Pag-proseso ng Immigrant Visa

FAQ

Karaniwan, ang isang taong nais mag-immigrate sa Estados Unidos ay dapat munang magkaroon ng isang petisyong aprubado ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bago mag-aplay ng immigrant visa. Ang petisyon ay isusumite ng isang kamag-anak o isang potensiyal na employer sa tanggapan ng USCIS sa Estados Unidos. Ang mga detalye ukol sa pagsusumite ng petisyon para sa immigrant ay makukuha sa website ng USCIS. Ang isang indibidwal na may aprubadong petisyon at ang priority date ay kasalukuyang pinoproseso ay maaaring mag-aplay ng immigrant visa o ng K nonimmigrant visa.

May tanggapan ang USCIS sa Embahada ng U.S. sa Manila na tumatanggap at nag-proproseso ng benepisyo para sa U.S. immigration na isinusumite ng mga residente ng: Pilipinas, New Guinea, Micronesia, Marshall Islands, Palau, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Samoa, Wallis, Futuna, New Caledonia, Pitcairn Island, Overseas French territories ng French Polynesia, at ang karamihan sa mga islang bansa sa rehiyong Pacific (Pacific Islands) na hindi sakop ng iba pang mga Field Offices ng Bangkok District. Para sa impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa USCIS Manila at upang malaman ang mga serbisyong ibinibigay nila, mag-click lamang dito.

Ang USCIS sa loob ng Embahada ng Estados Unidos sa Manila ay tumatangap ng I-130 petisyon mula sa mamayan ng Estados Unidos na naninirahan sa Pilipinas para sa kanilang aplikasyon ng immigrant visa na ang benepisyaryo ay isang magulang, asawa o mga menor de edad na bata (Immediate Relative).

Simula sa Agosto 15, 2011, ang mga magpepetisyon na nasa Pilipinas ay maari ng magpasa ng kanilang aplikasyon sa USCIS Chicago Lockbox sa sumusunod na address:

USCIS Chicago Lockbox addresses for regular mail deliveries:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

USCIS Chicago Lockbox address for express mail and courier deliveries:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn Third Floor
Chicago, IL 60603-5517

Para sa karagdagang inpormasyon tungkol sa pagpa-file ng Form I-130 sa USCIS Chicago lockbox, maaring bisitahin ang USCIS website http://uscis.gov o makipag-ugnayan sa USCIS sa pamamagitan ng numero ng telepono sa US - 1-800-375-5283.

Ang mamamayan ng Estados Unidos ay dapat residente ng Pilipinas na hindi bababa sa anim na buwan bago magfile ng petisyon at dapat makapagpakita ng katibayan ng paninirahan. Ang mga amerikanong naninirahan sa Pilipinas na may pasamantalang estado tulad ng nag-aaral o turista, na hindi natugunan ang pamantayan ay dapat mag sumite ng petisyon direkta sa opisina ng USCIS na sumasakop sa lugar kung saan siya naninirahan.

 • Ang benepisyaryo ng aprubadong Form I-160 na petisyon ay kailangang mag-aplay ng tamang immigrant visa sa ilalim ng kategorya ng Employment-Based (E) category. Ang inaasahang U.S. employer ay magpapasa ng I-40 petisyon at kailangang kumuha ng sertipikasyon mula sa U.S. Department of Labor na nagpapahayag na walang kwalipikadong manggagawa sa Estados Unidos para sa iminumungkahing trabaho.
 • Para sa kategorya ng Special Immigrant visa, maliban sa kasalukuyang kwalipikado o dating empleyado ng Gobyerno ng U.S., kailangan ng aprubadong I-360 petisyon mula sa USCIS. Ang mga espesyal na mangagawa sa isang relihiyosong okupasyon o bokasyon, mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno ng U.S, Amerasians, at mga balo ng mga American citizens ang sumasailalim sa klasipikasyon na ito.
 • Maaaring maging kuwalipikado ang ilang mga indibidwal sa ilalim ng visa lottery system. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang diversity visa website sa http://dvlottery.state.gov.
 • Imbestor(Investors)Dapat na mag-file Form I-526 ng petisyong sa USCIS ang mga
 • Ang asawa o ang isang ikakasal (fiancé(e)) sa isang U.S. citizen ay maaaring mag-aplay ng nonimmigrant K visa na may aprubadong I-129F na petisyon. Ang K visa ay isang nonimmigrant visa na nagpapahintulot sa mga aplikante na makasama agad ang mga nagpetisyon sa kanila. Ang mga taong pumapasok sa Estados Unidos na may K visa ay dapat na mag-aplay sa USCIS upang baguhin ang kanilang katayuan bilang nonimmigrant upang maging isang lawful permanent resident (LPR).

