Vízum na výmenné programy

Na tejto strane:


Často kladené otázky

Prehľad

Spojené štáty americké vítajú zahraničných občanov, ktorí prichádzajú do Spojených štátov amerických v rámci výmenných programov. Pred podaním žiadosti o vízum majú byť i žiadatelia o vízum na výmenné programy riadne prijatí a musia mať už schválené formuláre od konkrétnej vzdelávacej inštitúcie alebo od americkej sponzorskej agentúry. Po prijatí žiadateľ dostane od vzdelávacej inštitúcie alebo financovateľov programu potrebné potvrdenia,ktoré predloží pri podávaní žiadosti o vízum.

J vízum pre účastníkov výmenných programov slúži na podporu výmeny osôb, znalostí a zručností v oblasti vzdelávania, umenia a vedy. Medzi účastníkov programu sa zahŕňajú študenti na všetkých akademických úrovniach, účastníci praktických školení vo firmách, inštitúciách a agentúrach, učitelia základných, stredných a špecializovaných škôl, profesori prichádzajúci učiť alebo robiť výskumnú prácu v inštitúciách vyššieho stupňa vzdelávania, poberatelia výskumného štipendia, profesionálni školitelia v oblasti zdravotníctva a s ním súvisiacich odboroch a medzinárodní návštevníci prichádzajúci za účelom cestovania, pozorovania, konzultácie, výskumu, školenia, vzdelávania alebo predvádzania špeciálnych vedomostí alebo zručností alebo zúčastňujúci sa organizovaných výmenných programov.

Rodinní príslušníci

Manželskí partneri alebo slobodné deti vo veku menej ako 21 rokov, ktorí cestujú spolu s primárnym žiadateľom alebo vycestujú neskôr za primárnym držiteľom J1 víz do Spojených štátov amerických počas jeho pobytu, potrebujú víza typu J-2. Manželskí partneri alebo deti, ktorí neplánujú bývať v Spojených štátoch amerických s primárnym držiteľom, ale chcú ho len navštevovať počas prázdnin, sa môžu kvalifikovať na turistické vízum (B-2).

Manželský partner a/alebo dieťa účastníka výmenného programu v Spojených štátoch amerických nesmie pracovať na základe víz J-2, pokiaľ si nezaregistruje formulár I-765, žiadosť o pracovné povolenie cez imigračný úrad USA (USCIS). Až po schválení imigračným úradom môže byť udelené pracovné povolenie držiteľovi víz J-2. Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu USCIS v dokumente „Pracovné povolenie“ vo formáte PDF.

Doklady k žiadosti

Pri žiadosti o J vízum musíte predložiť nasledovné:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Pokiaľ váš J program nie je financovaný vládou Spojených štátov amerických (s kódom programu začínajúcim písmenom „G“), musíte predložiť doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 160 USD zapletený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víza a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Schválený formulár DS-2019 od vášho sponzora programu v USA.
 • Pokiaľ váš J program nie je financovaný vládou Spojených štátov amerických (s kódom programu začínajúcim písmenom „G“), musíte zaplatiť Váš SEVIS poplatok. Viac informácií získate na webovej stránke SEVIS.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vašu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu, ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Musíte si so sebou priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš platný pas a pasy s existujúcimi americkým vízami, originálny doklad o zaplatení poplatku za víza. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. . Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor si prineste tieto doklady:

 • Doklady preukazujúce silné finančné, spoločenské a rodinné väzby k vašej domovskej krajine, ktoré vás nútia vrátiť sa späť do vašej krajiny po skončení programu alebo štúdia v Spojených štátoch amerických.
 • Finančné a iné doklady, ktoré poskytujú dôkaz o tom, že máte dostatok použiteľných finančných zdrojov na pokrytie všetkých výdavkov počas prvého roka štúdia, a že máte prístup k finančným prostriedkom, ktoré sú postačujúce na pokrytie všetkých výdavkov počas vášho pobytu v Spojených štátov amerických.
 • Fotokópie bankových výpisov nebudú akceptované, pokiaľ nepredložíte aj originály bankových výpisov alebo originálne vkladné knižky.
 • Ak ste finančne podporovaní inou osobou, prineste dôkaz o vašom vzťahu k vášmu finančnému podporovateľovi (napríklad rodný list), originál posledného daňového priznania a vkladné knižky a/alebo osvedčenia o viazaných vkladoch finančného podporovateľa.
 • Akademické doklady, ktoré dokladujú vašu školskú prípravu. Užitočné doklady sú výpisy vysvedčení (preferujú sa originálne kópie) so známkami, vysvedčenia zo štátnych skúšok (úroveň A atď.), výsledky štandardných testov (SAT, TOEFL atď.) a diplomy.

Doplňujúce doklady pre rodinných príslušníkov

Ak máte rodinných príslušníkov, musíte predložiť aj nasledovné:

 • Doklad o vašom vzťahu k vášmu manželskému partnerovi a/alebo dieťaťu (napr. sobášny list alebo rodný list).
 • Každý manželský partner alebo dieťa musí mať vlastný formulár DS-2019. Tento formulár slúži na získanie požadovaného víza, aby mohol manželský partner/dieťa vstúpiť na územie Spojených štátov amerických s vami ako primárnym držiteľom víz pre účastníka výmenného programu, alebo sa k vám v Spojených štátoch amerických neskôr pripojí.

Viac informácií

Viac informácií o vízach pre účastníkov výmenných programov nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.