Vízum pre zamestnancov v domácnosti

Na tejto strane:


Prehľad

Zamestnanci v domácnosti, ktorí sprevádzajú alebo nasledujú svojho zamestnávateľa do Spojených štátov amerických, môžu spĺňať podmienky na získanie B-1 víz. Do tejto kategórie zamestnancov v domácnosti sú okrem iného zahrnutí kuchári, šoféri, upratovačky, pomocníčky v domácnosti, záhradníci a platení spoločníci.

Zamestnanci, ktorí sprevádzajú alebo nasledujú svojho zamestnávateľa, ktorý je zahraničný diplomat alebo predstaviteľ vlády, môžu spĺňať podmienky na získanie A-3 alebo G-5 víza v závislosti od vízového statusu svojho zamestnávateľa.

Spôsobilosť

Ak ste zamestnanec v domácnosti a chcete požiadať o B-1 vízum, musíte preukázať, že:

 • Účelom vašej cesty je vstup do Spojených štátov amerických s cieľom pracovať ako zamestnanec v domácnosti
 • Plánujete zostať v Spojených štátoch amerických špecifický obmedzený čas
 • Váš zamestnávateľ spĺňa určité kvalifikačné podmienky
 • Máte presvedčivé dôkazy o spoločenských a ekonomických väzbách v zahraničí
 • Máte bydlisko mimo územia Spojených štátov amerických, ako aj iné väzby, ktoré zaručujú, že sa po skončení vašej pracovnej zmluvy vrátite domov.

Sprevádzanie držiteľa neprisťahovaleckého víza

Ak ste zamestnanec v domácnosti a želáte si sprevádzať alebo sa pripojiť k svojmu zamestnávateľovi, ktorý nie je občanom Spojených štátov amerických alebo osobou, ktorá má povolenie legálneho pobytu USA a ktorá je držiteľom víz víza typu B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q alebo R, môžete sa kvalifikovať na udelenie B-1 víza za predpokladu, že:

 • Máte minimálne jednoročnú prax ako osobný zamestnanec alebo zamestnanec v domácnosti doloženú potvrdením od predchádzajúcich zamestnávateľov
  • Boli ste zamestnanýí mimo územia Spojených štátov amerických vaším zamestnávateľom minimálne jeden rok pred dátumom udelenia povolenia na vstup do Spojených štátov amerických
  • Váš vzťah zamestnávateľ - zamestnanec existoval tesne predtým, ako váš zamestnávateľ podal žiadosť, a váš zamestnávateľ môže preukázať, že vás pravidelne zamestnával (buď celoročne, alebo sezónne) na výpomoc v domácnosti už roky predtým, ako podal žiadosť
 • Nebudete vykonávať žiadne iné zamestnanie a dostanete bezplatne ubytovanie, stravu a spiatočnú letenku od vášho zamestnávateľa, ako je uvedené v pracovnej zmluve

Sprievod amerického občana

a. Zamestnanec v domácnosti, ktorý sprevádza alebo nasleduje svojho zamestnávateľa, občana Spojených štátov, a ktorý sa dočasne vracia do Spojených štátov, sa môže kvalifikovať na vízum typu B-1 v prípade, že:

          (1) Zamestnanec má pobyt v cudzine, ktorý nemá v úmysle opustiť
      (2) Cudzinec bol zamestnaný v cudzine zamestnávateľom ako zamestnanec v domácnosti minimálne šesť mesiacov pred vstupom zamestnávateľa do Spojených štátov, alebo zamestnávateľ môže preukázať, že v cudzine pravidelne zamestnával zamestnanca v domácnosti v rovnakom postavení v akom je súčasný žiadateľ
          (3) Žiadateľ musí predložiť doklad o nadobudnutí aspoň jednoročnej praxe ako zamestnanec v domácnosti od predchádzajúcich zamestnávateľov
       (4) Žiadateľ má originál zmluvy alebo kópiu zmluvy s originálnymi podpismi zamestnávateľ a zamestnanca, ktorú môže ukázať pri vstupe do Spojených štátov

b. Zamestnávateľ, občan Spojených štátov amerických, je pravidelne a často vysielaný na služobnú cestu na dva alebo viac rokov na základe pracovných podmienokpotvrdených osobným oddelením zamestnávateľa a vracia sa do USA na menej ako 6 rokov. Zamestnávateľ bude jediný poskytovateľ zamestnania zamestnancovi v domácnosti a poskytne zamestnancovi ubytovanie, stravovanie a spiatočné letenky podľa podmienok, ktoré sú obsahom pracovnej zmluvy.

