Žiadosť o urýchlený termín pohovoru

Na tejto strane:


Prehľad

Ak potrebujete neočakávane vycestovať v súlade s kritériami uvedenými nižšie, môžete mať nárok na urýchlený termín pohovoru v závislosti od možností veľvyslanectva alebo konzulátu USA. Je dôležité aby ste splnili všetky kritéria, lebo žiadatelia môžu vytvoriť urýchlenú časenku iba jeden krát.

Spôsobilosť

Pred požiadaním o urýchlený termín pohovoru si zabezpečte doklady, ktoré preukazujú naliehavosť vycestovania. Ak sa počas vízového pohovoru ukáže, že ste skreslene uviedli dôvody pre naliehavú cestu, budú tieto fakty zaznamenané do vášho spisu a môže to nepriaznivo ovplyvniť výsledok vašej žiadosti o vízum.

Všetci žiadatelia, ktorí chcú požiadať o prednostný termín pohovoru, musia najskôr zaplatiť vízový poplatok. Žiadatelia, ktorým bol schválený prednostný termín pohovoru, ale boli im následne zamietnuté víza alebo sa nedostavili na vízový pohovor na veľvyslanectvo USA v Bratislave, nebudú môcť opätovne využiť možnosť získania prednostného pohovoru.

Upozorňujeme, že ak vaša žiadosť o prednostný termín pohovoru bude zamietnutá, nebudete môcť v tom istom vízovom procese opätovne požiadať o prednostný termín.

V takom prípade sa budete môcť zúčastniť pôvodne naplánovaného termínu pohovoru.

Poznámka: Cesty s cieľom zúčastniť sa svadby alebo promócií, pomáhať tehotnej príbuznej, zúčastniť sa výročnej obchodnej/akademickej/odbornej konferencie alebo využiť turistické zájazdy na poslednú chvíľu nepredstavujú dôvod na urýchlený termín pohovoru. Pri takýchto cestách si v dostatočnom predstihu vytvorte časenku štandardným spôsobom.

Lekárska starostlivosť

Účelom cesty je získať urgentnú lekársku starostlivosť alebo sprevádzať príbuzného alebo zamestnávateľa na miesto poskytnutia lekárskej starostlivosti.

Potrebné doklady:

  • Lekárska správa od vášho lekára, ktorá opisuje váš zdravotný stav a dôvod, prečo chcete absolvovať liečbu v USA.
  • Správa od vášho ošetrujúceho lekára alebo nemocnice v USA, v ktorej sa uvádza, že sú pripravení ujať sa Vášho prípadu a aké sú odhadované náklady na túto liečbu.
  • Doklad o disponibilných prostriedkoch na úhradu nákladov spojených s liečbou.
Pohreb/úmrtie

Účelom cesty je zúčastniť sa pohrebu alebo vybaviť prevoz telesných pozostatkov príbuzného, partnera alebo veľmi blízkeho priateľa v Spojených štátoch amerických.

Potrebné doklady:

  • Správa od riaditeľa pohrebnej služby, v ktorej sú uvedené kontaktné informácie, údaje o zosnulom a dátum konania pohrebu.
  • Musíte vedieť objasniť svoj vzťah k tejto osobe.
Naliehavá obchodná cesta

Účelom cesty je zúčastniť sa naliehavej obchodnej záležitosti, pričom požiadavka na túto cestu sa nedala predvídať.

Potrebné doklady:

  • List od žiadateľovho zamestnávateľa na Slovensku alebo od príslušnej spoločnosti v Spojených štátoch amerických vysvetľujúci naliehavosť plánovanej návštevy, v ktorom sa opisuje charakter obchodnej záležitosti a aj fakt, že buď americká, alebo miestna spoločnosť utrpí značnú stratu, ak nebude k dispozícii urýchlený termín pohovoru.

