Skupinové časenky

Na tejto strane:


Prehľad

Skupina piatich alebo viacerých osôb, ktoré cestujú za tým istým účelom do Spojených Štátov, môže požiadať o špeciálnu skupinovú časenku. Skupiny môžu tvoriť umelci, ktorí plánujú účinkovať v USA, športové tímy piloti alebo kvalifikovaní robotníci, ktorí sa zúčastnia na zaškolení, alebo študenti.

Pri žiadosti o skupinovú časenku, prosíme, uveďte všetky potrebné informácie týkajúce sa charakteru cesty a či navrhujete konkrétny deň, kedy by ste sa chceli zúčastniť na skupinovom pohovore. Ak navrhnete konkrétne termíny vízového pohovoru, prosíme, pridajte ich do kolónky "Účel cesty". Veľvyslanectvo môže brať do úvahy navrhované termíny, ktoré ste si označili, pri potvrdzovaní dátumu a času skupinovej časenky. Ak skupinu tvorí menej než päť osôb, vtedy nemôžete požiadať o skupinovú časenku.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Určený skupinový koordinátor používa on-line systém časeniek pre kliknutie na Žiadosť o vytvorenie plánu pre skupinu a pre požiadanie o skupinovú časenku. Podanie žiadosti cez sprostredkovateľa nie je možné. Po predložení žiadosti čakajte na odpoveď z veľvyslanectva alebo konzulátu USA, ktorá vám príde e-mailom.

Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste nepridávali členov skupiny/rodinných príslušníkov kým neobdržíte od Veľvyslanectva alebo Konzulátu U.S. e-mail potvrdzujúci schválenie skupinovej schôdzky. Členov skupiny/rodinných príslušníkov budete môcť pridať po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu.

Krok 2

Ak veľvyslanectvo alebo konzulát USA žiadosť schváli, skupinový koordinátor dostane e-mail, v ktorom je požiadaný, aby vo svojom profile vytvoril časenky pre všetkých členov skupiny. Pracovníci telefonického centra nemôžu vytvárať skupinové časenky, no sú pripravení odpovedať na vaše otázky. Upozornenie vo forme e-mailu dostanete tiež vtedy, ak veľvyslanectvo alebo konzulát USA odmietne žiadosť o skupinovú časenku. V takom prípade si každý člen skupiny musí vytvoriť časenku samostatne.

Poznámka: E-mail o schválení alebo zamietnutí vašej žiadosti príde z adresy  no-reply@ustraveldocs.com. Niektoré e-mailové aplikácie majú funkciu, ktorá filtruje neznámych odosielateľov a presúva ich do priečinka s nevyžiadanou poštou. Ak ste nedostali e-mailové upozornenie, skúste vyhľadať správu v priečinku s nevyžiadanou poštou.

Krok 3

Každý člen skupiny musí zaplatiť poplatok za žiadosť o víza. V prípade hromadnej platby poplatku dostanete iba jedno číslo dokladu o zaplatení na transakciu a toto číslo použijete pre každý platný zaplatený poplatok MRV.

Typy víz a výška poplatkov za žiadosť o vízum - Roztriedené podľa typu víz
Typ víza Opis Fee Amount Select Quantity
B Služobné/turistické $160
C-1 Tranzitné $160
C-1/D Členovia posádky (slúžiaci na palubách zámorských lodí alebo lietadiel v Spojených štátoch amerických) $160
D Pre členov posádky $160
E Žiadatelia o E1 vízum/Žiadatelia o E2 vízum $205
F Študentské (akademické) $160
H Pre dočasných/sezónnych pracovníkov a zamestnanie, praktikantov $190
I Pre zástupcov médií $160
J Účastník výmenného programu $160
K Pre snúbencov alebo manželských partnerov občanov USA $265
L Pre vnútropodnikové transfery $190
M Študentské (odborné) $160
O Pre osoby s výnimočnými schopnosťami $190
P Pre atlétov, umelcov a zabávačov $190
Q Pre medzinárodné kultúrne výmenné programy $190
R Pre cirkevnú prácu $190
T Pre obete obchodovania s ľuďmi $160
TN/TD Pre odborníkov NAFTA $160
Krok 4

Každý člen skupiny si musí vyplniť formulár DS-160 s čiarovým kódom a vytlačiť si overovaciu stránku.

Krok 5

Skupinový koordinátor sa vráti na svoj profil v on-line systéme časeniek a klikne na tlačidlo Žiadosť o vytvorenie plánu pre skupinu, aby mohol začať plánovať skupinové časenky. O každom členovi skupiny by mal mať k dispozícii tieto informácie:

  • Pas so žiadateľovým celým menom, číslom pasu, dátumom narodenia, dátumom platnosti a ďalšími dôležitými informáciami z biografickej strany pasu.
  • Číslo dokladu o zaplatení poplatku za žiadosť o víza. Ak s hľadaním tohto čísla potrebujete pomôcť, kliknite sem.
  • 10-miestne číslo čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160.
Krok 6

Skupinový koordinátor vyberie príslušnú schválenú žiadosť o skupinovú časenku. Ak skupinový koordinátor vytvára skupinové časenky často, je veľmi dôležité, aby vybral správnu skupinovú žiadosť.

Krok 7

Každý člen skupiny sa do profilu skupinového koordinátora pridá ako „Rodinný príslušník“. Skupinový koordinátor sa môže rozhodnúť, či chce byť členom skupiny alebo nie.

Krok 8

Deň pred pohovorom musí skupinový koordinátor odoslať e-mail na adresu support-Slovakia@ustraveldocs.com a pripojiť k nemu dokument alebo hárok s týmito informáciami:

Pre žiadateľov J-1 (pre každého žiadateľa):
Meno žiadateľa
Číslo SEVIS
Názov sponzorskej organizácie v USA
Číslo programu
Dátumy programu

Pre žiadateľov o víza založené na petícii:
Číslo príjmového dokladu USCIS z petície.

Krok 9

Skupina sa v stanovenom dátume a čase vízového pohovoru dostaví na veľvyslanectvo alebo konzulát USA. Na pohovor si každý člen musí priniesť vytlačenú časenku, poslednú stranu formulára DS-160 s čiarovým kódom, jednu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov, platný pas a všetky staré pasy. Bez týchto položiek nie je možné spracovať vaše vízum.

Dôležité veci, ktoré si treba zapamätať
  • Po schválení žiadosti má skupina obmedzený čas na vykonanie krokov jeden až šesť. Zvyčajne má na to sedem dní, no skupinový koordinátor by sa mal riadiť overovacím e-mailom. V prípade uplynutia žiadosti musí skupinový koordinátor začať odznova a podať novú žiadosť.
  • Skupinový koordinátor by mal pre členov skupiny urobiť kroky 1, 2, 3 a 5. Každý žiadateľ musí vyplniť vlastný DS-160.
  • Ak si niektorý člen skupiny už vytvoril časenku, nemôže byť ďalej členom skupiny. Vízový pohovor musí absolvovať samostatne.
  • Ak žiadatelia skupiny žiadajú o vízum na základe schválenej petície I-797, napríklad žiadatelia o víza H2A, H2B alebo H3, skupinový koordinátor musí v kroku jeden priložiť ako súčasť žiadosti kópiu schválenej petície I-797.

Poznámka: Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom skupinovej časenky, pre detailnejšie informácie prosím navštívte Návod na plánovanie skupinovej časenky.