Bezvízový program

Na této stránce:


Přehled

Bezvízový program (Visa Waiver Program, VWP) umožňuje státním příslušníkům určitých zemí cestovat do Spojených států za turistikou nebo obchodem (účely návštěvního víza) v délce 90 dnů nebo méně, aniž by museli získat vízum. Bezvízového programu se neúčastní všechny země, přičemž některé osoby přijíždějící ze zemí bezvízového programu nemusí být způsobilé pro tento program. Osoby přijíždějící ze zemí bezvízového programu musí požádat o autorizaci prostřednictvím systému ESTA, procházejí screeningem v místě vstupu do Spojených států a zapisují se do programu OBIM Ministerstva pro vnitřní bezpečnost.

*Členské země

Andorra
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brunej
Chile
Chorvatsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko

Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Japonsko
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Litva
Lucembursko
Malta
Monako
Nový Zéland
Norsko
Polsko
Portugalsko
Korejská republika
San Marino
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Nizozemí
Velká Británie

Státní příslušníci členských zemí mohou cestovat bez víza na turistické a obchodní cesty v trvání 90 dnů nebo méně za předpokladu, že splňují následující požadavky:

 • Jsou držiteli cestovního pasu s integrovaným čipem (e-passport).
 • Zaregistrují se online prostřednictvím systému ESTA (Elektronický systém pro cestovní autorizaci).
 • Splňují níže uvedené standardní podmínky bezvízového programu.

Pro informace o občanech Kanady, Mexika a britských zaoceánských teritorií Bermudy navštivte webovou stránku ministerstva zahraničí pro turistiku.

* Vzhledem ke všem odkazům na „zemi“ nebo „země“ na této stránce by mělo být uvedeno, že zákon o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 ve sbírce zákonů pod číslem 96-8, oddíl 4(b)(1) stanoví, že „pokud zákony Spojených států odkazují na cizí země nebo se zmiňují o cizích zemích, národech, státech, vládách a podobných entitách, je do těchto pojmů zahrnut i Tchaj-wan a tyto zákony platí i vzhledem k Tchaj-wanu“.  22 sb. zák. USA § 3303(b)(1).  Proto se všechny odkazy na „zemi“ nebo „země“ v zákonech ustavujících bezvízový program, tj. oddíl 217 imigračního zákona, 8 sb. zák. USA 1187, rozumí včetně Tchaj-wanu.  Je to plně v souladu s americkou politikou „jedné Číny“, v jejímž rámci Spojené státy udržují od roku 1979 neoficiální vztahy s Tchaj-wanem.

Kvalifikace

Pro vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu musí přijíždějící osoba:

 • Být občanem jedné z výše uvedených zemí a být držitelem cestovního pasu, který vyhovuje bezvízovému programu
 • Být držitelem autorizace ESTA
 • Pobývat ve Spojených státech 90 dnů nebo méně
 • Plánovat cestu za těmito účely:
 1. Obchod - Účelem vaší plánované cesty je jednání s obchodními partnery: cesta na vědecké, vzdělávací, profesionální nebo obchodní setkání nebo konferenci v konkrétní dny; řešení majetkových záležitostí; sjednání smlouvy.
 2. Zábava/turistika - Účel vaší plánované cesty je rekreačního charakteru včetně turistiky, dovolené (prázdnin), zábavy, návštěvy přátel nebo příbuzných, odpočinku, lékařského ošetření; aktivity spolkového, společenského nebo pečovatelského charakteru; a bezplatná účast amatérů na hudebních, sportovních nebo podobných událostech a soutěžích
 3. Tranzit - Pokud cestujete přes Spojené státy.

A pokud tato osoba vstupuje na území Spojených států vzdušnou cestou nebo po moři, musí:

 • Být držitelem zpětné nebo jednosměrné letenky nebo lodniho listku. Pokud cestuje na elektronickou letenku nebo lodni listek, musí mít výtisk itineráře pro předložení imigračnímu úředníkovi. Osoby přijíždějící s jednosměrnou letenkou nebo lodnim listkem do Mexika, Kanady, na Bermudy nebo Karibské ostrovy musí být zákonnými obyvateli těchto oblastí.
 • Vstupovat na území Spojených států na palubě letadla nebo lodi, která má smluvně sjednanou účast v programu. To zahrnuje letadla společností, které mají s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost smluvně sjednanou přepravu cestujících v rámci bezvízového programu.