c. Požadovaná pracovná zmluva je podpísaná a datovaná zamestnávateľom a zamestnancom a obsahuje záruku od zamestnávateľa, že okrem opatrení, uvedených v odseku b), zamestnanec dostane minimálnu alebo bežnú mzdu za osemhodinový pracovný čas podľa toho, ktorá je vyššia. Pracovná zmluva musí tiež obsahovať všetky ďalšie výhody , ktoré sa bežne vyžadujú pre amerických zamestnancov v domácnosti.Zamestnávateľ informuje zamestnanca o úmysle ukončiť pracovný pomer minimálne dva týždne vopred a zamestnanec nemusí informovať zamestnávateľa o úmysle ukončiť pracovný pomer skôr ako dva týždne vopred.

Sprevádzanie osoby s legálnym trvalým pobytom v USA

Osoby, ktoré majú povolenie legálneho pobytu v USA (držitelia Zelenej karty) nemôžu za žiadnych okolností zamestnávať pracovníkov v domácnosti v Spojených štátoch amerických na základe B-1 víza.

Zmluvné požiadavky pre držiteľov B-1 víz

Ak žiadate o B-1 vízum ako zamestnanec v domácnosti, musíte predložiť pracovnú zmluvu podpísanú vami aj vaším zamestnávateľom, ktorá obsahuje:

 • Opis vašich pracovných povinností v Spojených štátoch amerických
 • Počet hodín, ktoré odpracujete každý týždeň
 • Počet schválených dní sviatkov, dovolenky a práceneschopnosti za rok
 • Pravidelný deň/dni v každom týždni
 • Mzdové zaradenie, ktoré musí byť minimálne obvyklé alebo aspoň rovné minimálnej hodinovej mzde podľa federálneho zákona (podľa toho, ktoré je vyššie), v štáte, kde budete zamestnanýí na plný úväzok. Aktuálne minimálne mzdy v Spojených štátoch amerických nájdete tu a aktuálne všeobecné mzdy nájdete tu.
 • Vyhlásenie, že dostanete bezplatne ubytovanie a stravu
 • Vyhlásenie od vášho zamestnávateľa, že zabezpečí, že počas práce preňho nezostanete odkázanýí na sociálne dávky
 • Vyhlásenie, že neprijmete žiadne iné zamestnanie počas práce pre vášho zamestnávateľa
 • Vyhlásenie, že váš zamestnávateľ nebude zadržiavať váš pas
 • Vyhlásenie, že obe zúčastnené strany chápu, že sa od vás nemôže žiadať zotrvanie na pracovisku po pracovnom čase bez kompenzácie
 • Vyhlásenie, že váš zamestnávateľ uhradí vaše počiatočné cestovné náklady do Spojených štátov amerických ako aj ostatné cestovné náklady v rámci presunu a aj návratu do domovskej krajiny.

Sprevádzanie držiteľa A-1, A-2 alebo G-1 - G-4 víza (A-3 alebo G-5 víza)

Ak ste osobný zamestnanec osoby klasifikovanej ako A-1 alebo A-2, prípadne G-1 až G-4, môžete sa kvalifikovať na udelenie víz A-3 alebo G-5. Treba, aby ste to zdokladovali (napr. odporúčací list od predchádzajúceho zamestnávateľa, doklad o predchádzajúcom zamestnaní v tomto sektore atď.) Konzulárny úradník musí určiť oficiálny status zamestnávateľa a posúdiť zámer oboch zúčastnených strán uzatvoriť pracovný vzťah (alebo zotrvať vo vzťahu) zamestnávateľ - zamestnanec. Navyše, pomocníci diplomatov v domácnosti (A3) a zamestnanci medzinárodnej organizácie (G5) sa musia pred podaním žiadosti o vízum najprv zaregistrovať do informačného systému Úradu správy zahraničných misií (TOMIS) Ministerstva zahraničných vecí. Pre podrobné informácie o registrácii TOMIS kontaktujte Úrad zahraničných misií Ministerstva zahraničných vecí USA.

Žiadatelia o A-3 a G-5 víza sa musia osobne dostaviť na pohovor s konzulárnym úradníkom na veľvyslanectvo. Žiadosť podávajú štandardným postupom s jednou výnimkou, že nemusia platiť poplatok za žiadosť o vízum. Žiadatelia o A-3 a G-5 víza neplatia poplatok za žiadosť o vízum.

