Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Đăng Ký Địa Chỉ IV - Việt Nam (Vietnamese)

Đăng Ký Địa Chỉ IV

TRƯỚC buổi phỏng vấn, đương đơn PHẢI đăng ký địa chỉ trên trang web USTravelDocs để nhận thị thực và các giấy tờ khác. Ngoài trừ thị thực diện Hôn phu/Hôn thê (K), mỗi đương đơn xin thị thực định cư có số hồ sơ khác nhau đều  phải tại tài khoản USTravelDocs riêng để đăng ký địa chỉ nhận thị thực và các giấy tờ khác. Vui lòng làm theo đúng các bước dưới đây NGAY BÂY GIỜ:

Bước 1 – Tạo tài khoản riêng trên trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản riêng cho số hồ sơ của mình, vui lòng chuyển đến Bước 2.

Bước 2 – Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 3 – Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mới / Lên Lịch hẹn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

  • Chọn mục “Thị thực Định cư”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn mục “Thị thực Định cư – CHỈ DÀNH đăng ký địa chỉ”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Nhấn vào mục “Xác nhận Cuộc hẹn” và in trang Xác nhận cuộc hẹn.

Xin lưu ý nếu đương đơn không nhanh chóng đăng ký địa chỉ, việc xử lý hồ sơ và chuyển phát thị thực cho đương đơn sẽ bị trì hoãn. Nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gửi email tới địa chỉ: support-vietnam@ustraveldocs.com.

Địa chỉ của đương đơn phải luôn chính xác và cập nhật. Nếu có thay đổi địa chỉ, vui lòng đăng nhập lại vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2 để cập nhật, đồng thời thông báo cho Lãnh sự quán tại trang web: https://vn.usembassy.gov/ivcontact.