PAALALA SA MGA APLIKANTE NG IMMIGRANT VISA

Simula sa October 02, 2014, lahat ng aplikante ng immigrant visa ay kailangan kumpletuhin ang DS-260 online immigrant visa application sa https://ceac.state.gov/ceac bago pumunta sa appointment para sa visa interbyu.

Ang mga aplikante na pupunta sa interbyu na hindi kinumpleto ang application form ay papayuhang kumuha ng panibagong interbyu sa pamamagitan ng pagbisita sa online appointment website na http://www.ustraveldocs.com/ph o tumawag sa Embassy’s Visa Information and Appointment Service hotline.  

Kung ikaw ay sinabihan na kumuha ng panibagong interbyu dahil sa iyong di-kumpletong DS260, tandaan na ang susunod na appointment ay maaaring tatlo o anim na lingo makalipas ang orihinal na appointment. Para maiwasan ang mahabang pagka-antala, mangyaring kumpletuhin ng mabuti ang DS-260 ng maaga sa petsa ng iyong interbyu.

Mga Dokumentong Kailangan para sa Aplikasyon ng Visa
Kapag ang isang benepisaryo/aplikante ng aprubadong petisyon ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang immigrant o fiance(e) visa (kasalukuyang pinoproseso ang priority date at nakumpleto na ang lahat ng mga kailangang dokumento upang makapagproseso), ang National Visa Center (NVC) ang magpipila ng iskedyul ng interbyu ng aplikante. Ang NVC ay magpapadala sa aplikante ng notipikasyon ukol sa petsa ng interbyu appointment para sa visa, impormasyon sa pagproproseso, mga application forms, at listahan ng mga kinakailangang dokumento. Mahalagang mai-sumite ng mga aplikante ng visa ang lahat ng mga kinakailangang dokumento sa NVC para sila ay maging "documentarily qualified" para sa visa interbyu--kung hindi, sila ay mawawalan ng pagkakataong mabigyan ng visa at pababalikin na lamang sa Embahada para sa panibagong appointment. Ang mga sumusunod na mga pangunahing dokumento ay kailangang i-sumite ng mga aplikante:

  1. PASSPORT:Ang bawat aplikante ng visa ay dapat magkaroon ng pasaporte na hindi bababa sa anim (6) na buwan ang validity nito mula sa petsa ng pag-isyu ng visa. Ang mga Filipino citizens ay maaaring makakuha ng pasaporte sa Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs (DFA-OCA), Aseana Business Park, Bradco Avenue corner Macapagal Boulevard, Paranaque City. Ang mga aplikante ay maaaring magtakda ng online appointment sa www.passport.com.ph o sa pamamagitan ng pagtawag sa call 02-737-1000.
  2. DS-260/261 Parts I and II: Aplikasyon para sa Immigrant Visa at Alien Registration Forms. Ang mga forms na ito ay ipinadadala sa mga aplikante kasama ng notipikasyon na nagsasaad ng appointment. Kailangang kumpletuhin ng bawat miyembro ng pamilyang nag-aaplay para sa isang immigrant visa ang mga forms na ito.
  3. KATIBAYAN NG KAPANGANAKAN (BIRTH CERTIFICATE): Ang bawat aplikante ng visa ay dapat magkaroon ng isang sertipiko ng kapanganakan (birth certificate) mula sa National Statistics Office (NSO) na nakaimprenta sa security paper. Ang mga orihinal na kopya ay kailangan para sa pangunahing aplikante, kapamilya (derivatives) at mga petisyoner na ipinanganak sa Pilipinas. Tumawag sa NSO Information Center sa 02-737-1111 o bisitahin ang kanilang web site sa e-census webpage kung may mga katanungan tungkol sa pagkuha ng birth certificate. Kung ang NSO ay walang maibigay na kopya, kumuha ng pahayag o kasulatan galing sa NSO hinggil sa kawalan ng kopya nito. Kumuha at dalhin ang birth certificate galing sa lokal na rehistro sa bayan (local civil registry) kung saan kayo ipinanganak.
  4. NBI CLEARANCE: Ang mga aplikanteng labing-anim (16) na taong gulang at pataas ay nangangailangan ng Record Clearance for Travel Abroad Purposes mula sa National Bureau of Investigation (NBI). Kailangang nakasaad sa NBI Clearance ang pangalang ginagamit sa kasalukuyan, pangalan sa birth certificate, pangalan sa pagkadalaga (o “maiden name”, para sa mga babaeng may-asawa), mga alyases o palayaw, at lahat ng mga pangalang ginamit kabilang na ang mga iba’t-ibang pagkabaybay sa pangalan o ng mga pangalang ito. Isang opisyal na sulat ng paliwanag mula sa NBI ang kinakailangan para sa anumang notasyon katulad ng "No criminal record", "No pending criminal case” o "With deregotary record."
   FPara sa layuning pang-imigrasyon, ang NBI clearance ay may bisa lamang na isang taon mula nang ito ay ipagkaloob. Ang NBI Clearance Center ay matatagpuan sa 5th Floor, Victory Central Mall, Old Victory Compound, Rizal Avenue, Monumento, Caloocan City. Maaaring makipag-ugnayan sa NBI sa numero (632) 523-82-31 hanggang 38. Ang web site ng NBI ay
   http://www.nbi.gov.ph.
  5. SERTIPIKO MULA SA PULIS: Ang sertipiko mula sa pulis ay kailangan mula sa bansa kung saan ang aplikante ay nanirahan nang higit sa isang taon (anim na buwan, kung ang hangad ay K visa) pagkaraan ng kanilang ika-labing anim (16) na kaarawan. Gaya ng NBI Clearance, kailangang nakasaad sa police certificate ang pangalang ginagamit sa kasalukuyan, pangalan sa birth certificate, pangalan sa pagkadalaga (para sa mga babaeng may-asawa), mga alyases o palayaw, at lahat ng mga pangalang ginamit kabilang na ang mga iba’t-ibang pagkabaybay sa pangalan o mga pangalang ito. Makakakuha ng impormasyon ukol sa pagkuha ng sertipiko ng pulis sa mga bansa sa pamamagitan ng pagkontak sa U.S. Embassy Manila's Immigrant Visa Branch o sa Embahada/Konsulado ng bansa kung saan ang sertipiko mula sa pulis ay kinakailangan.