Při vstupu na území Spojených států po zemi z Kanady nebo Mexika jsou požadavky na doklady stejné, avšak nejsou vyžadovány zpětné cestovní dokumenty ani smluvní přepravci. Před úředníkem, který provádí prohlídku, musíte prokázat, že máte finanční prostředky na dobu pobytu a na odjezd ze Spojených států.

Systém ESTA (Elektronický systém pro cestovní autorizaci)

Od 1. dubna 2016 všichni, kdo jsou oprávněni cestovat do Spojených Států v rámci bezvízového programu, musí vlastnit platný elektronický pas. Toto ustanovení platí i pro ty, kteří již vlastní platnou elektronickou autorizaci cesty (ESTA). Elektronické pasy mají na svém obalu tento symbol:

Biometric symbol

Požadavky na cestovní pas

Navíc občané zemí, zahrnutých do bezvízového programu, kteří cestovali, nebo byli přítomni v Iráku, Íránu, Severní Korea, Sýrii, Súdánu, Libyi, Somálsku, a/nebo Jemenu 1. března 2011 nebo později, již nejsou oprávněni cestovat, nebo vstoupit naúzemí Spojených Států v rámci bezvízového programu. Držitelé dvojího občanství, z nichž jedno je občanství země zahrnuté do bezvízového programu a druhé je občanství Iráku, Íránu, Severní Korea, Sýrie nebo Súdánu, už také nejsou způsobilí pro cestování nebo pvstup do Spojených Států v rámci bezvízového programu.

Toto omezení se nevztahuje na cestující v bezvízovém programu, jejichž přítomnost v kterékoliv z výše jmenovaných zemí byla v rámci provádění vojenské služby v ozbrojených silách země bezvízového programu, nebo plnění úřední povinnosti v plném rozsahu jako zaměstnance vlády země bezvízového programu.

Tajemník pro vnitřní bezpečnost může upustit od tohoto omezení, pokud se prokáže, že taková výjimka v rámci vymáhání práva nebo národní bezpečnosti je v zájmu Spojených Států. Taková výjimka bude poskytnuta pouze v jednotlivě řešených případech. Obecně, kategorie cestujících, kteří mohou mít nárok na výjimku, zahrnují:

 • Jednotlivce, kteří cestovali do Iráku, Íránu, Severní Korea, Sýrie, Súdánu, Libye, Somálska a/nebo Jemenu pod záštitou mezinárodních a regionálních organizací, nebo představitelé vládních organizací na nižší úrovni.
 • Jednotlivce, kteří cestovali do Iráku, Íránu, Severní Korea, Sýrie, Súdánu, Libye, Somálska, a/nebo Jemenu pod záštitou humanitárních nevládních organizací (NGO). 
 • Jednotlivce, kteří cestovali do Iráku, Íránu, Severní Korea, Sýrie, Súdánu, Libye, Somálska, a/nebo Jemenu jako novináři za účelem reportáží.
 • Jednotlivce, kteří cestovali do Íránu za účelem uzavření legitimních obchodních ujednání, vztahujících se k podnikání po podepsání Společného komplexního akčního plánu (14. července 2015); 
 • Jednotlivce, kteří cestovali do Iráku za účelem legitimního podnikání.

Aktualizovaný formulář žádosti o ESTA je již k dispozici. Nový formulář obsahuje další otázky, které řeší nové požadavky na způsobilost cestování, které vyžaduje zákon. Žadatelům o ESTA doporučujeme použít zdokonalený systém, který bude nápomocný při zjištování, zda výjimka vůbec přichází v úvahu. Žádný samostatný formulář – žádost o výjimku neexistuje.

Současní držitelé ESTA autorizací by měli před plánovanou cestou zkontrolovat stav svých ESTA na internetových stránkách CBP https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Platnost cestovního pasu: Aktualizováno: Osoby cestující do Spojených států musí být držiteli cestovních pasů platných ještě šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech, pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku. Pokud cestujete bez víza v rámci bezvízového programu, musíte mít cestovní pas alespoň s 90denní platností. Nemáte-li cestovní pas s 90denní platností, budete do Spojených států vpuštěni do data vypršení platnosti cestovního pasu.

