Visa Waiver Program

On this page:


Overview

Ang Visa Waiver Program (VWP) ay nagbibigay-daan sa nationals ng ilang bansa na maglakbay sa US para sa turismo o negosyo (visitor visa na layunin) para sa layunin ng pananatili ng 90 na araw o mas maiksi na hindi kumukuha ng visa. Hindi lahat ng mga bansa ay maaaring makalahok sa VWP, at hindi lahat ng mga biyahero mula sa bansa ng VWP ay maaaring gamitin ang programa. Ang mga VWP travelers ay kailangang mag-aplay para sa authorization subalit ang Electronic System for Travel Authorization (ESTA), ay sinusuri sa port of entry sa US, at ito ay nakatala sa programa ng Department of Homeland Security’s OBIM program.

*Mga Kasaping Bansa

Andorra
Australia
Austria
Belgium
Brunei
Chile
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece

Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
New Zealand

Norway

Poland
Portugal
Republic of Korea
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
The Netherlands
United Kingdom

Ang mga kasaping bansa ay maaaring mag-lakbay na walang visa para sa turismo o negosyong paglalakbay sa loob ng 90 na araw o mas maiksi sa panuntunan na matugunan ang mga sumusunod na kailangan:

 • Nagtataglay ng passport na may integrated chip (e-passport)
 • Mag-rehistro online sa pamamagitan ng Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
 • Matugunan ang standard VWP kondisyon na nabanggit sa ibaba

Para sa mga mamamayan ng Canada, Mexico, at British Overseas Teritoryo ng Bermuda, mangyaring bisitahin ang State Department's Travel website.

*“Sa pagsasaalang-alang sa lahat ng sanggunian ng bansa o ng mga bansa sa pahinang ito, dapat na banggitin na ang Taiwan Relations Act of 1979, Pub. L. No. 96-8, Section 4(b)(1), ay nagsasaad na “kapag ang mga batas ng Estados Unidos ay sumangguni o may kaugnay na batas sa banyagang bansa, kapulungan, nasasakupan, pamahalaan o mga kahintulad na entity, mga alintuntunin ay dapat isama at ang mga batas ay dapat i-aplay na may paggalang sa Taiwan.” 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Alinsunod dito, ang lahat ng sanggunian ng “bansa” o “mga bansa” na nasa Visa Waiver Program na pinahihintulutan ng batas, Section 217 of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. 1187, upang isama ang Taiwan. Ito ay pareho sa Estados Unidos’ one-China policy, sa ilalim kung saan ang Estados Unidos ay pinananatili ang hindi opisyal na relasyon sa Taiwan simula pa noong 1979.

Kwalipikasyon

Para makapasok sa US gamit ang Visa Waiver Program, ang mga travelers ay dapat:

 • Maging isang mamamayan ng isang bansa na nakalista sa itaas, at nagtataglay ng isang VWP-complaint passport.
 • Nagtataglay ng ESTA authorization.
 • Mananatili sa US para sa 90 araw o mas maiksi
 • Nagpaplano ng paglalakbay para sa :
  a. Negosyo – Ang layunin ng nakaplanong paglalakbay ay kumunsulta sa mga business associates, paglalakbay na pang-agham, pag-edukasyon o business convention, o isang conference sa isang tukoy na mga petsa, i-settle ang isang pag-aari o ayusin ang kontrata.
  b. Pleasure/Turismo – Ang layunin ng nakaplanong paglalakbay ay isang recreational in nature, kasama na ang turismo, bakasyon (holiday), amusement, pagbisita sa kaibigan o kamag-anak, pahinga, pagpapagamot, mga gawaing pangkapatikaran, panlipunan, o likas na katangian ng serbisyo, at paglahok sa pamamagitan ng amateurs na hindi makakatanggap ng kahit ano mang-bayad, musical, sports at mga katulad na mga kaganapan o paligsahan.
  c. Transit – kung ikaw ay maglalakbay at daraan sa United States.

at papasok ng US sa pamamagitan ng air o sea dapat ay:

 • May hawak na pabalik o onward tiket. Kung ikaw ay maglalakbay gamit ang isang electronic tiket, ikaw ay dapat magdala ng kopya ng itinerary na dapat ipakita sa inspector ng immigration. Ang mga travelers na mayroong tikets na lalabas patungong Mexico, Canada, Bermuda o ang Caribbean Islands ay dapat legal na resident eng mga lugar na ito.
 • Ang pagpasok sa United States na sakay ng air o sea carrier na sumang-ayon na lumahok sa programa. Kasama dito ang sasakyang panghimpapawid ng isang US Korporasyon na pumasok sa isang kasunduan sa Department of Homeland Security na magdala ng mga pasahero sa ilalin ng Visa Waiver Program.