   Ang State Department’s Visa Office ay nag-bibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng online tungkol sa mga dokumentong maaring makuha sa mga bansa (kabilang ang mga sertipiko ng pulis) sa pamamagitan ng Country Document Finder.I-click ang letra ng simula ng pangalan ng bansa, piliin ang bansa at mag-scroll pababa sa "Documents”.

  6. KATIBAYAN NG KASAL (kung naaangkop): Para sa mga kasal sa Pilipinas, ang mga kopya ng sertipiko ng kasal (marriage certificate) ay dapat na nakaimprenta sa National Statistics Office (NSO) security paper. Kung napawalang-bisa o natapos ang kasal sa pamamagitan ng diborsiyo, annulment, pagkawala o kamatayan ng asawa, kailangang maipakita ang legal at/o sibil na dokumento mula sa NSO na magpapatunay ng pagpapawalang-bisa ng kasal/pagwawakas ng kasal (annulment decree, sertipiko ng kamatayan mula sa NSO na nakaimprenta sa security paper, o divorce decree o sertipiko ng kamatayan mula sa ibang bansa/death certificate).
  7. REKORD SA MILITAR: Ang mga aplikanteng nanungkulan sa militar ay kinakailangang magdala ng pinagtibay na kopya ng talaan o rekord sa militar.
  8. KATIBAYAN NG PAGKAKAKILANLAN AT/O KAUGNAYAN: Ang mga aplikante ay kailangang maghanda ng mga dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan sa kanila at/o kaugnayan sa petisyoner o principal applicant. Maaring magdala ng anim (6) o higit pang mga litrato ng mga miyembro ng pamilya na magkakasama, sa iba’t-ibang panahon sa loob ng maraming taon, upang makatulong na mapatunayan ang pagkakaroon ng relasyon. Kadalasan ay kapaki-pakinabang din ang mga personal na liham, rekord ng mga tawag sa telepono, bank records, katibayan ng pinagsamang pagmamay-ari ng ari-arian at/o pinagsamang mga obligasyon sa pananalapi, ang orihinal ng baptismal rekord, mga medikal rekord at adoption decree.
  9. KATIBAYAN NG SUPORTANG PINANSIYAL
   Form I-864 Affidavit of Support (AOS): Ang I-864 AOS ay kinakailangan para sa mga aplikante ng visa na nasa kategoryang IR, F at ilang E visa, at ng mga follow-to-join derivative family members ng employment-based (E) na aplikante. Kailangan din ang kumpletong kopya ng mga pinakabagong U.S. Federal Income Tax Return (ITR o Form 1040) at wage statement (Form W-2s). Mangyaring tandaan na ang nag-petisyon sa iyo ay dapat magbigay ng isang Affidavit of Support, bagamat hindi niya matugunan ang panuntunang kita (income requirement) at kahit na ang Affidavit of Support ng joint sponsor ang magbibigay ng lahat ng mga aktwal na suportang pinansiyal.

