Informácie o prisťahovaleckých vízach

Na tejto strane:


Prehľad

Vo všeobecnosti platí, že osoba, ktorá má záujem o trvalý pobyt v Spojených štátoch amerických, musí mať pred požiadaním o prisťahovalecké vízum petíciu schválenú Imigračným úradom USA (USCIS). Petíciu môže podať na schválenie buď oprávnený príbuzný alebo potenciálny zamestnávateľ v kancelárii Imigračného úradu USCIS v Spojených štátoch amerických. Špecifické informácie o podávaní prisťahovaleckých petícií sú k dispozícii na webovej stránke Imigračného úradu USCIS. Žiadateľ so schválenou petíciou s prioritným dátumom (teda aktuálne v poradí pripravenou na spracovanie), môže obratom požiadať o prisťahovalecké vízum alebo neprisťahovalecké vízum typu K.

Petície

S účinnosťou od 15. augusta 2011, musia žiadatelia o petíciu s trvalým pobytom na Slovensku, kde Imigračný úrad USCIS nemá kanceláriu pre verejnosť, podať petície I-130 poštou na adresu poštovej schránky Imigračného úradu USCIS v Chicagu. Veľvyslanectvá a konzuláty USA, ktoré nemajú zastúpenie Imigračného úradu USCIS, môžu akceptovať a spracovať formuláre I-130 len vo výnimočných prípadoch, ktoré sú uvedené nižšie. Táto zmena sa netýka formulárov I-130, ktoré boli správne zaregistrované na zahraničných veľvyslanectvách alebo konzulátoch USA, kde Imigračný úradu USCIS nemal zastúpenie pred 15. augustom 2011.

Adresa poštovej schránky Imigračného úradu USCIS v Chicagu pre bežné poštové zásielky:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Adresa poštovej schránky Imigračného úradu USCIS v Chicagu pre expresné poštové zásielky a zásielky kuriérom:
USCIS
Doporučene: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Ďalšie informácie o spôsobe podávania formulára I-130 poštou, do poštovej schránky Imigračného úradu USCIS v Chicagu, nájdete na webovej stránke Imigračného úradu USCIS http://www.uscis.gov alebo kontaktujte Imigračný úrad USCIS na telefónnom čísle v Spojených štátoch amerických 1-800-375-5283

Prisťahovalecký poplatok Imigračnému úradu USCIS

S účinnosťou od 1. februára 2013 musia všetci cestovatelia, ktorým boli vydané prisťahovalecké víza v zahraničí, pred vycestovaním do Spojených štátov amerických zaplatiť prisťahovalecký poplatok Imigračnému úradu USCIS vo výške 220 USD.  Od tohto nového poplatku sú oslobodení len budúci adoptívni rodičia, ktorých dieťa/deti vstupuje/ú na územie Spojených štátov amerických na základe adopcie alebo Haagskeho procesu, špeciálni prisťahovalci z Iraku a Afganistanu, žiadatelia s predchádzajúcim trvalým pobytom v USA a držitelia víz typu K.  Na nižšie uvedenej webovej adrese Imigračného úradu USCIS nájdete podrobnejšie informácie o novom poplatku vrátane kontaktných údajov Imigračného úradu USCIS: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Výnimočná registrácia

Od 15. augusta 2011 môžu žiadatelia o petíciu, ktorí sú presvedčení, že ich situácia si vyžaduje udelenie výnimky, požiadať konzulárne oddelenie o akceptovanie registrácie. Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.

Žiadateľ o petíciu musí podrobne vysvetliť dané okolnosti. Konzulárne oddelenie následne posunie žiadosť o udelenie výnimky príslušnému úradu USCIS v jurisdikcii príslušného veľvyslanectva alebo konzulátu USA. Imigračný úrad USCIS stanoví, či okolnosti daného prípadu predstavujú nárok na udelenie výnimky pre proces všeobecnej registrácie. Okolnosti, ktoré sú považované za podmienku na udelenie výnimky, sú uverejnené na webovej stránke USCIS.

Lekárske vyšetrenie

Všetci žiadatelia o prisťahovalecké vízum musia absolvovať lekárske vyšetrenie u lekára autorizovaného veľvyslanectvom. Informácie o lekárskom vyšetrení nájdete tu. Pokyny na vytvorenie časenky na lekárske vyšetrenie dostanete na veľvyslanectve. Nepokúšajte sa dohodnúť si termín vyšetrenia pred získaním týchto pokynov

Pohovor na veľvyslanectve alebo konzuláte USA

Ak máte stanovený dátum pohovoru, musíte sa dostaviť v danom termíne a čase na veľvyslanectvo alebo konzulát USA. Prečítajte si bezpečnostné obmedzenia na veľvyslanectve alebo konzuláte USA, ktoré opisujú, čo si môžete a čo si nesmiete so sebou priniesť na pohovor. Mali by ste si so sebou priniesť potvrdenie časenky a doklady potrebné na pre váš typ víza.