Pracovné vízum

Na tejto strane:


Často kladené otázky

Prehľad

Ak chcete dočasne pracovať v USA, v súlade s Imigračným zákonom USA budete potrebovať špeciálne pracovné vízum v závislosti od typu práce, ktorú budete vykonávať. Väčšina kategórií dočasných pracovných víz vyžaduje, aby váš budúci zamestnávateľ alebo sprostredkovateľ zaregistroval vhodnú petíciu vo váš prospech, ktorú musí schváliť Imigračný úrad USA (USCIS) v Spojených štátoch amerických.

Všetci žiadatelia o víza typu H, L, O, P a Q musia mať petíciu schválenú úradom USCIS v ich mene. Petícia, formulár I-129 musí byť schválená predtým, ako budete môcť požiadať o pracovné vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Po schválení vašej petície váš zamestnávateľ alebo sprostredkovateľ dostane oznámenie o prijatí petície, formulár I-797, ktoré slúži ako oznámenie o schválení vašej petície. Počas vášho pohovoru konzulárny úradník overí schválenie vašej petície prostredníctvom databázy Informačného systému správy petícií (PIMS) Ministerstva zahraničných vecí USA.

Na pohovor na veľvyslanectve alebo konzuláte USA si so sebou musíte priniesť číslo dokladu o petícii I-129, aby bolo možné overiť schválenie vašej petície. Schválenie petície nezaručuje automatické vydanie víz, ak sa zistí, že nespĺňate podmienky na udelenie víz v súlade s Imigračným zákonom USA.

Opisy a kvalifikácia víz

H-1B (špeciálne zamestnanie - kvalifikovaní pracovníci)

H-1B vízum sa vyžaduje, ak prichádzate do Spojených štátov amerických s cieľom pracovať vo vopred dohodnutom odbornom zamestnaní. Aby ste splnili podmienky, musíte mať bakalárske alebo vyššie vysokoškolské vzdelanie (alebo ekvivalentné vzdelanie) v špeciálnom odbore, v ktorom sa chystáte pracovať. Úrad USCIS posúdi, či vaše zamestnanie spadá do kategórie špeciálneho zamestnania, a či ste kvalifikovaný na vykonávanie tohto zamestnania. Váš zamestnávateľ musí podať formulár pracovných podmienok na Ministerstvo práce v súvislosti s pracovnými podmienkami jeho pracovnej zmluvy s vami.

H-1B1 Dočasné pracovné víza na základe dohody

Dohody o slobodnom obchode s Čile a Singapurom povoľujú kvalifikovaným čílskym a singapurským občanom dočasne pracovať za určitých okolností v Spojených štátoch amerických. Ako prvoradí žiadatelia sú oprávnení iba čílski a singapurskí občania, aj keď ich manželia / manželky a deti môžu byť občanmi iných krajín.

Žiadatelia o víza H-1B1 už majú mať pracovnú ponuku od zamestnávateľa vo svojej zvolenej pracovnej oblasti v Spojených štátoch, ale zamestnávateľ nemusí podávať Žiadosť o pracovné povolenie pre zahraničného zamestnanca, t.j. formulár I-129, a žiadateľ nemusí pred podaním svojej žiadosti o víza získať Oznámenie o schválení,t.j. formulár I-797. Žiadateľ však musí pred žiadosťou o víza podať na Ministerstve práce Žiadosť o certifikát na prácu pre cudzinca. Navštívte stránku https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/temporary.html , ak potrebujete ďalšie informácie o vízach H-1B1

H-2A (Sezónni poľnohospodárski pracovníci)

H-2A vízum umožňuje americkým zamestnávateľom zamestnať cudzích štátnych príslušníkov v Spojených štátoch amerických s cieľom vykonávať dočasné poľnohospodárske práce, pre ktoré nie je dostatok pracovníkov z USA. Ak hľadáte prácu v Spojených štátoch amerických v oblasti poľnohospodárstva na dočasnej alebo sezónnej báze, platí pre vás neprisťahovalecká klasifikácia H-2A. Americký zamestnávateľ (alebo asociácia amerických výrobcov poľnohospodárskych produktov ako spoločný zamestnávateľ) musí zaregistrovať formulár I-129, Pracovnú petíciu, vo vašom mene.