   Ang I-864 AOS ay WALANG NAKATAKDANG PANAHON NG PAGIGING EPEKTIBO KAPAG ITO AY NAPIRMAHAN NA (pagbabago ito sa nakaraang patakaran na isang taon lamang itong epektibo). Ibig sabihin nito na ang mga aplikante ay hindi na kinakailangang mag-sumite ng bagong I-864 AOS o bagong tax forms sa kadahilanang matagal ang nagaganap na pag-proseso sa pagitan ng araw ng paglagda ng I-864 AOS at sa petsa ng interbyu. Gayunpaman, maaaring hingin ito ng konsular na opisyal sa aplikante kung kinakailangan.

   Karagdagan dito, ang mga petisyoner (o mga pinagsamang sponsor/joint sponsor, kung kinakailangan) na naghain ng isang I-864 AOS ay kinakailangang magsumite ng ISANG TAONG TAX RETURN LAMANG. DAPAT ITO ANG PINAKAHULING NAKUHA O ANG PINAKAMALAPIT NA PETSA SA NAI-SUMITENG NAPIRMAHAN NA I-864 AOS (pagbabago ito sa nakaraang pangangailangan na mag-sumite ng tax returns sa nakaraan na pinakahuling tatlong taon).

   Dapat na orihinal ang aktwal na pirmadong kopya ng I-864 AOS. Gayunpaman, tatanggapin ang mga nai-fax na kopya ng mga tax returns. Ang tax return o kopya nito ay dapat na pirmado.

Form I-864EZ Affidavit of Support:

   Maaaring gamitin ng

sponsor

   ang mas maikling

form

   I-864EZ sa halip na

Form

   I-864 kung ang lahat sa mga sumusunod ay angkop:
   • Ang sponsor ay ang petisyoner;
   • Hindi kailangan ang joint sponsor o Form I-864A;
   • Ang Affidavit of Support ay para sa isang tao lamang;
   • Ang kakayahan ng sponsor ay batay lamang sa kanyang sariling kinikita at hindi batay sa kanyang mga ari-arian; at
   • Lahat ng kinikita ng sponsor ay nakasaad sa kanyang Form W-2

Form I-134 Affidavit of Support: Ang Affidavit of Support para sa I-134 ay kinakailangan para sa mga returning residents (SB-1), fiancé/e o asawa ng U.S. citizen (K-1, K-3), mga anak ng mga aplikante ng K-1 at K-3, at mga aplikante para sa estadong special immigrant. Ang kopya ng pinakabagong mga Federal Income Tax Return ng isponsor (Form 1040) ay dapat samahan ng I-134. Tatanggapin ang nai-fax na kopya ng ITR.

 1. LITRATO PARA SA VISA: Tatlong (3) litratong may kulay na naaayon sa nakasaad sa visa application packet.
 2. ANG APLIKANTE SA ILALIM NG KATEGORYANG EMPLOYMENT-BASED ay nangangailangan ng mga sumusunod na karagdagang dokumento:
  • Opisyal na alok ng trabaho na nakasaad ang laki ng sahod mula sa potensyal na employer sa U.S. Ito ay dapat na-isyu nang wala pang isang (1) taon bago ang visa application.
  • Visa Screen Certificate (para sa mga nars at mga physical therapist)
  • Luma at kasalukuyang propesyonal na katibayan ng pagkakikilanlan (identification cards)
 3. CERTIFICATE OF NO MARRIAGE Record (CENOMAR).    Kung ikaw ay hindi pa kailanman naikasal, isang CENOMAR (ng pagiging dalaga o binata) mula sa National Statistics Office (NSO) at nakalimbag sa NSO security paper ang dapat na i-sumite. Maaaring tumawag sa NSO Information Center sa numero 02-737-1111 upang madagdagan ang kaalaman sa pagkuha ng isang CENOMAR. Maaari rin na bisitahin ang NSO website sa http://www.census.gov.ph.
 4. Immigrant at "K" Visa Appointment Packet : Maaari mong i-download ang angkop na appointment package sa pamamagitan pag-click dito..

Ang dokumento na hindi nakasulat sa Ingles ay dapat na samahan ng isang salin sa Ingles (English translation). Ito ay dapat sertipikado ng isang kilalang magaling na tagasalin.

Maaring humingi ng karagdagang dokumento ang mga konsular na opisyal upang lalong mapagtibay ang aplikasyon.

Maaaring humingi ng mga orihinal na dokumento ang mga konsular na opisyal. Ang mga aplikante ay maaaring mag-sumite ng kopya ng isang dokumento kasama ang visa application, ngunit dapat din dalhin ang mga orihinal na dokumento para sa inspeksyon ng konsular na opisyal.

