Program bezvízového styku

Na tejto strane:


Prehľad

Program bezvízového styku (VWP) umožňuje štátnym občanom niektorých krajín cestovať do Spojených štátov amerických na turistickú a služobnú cestu na 90 dní alebo menej bez víz. Nie všetky krajiny sú zapojené do programu VWP a nie všetci cestujúci z krajín VWP môžu využívať tento program. Cestujúci VWP musia požiadať o schválenie prostredníctvom systému elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA), sú preverení na vstupnom letisku na území USA a zaregistrovaní do programu OBIM Ministerstva vnútornej bezpečnosti.

*Členské krajiny
Andorra
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brunej
Čile
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Írsko
Taliansko
Japonsko
Lotyšsko
Lichtenštajnsko
Litva
Luxembursko
Malta
Monako
Nový Zéland
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Kórejská republika
San Maríno
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Holandsko
Spojené kráľovstvo

Občania členských krajín môžu cestovať bez víz na turistické alebo obchodné cesty na 90 dní a menej za predpokladu, že spĺňajú tieto požiadavky:

 • Vlastnia pas so zabudovaným čipom (biometrický pas);
 • Sú zaregistrovaní on-line do systému elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA); a
 • Spĺňajú štandardné podmienky VWP uvedené nižšie.

Pre občanov Kanady, Mexika a britské zámorské územie Bermudy navštívte webovú stránku pre cestovanie Ministerstva zahraničných vecí.

* V súvislosti so všetkými odkazmi na „krajinu“ alebo „krajiny“ na tejto stránke platí, že Zákon o vzťahoch s Taiwanom z roku 1979, Verejné právo č. 96-8, časť 4(b)(1), stanovuje, že „ zákony Spojených štátov amerických vzťahujúce sa na alebo súvisiace s cudzími krajinami, národmi, štátmi, vládami alebo podobnými entitami, platia aj vo vzťahu s Taiwanom.“  22 U.S.C. § 3303(b)(1).  Vzhľadom nato sa všetky odkazy na „krajinu“ alebo „krajiny“ v autorizačnej legislatíve Programu bezvízového styku, časť 217 zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve, 8 U.S.C. 1187, chápu vrátane Taiwanu.  Toto je v súlade s politikou USA o jednotnej Číne, na základe ktorej Spojené štáty americké udržiavajú neoficiálne vzťahy s Taiwanom od roku 1979.

Spôsobilosť

Na vstup na územie Spojených štátov amerických na základe Programu bezvízového styku musia cestovatelia:

 • Byť občanmi jednej z krajín uvedených vyššie a vlastniť pas v súlade s požiadavkami programu VWP;
 • Mať schválenú elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA;
 • Zostať na území Spojených štátov amerických na 90 dní alebo menej; a
 • Cestovať za účelom:
 1. Obchod - Účelom vašej plánovanej cesty je rokovanie s obchodnými partnermi: cestovanie na vedecké, vzdelávacie, odborné alebo obchodné stretnutia alebo konferencie v konkrétnych termínoch; usporiadanie pozostalosti; alebo rokovanie o zmluve.
 2. Návšteva/turistika - Účelom vašej plánovanej cesty je oddychový pobyt v prírode vrátane turistiky, dovolenka (prázdniny), zábava, návšteva priateľov alebo príbuzných, oddych, lekárske ošetrenie; priateľská, spoločenská alebo náboženská udalosť; vystúpenie neprofesionálnych umelcov alebo športovcov na podujatí bez nároku na odmenu.
 3. Tranzit - Ak prechádzate cez územie Spojených štátov amerických.

A ak vstupujete na územie Spojených štátov amerických leteckou alebo námornou linkou, potrebujete:

 • Vlastniť spiatočný alebo prestupný cestovný lístok. Ak máte elektronický cestovný doklad, imigračnému inšpektorovi pri vstupe do USA budete predkladať aj cestovný plán. Cestujúci s prestupnými lístkami s cieľom v Mexiku, Kanade, na Bermudách alebo Karibských ostrovoch musia mať k dispozícii adresu pobytu v krajine destinácie.
 • Vstúpiť na územie Spojených štátov amerických na palube lietadla alebo lode, ktoré sú zapojené do tohto programu. Ide o letecké spoločnosti, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s Ministerstvom vnútornej bezpečnosti na prepravu pasažierov na základe Programu bezvízového styku.

