Mga Aplikasyong Tinanggihan sa Ilalim ng INA 221(g)ang Gawain

Sa pahinang ito:


Pangkalahatand Ideya

Ang pagtanggi sa ilalim ng section 221(g) ay nangangahulugang mayroong mga impormasyong nawawala sa inyong aplikasyon na ngayon ay kailangang dumaan sa karagdagang pag proseso. Ang consular officer na nag interview sa inyo ang magsasabi pagkatapos ng interview na ang inyong aplikasyon as tinatanggihan sa ilalim ng 221(g). Sasabihin ng consular officer na ang inyong aplilasyon ay sasailalim sa karagdagang pag proseso o kailangan ninyong magsumite ng karagdagang impormasyon.

Kung karagdagang impormasyon ay kailangan, sasabihin ng opisyal sa inyo kung paano i-sumite ang impormasyon na iyon. Bilang bahagi ng prosesong ito, ang aplikante ay bibigyan ng sulat at bibigyan ng 12 buwan mula sa petsa ng aplikasyon upang i-sumite ang hinihinging mga dokumento nang hihingan ng bagong bayad para sa aplikasyon. Pagkatapos ng isang taon, ang isang aplikasyon na napigil sa ilalim ng Section 221(g) ay ihihinto ayon sa Section 203(g) ng Immigration and Nationality Act.

Kung ang Embahado/Konsulado ay humingi ng karagdagang impormasyon, i-susumite ninyo ito gamit ang LBC document collection office. Paki-click ang Submission Process para sa karagdagang impormasyon.

Mahalagang Paalala:

Hindi tatangaping ang inyong mga documento kung walang kasamang document submission form. Maaarin itong i-download dito.

Karagdagang Impormasyon

Mayroong mga aplikasyon na tinatanggihan sa ilalim ng section 221(g) dahil kailangan nila ng karagdagang administrative processing. Ang opisyal ang magsasabi kung ang inyong aplikasyon ay tinatanggihan dahil sa 221(g) at ito ay nangangailangan sumailalim sa administrative processing. Ang panahong kailangan upang matapos ang administrative processing ay depende sa bawat aplikasyon at kung ano man ang kailangang repasuhin. Maliban lamang sa emergency travel (halimbawa, grabeng sakit o pagkamatay ng isang kapamilya) bago magtanong sa status ng administrative processing, kayo ay pinapayuhang maghintay ng 180 na araw mula ng kayo ay ma-interview o pagkatapos ninyong ipadala ang mga hininging dokumento o kung alin sa dalawang petsa ang mas nahuhuli.

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang "here" at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Visa Ineligibilities and Waivers

Kung ikaw ay sinabihang hindi maaaring makatangap ng visa, ngunit maaaring mag-apply para sa waiver of visa ineligibility, pumunta lamang sa website na ito http://manila.usembassy.gov/wwwh3023/waiver-applications.html o http://uscis.gov/i-601 Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa waiver application procedures.