MEDIKAL NA PAGSUSURI

Lahat ng mga aplikante ng visa, anuman ang edad, ay kailangang makumpleto ang isang medikal na pagsusuri sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic (SLMCEC) bago ang interbyu para sa visa. Pinapayuhan ang mga aplikante na kumpletuhin ang medikal na pagsusuri nang hindi bababa ng isang (1) linggo bago ang kanilang appointment para sa interbyu sa Embahada ng U.S. sa Manila.

Ang SLMCEC ay matatagpuan sa 1177 J. Bocobo Street, Ermita, Manila. Maaari silang tawagan sa numero (632) 521-0020 at (632) 521-8647. Bukas ang SLMCEC ng 6:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Ang mga magpapasuri ay pinapayuhang dumating sa pagitan ng -6:00 at -8:00 ng umaga. Kahit na may first come, first served basis na patakaran ang SLMEC, ang pagbibigay ng pangkalahatang resulta ng medikal na pagsusuri ay depende pa rin sa complexity ng resulta ng medical na pagsusuri.

Magkano ang medikal na pagsusuri sa SLMCEC?

 • Simula sa ika 1 ng Nobyembre, 2015, ang medikal na pagsusuri ay nagkakahalaga ng PhP 11,300.00 para sa mga pasyenteng may gulang na (15 taon pataas) at Php 8,600 para sa mga batang pasyente (15 taon pababa).
 • Ang SLMCEC ay hindi tumatanggap ng bayad na dolyar o ng credit card. Piso (Philippine peso) lamang ang tinatanggap na denominasyon sa bayarin at ang halaga ay depende sa kasalukuyang palitan (current foreign exchange rate).

Gaano katagal ang bisa ng resulta medikal na pagssusuri?

Ang resulta ng medikal na pagsusuri ay karaniwang may bisa na anim (6) na buwan.

Kakailanganin ba ang chest x-ray ?

 • Ang mga batang wala pa sa edad na 15 taon ay hindi na kailangang magpa-chest X-ray o sumailalim sa serological na pagsusuri, maliban kung iniutos ito ng doktor. Sa halip, kailangan na sila ay dumaan sa Tuberculine Skin Test.
 • Ayon sa U.S. Public Health Service (US PHS), ang chest X-ray sa mga buntis ay hindi mapanganib kung ito ay isasagawa ng may tamang panabing.
 • Kung mayroong kopya ng resulta ng mga nakaraang-x-ray,mangyaring dalhin lamang ang mga ito para maikumpara o maihambing.

Ano ang dapat kong dalhin sa araw ng medikal na pagsusuri?

 • Notipikasyon ng appointment na ipinadala ng National Visa Center o printout ng e-mail mula sa Visa Information and Appointment Service
 • Sapat na pambayad sa gagawing medikal na pagsusuri.
 • Pasaporte (na ang bisa ay hindi bababa sa anim [6] na buwan)
 • Dalawang (2) may kulay na litratro (2” x 2”) na puti ang background

Ano ang mangyayari matapos ang medikal na pagsusuri?

 • Ang resulta ng medikal na pagsusuri, pasaporte at larawan para sa visa ay i-sinusumite ng SLMCEC sa Embahada ng U.S. sa Manila. Ang chest x-ray film at ang immunization form lamang ang ibinibigay sa aplikante ng SLMCEC releasing section.
 • Ang pag-proseso ng mga medikal na pagsusuri ay karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 na araw, ngunit maaari itong magtagal ng hanggang ilang buwan kung may mga kinakailangan pang ibang pagsusuri na nararapat kumpletuhin.

Ano ang dapat gawin kung hindi ako nakapunta sa appointment para sa interbyu sa Embahada ng U.S. sa Manila dahil sa mas matagal at /o mga karagdagang pagsusuri na isinagawa ng SLMCEC?

Kapag nailabas na ang resulta ng iyong medikal na pagsusuri, bibigyan ka ng SLMCEC ng impormasyon kung paano mag-iskedyul ng iyong appointment.

BAYAD SA IMMIGRANT VISA

Ang kabuuang bayad sa aplikasyon ay maaaring bayaran sa consular cashier ng Embahada sa araw ng inyong interbyu sa pamamagitan ng cash, traveler’s check, U.S. Postal Money Order o mga pangunahing credit card kung hind pa nabayaran sa National Visa Center sa Amerika. Maaaring bayaran sa katumbas na halaga sa piso ang immigrant visa fees sa kasalukuyang halaga ng palitang umiiral sa Embahada. Ang bawat aplikante, bata man o matanda, ay bukod ang bayad sa isa’t isa. Hindi na maaaring isauli ang ibinayad para sa mga aplikasyong nagawaran na ng pormal na pagsusuri. I-click ito, para sa Immigrant Visa Fee.

