Víza pre zástupcov médií

Na tejto strane:


Prehľad

Vízum pre zástupcov médií (I) je neprisťahovalecké vízum určené pre zástupcov zahraničných médií na dočasnú cestu do Spojených štátov amerických s cieľom vykonávať svoju profesiu, pričom ich domovské sídlo je v zahraničnej krajine. Niektoré postupy a poplatky podľa Imigračného zákona sú stanovené v súlade so vzájomným uplatňovaním podmienok oboch štátov, teda domovského štátu cestujúceho a Spojených štátov amerických, čiže na základe „reciprocity“. Pri poskytovaní víz pre zástupcov zahraničných médií konkrétnej krajiny sa berie do úvahy, či domovská krajina žiadateľa o víza poskytuje podobné privilégiá na základe reciprocity zástupcom médií/tlače zo Spojených štátov amerických.

Spôsobilosť

Na udelenia víz pre zástupcov médií musí žiadateľ spĺňať špecifické požiadavky, ktoré stanovuje Imigračný zákon USA. Na splnenie podmienok na udelenie víza pre zástupcov médií (I) musia žiadatelia preukázať, že majú príslušnú kvalifikáciu.

Víza pre zástupcov médií sú určené pre „zástupcov zahraničných médií“ vrátane pracovníkov tlače, rozhlasu, filmu alebo tlačového priemyslu, ktorých činnosť je nevyhnutná pre fungovanie zahraničného média, ako sú napríklad reportéri, filmový štáb, redaktori a osoby s podobným povolaním, ktorí cestujú do Spojených štátov amerických s cieľom vykonávať svoju profesiu v súlade s imigračnými zákonmi USA. Žiadateľ musí vykonávať činnosť pre mediálnu organizáciu, ktorá má domovské sídlo v zahraničnej krajine. Na získanie víza pre zástupcov tlače by táto činnosť mala mať v zásade informačný charakter a mala by viesť k zhromažďovaniu aktuálnych informácií a reportáží o aktuálnych udalostiach. Konzulárny úradník rozhodne, či táto činnosť spĺňa podmienky na udelenie víza pre zástupcu médií alebo nie. Reportáže zo športových podujatí zvyčajne spĺňajú podmienky na udelenie víz pre zástupcov médií. Ďalšie príklady pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky na vydanie víz pre zástupcov médií:

 • Primárni zamestnanci alebo zahraničné informačné médium, ktoré sa podieľa na filmovaní aktuálnej udalosti alebo dokumentu.
 • Pracovníci média, ktoré sa zúčastňuje na produkcii a distribúcii filmu spĺňajú podmienky na udelenie víza pre zástupcov médií, len ak sa nafilmovaný materiál použije na šírenie informácií alebo správ a primárny zdroj a distribúcia finančných prostriedkov pochádza zo zahraničia, nie zo Spojených štátov amerických. Navyše, primárny zdroj a distribúcia finančných prostriedkov musí pochádzať zo zahraničia, nie zo Spojených štátov amerických.
 • Novinári pracujúci na základe zmluvy. Držitelia novinárskeho preukazu, pracujúci na základe zmluvy na produkte, ktorý má informačné alebo kultúrne médium vydávať v zahraničí s cieľom šíriť informácie a správy, ktoré nie sú primárne určené na komerčnú zábavu alebo reklamu. V tomto prípade treba predložiť platnú pracovnú zmluvu.
 • Zamestnanci nezávislých produkčných spoločností, ak sú držiteľmi novinárskych preukazov.
 • Zahraniční novinári pracujúci v zahraničných pobočkách alebo dcérskych spoločnostiach amerických televíznych, novinových alebo iných masmédií, cestujúci do Spojených štátov amerických robiť reportáž o udalostiach v USA výlučne pre zahraničných divákov/poslucháčov/čitateľov.
 • Akreditovaní zástupcovia štátnych cestovných agentúr, ktorých primárnou úlohou je šírenie faktických turistických informácií o danej krajine, a ktorí nemajú nárok na udelenie A-2 víza.
 • Technické priemyselné informácie. Zamestnanci úradov a organizácií USA, ktoré distribuujú technické priemyselné informácie.

Nezávislí novinári môžu dostať I vízum, len ak spĺňajú všetky nasledujúce kritériá: Novinár musí:

 • Je držiteľom novinárskeho preukazu
 • Má uzavretú zmluvu s mediálnou organizáciou
 • Uverejňuje informácie alebo správy, ktoré nie sú primárne určené na komerčnú zábavu alebo reklamu.