Ak vstupujete na územie Spojených štátov amerických po súši z Kanady alebo Mexika, požiadavky na doklady sú rovnaké s výnimkou toho, že v týchto prípadoch sa nevyžaduje spiatočný cestovný doklad ani zmluvný prepravca. Pri vstupe do USA musíte preukázať, že máte finančné prostriedky na pokrytie vašich nákladov počas pobytu, ako aj na opustenie územia Spojených štátov amerických.

Systém elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA)

Od 1. apríla 2016 musia mať osoby, ktoré môžu cestovať do USA na bezvízový program (VWP), platný elektronický cestovný pas. Toto pravidlo platí aj pre držiteľov platného elektronického systému cestovných povolení (ESTA). Elektronické cestovné pasy majú na obale tento symbol:

Biometric symbol

 

Požiadavky na cestovný pas

Občania krajín s VWP, ktorí po 1. marci 2011, vrátane, cestovali do Iraku, Iránu, Severnej Kórey, Sýrie, Sudánu, Líbye, Somálska a/alebo Jemenu alebo sa zdržiavali v týchto krajinách, nemôžu cestovať do USA na VWP a nebudú vpustení do krajiny. Osoby, ktoré majú dvojité občianstvo krajiny s VWP a Iraku, Iránu, Severnej Kórey, Sýrie a Sudánu nemôžu cestovať do USA na VWP a nebudú vpustení do krajiny.

Toto obmedzenie neplatí pre cestujúcich na VWP, ktorí boli v niektorej z daných krajín na výkone vojenskej služby v ozbrojených zložkách krajiny s VWP alebo ktorí v nich vykonávali úradné povinnosti ako štátny zamestnanec krajiny s VWP na trvalý pracovný pomer.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA môže toto obmedzenie pre VWP zrušiť, ak stanoví, že to je v záujme presadzovania práva alebo národných záujmov USA. Zrušenia budú udeľované len pre jednotlivé prípady. Vo všeobecnosti platí, že medzi kategórie cestovateľov, ktorí môžu byť spôsobilí na zrušenie, patria:

 • Osoby, ktoré cestovali do Iraku, Iránu, Severnej Kórey, Sýrie, Sudánu, Líbye, Somálska a/alebo Jemenu úradne v mene medzinárodných organizácií, regionálnych organizácií alebo subnárodných vlád;
 • Osoby, ktoré cestovali do Iraku, Iránu, Severnej Kórey, Sýrie, Sudánu, Líbye, Somálska a/alebo Jemenu v mene humanitárnych mimovládnych organizácií (NGO); a
 • Osoby, ktoré cestovali do Iraku, Iránu, Severnej Kórey, Sýrie, Sudánu, Líbye, Somálska a/alebo Jemenu ako novinári za účelom spravodajstva.
 • Osoby, ktoré cestovali do Iránu na oprávnené obchodné účely po uzatvorení Spoločného komplexného akčného plánu (14. júla 2015); a
 • Osoby, ktoré cestovali do Iraku na oprávnené obchodné účely.

K dispozícii existuje aktualizovaný formulár so žiadosťou o ESTA. Nový formulár obsahuje dodatočné otázky, ktoré riešia nové požiadavky na spôsobilosť na cestu podľa uvedeného zákona. Cestujúcich, ktorí majú záujem o povolenie ESTA, žiadame, aby použili rozšírený systém, ktorý im pomôže určiť potenciál udelenia výnimky. Pre výnimku neexistuje samostatný formulár.

Aktuálni držitelia ESTA si majú pred cestou skontrolovať stav svojho povolenia ESTA na webovej stránke CBP https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Platnosť cestovného pasu:

Návštevníci cestujúci do USA musia mať cestovný pas, ktorý je platný viac než 6 mesiacov od ich zamýšľaného pobytu v USA, okrem prípadov, keď dohody s konkrétnymi krajinami umožňujú výnimky. Ak cestujete bez víz na bezvízový program, váš cestovný pas musí byť platný minimálne 90 dní.

Ak ste cestujúci z krajiny s VWP a váš cestovný pas nespĺňa tieto požiadavky, zvážte získanie nového cestovného pasu, spĺňajúceho požiadavky pre VWP, od príslušného úradu v krajine, kde máte občianstvo. V opačnom prípade nemôžete cestovať na VWP a pred vstupom do USA musíte získať víza do platného cestovného pasu.