Ang mga aplikante para sa K visa ay kailangang magbayad ng nonimmigrant visa application fee. Dapat bayaran ang application fee para sa nonimmigrant visa bago mag-paiskedyul ng appointment ng interbyu. Para sa impormasyon kung paano magbayad, mangyaring tingnan lamang ang Bank and Payment Options.

Bayarin sa Medikal na Pagsusuri:

Ang St. Luke's Medical Center Extension Clinic (SLMCEC) ay ang tanging medikal na pasilidad na akreditado ng Embahada. Ang bayad sa pagsusuring-medikal ay PhP14,975.00 para sa mga aplikanteng labing-limang (15) taong gulang at pataas, at PhP9,583.00 naman para sa mga batang labing-apat (14) na taong gulang at pababa. Ang pagpapa-ulit ng x-ray ay US$7 bawat isa. Maaaring bayaran lamang ang katumbas ng mga ito sa Philippine peso sa kasalukuyang halaga ng palitan.

Ang SLMCEC ay hindi tumatanggap ng bayad na dolyar o ng credit card. Piso lamang ang tinatanggap na denominasyon sa bayarin at ang halaga ay depende sa kasalukuyang palitan.

Kung hindi ka nakarating sa iyong visa interview appointment sa Embahada ng U.S. sa Manila dahil sa karagdagang medikal na pagsusuri, ang St. Luke’s, matapos na masuri na nasa maayos ka ng kondisyon upang makapaglakbay, ay bibigyan ka ng instraksyon na mag-paiskedul ng bagong visa appointment sa pamamagitan ng pagbisita sa online appointment link sa website na ito: o sa pagtawag sa bagong Visa Information and Appointment Service sa numero (632) 982-5555. Ang Visa Information and Appointment Service ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi (Manila time), maliban kung pista- opisyal ng Pilipinas at U.S. Ang mga tatawag ay maaaring makipag-usap sa operator sa wikang Ingles, Tagalog, Ilocano o Cebuano. Ang mga aplikante, agent, petisyoner na tumatawag mula sa U.S. ay maaring tumawag sa (214) 571-1600.

COURIER DELIVERY PARA SA IMMIGRANT VISA

Ang immigrant visa ay ihahatid ng mapagkakatiwalaang serbisyo ng courier. Ang LBC commercial courier ang bagong courier ng Embahada. Ang mga visas ay ihahatid ng LBC sa itinakdang address ng aplikante nang walang karagdagang bayad. Maaari din na kunin ng mga aplikante ang mga visas sa pinakamalapit na sangay ng LBC.

Mga Karagdagang Bayarin:

Para sa impormasyon ng mga karagdagang bayarin sa aplikasyon para sa visa at iba pang uri ng mga bayarin sa pag-proseso ng visa sa Department of State and Department of Homeland Security, mag-click dito.

Mga Pilipinong Asawang at mga Nobyo/Nobya (Fiancé/es)

Pag-ibig at Kasal, at Migrasyon sa U.S.

Praktikal na Patnubay sa Immigration para sa mga Pilipinong Asawa at mga Fiancé/e ng mga American Citizens

Ang isang U.S. citizen ay maraming pagpipiliang paraan upang madala ang kanilang Pilipinong asawa o pakakasalan(fiancé/e) sa Estados Unidos, kasama ang kanilang mga anak,upang maging lawful permanent residents. Ang mga pagpipilian na ito ay nasa ilalim ng kategorya ng IR, CR at K visa, na may kanya-kanyang requirements at pamamaraan.

Pagdadala ng Pilipinong Asawa sa Estados Unidos

Ang pagpapakasal sa isang U.S. citizen ay hindi nangangahulugan na agarang ipinagkakaloob ang pagiging lawful permanent resident o citizen sa asawangPilipino. Kakailanganing magsumite ng petisyon ang asawang Amerikano at dapat na mag-aplay ng visa ang aplikante upang makapasok sa Estados Unidos. Ang Pilipinong asawa ay maaaring pumasok sa Estados Unidos gamit ang K-3 nonimmigrant visa, CR1 immigrant visa o IR1 immigrant visa. Ang mga nasabing spouse-based petitions ay ibinibigay sa kawalipikadong benepisyaryo ng mga American citizens. Ang mga indibidwal na i-pinetisyon ng mga lawful permanent residents ay hindi kwalipikado para sa K-3, CR o IR na visa.

