Đặt Lại Lịch Hẹn Thị Thực Định Cư 

Trên Trang này:

 


Tổng Quan

Trang này dành cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư đủ điều kiện (không bao gồm đương đơn xin thị thực diện K-1 và diện Thường trú nhân xin tái nhập cảnh (SB-1)) đặt lại lịch hẹn thị thực định cư nếu họ đã lỡ cuộc hẹn ban đầu của mình.

Những ai đủ điều kiện để đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Quý vị chỉ có thể đặt lại lịch hẹn thị thực định cư nếu quý vị đã lỡ cuộc phỏng vấn được lên lịch trước đây của mình. Nếu quý vị chọn ngày phỏng vấn mới trước ngày hẹn ban đầu, hoặc quý vị thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì quý vị sẽ không được dự cuộc phỏng vấn đó. 

Nếu quý vị thuộc một trong các trường hợp dưới đây, vui lòng không đặt lại lịch hẹn thị thực định cư:

  • Quý vị đã được phỏng vấn.
  • Quý vị là đương đơn chính và đã không liên lạc với Lãnh sự trong vòng một năm.
  • Hồ sơ của quý vị chưa đến lượt giải quyết dựa trên ngày ưu tiên của hồ sơ, bao gồm cả hồ sơ bị lùi ngày đến lượt giải quyết, và những hồ sơ thay đổi loại thị thực.

Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Tất cả các đương đơn cần phải đăng ký một tài khoản hoặc một hồ sơ dành cho người sử dụng mới để đặt lại lịch hẹn thị thực định cư.  Nếu quý vị chưa có tài khoản, vui lòng truy cập vào đây để tạo hồ sơ.

Nếu quý vị đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập vào tài khoản và làm theo các bước hướng dẫn.

Quý vị có thể thêm đương đơn phụ thuộc đủ điều kiện vào hồ sơ để tên được thể hiện trên thư xác nhận cuộc hẹn, được dùng để đặt hẹn khám sức khỏe và vào Lãnh sự quán để dự phỏng vấn.  Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quý vị chỉ có thể thêm vào hồ sơ những đương đơn phụ thuộc đủ điều kiện đã được liệt kê trên thư mời phỏng vấn ban đầu.

Nếu quý vị chưa từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web http://www.ustraveldocs.com/, thì sau khi đăng nhập vào tài khoản, quý vị cần chọn mục “Hồ sơ mới/Đặt hẹn phỏng vấn” trên cột bên trái màn hình để đặt lại lịch hẹn.

Nếu quý vị đã từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web http://www.ustraveldocs.com/, và muốn đặt lại lịch hẹn lần nữa, thì quý vị cần đăng nhập vào tài khoản và chọn “Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư”      

Vui lòng lưu ý rằng lịch hẹn sẽ đóng trong vòng 48 giờ, vì vậy quý vị chỉ có thể hủy bỏ cuộc hẹn của mình ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày phỏng vấn.

Thông tin thêm