กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

On this page:


การใช้และรวบรวมข้อมูล   

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (DoS) มอบหมายให้ CGI จัดเตรียมข้อมูลทั่วไป และ ให้บริการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าสหรัฐฯ ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า (VAC) ให้บริการ เช่น รับใบสมัคร เก็บข้อมูลทางชีวภาพ ทำการนัดหมายวีซ่าให้สถานทูต หรือ สถานกงสุล และ ช่วยเหลือผู้สมัครด้วยบริการคอลเซ็นเตอร์และการบริการจัดส่งหนังสือเดินทาง ในการให้บริการดังกล่าว CGI เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง ไอพีแอดเดรส และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บที่ระบบปฏิบัติการที่ประเทศสหรัฐฯตามที่กำหนดโดยรัฐบาลอเมริกัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี และมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถใช้ทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ในจำนวนที่จำกัด และ เมื่อถูกนำไปใช้ทำนัดหมายกับผู้สมัครท่านไหนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น และ สามารถใช้ได้ในประเทศสกุลเงินท้องถิ่นนั้นเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถโอนไปใช้สมัครวีซ่าที่ประเทศที่ท่านไม่ได้ชำระเงินได้ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่หากไม่ต้องการยื่นขอวีซ่าในประเทศที่ท่านชำระเงินไว้
 • หากท่านชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยใช้ใบคำแนะนำชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่หมดอายุแล้ว หรือ การชำระเงินที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้า ทางเลือกชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า/ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจทำให้ท่าน 
  • พบความล่าช้าในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ครบ ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องไปชำระเงินอีกครั้งให้ครบจำนวน
  • ปัญหาการยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องชำระเงินใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • CGI ไม่ใช่ผู้กำหนด กระบวนการ และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ของวีซ่าชั่วคราว และ วีซ่าถาวรประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น กระบวนการและค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยบแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ CGI ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ และมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

คอลเซ็นเตอร์

 •  คอลเซ็นเตอร์ให้ข้อมูลทั่วไปตามที่สถานทูต/ สถานกงสุลกำหนด
 •  เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ไม่สามารถช่วยกรอกใบสมัครวีซ่า DS-160/ 260 ได้ ไม่สามารถแนะนำชนิดของวีซ่าให้ผู้สมัคร ไม่สามารถช่วยตรวจเอกสารประกอบการสมัครได้
 • โทรศัพท์ทุกสายอาจถูกบันทึกเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา ผู้สนทนาจะได้รับการแจ้งกล่าวก่อนการสนทนา
 • ท่านสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ แชท ตามข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์

การเก็บข้อมูล

 

CGI ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากเว็บไซต์นี้เพื่อ

 • ตอบข้อซักถามผู้สมัคร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า
 • ตรวจสอบสถานะการสมัครวีซ่า

 การยืนยันข้อเท็จจริง

 • CGI ไม่รับผิดชอบในการยืนยันข้อเท็จจริง หรือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยผู้สมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

การนัดหมายแบบเร่งด่วน

 • การขอนัดหมายแบบเร่งด่วนทำได้ทางออนไลน์จากในโพรไฟล์ผู้สมัครเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องดำเนินการเองหรือให้ตัวแทนกระทำการแทน และสามารถทำการนัดหมายแบบเร่งด่วนเพียงครั้งเดียวต่อการสมัครหนึ่งครั้ง
 • สถานทูต/ สถานกงสุลจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอนัดหมายแบบเร่งด่วน ผู้สมัครควรมีหลักฐานยืนยันการขอนัดหมายแบบเร่งด่วน
 • การนัดหมายแบบเร่งด่วนต้องเป็นไปเพื่อ การเร่งด่วนทางการแพทย์สำหรับผู้สมัคร ญาติ หรือ เป็นผู้ร่วมเดินทางกับเจ้านาย การร่วมงานศพ/ การสูญเสียชีวิต การเดินทางธุรกิจแบบเร่งด่วน หรือ การเดินทางแบบเร่งด่วนของนักเรียน หรือ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้า การขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน

บริการส่งหนังสือเดินทาง

 • หนังสือเดินทางสามารถนำส่งได้ภายในประเทศไทย ท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่นำส่งได้ภายในเที่ยงวันทำการก่อนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเท่านั้น โดยเปลี่ยนจากใน โพรไฟล์ผู้สมัครจากเว็บไซต์ ustraveldocs.com
 • หากไม่มีผู้รับหนังสือเดินทางภายใน 7 วัน หนังสือเดินทางจะถูกนำส่งกลับสถานทูต/ สถานกงสุล และผู้สมัครต้องไปรับที่สถานทูต/ สถานกงสุล
 • ผู้สมัครต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมารับหนังสือเดินทาง หากมีผู้รับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้สมัคร สำเนายบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้รับมอบอำนาจ รับหนังสือเดินทางสำหรับกลุ่ม สามารถใช้่หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวได้
 • เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการมอบหมายให้มีตัวแทนมารับหนังสือเดินทาง

การพิจารณาออกวีซ่า

 • การพิจารณาออกวีซ่าเป็นของสถานทูต หรือ สถานกงสุล

การใช้อินเตอร์เน็ต

 • ผู้สมัครรับทราบว่าการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึงการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตในระดับสากลInternet-based Transfers

เว็บไซต์อื่น

 • เว็ปไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมสู่เว็บไซต์ภายนอกและไม่ได้รับการคลอบคลุมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านได้เข้าลิงค์ดังกล่าว เว็๋บไซต์เหล่านั้นอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยอิงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บนั้น ๆ CGI จะไม่รับผิดชอบในการกระทำของเว็บไซต์จากลิงค์ดังกล่าว

ทั่วไป

 • เนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้