Čakacie lehoty na prisťahovalecké víza

Na tejto strane:

Prehľad

Spracovanie každej žiadosti o prisťahovalecké vízum je individuálne, preto je zložité odhadnúť, ako dlho bude tento proces trvať v prípade konkrétnej osoby. Vo všeobecnosti sú tri faktory, ktoré majú vplyv na čas spracovania žiadosti:

Čas potrebný na schvaľovanie žiadosti na USCIS

Čas, ktorý úrad USCIS potrebuje na schválenie žiadosti, sa líši v závislosti od typu žiadosti a konkrétneho úradu USCIS. Odhady pre jednotlivé úrady USCIS sú k dispozícii tu.

Čas potrebný na spracovanie prostredníctvom národného vízového centra (NVC) a na veľvyslanectve alebo konzuláte USA

Po schválení petície, ak petícia patrí do kategórie „najbližší príbuzný“ alebo má aktuálny prioritný dátum, závisí čas potrebný na spracovanie žiadosti a získanie termínu na pohovor vo veľkej miere od vás. Čím rýchlejšie pošlete do NVC požadované doklady podľa inštrukcií, tým skôr bude vaša žiadosť spracovaná a bude naplánovaný termín pohovoru. Termín pohovoru na veľvyslanectve je zvyčajne naplánovaný mesiac po odoslaní všetkých dokladov do NVC. Víza sú na veľvyslanectve spracované do niekoľkých dní po pohovore.

Kedy sa prípad stane aktuálnym

Pre kategórie prisťahovaleckých víz, okrem kategórie najbližší príbuzný, platia právne predpisy umožňujúce vydanie len obmedzeného počtu víz ročne. Tieto prípady sa spracúvajú presne v poradí dátumov registrácie petície (to je prioritný dátum). Víza nemožno udeliť, kým nenastane prioritný dátum žiadateľa (kým sa žiadosť nestaneaktuálna). Môže to trvať niekoľko rokov. Keďže sa nedá presne povedať, ako dlho to potrvá, vovízovom bulletine, sa každý mesiac uvádzajú aktuálne spracúvané prioritné dátumy, na základe čoho možno odhadnúť dátum spracovania podanej žiadosti.

Poznámka: Po udelení štátneho občianstva USA zadávateľovi petície sa všetky žiadosti F2A (manžel/ka alebo partner/ka alebo maloleté dieťa osoby s trvalým pobytom) automaticky zmenia na žiadosti IR1 (manžel/ka alebo partner/ka občana USA) alebo IR2 (dieťa občana USA). Na tieto kategórie víz sa nevzťahuje systém kvót a teda prioritných dátumov, a preto sa najbližší príbuzní môžu uchádzať o vydanie víz okamžite. Ďalšie informácie získate od Imigračného úradu USCIS.