Pravidla a podmínky

Na této stránce:


PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ OBECNÉ PODMÍNKY

Použití a sběr informací

Ministerstvo zahraničních věcí (DoS) Spojených států amerických (USA) pověřilo společnost CGI, aby poskytovala obecné informace a administrativní služby týkající se žádostí o americká víza. Za účelem poskytování těchto služeb shromažďuje CGI osobní údaje včetně, nikoli však výhradně, jména, adresy, data narození, čísla pasu, adresy internetového protokolu (IP) a dalších údajů. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím této služby jsou zaznamenány a uloženy v počítačových systémech spravovaných Spojenými státy v souladu se smlouvou uzavřenou mezi CGI a DoS.

Domluvení pohovoru

 • K domluvení pohovoru nebo zadání Vaší doručovací adresy, na kterou chcete vízum doručit, je nutná elektronická registrace a vytvoření Vašeho profilu.
 • Žadatelé musí provést úspěšnou platbu předtím, než si budou moci sjednat schůzku k pohovoru.
 • Žadatelům, kteří nezaplatí příslušný poplatek za jejich typ víza, může být odepřeno sjednání pohovoru.
 • Možnosti schůzek jsou stanoveny výhradně americkou ambasádou/konzulátem.

Poplatky za strojově čitelná víza (MRV)

 • Poplatky za strojově čitelná víza nejsou vratné a mohou být použity na sjednání pohovoru v rámci jednoho roku od data zaplacení.
 • Poplatky za strojově čitelná víza kryjí pouze omezený počet přesunutí schůzky k pohovoru na jiný termín. Poté, co je poplatek za strojově čitelná víza přiřazen k profilu nebo použit k počátečnímu pohovoru, nemůže být již tento poplatek převeden na jiného žadatele/ku.
 • Všechny platby musí být provedeny pouze v lokální měně a jsou platné pouze pro sjednané pohovory v zemi, ve které byla platba provedena. Poplatky za strojově čitelná víza nemohou být převedeny na americkou ambasádu/americký konzulát mimo zemi, ve které byla platba provedena. V takových případech bude žadatel/ka muset zaplatit nový poplatek za MRV v zemi, ve které si chce o vízum zažádat.
 • Pokud byl poplatek za strojově čitelná víza uhrazen skrze internetové bankovnictví, musí žadatel/ka na webových stránkách internetového bankovnictví zadat referenční číslo CGI do pole vyhrazeného pro odkaz/ důvod převodu/ identifikaci úhrady. Pokud je toto číslo CGI vyplněno chybně nebo není uvedeno vůbec, může to vést k prodlení identifikace platby.
 • Použití platební karty je omezeno na 1 transakci za 24 hodin při použití stejné platební karty v rámci jednoho profilu.
 • Platby provedené pomocí vkladní stvrzenky po uplynutí platnosti, platby v amerických dolarech nebo platby provedené za použití metody výběru poplatků nebo přes prodejce, kteří nejsou uvedeny na našich webových stránkách Bankovní a platební možnosti/Uhradit vízový poplatek mohou mít za následek:
    • Prodlení při vyřizování poplatku
    • Nedoplatky, které mohou zapříčinit nutnost dalších plateb k uhrazení plné částky
    • Problémy s vyřizováním platby, kvůli kterým může být požadováno uhradit částku ještě jednou
 • Pokud jste při platbě narazili na chybu nebo se domníváte, že platba neproběhla úspěšně, NEPLAŤTE POPLATEK ZNOVU, PLATBA NEBUDE VRÁCENA. Doporučujeme vám zkontrolovat si bankovní účet. Pokud byla částka z vašeho bankovního účtu stržena a nedaří se vám získat termín, kontaktujte naše call centrum, kde vám poradíme, jak dál.

Změny v postupech a poplatcích

Postupy vyřizování poplatků za americká přistěhovalecká i nepřistěhovalecká víza jsou mimo kontrolu CGI a podléhají neohlášeným změnám. CGI na sebe nebere žádnou zodpovědnost za jakékoliv změny v postupech nebo poplatcích a vyhrazuje si právo tyto poplatky zvýšit.

Informační linka

 • Naše informační linka poskytuje obecné informace v souladu s americkou ambasádou/konzulátem.
 • Pracovníci informační linky nemohou asistovat při vyplňování žádostí DS-160/260. Stejně tak nemohou žadateli/ce poradit, o kterou třídu víza by si měl/a požádat, ani určit, které dokumenty by měl/a předložit při pohovoru.

 • Všechny přijaté hovory mohou být nahrávány z důvodů zlepšování kvality a kvůli školícím účelům. V takových případech bude volající o takovém záměru a jeho účelu informován na začátku každé takové komunikace.

 • Informační linku lze kontaktovat telefonicky, emailem nebo na chatu pouze skrze kontakty uvedené na webových stránkách.

Sběr údajů

CGI pracuje s osobními údaji sesbíranými skrze jejich webové stránky za následujícími účely:

 • Vyřizování/odpovídání na dotazy a požadavky žadatele/ky
 • Vyřizování žádostí o víza a služby týkající se schůzky k pohovoru.
 • Sledování postupu žádosti

Autenticita

CGI není zodpovědný za autenticitu nebo přesnost informací poskytnutých kterýmkoliv žadatelem/kou.

Žadatel/ka je zodpovědný/á zapřesnost a kompletnost informací, které předloží CGI.