Statickí fotografi majú povolený vstup do Spojených štátov amerických na základe B-1 víz na účely fotografovania za predpokladu, že nedostávajú žiadnu finančnú odmenu od zdroja v USA.

Obmedzenia

Občania krajiny zapojenej do Programu bezvízového styku, ktorí chcú dočasne vstúpiť na územie Spojených štátov amerických ako zástupcovia zahraničného média na krátkodobý pobyt s cieľom vykonávať svoju profesiu ako pracovník pre médiá alebo novinár, musia pred vstupom do Spojených štátov amerických požiadať o víza pre zástupcov médií. Nemôžu vycestovať bez víza na základe Programu bezvízového styku, ani na základe turistického víza (typ B). Ak sa o to pokúsia, môže to mať za následok odmietnutie vstupu na územie Spojených štátov amerických pracovníkom Úradu hraničnej a colnej kontroly Ministerstva vnútornej bezpečnosti na vstupnom letisku/prístave. Turistické víza alebo Program bezvízového styku sa môžu použiť v nasledovných situáciách:

Cestovanie na základe turistického víza

Turistické vízum sa môže použiť, ak sú účelom vašej cesty nasledovné aktivity:

Účasť na konferencii alebo stretnutí

Na základe turistických víz môžu cestovať zástupcovia médií do Spojených štátov amerických s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo stretnutí, pričom nesmú o stretnutí robiť reportáž ani v Spojených štátoch amerických ani po ich návrate domov. Imigračný zákon rozlišuje fakt, či budú „vykonávať svoju profesiu“.

Aktívna účasť na prednáškach, seminároch alebo inej akademickej činnosti

Zástupcovia médií, ktorí cestujú do Spojených štátov amerických za účelom aktívnej účasti na prednáškach, seminároch a inej bežnej akademickej činnosti v príbuznej alebo pridruženej neziskovej organizácii, neziskovej výskumnej organizácii, vládnej výskumnej organizácii alebo v inštitúcii vyššieho stupňa vzdelávania, od ktorých dostanú honorár, musia byť držiteľmi víza pre zástupcov médií. Prednášková činnosť však nesmie trvať dlhšie ako deväť dní v jednej inštitúcii a musí byť splnená podmienka, že prednášajúci nedostal za posledných šesť mesiacov honorár za takúto činnosť od viac než piatich inštitúcií alebo organizácií.

Nákup mediálneho vybavenia

Zamestnanci zahraničných masovokomunikačných prostriedkov môžu používať turistické vízum na nákup mediálneho vybavenia alebo vysielacích práv v USA alebo na prijatie objednávok na nákup zahraničného mediálneho vybavenia alebo vysielacích práv, pretože tieto aktivity spadajú do oblasti, ktorú vykonávajú bežní obchodní zástupcovia v rámci služobnej cesty.

Dovolenka

Novinár zahraničného média môže vycestovať do Spojených štátov amerických na dovolenku na základe turistického víza a nepotrebuje vízum pre zástupcov médií, pokiaľ nebude robiť reportáže o mediálne zaujímavých udalostiach.

Cestovanie na základe dočasného pracovného víza

Kým niektoré činnosti jasne spĺňajú podmienky na udelenie víz pre zástupcov médií, pretože ich obsahom je zhromažďovanie informácií a správ, mnoho činností tieto podmienky nespĺňa. Každá žiadosť sa posudzuje v celom kontexte konkrétneho prípadu. Konzulárny úradník posudzuje, či je účelom cesty predovšetkým informovať a vo všeobecnosti zhromažďovať správy, a teda či žiadateľ spĺňa podmienky na udelenie víza pre zástupcov médií. V zozname nižšie sú uvedené situácie, kedy sa namiesto víza typu I, víza pre novinárov/zástupcov médií, vyžaduje dočasné pracovné vízum, napríklad vízum typu H, O alebo P.

Dočasné pracovné vízum sa môže použiť v nasledovných prípadoch:

Filmovanie materiálu na účely komerčnej zábavy alebo reklamy

Vízum pre zástupcov médií nemôžu používať žiadatelia, ktorí cestujú do Spojených štátov amerických s cieľom filmovať alebo pracovať na filme, ktorého primárnym účelom je komerčná zábava alebo reklama. Vyžaduje sa dočasné pracovné vízum.