H-2B vízum (kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci) Dočasné sezónne práce

Toto vízum sa vyžaduje, ak prichádzate do Spojených štátov amerických vykonávať prácu dočasného alebo sezónneho charakteru, pre ktorú je nedostatok pracovníkov z USA. Váš zamestnanec musí získať potvrdenie z Ministerstva práce, že v USA je nedostatok vhodných pracovníkov pre typ zamestnania, na ktorom je založená vaša petícia.

H-3 (praktikant) Praktická stáž, profesionálny tréning

H-3 vízum sa vyžaduje, ak prichádzate do Spojených štátov amerických s cieľom získať prax od zamestnávateľa v akejkoľvek oblasti inej, než je riadne štúdium alebo školenie s certifikátom, na obdobie maximálne dvoch rokov. Za túto prax môžete byť platený a táto tzv. práca je povolená. Táto prax sa nesmie využívať ako výrobné zamestnanie a nesmie byť k dispozícii vo vašej domovskej krajine.

H-4 (rodinní príslušníci)

Ak ste primárnym držiteľom platného H víza, môžu váš(a) manžel(ka) alebo slobodné deti (mladšie ako 21 rokov) získať H-4 vízum, aby s vami mohli vycestovať do Spojených štátov amerických. Váš(a) manžel(ka)/deti však nesmú pracovať počas pobytu v Spojených štátoch amerických.

L-1 (vnútropodnikové transfery) Vízum pre zamestnancov medzinárodných spoločností

L-1 vízum sa vyžaduje, ak ste zamestnancom medzinárodnej spoločnosti, a ste dočasne vyslaný do sídla materskej spoločnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti tej istej spoločnosti v Spojených štátoch amerických. Medzinárodnou spoločnosťou môže byť americká alebo zahraničná organizácia. Aby ste spĺňali podmienky na vydanie L-1 víza, musíte byť v riadiacej alebo výkonnej funkcii alebo mať špecifické vedomosti a smerovať k tejto pozícii v rámci americkej spoločnosti na jednu z týchto úrovní, aj keď nie na tú istú pozíciu, akú ste mali predtým. Okrem toho ste museli byť zamestnaný v medzinárodnej spoločnosti mimo územia Spojených štátov amerických jeden rok nepretržite počas predchádzajúcich troch rokov pred podaním žiadosti o L-1 vízum. Žiadosť o L-1 vízum môžete podať až potom, keď americká spoločnosť alebo jej pobočka, prijme schválenú petíciu od úradu USCIS.

L-2 (rodinní príslušníci)

Ak ste primárnym držiteľom platného L víza, môžu váš manžel(ka) alebo slobodné deti (mladšie ako 21 rokov) získať toto odvodené vízum. Kvôli nedávnej zmene legislatívy môže váš manžel(ka) získať pracovné povolenie. Váš manžel(ka) musí vstúpiť na územie Spojených štátov amerických na základe jeho/jej vlastného L-2 víza a následne predložiť vyplnený formulár I-765 (získate na úrade USCIS) spolu s dokladom o zaplatení poplatku za žiadosť. Vaše deti nesmú pracovať počas pobytu v Spojených štátoch amerických.

O

O víza pre ľudí s nadpriemernými schopnosťami sa vydávajú osobám s výnimočnými schopnosťami v oblasti vedy, umenia, vzdelávania, obchodu a športu alebo osobám, ktoré dosiahli výnimočné úspechy vo filmovej a televíznej produkcii, a ich pomocnému personálu.

P (umelci, športovci)

Víza P sú určené medzinárodne známym športovcom, umelcov a ich pomocnému personálu, ktorí prichádzajú do Spojených štátov prezentovať svoju činnosť.

Q

Q vízum sa vyžaduje, ak cestujete do Spojených štátov amerických s cieľom zúčastniť sa medzinárodného kultúrneho výmenného programu za účelom poskytnúť praktický tréning, školenie, zamestnanie a taktiež poskytnúť informácie o histórii, kultúre a zvykoch vašej domovskej krajiny. Musíte mať petíciu zaregistrovanú vo vašom mene sponzorom programu a táto petícia musí byť schválená úradom USCIS.