Ang IR Visa

Ang asawa ng isang U.S. citizen ay itinuturing na immediate relative o IR, at kaagad ay maaaring makapag-aplay ng immigrant visa sa ilalim ng kategorya ng IR. Nararapat na ang Pilipinong asawa ay maging benepisyaryo ng isang I-130 petisyon na inaprubahan ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Ang petisyon na ito ay kailangang i-sumite sa tanggapan ng USCIS na sumasakop sa lugar kung saan residente o naninirahan ang isang American citizen.
TANDAAN: Ang mga aktibong nagsisilbi sa militar ng U.S.at iba pang mga empleyado ng Gobyerno ng U.S. ay itinuturing na residente ng Estados Unidos bagamat sila ay nagsisilbi sa Gobyerno habang nasa labas ng bansa.

Kasali din ang mga anak (edad 21 pababa at hindi pa kasal) ng Pilipinong asawa sa mga karapat-dapat mag-aplay para sa visa sa ilalim ng kategoryang IR kung indibidwal na isinumite ang petisyon ng asawang U.S. citizen. Sa ilalim ng U.S. immigration law, tanging ang mga anak lamang na wala pang edad na 18 sa oras ng pagpapakasal ng kanilang Pilipinong magulang sa isang U.S. citizen ang maaring ituring na "step-children" para sa layuning pang-immigration. Hindi maaring ipetisyon bilang step-children ang mga anak na higit sa edad na 18 taon pataas sa oras ng pagpapakasal ng magulang na Pilipino at US citizen. Gayunpaman, sila ay maaaring ipetisyon ng Pilipinong magulang kapag siya ay naging isang lawful permanent resident (LPR) ng Estados Unidos.

Pagbago ng Courier Delivery Address

Sa mga aplikante na nakapag-iskedyul na ng appointment online pero nais na ipabago ang kanilang courier delivery address, mangyari lamang na i-click ang link sa ibaba upang magawa ito. Ang pagbago ng courier delivery address o lokasyon ng tanggapan ng courier para sa koleksyon ng iyong pasaporte ay tatanggapin lamang hanggang 11:59 sa mismong araw ng iyong interbyu.

Pagbalik ng Pasaporte mula sa Courier Service

Kung ang iyong visa application ay naaprubahan, matatanggap mo ang iyong pasaporte sa pamamagitan ng LBC courier service sa delivery address na iyong ibinigay nang ini-schedule mo ang iyong appointment. Mayroon kang ibat’t-ibang pagpipiliian kung paano i-track ang iyong pasaporte:
Chat: Mangyari lamang na i-click dito upang makapagsimula na ng sesyon para sa Chat Service.
E-mail: Mangyari lamang na sumulat sa amin sa support-philippines@ustraveldocs.com, at kami ay tutugon sa inyong mga katanungan sa loob ng dalawang araw (working days), Lunes hanggang Biyernes.
Online: Upang i-track ang estado ng inyong pasaporte sa online, mangyari lang na mag-click dito.
Telepono: Maaari lamang na makipag-ugnayan sa amin sa (02) 982-5555 mula 8:00 a.m hanggang 8:00 p.m.

Kapag ang petisyon para sa isang I-130 ay naaprubahan na, aabisuhan na ng National Visa Center (NVC) sa Estados Unidos ang nagsumite ng petisyon at magbibigay ng gabay kung paano mag-aplay para sa IR1 visa ang mga Pilipinong asawa at IR2 visa naman para sa mga anak. Ang NVC ang magbibigay ng iskedyul ng aplikante para sa isang interbyu at magpapadala ng inaprubahang petisyon sa Embahada ng Manila. Ang NVC na rin ang magbibigay ng notipikasyon sa aplikante tungkol sa kanilang iskedyul para sa mga medikal na pagsuuri at interbyu para sa visa.
Hinihikayat ang mga nag-petisyon at mga benepisaryo na mag-sumite ng kumpletong papeles sa pinakamaagang panahon bago ang appointment para sa interbyu. Maaaring makaantala sa pag-proseso ng immigrant visa ang hindi pag-sumite ng kumpletong dokumentasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa IR1 visa, mangyaring mag-click dito..

Ang mga karagdagang impormasyon kung paano mag-petisyon ng asawa upang manirahan sa Estados Unidos ay makikita sa USCIS website.

Ang CR Visa

Kung ang batayan para sa imigrasyon ay isang kasal na naganap nang wala pang dalawang taon bago nabigyan ng visa at ang petisyong isinumite ay I-130, ang asawa o anak ng isang U.S. citizen ay mapapasailalim sa conditional immigrant na kategorya sa oras ng pag-isyu ng visa. Ang kategorya ng visa para sa mga asawa ay CR1 habang ang sa anak ay CR2. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CR1 visa, mangyaring mag-click dito.