Nespôsobilosť

Niektorí cestujúci nemusia byť spôsobilí na vstup do USA na základe programu VWP. Ide o osoby, ktoré boli vzaté do väzby, aj keď následne neboli právoplatné odsúdené, osoby so záznamom v registri trestov (aj keď im bola udelená milosť, boli oslobodení na základe amnestie alebo inej formy milosti), osoby s niektorými vážnymi poruchami komunikácie, osoby, ktorým bol v minulosti odopretý vstup alebo boli vyhostené z územia Spojených štátov amerických, alebo ktoré v minulosti zostali v USA na základe Programu bezvízového styku po uplynutí maximálnej doby povoleného pobytu. Takíto cestujúci musia požiadať o víza. Ak sa pokúsia vycestovať bez víz, môže im byť odmietnutý vstup na územie Spojených štátov amerických.

Podľa novelizovaného programu bezvízového styku a zákona o zamedzení cestovania teroristov z roku 2015, osoby, ktoré cestovali alebo boli prítomné v Irán, Irak, Severnej Kórey,Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a/alebo Jemen 1. marca 2011 alebo po tomto dátume (s niekoľkými výnimkami týkajúcimi sa cestujúcich za diplomatickým alebo vojenským účelom vyslaných niektorou z krajín zaradených do programu bezvízového styku) ALEBO cestujúci, ktorí sú zároveň občanmi Iránu, Iraku, Severnej Kórey, Sudánu a/alebo Sýrie, sa už nekvalifikujú na cestovanie v rámci programu bezvízového styku. Podrobnosti týkajúce sa zmien programu bezvízového styku a zákona o zamedzení cestovania teroristov z roku 2015 (ďalej len zákon), nájdete na webových stránkach http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Cestujúci, ktorí sa dopustili menej závažných dopravných priestupkov, pre ktoré neboli vzatí do väzby a/alebo odsúdení, môžu vycestovať bez víz za predpokladu, že spĺňajú všetky ostatné podmienky programu. Ak ste sa dopustili dopravného priestupku počas vášho pobytu v Spojených štátoch amerických a nemáte zaplatenú pokutu alebo ste sa nedostavili na výsluch, je možné, že bol vydaný príkaz na Vaše vzatie do väzby a môžete mať problémy pri žiadaní o povolenie na vstup do Spojených štátov amerických. Preto by ste mali vyriešiť takýto problém ešte pred vycestovaním kontaktovaním príslušného súdu. Ak nepoznáte adresu súdu, príslušné informácie nájdete na webovej lokalite: www.refdesk.com.

Cestovanie bez víz sa nevzťahuje na osoby, ktoré plánujú študovať, pracovať alebo ostať na území Spojených štátov amerických dlhšie ako 90 dní, alebo ktoré predpokladajú, že počas pobytu v Spojených štátoch amerických požiadajú o zmenu pobytového štatútu, napr. z turistiky na štúdium a pod. Takíto cestujúci potrebujú víza. Ak je imigračný úradník presvedčený, že cestujúci bez víz plánuje študovať, pracovať alebo ostať v USA dlhšie ako 90 dní, môže odmietnuť cestujúcemu vstup na územie USA.

Žiadatelia z Kanady a Mexika

Kanada, Mexiko a Bermudy nie sú zapojené do Programu bezvízového styku. Zákon o prisťahovalectve a štátnom občianstve zahŕňa ďalšie ustanovenia pre bezvízové vycestovanie pre štátnych príslušníkov Kanady a Bermúd za určitých okolností. Pozrite si časť Obyvatelia Kanady a Bermúd. Keďže tieto krajiny nie sú zapojené do Programu bezvízového styku, požiadavky VWP strojom čitateľné alebo biometrické pasy neplatia pre štátnych príslušníkov Kanady, Mexika alebo Bermúd. Tiež upozorňujeme, že niektorí štátni občania Kanady a Bermúd, cestujúci do Spojených štátov amerických, musia mať neprisťahovalecké víza.

Odmietnutie ESTA

Cestujúci, ktorým bola zamietnutá autorizácia ESTA, nemôžu vycestovať na základe programu VWP. Pred odchodom, prosím, požiadajte o víza.

Akékoľvek otázky týkajúce sa procesu ESTA adresujte na Ministerstvo vnútornej bezpečnosti.