Študentské vízum

Na tejto strane:


Často kladené otázky

Prehľad

Spojené štáty americké vítajú zahraničných občanov, ktorí prichádzajú študovať do Spojených štátov amerických. Pred podaním žiadosti o vízum musia byť všetci žiadatelia o študentské víza riadne prijatí na príslušnú školu alebo do príslušného programu. Po prijatí poskytne vzdelávacia inštitúcia každému žiadateľovi potrebné potvrdenie o prijatí, ktoré je potrebné predložiť pri žiadosti o študentské vízum.

Opisy a kvalifikácia víz

F-1 vízum

Toto je najbežnejší typ študentského víza. Ak máte záujem o akademické štúdium v Spojených štátoch amerických na jednej z akreditovaných škôl, ako sú napríklad akreditované stredné školy alebo univerzity, súkromné stredné školy alebo akreditované programy v anglickom jazyku v USA, potrebujete F-1 vízum. F-1 vízum budete potrebovať aj vtedy, ak vaše štúdium presiahne 18 hodín týždenne.

M-1 vízum

Ak sa plánujete zúčastniť neakademického alebo odborného štúdia alebo školenia v americkej inštitúcii, potrebujete M-1 vízum.

Viac informácií o každom z týchto typov víz a príležitosti pre štúdium v Spojených štátoch amerických nájdete na webovej stránke Vzdelávanie v USA.

Štátne školy v USA

Legislatíva USA nepovoľuje zahraničným študentom navštevovať štátne základné školy (škôlka až 8. ročník) alebo štátom financované vzdelávacie programy pre dospelých. Pre štúdium na takýchto školách preto nemôže byť vydané F-1 vízum.

F-1 vízum môže byť vydané pre štúdium na štátnej strednej škole (9. až 12. ročník), ale štúdium je obmedzené na maximálne 12 mesiacov. Škola tiež musí do formulára I-20 uviesť, že študent uhradil nesubvencované náklady na vzdelávanie a sumu uhradenú študentom na tento účel.

Viac informácií o zákonných požiadavkách pre F-1 víza nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Poznámka: Držitelia víz typu A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 alebo iných odvodených neprisťahovaleckých víz sa môžu prihlásiť na štúdium na štátnych základných a stredných školách.

Pomoc študentom, vyhľadanie školy v USA

Študentom, ktorí sa chcú prihlásiť na štúdium vo vzdelávacej inštitúcii Spojených štátov amerických, odporúčame kontaktovať a navštíviť http://www.educationusa.info

Doklady k žiadosti

Pri žiadosti o F alebo M víza musíte predložiť nasledovné:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 160 USD zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víz, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Schválený formulár I-20 zo školy alebo programu v USA.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vašu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Musíte si so sebou priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš platný pas a pasy s existujúcimi americkým vízami, originálny doklad o zaplatení poplatku za víza. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. . Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor si prineste tieto doklady:

 • Doklady preukazujúce silné finančné, spoločenské a rodinné väzby k vašej domovskej krajine, ktoré vás nútia vrátiť sa späť do vašej krajiny po skončení programu alebo štúdia v Spojených štátoch amerických.
 • Finančné a iné doklady, ktoré poskytujú dôkaz o tom, že máte dostatok použiteľných finančných zdrojov na pokrytie všetkých výdavkov počas prvého roka štúdia, a že máte prístup k finančným prostriedkom, ktoré sú postačujúce na pokrytie všetkých výdavkov počas vášho pobytu v Spojených štátov amerických. Žiadatelia o M-1 víza musia preukázať schopnosť zaplatiť všetky náklady na vzdelávanie a živobytie na celé obdobie ich zamýšľaného pobytu.
 • Fotokópie bankových výpisov nebudú akceptované, pokiaľ nepredložíte aj originály bankových výpisov alebo originálne vkladné knižky.
 • Ak ste finančne podporovaný inou osobou, prineste dôkaz o vašom vzťahu k vášmu finančnému podporovateľovi (napríklad rodný list), originál posledného daňového priznania a vkladné knižky a/alebo osvedčenia o viazaných vkladoch finančného podporovateľa.
 • Akademické doklady, ktoré dokladujú vašu školskú prípravu. Užitočné doklady sú výpisy vysvedčení (preferujú sa originálne kópie) so známkami, vysvedčenia zo štátnych skúšok (úroveň A atď.), výsledky štandardných testov (SAT, TOEFL atď.) a diplomy.

Rodinní príslušníci

Manželskí partneri a/alebo slobodné deti vo veku menej ako 21 rokov, ktorí cestujú spolu s primárnym žiadateľom alebo vycestujú neskôr do USA za primárnym držiteľom počas jeho pobytu, potrebujú odvodené víza typu F alebo M. Pre rodičov držiteľov F alebo M víz neexistujú odvodené víza.