Konzulárny úradník sa musí presvedčiť, že mzda, ktorú bude dostávať žiadateľ o A-3 alebo G-5 víza, je primeraná mzda porovnateľná so mzdami ponúkanými v tejto oblasti zamestnania a dostatočná na to, aby žiadateľ nebol odkázaný na podporu od štátu. Žiadosti o tieto víza musia zahŕňať pracovnú zmluvu podpísanú zamestnávateľom a zamestnancom.

Zmluvné požiadavky pre držiteľov A-3/G-5 víz

Ak žiadate o A-3 alebo G-5 vízum ako zamestnanec v domácnosti, musíte predložiť pracovnú zmluvu podpísanú vami aj vaším zamestnávateľom, ktorá obsahuje:

 • Záruku, že budete dostávať mzdu na úrovni najmenej štátnej alebo federálnej minimálnej mzdy alebo všeobecnej mzdy, podľa toho, ktorá je vyššia. Aktuálne minimálne mzdy v Spojených štátoch amerických nájdete tu a aktuálne všeobecné mzdy nájdete tu.
 • Vyhlásenie, že po uplynutí prvých 90 dní zamestnania musí byť všetka mzda vyplácaná šekom alebo elektronickým prevodom na váš bankový účet. Zamestnávateľ ani jeho rodinní príslušníci by nemali mať prístup k vaším bankovým účtom.
 • Ak je zamestnávateľom zahraničný diplomat, bude podľa zvyklostí pomocníkom v domácnosti žijúcim v tejto domácnosti poskytnuté okrem platu aj bezplatné ubytovanie a strava.
 • Prísľub, že neprijmete žiadne iné zamestnanie počas práce pre vášho zamestnávateľa.
 • Prísľub vášho zamestnávateľa, že nebude zadržiavať váš pas a vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že obe strany chápu, že sa od vás nemôže vyžadovať, aby ste zostávali na pracovisku po pracovnej dobe bez poskytnutia kompenzácie.
 • Táto zmluva je nevyhnutnou súčasťou procesu, a na základe tejto zmluvy si môžete osobne uplatňovať určité pracovné a ľudské práva. Váš zamestnávateľ je povinný uhradiť vaše počiatočné cestovné náklady do Spojených štátov amerických a následne na miesto ďalšieho preloženia zamestnávateľa alebo po skončení zamestnania do krajiny vášho normálneho pobytu.

Doklady k žiadosti

Pri žiadosti o B-1, A-3 alebo G-5 víza treba predložiť nasledovné:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Len pre žiadateľov o B-1 víza: Doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 160 USD zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víza, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Kópiu víza vášho zamestnávateľa alebo dokladu o inom spôsobe vstupu na územie Spojených štátov amerických (pas krajiny zapojenej do Programu bezvízového styku alebo pas USA)
 • Pracovnú zmluvu podpísanú vami aj vaším zamestnávateľom, ktorá spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky
 • Len pre žiadateľov o A-3 a G-5 víza: Diplomatickú nótu, ktorá potvrdzuje pracovný status zamestnávateľa, dátum odchodu, účel cesty a dĺžku pobytu v Spojených štátoch amerických. Diplomatická nóta by mala obsahovať meno zamestnanca a uvádzať právny titul alebo oficiálny status zamestnávateľa. Malby tu byť uvedený aj konkrétny dátum odchodu, účel cesty a dĺžka pobytu v Spojených štátoch amerických. Žiadatelia o A-3 a G-5 víza nemusia platiť poplatok za žiadosť o vízum.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvomtejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vašu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Musíte si so sebou priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš platný pas a pasy s existujúcimi americkým vízami, originálny doklad o zaplatení poplatku za víza. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. S ohľadom na ochranu osobných údajov by ste mali priniesť svoje doklady na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v uzatvorenej obálke. Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor si prineste tieto doklady:

 • Dôkaz o schopnosti vášho zamestnávateľa vyplácať sľúbenú mzdu. Poznámka: Ak žiadate o A-3 alebo G-5 víza, platí to len vtedy, ak má zamestnávateľ diplomatickú hodnosť.
 • Dôkaz o tom, že váš pobyt v Spojených štátoch amerických bude len dočasný.
 • Viac informácií získate na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Viac informácií

Viac informácií o A-3, B-1 a G-5 vízach nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.