione podczas rozmowy, zamiary, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju zamieszkania. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

O ile dla większości osób ubiegających się o wizy nie jest to wymagane, to w pewnych sytuacjach dodatkowe dokumenty są niezbędne. Na przykład, jeżeli pobyt w USA był kiedykolwiek przedłużony lub uległ zmianie status wizowy, prosimy przynieść na rozmowę z konsulem wszystkie dokumenty z tym związane.

Osoby, które kiedykolwiek były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić "zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeśli wykroczenie/przestępstwo zostało popełnione w Polsce należy przedstawić „zapytanie o karalność” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli wykroczenie/przestępstwo popełniono poza Polską, należy przedstawić ”zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury wydane przez uprawnione organy kraju, na terytorium którego miało to miejsce.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Ostrzeżenie: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy.
Wszystkie informacje przedstawione podczas ubiegania się o wizę pozostaną poufne.

Dodatkowe dokumenty w przypadku osób ubiegających się o wizę na leczenie

Osoby udające się do USA, aby podjąć leczenie poza wymaganymi dokumentami wymienionymi powyżej i dokumentami wymaganymi przez urzędnika konsularnego, muszą przedłożyć

 • pismo z diagnozą medyczną od lekarza prowadzącego opisujące rodzaj dolegliwości oraz wyjaśniające powód podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub placówki zdrowia w USA, w którym wyrażona jest chęć przeprowadzenia leczenia danego przypadku oraz określona długość i koszt leczenia. (np. opieki lekarskiej, opłaty za pobyt w szpitalu, diagnostyki),
 • oświadczenie osoby lub organizacji o pokryciu kosztów transportu, zakwaterowania i procedur medycznych. Osoby gwarantujące pokrycie kosztów muszą przedłożyć potwierdzenie zdolności finansowej w postaci wyciągu z banku lub inne potwierdzenie dochodów/oszczędności lub kopie zeznań podatkowych poświadczone za zgodność z oryginałem.

Electronic Visa Update System (EVUS)

Zgodnie z umową podpisaną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o przedłużeniu ważności wiz, począwszy od 29 listopada 2016 r., obywatele Chin posiadający 10-letnie wizy B1, B2 lub B1 / B2 w paszportach Chińskiej Republiki Ludowej będą zobowiązani do aktualizacji informacji dotyczących ich danych osobowych jak również i innych informacji zawartych we wniosku wizowym za pośrednictwem strony internetowej, co dwa lata lub po otrzymaniu nowego paszportu lub wizy B1, B2 lub B1 / B2, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. System ten nosi nazwę EVUS - Electronic Visa Update System.
Witryna internetowa EVUS jest teraz dostępna umożliwiając dokonanie rejestracji pod adresem www.EVUS.gov. Aktualnie CBP nie pobiera opłaty za rejestrację w systemie EVUS. CBP przewiduje ewentualne wprowadzenie opłaty wpisowej do EVUS, ale termin nie jest jeszcze ustalony. Do czasu wprowadzenia opłaty podróżni mogą zapisywać się do EVUS bez opłat. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ceł i Ochrony Granic (CBP) będzie na bieżąco informował posiadaczy wiz o nowych informacjach przez cały rok. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cbp.gov/EVUS.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wizach służbowych i turystycznych proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.