Vízum pre cirkevnú prácu

Na tejto strane:


Často kladené otázky

Prehľad

Vízum typu R je určené pre osoby, ktoré chcú vstúpiť na územie Spojených štátov amerických s cieľom dočasne pracovať v cirkevných službách, ako je definované v Imigračnom zákone (INA), § 101(a)(15)(R).

Spôsobilosť

Medzi cirkevných pracovníkov sa zahŕňajú osoby oprávnené príslušnou entitou vykonávať bohoslužby a iné služby zvyčajne vykonávané oprávnenými členmi cirkvi príslušného vierovyznania a pracovníci s cirkevným zamestnaním alebo povolaním. Ak chcete dostať vízum pre cirkevnú prácu, musíte spĺňať nasledovné kritériá:

 • Musíte byť členom cirkevnej inštitúcie, ktorá je v Spojených štátoch amerických uznaná ako dobročinná nezisková náboženská organizácia.
 • Vaša cirkevná inštitúcia, prípadne jej pridružené inštitúcie, musia byť oslobodené od daňovej povinnosti alebo spĺňať podmienky statutu oslobodenia od platenia daní.
 • Museli ste:
 1. Byť členom vašej cirkevnej inštitúcie dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti o vízum pre cirkevnú prácu
 2. Plánovať pracovať ako duchovný vo vašej cirkevnej inštitúcii alebo pracovať v cirkevnom zamestnaní pre dobročinnú neziskovú náboženskú organizáciu (alebo jej pridruženú inštitúciu oslobodenú od dane)
 3. Sídliť a fyzicky sa nachádzať mimo územia Spojených štátov amerických za bezprostredný uplynulý rok, ak ste v minulosti strávili päť rokov v tejto kategórii.

Neexistuje požiadavka, aby ste mali bydlisko v zahraničí, ktoré nemáte v úmysle opustiť. Musíte však mať v úmysle opustiť Spojené štáty americké po uplynutí vášho legálneho pobytu a nesmie byť žiadny náznak alebo dôkaz o opaku.

Petície

Váš budúci zamestnávateľ musí zaregistrovať formulár I-129, Pracovnú petíciu, na Imigračnom úrade USA (USCIS). Viac podrobnejších informácií o registrácii formulára I-129, ako aj o príslušných požiadavkách, nájdete na webovej stránke úradu USCIS v časti R-1 Dočasné neprisťahovalecké vízum pre cirkevnú prácu.

Poznámka: Budúci zamestnávatelia by mali čo najskôr zaregistrovať petíciu (nie však skôr ako 6 mesiacov pred začiatkom vášho nástupu do zamestnania), aby bol dostatočný čas na spracovanie petície a následne vydania víz.

Vaša petícia, formulár I-129, musí byť schválená predtým, ako budete môcť požiadať o vízum na veľvyslanectve. Po schválení vašej petície váš zamestnávateľ alebo sprostredkovateľ dostane oznámenie o prijatí petície, formulár I-797, ktoré slúži ako oznámenie o schválení vašej petície. Počas vášho pohovoru konzulárny úradník overí schválenie vašej petície prostredníctvom databázy Informačného systému správy petícií (PIMS) Ministerstva zahraničných vecí USA.

Na pohovor na veľvyslanectve alebo konzuláte USA si so sebou musíte priniesť číslo dokladu o petícii I-129, aby bolo možné overiť schválenie vašej petície. Schválenie petície nezaručuje automatické vydanie víz, ak sa zistí, že nespĺňate podmienky na udelenie víz v súlade s Imigračným zákonom USA.

Doklady k žiadosti

Ak žiadate o vízum pre cirkevnú prácu, treba aby ste predložili nasledovné doklady:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou).
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške 190 USD zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víza, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Číslo dokladu o zaplatení poplatku vytlačené na schválenej petícii I-129. Formulár I-797 sa už nevyžaduje na pohovor.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť všu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Musíte si so sebou priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš platný pas a pasy s existujúcimi americkým vízami, originálny doklad o zaplatení poplatku za víza. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Doplňujúce doklady sú jedným z mnohých faktorov, ktoré konzulárny úradník bude brať do úvahy počas vášho pohovoru. Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. S ohľadom na ochranu osobných údajov by ste mali priniesť svoje doklady na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v uzatvorenej obálke. Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Na pohovor si prineste tieto doklady:

 • List od oprávneného predstaviteľa konkrétnej inštitúcie vašej zamestnávajúcej organizácie, ktorý potvrdzuje, že vaše členstvo v cirkvi bolo udržiavané mimo územia Spojených štátov amerických, či už celkovo alebo čiastočne, že zahraničné a americké organizácie patria do rovnakej cirkevnej inštitúcie, a že ste bezprostredne pred podaním žiadosti o R vízum boli členom cirkevnej inštitúcie na požadované dvojročné obdobie.
 • Ak ste duchovný, že ste oprávnený vykonávať bohoslužby pre danú cirkevnú inštitúciu. Úlohy by mali byť podrobne opísané; alebo
 • Ak ste profesionálny zamestnanec cirkvi, máte minimálne bakalársky stupeň vzdelania alebo jeho ekvivalent, a že tento stupeň vzdelania je požadovaný na vykonávanie danej cirkevnej práce; alebo
 • Ak máte pracovať v neprofesionálnom zamestnaní, a ste kvalifikovanýna túto prácu, ak typ tejto práce súvisí s tradičnou cirkevnou funkciou.
 • Spôsob odmeňovania vrátane sumy a zdroja príjmu, ďalších typov kompenzácií, ako je strava a ubytovanie, a akýchkoľvek ďalších výhod, na ktoré sa môže viazať peňažná hodnota, a vyhlásenie, že táto odmena bude poskytnutá za poskytované služby.
 • Názov a sídlo konkrétnej organizačnej jednotky cirkevnej inštitúcie alebo jej pridruženej inštitúcie, pre ktorú budete vykonávať služby.
 • Ak budete pracovať pre organizáciu, ktorá je pridružená k cirkevnej inštitúcii, opis charakteru vzťahu medzi týmito dvoma organizáciami.
 • Dôkaz o majetku a spôsobe fungovania vašej cirkevnej organizácie.
 • Doklady o inkorporácii vašej organizácie v súlade so štátnou legislatívou.

Viac informácií

Viac informácií o vízach pre cirkevnú prácu nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.