Služobné/turistické víza

Na tejto strane:


Často kladené otázky

Prehľad

Neprisťahovalecké víza B-1/B-2 sú učené pre ľudí cestujúcich do Spojených štátov amerických za účelom služobných ciest (B-1), turistiky, návštevy príbuzných, priateľov, cestovania, alebo kvôli lekárskej starostlivosti (B-2). Služobné víza B-1 sú určené pre osoby, ktoré idú na rokovania s obchodnými partnermi, na vedecké,alebo vzdelávacie konferencie, na rokovania o zmluvách a ich podpísanie, a pre osoby, ktoré potrebujú vybaviť pozostalosť. Víza B-2 sú určené pre osoby cestujúce na rekreačné účely, vrátane turistiky, návštevy priateľov a príbuzných, resp. kvôli lekárskej starostlivosti. Víza B-1 a B-2 sa často kombinujú a vydávajú sa ako jedno vízum: B-1/B-2.

Spôsobilosť

Ak žiadate o vízum B-1/B-2, treba, aby ste preukázali konzulárnemu úradníkovi, že spĺňate podmienky na udelenie víz do USA v súlade s požiadavkami Imigračného zákona USA (INA). Podľa odseku 214(b) Imigračného zákona INA sa predpokladá, že každý žiadateľ B-1/B-2 sa považuje za potenciálneho prisťahovalca. Tento právny predpoklad môžete vyvrátiť preukázaním nasledovného:

 • Že účelom vašej cesty do Spojených štátov amerických je dočasná návšteva, služobná cesta, cestovanie alebo poskytnutie lekárskej starostlivosti
 • Že plánujete zostať v Spojených štátoch amerických obmedzený čas
 • Dôkazom o finančných prostriedkoch, ktoré pokryjú vaše náklady počas pobytu v Spojených štátoch amerických
 • Že máte bydlisko mimo územia Spojených štátov amerických, ako aj iné spoločenské a ekonomické väzby, ktoré zaručujú, že sa po skončení návštevy v USA vrátite domov

Zamestnanci v domácnosti a členovia posádky pracujúci na palubách lodí v mimopobrežných vodách sa môžu v niektorých prípadoch kvalifikovať na udelenie víz B-1.

Podľa Imigračného zákona niektorí cudzí štátni príslušníci nemusia spĺňať podmienky na udelenie víz. Viac o Imigračnom zákone a nespôsobilosti na udelenie víz sa dočítate tu.

Doklady k žiadosti

Ak žiadate o služobné/turistické vízum, musíte predložiť nasledovné doklady:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Doklad o zaplatení nevrátneho poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 160 USD zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víz, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vašu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte Elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Na pohovor si prineste vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš súčasný a pasy s existujúcimi americkým vízami, . Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. Veľvyslanectvo nesprístupní vaše osobné údaje žiadnej osobe a bude rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor by ste si mali priniesť tieto doklady. Originály dokladov sa uprednostňujú pred fotokópiami. Tieto doklady sa neposielajú na veľvyslanectvo USA faxom, e-mailom alebo poštou.

 • Aktuálny doklad o príjme, daňové priznanie, list vlastníctva nehnuteľnosti alebo doklad o majetkovej účasti vo firme, doklad o majetku.
 • Váš plán cesty a/alebo iné vysvetlenie vašej plánovanej cesty.
 • Potvrdenie od vášho zamestnávateľa, v ktorom sa uvádza vaša pracovná pozícia, plat, ako dlho ste zamestnaní, akákoľvek schválená dovolenka, prípadne účel služobnej cesty do USA.
 • Výpis z registra trestov týkajúci sa akejkoľvek väzby alebo odsúdenia, aj keď ste si odpykali svoj trest alebo ste boli neskôr omilosteníý

V závislosti od účelu cesty by ste si so sebou mali priniesť nasledovné doklady:

Pri návšteve príbuzného

Prineste si so sebou fotokópiu dokladu o statuse vášho príbuzného (napr. Zelená karta, doklad o získaní štátneho občianstva, platné vízum atď.).

Podporné dokumenty pre žiadateľov, ktorí hľadajú lekársku starostlivosť

Ak si želáte vycestovať do Spojených štátov amerických kvôli lekárskej starostlivosti, mali by ste byť pripravený, okrem dokladov uvedených vyššie, predložiť aj nasledovné doklady:

 • Lekársku správu od ošetrujúceho lekára, v ktorej je vysvetlená diagnóza vášho ochorenia a dôvod, prečo požadujete poskytnutie zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch amerických.
 • Správu lekára alebo zdravotníckeho zariadenia v Spojených štátoch amerických, v ktorej je vyjadrená ochota poskytnúť lekársku starostlivosť pri liečbe tohto špecifického ochorenia, s uvedením predpokladanej dĺžky liečby a nákladov s ňou spojených (vrátane poplatkov pre lekárov, nemocničné zariadenie a všetkých nákladov spojených s lekárskou starostlivosťou).
 • Vyhlásenie o finančnej zodpovednosti žiadateľa alebo organizácie, ohladne nákladov na prevoz, lekárskej starostlivosťi a nákladov na živobytie. Ten, kto sa zaväzuje uhradiť tieto náklady, musí predložiť dôkaz o finančnej spôsobilosti, napr. formou bankového výpisu alebo iného dokladu o príjme/vkladoch alebo formou overenej kópie daňového priznania.

Viac informácií

Viac informácií o služobných a turistických vízach nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.