Kung ang pagpasok sa U.S. sa pamamagitan ng land travel mula sa Canada o Mexico, ang mga kinakailangang dokumento ay pareho, maliban sa hindi pagkakaroon ng round-trip tiket at pirma ng carrier. Kailangan mong patunayan sa inspecting officer na ikaw ay may pondo para suportahan ang iyong pananatili at pag-alis ng U.S.

Electronic System for Travel Authorization (ESTA)

Ang lahat ng mga nationals o mamamayan ng bansa na kasapi ng VWP na planong maglakbay sa US para sa pansamantalang negosyo o pleasure ay nangangailangan ng isang aprubadong Electronic System for Travel Authorization (ESTA), bago makasakay at maglakbay sa isang carrier sa pamamagitan ng air o sea sa ilalim ng VWP.

Kinakailangang Passport

Simula Abril 1, 2016, ang mga maaring maglakbay sa Estados Unidos gamit ang Visa Waiver Program ay nararapat na mayroong valid electronic passport. Ang patakarang ito ay nararapat sa mga manlalakbay na merong valid Electronic Syte,m for Travel Authorizaton (ESTA). Dapat may taglay na ganitong simbolo ang mga

Electronic passports sa cover: 

Bukod pa rito, and mga mamayanan ng basang kasali sa VWP na nakapagbay na o kasalukuyang nasa Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudn, Libya, Somalia at/o Yemen sa mismong petsa o pagkatapos ng march 1, 2011 ay hindi na maaring maglakbay o papayagang pumasok sa Estados Unidos gamit ang VWP. Ang mga may dalawang nasyonalidad ng mga bansa ng VWP at Iraq, Iran, North Korea, Syria at Sudan ay hindi na maaring magkapaglakbay o makapsaok sa Estados Unidos gamit ang VWP.

Ang pagbabawal na ito ay hindi sakop ang mga maglalakbay ng VWP na kasalukuyang nananatili o nanatili sa mga nasabing bansa ay upang mgsagawa serbisyong pangmilitar ng hukbong sandatahan ng bansang miyembro ng VWP o upang isagawa ang opisyal na paglilingkod bilang full-time na empleyado ng gobyerno ng isang bansa na nasa ilalim ng VWP.

Ang Secretary of Homeland Security ay maaring talikdan ang mga pagbabawal ng VWP kung napadetermina na mayroong waiver sa pagpapatupad ng batas o may kinalaman sa seguridad na pang nasyonal ng Estado Unidos. Ang mga sinasabing waiver ay maipagkakaloob lamang sa case by case na basehan. Sa pangkalahatan ang mga kategorya ng mga manlalakbay ay maaring payagan sa iang waiver ay ang mga sumusunod:

 • Ang mga indibidwal na nkapaglakbay sa Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia at/o Yemen sa ngalan ng mga international organizations, regional organizations, o sub-national na gobyerno na mayroong opisyal na tungkulin.
 • Ang mga indibidwal na nakapaglakbay sa Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia at /o Yemen sa ngalan ng organisasyong humanitarian non-governmental  (NGO); at /o
 • Ang mga indibidwal na nakapaglakbay sa Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, at/o Yemen bilang mamamahayag at para sa layunin ng paguulat.
 • Ang mga indibidwal and nakapaglakbay sa Iran para sa isang lehitimong business-related na kadahilanan an sumusunod sa konklusyon ng Joint Comprehensive Plan of Action (July 14, 2015); at
 • Ang mga indibidwal na nakapaglakbay sa Iraq para sa lehitimong business related na kagahilanan.
 • Isang updated na application form ng ESTA ay magagamit. Ang bagong anyo at naglalaman ng karagdagang katanungan para matugunan ang bagong pamantayan mga kinakailangan upang makapaglakbay na kinakailangan sa Act. Mangyaring, ang mga manlalakbay ay kumuha ng ESTA gamit ang pinaayos na sistema, na maaring tulungan ang isang indibidwal  na malaman ang mga pamantayan para sa isang potensyal na pag gawad ng isang waiver. Walang ibang aplikasyon para sa isang waiver.

Ang mga kasalukuyang ESTA holder ay nararapat na suriin an kanilang ESTA status bago magbiyahe sa CBP's website, https://esta.cbp.dhs.gov/esta..

Bisa ng Passport: Ang mga bisitang maglalakbay sa US ay kailangang mayroong passport na may bisa ng anim na buwan higit sa panahon ng kanilang nilalayon na pamamalagi sa U.S. Ang mga mamamayan ng mga bansa na nakatala sa Six Month Club Update ay exempted sa six month rule at kailangan lamang na magkaroon ng passport na may bisa sa kanilang nilalayon na pananatili. Kung ikaw ay maglalakbay sa ilalin ng Visa Waiver Program, ang iyong passport ay kailangan may bisa sa hindi bababa ng 90 na araw. Kung ang iyong passport ay hindi valid ng 90 na araw, ikaw ay papapasukin sa US hangang sa araw na mag-e-expire ang passport.