Výjimečné schůzky

 • Žádost o domluvení výjimečné schůzky může být podána pouze přes internet skrze žadatelův/žadatelčin profil; samotným žadatelem/kou, nebo žadatelovým/žadatelčiným zástupcem, který jedná jeho jménem. O nouzovou schůzku lze zažádat pouze jednou v rámci jedné žádosti.
 • Výjimečné schůzky musí být odsouhlaseny ambasádou/konzulátem. Před podáním žádosti o výjimečnou schůzku by se žadatel/ka měl/a ujistit, že má písemný důkaz, který by dokázal urgenci jeho/její žádosti.

Mezi případy považované za výjimečné může patřit potřeba neodkladného lékařského ošetření pro sebe, příbuzného nebo zaměstnavatele, který musí být doprovázen; pohřeb/smrt; urgentní obchodní cesta; zamítnutí žádosti o cestovní povolení (ESTA), studentského nebo výměnného pobytu. Pečlivě si prosím prostudujte pokyny na stránce Podání žádosti o urychlenou schůzku na našich webových stránkách.

Skupinová schůzka

 • Žádost o skupinovou schůzku může být podána pouze přes internet na profilu vedoucího skupinya musí být schválena ambasádou/konzulátem.
 • Poté, co je žádost schválena, může vedoucí skupiny domluvit skupinovou schůzku, ale každý člen skupiny musí vyplnit svoji vlastní žádost DS-160. Časové období, ve kterém si může tato skupina domluvit schůzku, je omezené. Nezapomeňte zkontrolovat dobu platnosti v oznámení, které obdrží vedoucí skupiny.
 • Pokud má již některý člen skupiny domluvenou individuální schůzku, nemůže se již zúčastnit řízení jako člen skupiny. On/ona se musí dostavit k interview individuálně.
 • Pokud má Vaše skupina méně než 10 členů, není možné žádat o skupinovou schůzku.

Dostupnost termínů

Termíny jsou přidělovány postupně a závisí na určených kritériích žadatele. Velvyslanectví a konzuláty mohou postupovat podle vlastních pravidel, podle nichž určují prioritu jednotlivých víz na základě kritérií, která se mohou lišit nebo měnit. Společnost CGI neodpovídá za stanovení těchto kritérií a není ani schopna zaručit přidělení termínu či poskytnutí dalších služeb.

Čekací doba na přidělení termínu

Předpokládaná doba čekání na přidělení termínu na americkém velvyslanectví či konzulátu se může měnit a vychází z reálného pracovního vytížení a počtu zaměstnanců. Jedná se pouze o odhady, které nezaručují dostupnost termínu.

Doručení cestovního pasu

 • Cestovní pasy jsou doručovány pouze v rámci Česká republika. Doručující adresa může být změněna pouze do půlnoci dne přecházejícího Vaší domluvenou schůzku k pohovoru, pokud není uvedeno jinak v pokynech na internetových stránkách. Pokud potřebujete doručovací adresu změnit, můžete tak učinit v žadatelově/žadatelčině profilu na webových stránkách www.ustraveldocs.com nebo skrze naši informační linku.
 • Cestovní pasy, které nebudou vyzvednuty na adrese kurýrního dodavatele během předem dohodnuté doby stanovené na webových stránkách Možnosti sledování a převzetí cestovního pasu, budou VRÁCENY na příslušnou americkou ambasádu/konzulát. Žadatel/ka si pak bude muset převzetí domluvit přímo s americkou ambasádou/konzulátem.
 • K vyzvednutí cestovního pasu musí žadatel/ka předložit svůj vlastní originál úředně vydaného identifikačního dokladu opatřeného fotografií. Pokud by měl cestovní pas vyzvednout zástupce/kyně žadatele/ky, musí předložit originál jeho/jejího vlastního úředně vydaného identifikačního dokladu s fotografií, kopii žadatelova/žadatelčina identifikačního dokladu s fotografií a originál pověřovacího dopisu. Co se skupin týče, jeden originál pověřovacího dopisu je dostačující pro všechny členy skupiny.
 • Žadatel/ka je zodpovědný/á, na jeho/její vlastní riziko, za učinění všech přiměřených kroků, aby zabránil/a vyzvednutí cestovního pasu nepověřenými osobami.
 • CGI nebude nést odpovědnost a nebude poskytovat žádnou náhradu za žádný ztracený nebo poškozený cestovní pas a/nebo dokumentaci, ani za následky, které by byly důsledkem takové události.

Vydání víz

O vydání nebo zamítnutí víz rozhoduje výhradně americká ambasáda nebo konsulát.

Internetové převody

Vzhledem k tomu, že je internet globální prostor, bude využití internetu ke shromažďování a zpracování osobních údajů nutně zahrnovat i předávání údajů mezinárodně. Procházením těchto webových stránek a elektronickou komunikací s CGI žadatelé potvrzují, že pochopili a souhlasí se zpracováním osobních údajů CGI takovýmto způsobem.

Ostatní webové stránky

Na webových stránkách CGI se mohou nacházet odkazy na jiné webové stránky mimo správu CGI, které nepodléhají těmto pravidlům ochrany soukromí. Pokud by přes poskytnuté odkazy žadatel/ka navštívil/a jiné webové stránky, mohou správci těchto stránek získat údaje o žadateli/ce. Tyto informace pak mohou použít v souladu s jejich vlastními pravidly ochrany soukromí. Ty se však mohou lišit od pravidel CGI. CGI, naši úředníci, zaměstnanci ani zástupci nenesou žádnou zodpovědnost jakékoliv povahy za jiné webové stránky nebo za jakékoli informace, které mohou obsahovat a které nebyly ověřeny a schváleny CGI nebo jeho pobočkami.

Obecné

Obsah těchto obecných podmínek může být kdykoliv změněn. Žadatel/ka je vázána podmínkami platnými v době podávání žádosti.