Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce:


Důležité informace o používání těchto webových stránek

Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států (The United States Department of State) najalo společnost CGI Federal Inc. (dále jen „CGI Federal“), aby mu v rámci podpory zpracování žádostí o víza asistovala při shromažďování a zpracování údajů žadatelů. K záležitostem týkajícím se soukromí zaujímá společnost CGI Federal velmi opatrný přístup. Důvodem přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů a zveřejnění tohoto oznámení je, že vás chceme informovat, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, které od vás získáváme ve spojitosti s vaším využíváním těchto webových stránek a dále v souvislosti s vaší žádostí o vízum. V maximální možné míře shromažďujeme osobní údaje přímo od vlastníků údajů, včetně osobních údajů zadaných na těchto webových stránkách a biometrických údajů shromažďovaných v rámci procesu podávání žádosti o vízum. Tím, že používáte tyto webové stránky, dáváte svolení ke shromažďování, agregaci, využívání, skladování a sdělování osobních údajů, které poskytujete, jak je to třebapro účely vám poskytované vízové služby. Tím, že používáte tyto webové stránky, souhlasíte, že budete ve vztahu ke své žádosti o vízum přijímat elektronické zprávy, včetně interaktivních hlasových odpovědí a komunikací z telefonického centra. Pokud si nepřejete, aby vás společnost CGI Federal kontaktovala, nepoužívejte tyto webové stránky. CGI Federal bude využívat vaše osobní údaje pouze pro následující účely:

  • shromažďování údajů žadatelů pro účely předání Ministerstvu zahraničí Spojených států;
  • přenos osobních údajů Ministerstvu zahraničí Spojených států nebo sdílení osobních údajů se subdodavateli, dodavateli a smluvními partnery společnosti CGI Federal, jak je to nezbytné ke zpracování žádosti o vízum v souladu s vaší žádostí;
  • vyhovění platným zákonům, předpisům a právním postupům;
  • ochrana zdraví, bezpečnosti nebo dobrých životních podmínek určité osoby;
  • ochrana našich práv nebo podniknutí vhodných právních kroků; nebo
  • jak je to jinak nutné v rámci plnění naší smlouvy s vládou Spojených států, za podmínky, že takové použití připouští zákon a že je v souladu s dalšími zde uvedenými omezeními.

 

Společnost CGI Federal shromažďuje pouze takové informace, které jsou nezbytné ke zpracování vaší žádosti, a vaše osobní údaje bude uchovávat pouze po minimální dobu nutnou v rámci vízového procesu a dle naší smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států. Společnost CGI Federal může využívat údaje například o vaší adrese IP (internetový protokol), poskytovateli internetových služeb, operačním systému, čase a datu vaší návštěvy a další statistiky o používání webových stránek shromažďované automaticky těmito webovými stránkami k tvorbě statistických přehledů, analýz týkajících se použití a účinnosti webových stránek a dalších informačních povinností dle naší smlouvy. Za účelem ochrany vašich údajů zavedla společnost CGI Federal vhodná organizační, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která brání neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich prozrazení. Společnost CGI Federal také vyžaduje stejně vysokou úroveň zabezpečení informací od všech třetích stran, které jí mohou napomáhat při zpracování vašich osobních údajů, například od subdodavatelů, dodavatelů a smluvních partnerů. Vzhledem k povaze internetu však nemůže společnost CGI Federal zaručit, že neoprávněné osoby nebudou nikdy schopny překonat tato opatření a získat přístup k vašim osobním údajům pro nežádoucí účely. Tyto webové stránky jsou určeny k použití pouze dospělými osobami. Nezletilé osoby žádáme, aby poskytovaly své osobní údaje s využitím asistence zodpovědné dospělé osoby. Společnost CGI Federal si vyhrazuje právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, upravit nebo aktualizovat. Pokud byste měli jakékoli otázky ohledně shromažďování nebo využívání vašich osobních údajů, pošlete je na adresu support@ustraveldocs.com.