Pagkuha ng aking Passport / Visa

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Nasa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Sa sandaling maaprubahan ang iyong visa, ang LBC ay maaring ihatid ang iyong passport sa lokasyon na iyong inilagay nung ikaw ay nagschedule ng appointment o hawakan ang iyong passport sa sangay ng LBC para sa iyong pagkuha. Kapag ang pinili mo ay ipahatid and iyong passport sa iyong bahay o opisina, ang serbisyo ay may kaukulang bayad na Php440.00. Kung pinili mo naman ay ang pagkuha nito sa isa sa mga sangay ng LBC maliban sa sangay nila sa unang palapag ng Mall of Asia, sa harapan ng SMX, ikaw ay kailangang magbayad din ng Php440.00.

Pagkulekta ng iyong Passport / Visa

Kung pinili mo na kolekatahin ang iyong dokumento / visa sa opisina ng courier ikaw ay kailangang bumisita sa isang sangay ng LBC sa normal business hours. Para mahanap ang pinakamalapit na sangay ng LBC sa inyo, pumunta dito. Para sa katanungan sa pagpapa dala ng mga dokumenta, maaaring mag padala ng email sa ustraveldocssupport@lbcexpress.com o tumawag sa (02)8858-5999.

Mga paraan ng pag-trak ng paspport

Instant: : Ilagay ang inyong passport number sa ibaba upang malaman ang status nito. Kung ang inyong pasaporte ay handa na para inyong kunin, maaari lamang na magdala ng mga dokumentong kailangan upang ito ay inyong makuha. Kung hindi ninyo kaagad makukuha ang pasaporte, ito ay ibabalik sa embahada.

 

 

Email: Magpadala ng email sa passportstatus@ustraveldocs.com at sa paksa at/o kabuuan ay ilagay ang naaangkop na numero ng pasaporte kung paano ito nailagda nung oras na na-schedule ang appointment, at makakatanggap kayo ng automatic na response tungkol sa status.

Online: Maaaring i-trak ang iyong passport dito.

Chat: Maaaring i-trak ang iyong passport sa pamamagitan ng chat sa aming call center dito.

Telephone: Maaaring i-trak ang iyong passport sa pamamagitan ng telepono sa aming call center. Ang telepono ng call center at buong paglalarawan n gaming mga serbisyo kasama ang hours of operation ay matatagpuan dito.

Mga karagdagang dokumento

Para makolekta ang iyong passport ikaw ay kailangang magprisinta ng mga orihinal na (hindi isang kopya) ID na may litrato na ibinigay ng gobyerno. Inirerekomenda namin na ikaw ay magdala din ng naka-print na kopya ng inyong appointment letter. Mga tinatanggap na IDs ay:

 • Driver's License
 • Civil Service ID
 • Professional Regulation Commission (PRC)
 • Government Service Insurance System (GSIS)
 • Social Security System (SSS)
 • Postal ID
 • Company ID

Kung isang kinatawan ang kokolekta ng inyong passport sa iyong ngalan mula sa document collection office-kahit ito ay isang miyembro ng pamilya-ang kinatawan ay dapat magprisinta ng:

 • Kanilang orihinal ID na may litrato na ibinigay ng gobyerno para sa pagkakakilanlan
 • Isang kopya ng inyong ID na may litrato na ibinigay ng gobyerno
 • Sulat na iyong pinirmahan na nagpapahintulot sa iyong kinatawan upang kolektahin ang iyong passport. Ang sulat na ito ay dapat magtaglay ng mga sumusunod na impormasyon:
  • Buong pangalan ng kinatawan katulad sa nakasaad sa ID na may litrato na ibinigay ng gobyerno
  • Iyong pangalan
  • Iyong numero ng resibo ng pinagbayaran. Para sa mga immigrant visa na applikante dapat ay banggitin ang numero ng resibo sa sulat

Kung ang aplikante ay mas bata sa edad na 16, ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan:

 • Isang orihinal na pirmadong sulat na nagpapahintulot ng pagkuha mula sa kahit sino mang magulang ng aplikante
 • Isang malinaw na kopya ng ID na may litrato na ibinigay ng gobyerno ng magulang ng aplikante na nakapirma sa sulat
 • ID na may litrato na ibinigay ng gobyerno ng kinatawan
  Paalala: Sa kaso ng isang grupo / pamilya, ang isang sulat na nakasaad ang kinakailangang impormasyon na nagpapahintulot ay tatangapin sa bawat isang aplikante.

Pagbago ng paraan ng pag-deliver

Ikaw ay maaaring magbago ng document delivery address online o sa call center hanggang 11:59 p.m. sa araw ng inyong interview appointment.