Kung ikaw ay isang traveler mula sa isang bansa ng VWP at ang iyong passport ay hindi matutugunan ang mga kinakailangang ito, maaari mong isaalang-alang ang pagkuha ng isa bagong VWP-compliant passport sa passport issuing authority sa iyong bansa. Kung hindi, ikaw ay hindi maaaring maglakbay sa ilalim ng VWP at kinakailangan na kumuha ng visa sa iyong valid na passport para makapasok sa US.

Pagiging Karapat-dapat

Ang ilang mga biyahero ay hindi maaaring makapasok sa US na walang visa sa ilalim ng VWP. Kasama dito ang mga tao na naaresto, kahit ang aresto ay hindi nagresulta sa isang criminal conviction, sa mga may criminal records (kahit na ito ay subject sa pardon, amnesty, o iba pang uri ng clemecy), mga ilang seryosong communicable na sakit, ang mga na-refused sa pagpasok sa o na deport sa US o dati na nag-over stay sa Visa Waiver Program. Sa mga tulad na travelers ay dapa mag-aplay para sa visa. Kung tinangka na magbiyahe na walang visa, sila ay maaaring hindi makapasok sa US.

Sa ilalim ng Improvement Visa Waiver Program at Terrorist Travel Prevention Act of 2015, ang mga taong naglakbay o kasalukuyang naroroon pa sa Iran , Iraq, North Korea, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen sa o pagkaraan ng Marso 1 , 2011 ( na may limitadong eksepsiyon para sa paglalakbay para sa mga diplomatikong o militar na layunin para sa serbisyo ng isang VWP bansa) O mga manlalakbay na may nasyonalidad ngIran, Iraq, Sudan o Syria ay hindi na maaring maglakbay sa VWP.

Ang mga travelers na may minor na pagkakasala sa trapiko na hindi nag-resulta sa arrest at/o conviction para sa pagkakasala ay maaaring maglakbay na walang visa, sa panuntunan na kwalipikado. Kung ang traffic offense ay naganap na ikaw ay nasa U.S. at ikaw ay may outstanding fine o ikaw ay hindi umattend sa iyong court hearing, possibleng mag-warrant para ikaw ay arestuhin at ikaw ay maaaring magkaproblema kapag nag-apply ng pagpasok sa US. Subalit, ikaw ay kailangan malutas ang isyu bago maglakbay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa hukuman kung saan ikaw ay dapat mag-appear. Kung hindi mo alam ang address ng hukuman, ang impormasyon ay makukuha sa internet: www.refdesk.com.

Ang paglalakbay ng walang visa ay hindi kasama ang mga nagpa-plano na mag-aral, mag-trabaho o manatili sa U.S. ng higit sa 90 na araw o nag nanais na maaari nilang mabago ang kanilang status (mula sa turismo papuntang pag-aaral, atbp.) kapag ikaw ay nasa U.S. Ang mga biyahero ay kailangang ng visa. Kung ang immigration officer ay naniniwala na ang isa taong naglakbay ng walang visa ay mag-aaral, magta-trabaho o mananatili ng higit pa sa 90 na araw, ang officer ay maaaring hindi i-admit ang biyahero.

ESTA Refusal

Ang mga travelers na hindi nakakuha ng ESTA ay hindi maaaring maglakbay sa ilalin ng VWP. Mangyaring mag-apply ng visa bago maglakbay.

Aplikante mula Canada, Mexico at Bermuda

Ang Canada, Mexico at Bermuda ay hindi kalahok sa Visa Waiver Program. Kasama sa Immigration and Nationality Act ang ibang probisyon para sa visa-free travel para sa mamamayan ng Canada at Bermuda sa ilalim ng ilang mga pakakakataon. Tingnan ang Citizens of Canada and Bermuda. Ang VWP requirements para sa machine-readable o biomentric na passport ay hindi kailangan sa mamamayan ng Canada, Mexico o Bermuda dahil sila’y hindi parte ng Visa Waiver Program. Gayundin, dapat tandaan na ang ibang mamamayan ng Canada at Bermuda ay kakailanganin ang mga nonimmigrant visa para maglakabay sa Estados Unidos

Para sa karagdagang Impormasyon

Matuto tungkol sa Visa Waiver Program sa Department of State website.

Ang anumang katanungan sa proseso ng ESTA ay dapat i-direkta sa Department of Homeland Security.