Bayad sa Immigrant Visa

 

BAYAD SA IMMIGRANT VISA

Ang kabuuang bayad sa aplikasyon ay maaaring bayaran sa consular cashier ng Embahada sa araw ng inyong interbyu sa pamamagitan ng cash, traveler’s check, U.S. Postal Money Order o mga pangunahing credit card kung hind pa nabayaran sa National Visa Center sa Amerika. Maaaring bayaran sa katumbas na halaga sa piso ang immigrant visa fees sa kasalukuyang halaga ng palitang umiiral sa Embahada. Ang bawat aplikante, bata man o matanda, ay bukod ang bayad sa isa’t isa. Hindi na maaaring isauli ang ibinayad para sa mga aplikasyong nagawaran na ng pormal na pagsusuri. I-click ito, para sa Immigrant Visa Fee.

Ang mga aplikante para sa K visa ay kailangang magbayad ng US$265 nonimmigrant visa application fee. Dapat bayaran ang application fee para sa nonimmigrant visa bago mag-paiskedyul ng appointment ng interbyu. Para sa impormasyon kung paano magbayad, mangyaring tingnan lamang ang Bank and Payment Options.

Bayarin sa Medikal na Pagsusuri:

Ang St. Luke's Medical Center Extension Clinic (SLMCEC) ay ang tanging medikal na pasilidad na akreditado ng Embahada. Ang bayad sa pagsusuring-medikal ay PhP17,025.00 para sa mga aplikanteng labing-limang (15) taong gulang at pataas, at PhP9,583.00 naman para sa mga batang labing-apat (14) na taong gulang at pababa. Ang pagpapa-ulit ng x-ray ay US$7 bawat isa. Maaaring bayaran lamang ang katumbas ng mga ito sa Philippine peso sa kasalukuyang halaga ng palitan.

Ang SLMCEC ay hindi tumatanggap ng bayad na dolyar o ng credit card. Piso lamang ang tinatanggap na denominasyon sa bayarin at ang halaga ay depende sa kasalukuyang palitan.

Kung hindi ka nakarating sa iyong visa interview appointment sa Embahada ng U.S. sa Manila dahil sa karagdagang medikal na pagsusuri, ang St. Luke’s, matapos na masuri na nasa maayos ka ng kondisyon upang makapaglakbay, ay bibigyan ka ng instraksyon na mag-paiskedul ng bagong visa appointment sa pamamagitan ng pagbisita sa online appointment link sa website na ito: o sa pagtawag sa bagong Visa Information and Appointment Service sa numero (632) 982-5555. Ang Visa Information and Appointment Service ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi (Manila time), maliban kung pista- opisyal ng Pilipinas at U.S. Ang mga tatawag ay maaaring makipag-usap sa operator sa wikang Ingles, Tagalog, Ilocano o Cebuano. Ang mga aplikante, agent, petisyoner na tumatawag mula sa U.S. ay maaring tumawag sa (214) 571-1600.