Rodinní príslušníci, ktorí nechcú bývať v Spojených štátoch amerických s primárnym držiteľom víz, ale chcú ho len navštevovať počas prázdnin, sa môžu kvalifikovať na turistické (B-2) víza.

Manželskí partneri a rodinní príslušníci nesmú pracovať v Spojených štátoch amerických na základe F alebo M víza. Ak váš(a) manžel(-ka)/dieťa hľadá zamestnanie, musí manžel(-ka) získať príslušné pracovné vízum.

Doplňujúce doklady pre rodinných príslušníkov

Žiadatelia s rodinnými príslušníkmi musia tiež predložiť:

 • Doklad o vzťahu študenta s jeho alebo jej manželským partnerom a/alebo dieťaťom (napr. sobášny list alebo rodný list)
 • Najlepšie je, ak rodiny požiadajú o víza súčasne, ale ak manželský partner a/alebo dieťa musia požiadať o vízum zvlášť neskôr, musia priniesť kópiu pasu a víza držiteľa študentského víza spolu so všetkými ďalšími požadovanými dokladmi.

Ďalšie informácie

Voliteľná prax po ukončení štúdia v USA (OPT)

Držitelia F-1 víza môžu po splnení všetkých požiadaviek na ukončenie štúdia (okrem dizertačnej práce alebo jej ekvivalentu) alebo po splnení všetkých požiadaviek vykonávať voliteľnú prax po ukončení štúdia v USA po dobu maximálne 12 mesiacov. OPT sa berie oddelene od akademickej práce študenta a čas na OPT nie je normálne zahrnutý do akademického programu študenta alebo do dátumu ukončenia štúdia. Študenti žiadajúci o F vízum musia na vykonávanie OPT predložiť formulár I-20 s pôvodným dátumom ukončenia štúdia, ktorý už mohol uplynúť. Tieto formuláre I-20 však musia obsahovať poznámku od predstaviteľa príslušnej školy, v ktorej je vyjadrené schválenie programu OPT, ktorý presahuje obdobie ukončenia riadneho štúdia. Okrem toho musí mať študent dôkaz, že úrad USCIS schválil program praxe, alebo že žiadosť sa spracúva, buď formou schváleného pracovného povolenia, alebo formulára I-797, v ktorom sa uvádza, že žiadateľ podal žiadosť o program OPT, ktorá sa spracúva.

Platnosť študentských víz po prerušení štúdia

Študenti, ktorí prerušili štúdium na viac ako päť mesiacov, si budú musieť podať žiadosť a získať študentské vízum F-1 alebo M-1, aby sa mohli vrátiť do školy po vycestovaní z krajiny, ako je uvedené nižšie.

Študenti v rámci Spojených štátov amerických

Študent (F-1 alebo M-1) môže prísť o svoj status, ak nepokračuje v štúdiu po dobu päť mesiacov od dátumu prestupu medzi školami alebo programami podľa imigračného zákona. Ak študent príde o svoj status, pokiaľ mu úrad USCIS neobnoví jeho status, budú študentské víza F alebo M neplatné pre návrat do Spojených štátov amerických v budúcnosti. Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu USCIS a v pokynoch pre formulár Žiadosti o predĺženie/zmenu neprisťahovaleckého statusu I-539 na požiadanie o obnovenie statusu.

Študenti - Vracajúci sa späť do Spojených štátov amerických po opustení krajiny

Študenti, ktorí opustili Spojené štáty americké počas prerušenia štúdia na päť a viac mesiacov, môžu prísť o svoj status F-1 alebo M-1, pokiaľ ich aktivity v zahraničí nesúvisia s ich štúdiom. Pred vycestovaním si študenti môžu overiť u predstaviteľa príslušnej školy, či sa ich aktivity mimo krajiny môžu považovať za aktivity súvisiace s ich štúdiom.

Ak študent vracajúci sa zo zahraničia, ktorý bol mimo územia Spojených štátov amerických a nemá status študenta viac ako päť mesiacov, predloží imigračnému pracovníkovi Úradu hraničnej a colnej kontroly (CBP) na vstupnom letisku/prístave predtým použité, platné F-1 alebo M-1 vízum, môže imigračný pracovník úradu CBP odmietnuť vstup študenta do krajiny kvôli chýbajúcemu platnému neprisťahovaleckému vízu. Úrad CBP môže tiež zrušiť vízum po udelení povolenia študentovi na stiahnutie žiadosti o vstup. Preto je rozumné, aby si študent podal žiadosť o nové vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA v zahraničí pred vycestovaním do Spojených štátov amerických, aby mohol opäť študovať po prerušení štúdia na viac ako päť mesiacov, pokiaľ jeho aktivity v zahraničí nesúviseli s týmto štúdiom.