Kedy žiadať o víza

Veľvyslanectvo USA môže spracovať vašu žiadosť o víza typu H, L, O, P alebo Q najskôr 90 dní pred začiatkom vášho zamestnania, ktorý je uvedený vo vašom formulári I-797. Pri príprave vašich cestovných plánov si však uvedomte, že kvôli federálnym nariadeniam môžete s pracovnými vízami vstúpiť na územie Spojených štátov najskôr desať dní pred začiatkom vášho zamestnania, ktorý je uvedený vo formulári I-797.

Doklady k žiadosti

Ak žiadate o víza typu H, L, O, P alebo Q, musíte predložiť nasledovné:

 • Poslednú stranu formuláru DS-160 s čiarovým kódom. Viac informácií o formulári DS-160 sa dozviete na webovej stránke DS-160.
 • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou). 
 • Jednu (1) fotografiu s rozmermi (5 x 5 cm) nie staršiu ako šesť mesiacov. Na tejto webovej stránke sú uvedené informácie o požadovanom formáte fotografie.
 • Doklad o zaplatení nevratného poplatku za spracovanie žiadosti o neprisťahovalecké vízum vo výške zaplatený v miestnej mene. Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o úhrade tohto poplatku. Po schválení víz v závislosti od vašej štátnej príslušnosti, bude možno potrebné zaplatiť dodatočný recipročný poplatok za vydanie víz. Informácie o tom, či musíte zaplatiť recipročný poplatok za vydanie víz, a výšku poplatku nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.
 • Ak ste žiadateľ o L-1 vízum na základe blanket petition, musíte zaplatiť poplatok pri podaní žiadosti o L vízum na základe blanket petition (viac informácií o tomto poplatku nájdete tu).
 • Číslo dokladu o zaplatenom poplatku vytlačené na schválenej petícii I-129. Papierové kópie I-797 sa pri pohovoru nevyžadujú.

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť vašu situáciu konzulárnemu úradníkovi.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Vyplňte Elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatok za žiadosť o víza.

Krok 3

Vytvorte si časenku na tejto webovej stránke. Na vytvorenie časenky budete potrebovať tieto údaje:

 • Číslo vášho pasu
 • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. (Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.)
 • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160
Krok 4

Dostavte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Na pohovor si prineste vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, váš súčasný a pasy s existujúcimi americkým vízami, . Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Doplňujúce doklady

Okrem týchto položiek prineste aj vytlačenú časenku, ako doklad o registrácii pohovoru prostredníctvom tejto služby. Môžete si so sebou priniesť aj akékoľvek iné doplňujúce doklady, ktoré podľa vás môžu vysvetliť okolnosti konzulárnemu úradníkovi.

Upozornenie: Nepredkladajte falošné doklady. Falšovanie alebo skreslené údaje môžu viesť k trvalej nespôsobilosti získať vízum. . Veľvyslanectvo alebo konzulát USA nesprístupnia vaše osobné údaje tretej osobe a budú rešpektovať dôvernosť týchto informácií.

Konzulárni úradníci posudzujú každú žiadosť osobitne a pri rozhodovaní berú do úvahy profesionálne, spoločenské, kultúrne a iné faktory. Konzulárni úradníci sa môžu zamerať na vaše špecifické zámery, rodinnú situáciu a dlhodobé plány a perspektívu vo vašej krajine pobytu. Každý prípad sa posudzuje individuálne a berú sa do úvahy všetky hľadiská v rámci zákona.

Rodinní príslušníci

Vaši rodinní príslušníci by si mali priniesť všetky požadované doklady pre akékoľvek neprisťahovalecké víza, plus:

 • Podľa potreby originál sobášneho listu (pre vášho manžela(-ku)) a/alebo rodný list (pre slobodné deti vo veku menej ako 21 rokov)
 • List od vášho zamestnávateľa potvrdzujúci vaše zamestnanie na dobu určitú
 • Ak váš manžel(-ka) momentálne pracuje v Spojených štátoch amerických na základe H1-B víza, jeho alebo jej výplatné pásky za aktuálny kalendárny rok a federálne daňové priznanie (formulár IRS 1040 a W-2s) za všetky roky, kedy bol(a) zamestnaný(á) v Spojených štátoch amerických na základe H-1B víza.

Viac informácií

Viac informácií o vízach typu H, L, O, P a, Q nájdete na webovej stránke Dočasní pracovníci Ministerstva zahraničných vecí.