Kiểm tra Tình trạng Đơn xin Thị Thực của Tôi

 

Trên trang này:


Tổng quan

Để kiểm tra tình trạng Đơn xin Thị thực, truy cập trang web tại đây. Bạn phải nhập số hồ sơ đơn xin thị thực, là số hồ sơ gồm 10 ký tự bắt đầu với chữ HCM, sau đó là những con số.