alebo

  • Dôkaz o potrebnom vzdelávacom programe v Spojených štátoch amerických v trvaní troch mesiacov alebo menej vrátane listu od miestneho zamestnávateľa aj listu od americkej spoločnosti, ktorá zabezpečuje školenie. Oba listy musia obsahovať podrobné vysvetlenie školenia spolu s vysvetlením, prečo by americká alebo miestna spoločnosť utrpela značnú stratu, ak nebude k dispozícii urýchlený termín pohovoru.
Študenti alebo účastníci výmenných programov

Účelom cesty je začať alebo pokračovať v platnom študijnom programe v Spojených štátoch amerických, keď nie je k dispozícii žiadny bežný termín vízového pohovoru pred dátumom začatia programu. Táto možnosť je vyhradená iba pre študentov a účastníkov výmenných programov s platnými formulármi I-20 alebo DS-2019

Potrebné doklady:

  • Originálny formulár I-20 alebo DS-2019, v ktorom je uvedený dátum začatia.
  • Doklad o zaplatení poplatku SEVIS (podľa potreby).
Zamietnutá ESTA

O urýchlený vízový pohovor môžete požiadať, ak ste občanom krajiny Bezvízového Programu  /VWP / a dostali ste oznámenie, že už nie ste oprávnený cestovať do Spojených Štátov  v rámci tohto programu.  Ak máte vycestovať do USA v najbližšom čase a ste aj občnom Iraku, Iránu, Sudánu a/alebo Sýrie , alebo ste v posledných rokoch  cestovali do týchto krají, prosíme, zadajte do Vašej žiadosti dátum a účel Vašej cesty.

Priložte:

  • Kópiu oznámenia U.S. Customs and Border Protection o zrušení platnosti Vašej elektronickej cestovnej autorizácie  ESTA.

Žiadosť o urýchlený termín pohovoru

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatokza žiadosť o vízum.

Krok 3

Vytvorte si časenku on-line pre najskorší dostupný dátum. Uvedomte si, prosím, že musíte mať vytvorenú časenku predtým, ako budete môcť požiadať o urýchlený termín pohovoru. Pri vytváraní časenky uvidíte hlásenie na obrazovke, kde je znázornený najbližší možný dátum pohovoru, ktorý zahŕňa urýchlené termíny pohovorov. Ak sú k dispozícii skoršie termíny, možno nebudete považovať za nevyhnutné žiadať o urýchlený termín pohovoru.

Ak si želáte pokračovať v žiadosti o urýchlený termín pohovoru, vyplňte formulár žiadosti o urýchlený termín pohovoru v anglickom jazyku alebo kontaktujte telefonické centrum, ak potrebujete pomoc. Popíšte situáciu, pre ktorú máte podľa vás nárok na urýchlený termín pohovoru. Po predložení žiadosti čakajte na odpoveď z veľvyslanectva alebo konzulátu USA, ktorá vám príde e-mailom.

Krok 4

Ak veľvyslanectvo alebo konzulát USA schváli vašu žiadosť, dostanete e-mail, ktorý vás upozorní na vytvorenie časenky pre urýchlený pohovor on-line. Telefonické centrum nemôže za vás vytvoriť časenku, no zástupcovia centra vám môžu pomôcť, ak by ste mali akékoľvek otázky. Ak veľvyslanectvo alebo konzulát USA zamietnu vašu žiadosť o urýchlený termín pohovoru, budete o zamietnutí informovaný prostredníctvom e-mailu a mali by ste sa riadiť existujúcim termínom pohovoru.

Poznámka: E-mail o schválení alebo zamietnutí vašej žiadosti príde z adresy no-reply@ustraveldocs.com. Niektoré e-mailové aplikácie majú funkciu, ktorá filtruje neznámych odosielateľov a presúva ich do priečinka s nevyžiadanou poštou. Ak ste nedostali e-mailové upozornenie, skúste vyhľadať správu v priečinku s nevyžiadanou poštou.

Krok 5

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Prineste si so sebou vytlačenú kópiu potvrdenia časenky, overovaciu stránku formulára DS-160, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš súčasný cestovný pas a pasy s existujúcimi vízami do USA a doplňujúce doklady. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.