การทำนัดสัมภาษณ์สำหรับวีซ่าทำงาน (ได้แก่ H, L, P, O, Q, R, E3, CNMI, CW1, CW2) และวีซ่าประเภทอื่นๆ (ได้แก่ I, TD, TN, U, T) เปิดให้บริการเฉพาะที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ เท่านั้น สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ไม่เปิดให้บริการวีซ่าประเภทเหล่านี้


ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ให้บริการเฉพาะที่สถานทูตสหรัฐฯกรุงเทพฯเท่านั้น หากผู้สมัครซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่และต้องการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ ต้องส่งเอกสารไปยังสถานทูตสหรัฐฯกรุงเทพ หากท่านส่งเอกสารยื่นต่ออายุวีซ่าไปยังสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ เอกสารของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาและถูกส่งกลับทางไปรษณีย์


การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ หากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ สำหรับนักบิน และลูกเรือ ไม่ควรยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์ หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางภายใน 30 วันทำการ ไม่มีการยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน โปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ที่ https://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-visarenew.asp.


ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว (ค่าธรรมเนียม MRV) ทั้งหมดที่ชำระก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถต่ออายุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ ผู้สมัครจะต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือยื่นใบสมัครการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 โปรดทราบว่าท่านไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 แต่ท่านจำเป็นต้องจองนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าไว้ภายในวันที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และมีนัดสัมภาษณ์อยู่แล้ว จะได้รับคำแจ้งเตือนไม่ให้เปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของตนเองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครเปลี่ยนแปลงนัดสัมภาษณ์วีซ่าหลังจากวันที่ดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวและทำการยื่นสมัครวีซ่าใหม่อีกครั้ง


รัฐบาลสหรัฐฯ จะยุติข้อกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารอากาศยานระหว่างประเทศหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมเป็นต้นไป ผู้โดยสารอากาศยานระหว่างประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ และถือวีซ่าชั่วคราว ไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสเพื่อขึ้นเครื่องไปยังประเทศสหรัฐฯ อีกต่อไป ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องการกลับมาเดินทางทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง ซึ่งแก้ไขโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป เมื่อประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องการกลับมาเดินทางทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งถูกเพิกถอน


ระยะเวลารอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่แสดงบนเว็บไซต์ travel.state.gov หมายถึงระยะเวลาสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยหรือผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น ผู้สมัครวีซ่าที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยจะเห็นวันนัดสัมภาษณ์หลังจากจองนัดในฐานะผู้ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย(Non-resident)ได้อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th_th เท่านั้น

โปรดทราบว่าระยะเวลารอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าของผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยจะมีระยะเวลานานกว่าของผู้สมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยหรือผู้สมัครสัญชาติไทย ผู้สมัครชาวต่างชาติที่จองนัดในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย (Regular) ต้องแสดงใบอนุญาตหรือวีซ่าระยะยาวประเทศไทยในวันสัมภาษณ์วีซ่า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์


สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ เป็นความรับผิดชอบของท่านในการนำล่ามแปลภาษามาในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน โดยล่ามแปลภาษาของท่านจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางติดตัวมาในวันนัดหมาย


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) กําหนดให้ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสที่กำหนดจึงถือได้ว่าผลตรวจสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ กําหนดว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผู้สมัครวีซ่าได้รับต้องผ่านการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจยกเว้นได้ในประเทศที่มีวัคซีนไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่วัคซีนไม่เหมาะสมกับอายุของผู้สมัคร กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถดูประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯได้ ที่นี่


ผู้สมัครวีซ่าจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำเมื่อคำร้องของท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับวันนัดสัมภาษณ์ กรุณาอย่าทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลโดยตรงจากแผนกวีซ่าถาวร สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ถึงแม้ว่าคำร้องของท่านจะมีสถานะเป็น “Ready” แล้วก็ตาม หากคำร้องของท่านมีสถานะเป็น “Ready” เกินกว่า 30 วัน และท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว ท่านสามารถอีเมลเพื่อสอบถามสถานะคำร้องล่าสุดของท่านที่ visasbkk@state.gov โปรดทราบ: หากท่านไม่พบวันที่สามารถทำการจองวันนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าถาวร แสดงว่าวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งหมดเต็มแล้ว แผนกวีซ่าถาวรเปิดตารางวันนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นระยะ กรุณาติดตามวันนัดสัมภาษณ์ที่ว่างสำหรับการจองนัดหมายบนเว็บไซต์ต่อไป


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคน และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้ขยายเวลาเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กงสุลสามารถยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่ยื่นต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันตามที่กำหนด ก่อนหน้านี้เฉพาะผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่วีซ่าหมดอายุไม่เกิน 24 เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ขยายระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นการชั่วคราวโดยยืดอายุวีซ่าเดิมที่หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน นโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้กงสุลสามารถพิจารณาคำร้องวีซ่าชั่วคราวบางประเภทได้ในขณะที่มีการจำกัดจำนวนผู้สมัครวีซ่าที่ต้องเข้าติดต่อเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าที่แผนกกงสุล ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งกับผู้สมัครวีซ่าและเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล ผู้เดินทางโปรดศึกษาข้อมูลการให้บริการที่เว็บไซต์ของสถานทูตฯและสถานกงสุลฯที่ใกล้ท่าน ตลอดจนคุณสมบัติและคำแนะนำในการยื่นต่อวีซ่าโดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า


โปรดทราบว่าท่านควรสวมหน้ากากเมื่อท่านเดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่าเดินทางมายังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ และโปรดเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์ของท่าน


โปรดทราบ: ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ก่อนทำจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า โปรดอัปเดตโปรไฟล์ของท่านที่มีหมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 โดยการคลิก “อัปเดตโปรไฟล์” ในเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านทำการจองนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ โปรดใช้หมายเลขบาร์โค้ดจากแบบฟอร์ม DS-160 อันล่าสุดของท่าน หากท่านได้ทำการจองนัดสัมภาษณ์โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน ท่านต้องทำการอัปเดตหมายเลขบาร์โค้ดนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และจะต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดอันใหม่

สำหรับผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่: โปรดพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 และใบยืนยันการนัดหมาย และนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์

 


Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร