Zásady ochrany osobných údajov

Na tejto strane:


Dôležité informácie o používaní týchto webových stránok

Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov uzavrelo zmluvu so spoločnosťou CGI Federal Inc. (CGI Federal), ktorá má ministerstvu pomáhať pri zhromažďovaní a spracovávaní informácií o žiadateľovi o udelenie víz. Spoločnosť CGI Federal vníma zásady ochrany osobných údajov veľmi citlivo. Tieto zásady ochrany osobných údajov sme prijali a tento oznam sme uverejnili preto, aby sme vás informovali o tom, ako zaobchádzame s osobnými informáciami, ktoré získavame od vlastníka údajov, v súvislosti s tým, ako používate túto webovú stránku, a to vrátane osobných údajov zadaných do tejto webovej stránky a biometrických údajov, ktoré zhromažďujeme počas predkladania žiadosti o udelenie víz. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so zbieraním, zhromažďovaním, používaním, uschovávaním a zverejňovaním údajov, ktoré predkladáte v súvislosti s udelením víz. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie, vrátane interaktívnej hlasovej odozvy a komunikácie telefonických centier vo vzťahu k predloženiu vašej žiadosti o udelenie víz. Ak si neželáte, aby vás spoločnosť CGI Federal kontaktovala, nepoužívajte, prosím, túto webovú stránku. Spoločnosť CGI Federal bude vaše osobné údaje používať len na účely:

  • zhromažďovania informácií o žiadateľovi za účelom ich predloženia Ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov;
  • prenosu osobných údajov Ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov, alebo za účelom zdieľania osobných údajov so subdodávateľmi, obchodníkmi alebo dodávateľmi spoločnosti CGI Federal, ak to bude potrebné pre spracovanie vašej žiadosti o udelenie víz;
  • dodržiavania platných zákonov, nariadení a súdneho procesu;
  • ochrany zdravia, bezpečnosti alebo prospechu;
  • ochrany našich práv alebo prijatia príslušných právnych opatrení; alebo
  • ako to bude inak potrebné pri plnení našej zmluvy uzavretej s vládou USA, pokiaľ takéto používanie povoľuje zákon a pokiaľ je v súlade s ostatnými obmedzeniami uvedenými v tomto dokument

 

Spoločnosť CGI Federal zhromažďuje len také informácie, ktoré sú potrebné pre spracovanie vašej žiadosti a vaše osobné údaje si ponechá na dobu, ktorá je potrebná v súvislosti s udeľovaním víz a v súvislosti s našou zmluvou uzavretou s Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov. Spoločnosť CGI Federal môže tiež používať také informácie, akými je napríklad vaša adresa interného protokolu (IP), poskytovateľ internetových služieb, operačný systém, čas a dátum vašej návštevy a štatistiky o návštevách iných stránok, ktoré táto webová stránka automaticky zhromažďuje na účely štatistického vykazovania, analýzy používania a efektívnosti tejto webovej stránky a iné požiadavky na vypracúvanie správ podľa našej zmluvy. Aby bolo možné vaše údaje ochrániť, spoločnosť CGI Federal zaviedla primerané organizačné, technické a fyzické opatrenia na zabránenie neoprávneného prístupu alebo zverejneniu vašich osobných údajov. Spoločnosť CGI Federal vyžaduje rovnako vysokú úroveň bezpečnosti informácií od všetkých tretích strán, ktoré sa zúčastňujú spracovávania vašich osobných údajov, akými sú napríklad subdodávatelia, obchodníci a dodávatelia. Avšak, z dôvodu charakteru internetu, spoločnosť CGI Federal nemôže zaručiť, že neoprávnené strany nebudú schopné prekonať tieto opatrenia a získať prístup k vašim osobným údajom a použiť ich na neprimerané účely. Táto webová stránka je určená len pre dospelé osoby a maloleté osoby musí pri poskytovaní osobných údajov sprevádzať dospelá osoba. Spoločnosť CGI Federal si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak budete mať akékoľvek otázky o zhromažďovaní alebo používaní vašich osobných údajov, zašlite ich, prosím, na support@ustraveldocs.com.

Kliknutím sem zobrazíte celé prehlásenie štítu súkromia spoločnosti CGI Federal.