Pokud cestujete z některé země bezvízového programu a váš cestovní pas nesplňuje tyto požadavky, zvažte možnost získání nového cestovního pasu vyhovujícího bezvízovému programu od úřadu vydávajícího cestovní pasy v zemi, jejímž jste občanem. Jinak nemůžete cestovat v rámci bezvízového programu a musíte si pro vstup do Spojených států do svého platného cestovního pasu obstarat vízum.

Nezpůsobilost

Některé osoby nemusí být způsobilé pro bezvízový vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu. Patří mezi ně osoby, které byly zatčeny, a to i v případě, že zatčení nevedlo k odsouzení, osoby se záznamy v rejstříku trestů (i v případě, že se na ně vztahuje milost, amnestie nebo jiný zákon o prominutí trestu), osoby s určitými závažnými, přenosnými chorobami, osoby, kterým byl zamítnut vstup do Spojených států nebo byly ze Spojených států deportovány anebo které překročily lhůtu pobytu v rámci bezvízového programu. Tyto osoby musí zažádat o vízum. Pokud se pokusí přicestovat bez víza, může jim být odepřen vstup na území Spojených států.

V rámci zlepšení programu bezvízového styku a zákona o vyloučení možnosti cestování teroristů z roku 2015, cestující, kteří cestovali nebo byli přítomni v Írán, Irák, Severní Korea, Libye, Somálsko, Súdán, Sýrie a/nebo Jemen od 1. března 2011 nebo později (s omezenými výjimkami cest za diplomatickými nebo vojenskými účely ve službách země, zahrnuté do  programu bezvízového styku) NEBO cestující, kteří jsou zároveň občany Íránu, Iráku, Severní Korea, Súdánu a/nebo Sýrie, se již nemohou účastnit programu bezvízového styku. Podrobnosti týkající se změn v rámci programu bezvízového styku a zákona o vyloučení možnosti cestování teroristů z roku 2015 (dále jen zákon), najdete na webových stránkách http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Osoby s drobnými dopravními přestupky, které nevedly k zatčení a/nebo odsouzení za přestupek, mohou cestovat bez víza za předpokladu, že se k tomu v ostatních ohledech kvalifikují. Pokud se dopravní přestupek udál za vašeho pobytu ve Spojených státech a vy jste dosud nezaplatil/a pokutu anebo jste se nedostavil/a na soudní projednání, může být vydán příkaz k vašemu zatčení a vy se můžete při žádosti o umožnění vstupu do Spojených států setkat s problémy. Záležitost vyřešte ještě před cestou tím, že se obrátíte na soud, ke kterému jste se měl/a dostavit. Pokud neznáte adresu soudu, jsou informace dostupné na Internetu na adrese: www.refdesk.com.

Cestování bez víza se netýká osob, které ve Spojených státech plánují studovat, pracovat nebo pobývat déle než 90 dnů nebo které předpokládají, že budou chtít během pobytu ve Spojených státech svůj status změnit (z turistického na studentský či jinak). Tyto osoby potřebují víza. Pokud se imigrační úředník domnívá, že osoba přijíždějící bez víza hodlá studovat, pracovat nebo pobývat déle než 90 dnů, odmítne přijíždějící osobě umožnit vstup.

Žadatelé z Kanady a Mexika

Kanada, Mexiko a Bermudy nejsou účastníky bezvízového programu. Americký imigrační zákon obsahuje další ustanovení pro bezvízové cestování státních příslušníků Kanady a Bermud za určitých okolností. Viz  Občané Kanady a Bermud. Požadavky bezvízového programu na strojově čitelné nebo biometrické cestovní pasy neplatí pro státní příslušníky Kanady, Mexika ani Bermud, protože nespadají pod bezvízový program (VWP). Upozorňujeme rovněž, že někteří státní příslušníci Kanady a Bermud cestující do Spojených států potřebují nepřistěhovalecká víza.

Zamítnutí autorizace ESTA

Osoby, kterým byla zamítnuta autorizace ESTA, nemohou cestovat v rámci bezvízového programu. Před odjezdem zažádejte o vízum.

Veškeré dotazy týkající se procesu ESTA směrujte na ministerstvo pro vnitřní bezpečnost.