Tranzitné víza/Víza pre členov posádky

Na tejto strane:


Často kladené otázky

Prehľad

Tranzit (C vízum)

Občan zahraničnej krajiny cestujúci za účelom okamžitého a nepretržitého tranzitu cez územie Spojených štátov amerických v rámci svojej cesty do zahraničnej destinácie potrebuje tranzitné vízum. Od tejto požiadavky sú oslobodení cestujúci, ktorí majú nárok na tranzit cez územie Spojených štátov amerických bez víza na základe Programu bezvízového styku, alebo cestujúci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá má dohodu so Spojenými štátmi americkými, na základe ktorej môžu jej občania cestovať cez Spojené štáty americké bez víz.

Ak cestujúci plánuje využiť pobyt na iné účely, než je tranzit cez územie Spojených štátov amerických, ako je napríklad návšteva priateľov alebo prehliadka pamätihodností, musí žiadateľ spĺňať podmienky na získanie a získať typ víza, ktoré sa vyžaduje na tento účel, napríklad B-2 vízum.

Posádka (D vízum)

Člen posádky slúžiaci na palube zámorskej lode alebo lietadla v Spojených štátoch amerických potrebuje vízum pre člena posádky. Členovia posádky lietadla alebo lode, ktoré prechádzajú územím Spojených štátov amerických alebo ich vodami, zvyčajne využívajú kombináciu tranzitného víza/víza pre členov posádky (C-1/D). V niektorých prípadoch však jednotlivci môžu požadovať D víza.

Členovia posádky, ktorí slúžia na palubách lodí v mimopobrežných vodách môžu spĺňať podmienky pre modifikované víza B-1 namiesto víz pre členov posádky.

Členovia posádky, ktorí vstupujú na územie Spojených štátov amerických počas prestávok medzi letmi alebo plavbami, musia tiež vlastniť vízum B-1/B-2, ktoré použijú počas ich osobného voľna. Žiadatelia, ktorí súčasne žiadajú o oba typy víz C-1/D a B-1/B-2, platia iba jeden poplatok za žiadosť o vízum.

Spôsobilosť

Pri žiadosti o ďalšie víza typu C, D alebo C-1/D musíte konzulárnemu úradníkovi dokázať, že:

 • Účelom vašej cesty je vstup do Spojených štátov amerických výlučne na účely tranzitu alebo ako člen posádky.
 • Nemáte v pláne dostávať plat od zdroja v Spojených štátoch amerických, pokiaľ nemáte schválené dočasné pracovné vízum.
 • Plánujete zostať v krajine na konkrétne obmedzené obdobie.
 • Máte doklad o finančných prostriedkoch, ktoré pokryjú všetky vaše náklady počas pobytu v Spojených štátoch amerických.

Doklady k žiadosti

Pri žiadosti o tranzitné víza alebo víza pre člena posádky musíte predložiť nasledovné:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 160 USD zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víz, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Podľa situácie námornícku knižku, ktorej platnosť končí po dátume vašej pracovnej zmluvy, a všetky predchádzajúce námornícke knižky. Ak členovia posádky nemôžu predložiť námornícku knižku, musia predložiť oficiálnu správu o strate.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vaše situáciui konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Musíte si so sebou priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš platný pas a pasy s existujúcimi americkým vízami, originálny doklad o zaplatení poplatku za víza. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Aj keď vám doplňujúce doklady môžu pomôcť pri vašom pohovore, konzulárny úradník sa pri stanovení vašej spôsobilosti na udelenie víza spolieha hlavne na pohovor. Inými slovami, doplňujúce doklady sú dobrovoľné a majú druhoradý význam.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. S ohľadom na ochranu osobných údajov by ste mali priniesť svoje doklady na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v uzatvorenej obálke. Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor si prineste tieto doklady:

 • Aktuálny doklad o príjme, daňové priznanie, list vlastníctva nehnuteľnosti alebo doklad o majetkovej účasti vo firme, doklad o majetku.
 • List od vášho zamestnávateľa, v ktorom sa uvádza vaša pracovná pozícia, plat, ako dlho ste zamestnaní, akákoľvek schválená dovolenka, prípadne účel služobnej cesty do USA.
 • V prípade potreby váš plán cesty a/alebo iné informácie o vašej plánovanej ceste. (Toto môže byť len predbežné.)
 • Sporiace bankové účty alebo iný dôkaz o likvidnom majetku, ktoré dokazujú vyváženosť vašich účtov a pohybov na účtoch.
 • Doklady o prenájme alebo prevode nehnuteľného majetku.
 • Pre posádku: zmluva so spoločnosťou alebo vaša námornícka knižka.

Viac informácií

Viac informácií o tranzitných vízach a vízach pre členov posádky nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.