Podporné úlohy produkcie, ako sú napríklad korektori, knihovníci a scénografi

Pracovníci, ktorí vykonávajú súvisiace aktivity, ako sú napríklad korektori, knihovníci, scénografi atď., nespĺňajú podmienky na udelenie víza pre zástupcov médií, ale môžu spĺňať podmienky na udelenie iných typov víz, napr. H, O alebo P víz.

Hrané scénky, televízne scénky a kvízy

Vymyslené príbehy a hrané scénky, aj improvizované, ako napríklad reality šou alebo kvízy, nemajú informačný charakter a vo všeobecnosti nespadajú pod novinársku činnosť. Podobne aj dokumentárne filmy, ktoré obsahujú hrané scénky z dovolenky, v ktorých účinkujú herci, nemajú informačný charakter. Členovia realizačného tímu, pracujúci na takejto produkcii, nespĺňajú podmienky na udelenie víza pre zástupcov médií. Televízne, rozhlasové a filmové produkčné spoločnosti sa môžu v konkrétnom prípade obrátiť na odborného právneho poradcu z imigračného právneho oddelenia, ktorý sa špecializuje na mediálnu prácu.

Produkcia umeleckého mediálneho programu

Zástupcovia médií, ktorí cestujú do USA s cieľom zúčastniť sa na produkcii umeleckého mediálneho programu (v ktorom účinkujú herci), nespĺňajú podmienky na udelenie víz pre zástupcov médií. Televízne, rozhlasové a filmové produkčné spoločnosti sa môžu v konkrétnom prípade obrátiť na odborného právneho poradcu z imigračného právneho oddelenia, ktorý sa špecializuje na mediálnu prácu.

Rodinní príslušníci

Manželia-manželky alebo slobodné deti vo veku do 21 rokov, ktorí si želajú sprevádzať primárneho držiteľa víza v Spojených štátoch amerických počas jeho pobytu, alebo sa k nemu pripojiť, potrebujú odvodené víza typu I. Manželia-manželky a/alebo deti, ktorí neplánujú byť v Spojených štátoch amerických s primárnym držiteľom víza počas celého jeho pobytu, ale chcú ho len navštevovať počas dovolenky/prázdnin, môžu spĺňať požiadavky na podanie žiadosti o turistické víza (B-2).

Manželia-manželky a rodinní príslušníci nesmú v Spojených štátoch amerických na základe odvodeného I víza pracovať. Ak chce rodinný príslušník pracovať, musí požiadať o príslušné pracovné vízum.

Doklady k žiadosti

K žiadosti o I vízum predložte nasledovné doklady:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 160 USD zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víza, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Doklad o zamestnaní:
  • Člen štábu: List od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené vaše meno, pracovná pozícia v rámci mediálnej spoločnosti a dĺžka pobytu v Spojených štátoch amerických.
  • Nezávislý novinár, ktorý má zmluvu s mediálnou organizáciou: Kópia zmluvy s mediálnou organizáciou, v ktorej je uvedené vaše meno, pracovná pozícia v rámci spoločnosti, trvanie zmluvy, účel a dĺžka vášho pobytu v Spojených štátoch amerických.
  • Členovia filmového štábu: List od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené vaše meno, pracovná pozícia v rámci spoločnosti, názov a krátky opis filmového projektu, účel a dĺžka vášho pobytu v Spojených štátoch amerických.
  • Nezávislá produkčná spoločnosť s uzatvorenou zmluvou s mediálnou organizáciou: List od organizácie poverenej vykonávaním práce, v ktorom je uvedené vaše meno, názov a krátky opis filmového projektu, trvanie zmluvy a požadovaný čas na filmovanie v Spojených štátoch amerických.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvomtejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vašu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu, ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Musíte si so sebou priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš platný pas a pasy s existujúcimi americkým vízami, originálny doklad o zaplatení poplatku za víza. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. . Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor si prineste tieto doklady:

 • Novinársky preukaz
 • List od vášho zamestnávateľa, v ktorom je uvedený účel vašej cesty, predpokladaná dĺžka pobytu, koľko rokov ste zamestnaný u vášho zamestnávateľa a počet rokov vašej novinárskej praxe.

Doplňujúce doklady pre rodinných príslušníkov

Ak váš manželský partner a/alebo dieťa žiada o vízum neskôr, musí spolu so žiadosťou predložiť kópiu vášho víza pre zástupcov médií.

Viac informácií

Viac informácií o vízach pre novinárov a zástupcov médií nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.