Ang K (nonimmigrant) Visa

Ang K visa ay isang nonimmigrant visa. Ito ay hindi awtomatikong magbibigay ng U.S. citizenship o lawful permanent resident (LPR) status sa mga benepisyaryo. Ang mga kwalipikado para sa K visa ay maaaring sumama sa kanilang mga partner sa Estados Unidos bilang nonimmigrant, upang hindi magkaroon ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Kakailanganin nilang isa-ayos ang kanilang immigration status sa Estados Unidos upang maging lawful permanent resident. Ang K visa ay maaari rin para sa asawa o mapapangasawa (fiancé/e) ng isang U.S. citizen.

K-3/K-4 Visa

Ang "K-3" visa ay para sa asawa ng U.S. citizen at ang mga visa para sa mga menor de edad na mga anak (walang asawa at wala pang 21 taon) ng isang aplikante ng K-3 ay "K-4".

Ang mga U.S. citizens na nais na dalhin ang kanilang asawang Pilipino sa Estados Unidos gamit ang K-3 visa ay dapat mag-file ng I-129F at I-130 na mga petisyon. Ang mga petisyong ito ay isinusumite sa tanggapan ng USCIS na may jurisdiction sa lugar kung saan residente o naninirahan ang petisyoner.

Simula noong Pebrero 1, 2010, kapag ang magkaparehong visa petisyon para sa I-129F at I-30 ay inaprubahan ng USCIS at ipinadala na sa NVC, ang I-129F ay administratively closed na. Ipapadala ng NVC ang petisyong I-130 sa Embahada sa Manila kapag ito kumpleto na ng dokumento (documentarily complete) at naiskedyul na sa isang interbyu para sa immigrant visa.

Kung walang I-130 na matanggap, iproproseso ng NVC ang I-129F na petisyon at ipapadala sa Embahada para sa sinusunod na pamantayan ng pag-proseso, pag-iskedyul at pag-adjudicate ng K visa.

Bayarin Para sa K visa

Ang mga aplikante ng K visa na nabigyan ng notipikasyon ng Embahada upang maghanda para sa kanilang interbyu ay dapat magbayad muna ng visa fee application bago sila makapagpa-iskedyul ng visa appointment sa online appointment website o sa Visa Information and Appointment Service. May tatlong mga paraan sa pagbabayad ng aplikasyon para sa K visa:

 1. Pagbayad ng cash sa anumang sangay ng Bank of Philippine Islands (BPI);
 2. Online na pagbabayad para sa mga kliyente ng BPI
 3. Online na pagbabayad sa pamamagitan ng Bancnet.

Ang Pagkuha ng Iskedyul ng Appointment ng Interbyu para sa K visa

Ang mga aplikante ng K visa ay maaaring kumuha ng visa appointment sa pamamamagitan ng pagbisita sa online appointment website na: website o sa pamamagitan ng pagtawag sa bagong Visa Information and Appointment Service sa telepono (632) 982-5555. Bukas ang Call Center mula Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi, maliban kung pista-opisyal sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Ang mga tumatawag naman mula sa Estados Unidos ay maaaring tumawag sa Call Center na may numerong (214) 571-1600. Maaaring makipag-usap sa mga operator sa wikang Ingles, Tagalog, Ilokano o Cebuano.

Sa araw ng interbyu, maaaring hingian ng konsular na opisyal ang aplikante ng K-3/K-4 visa ng pangalawang uri ng dokumento o katibayan na nagpapatunay ng estadong marital ng aplikante. Ang mga dokumentong nabanggit ay maaaring mga sulat, litrato, joint ownership ng mga ari-arian, bank accounts at maging mga kopya ng bill ng telepono. Maliban sa mga nabanggit na karagdagang dokumento, magkapareho lamang ang uri ng dokumento na kailangan para sa mga nag-aaplay ng K visa at ng immigrant visa.

Ang mga nagpepetisyon o ang mga kaanak ay hinihikayat na mangalap ng kumpletong mga dokumento bago pa man ang araw ng appointment para sa interbyu. Maaaring makaantala sa paglabas ng resulta ng aplikasyon kung may mga kakulangan sa mga dokumentong dapat na isumite.

Ang mga menor de edad na aplikante ng K-3 visa ay maaaring makinabang sa mga benepisyong pang-imigrante ng aprubadong I-129 F at maaring mabigyan ng K-4 visa. Ang mga bata ay maaaring mag-aplay ng visa kasabay ng kanilang mga magulang na principal applicant, o sila ay maaaring maging following-to-join derivatives ng isang aplikante ng K-3 kahit na ito, bilang isang principal applicant, ay naging isa nang lawful permanent resident (LPR). Subalit dapat tandaan na ang cutoff date na ma-isyu ang K-4 visa ay sa loob ng isang taon matapos mai-isyu ang K-3 visa sa principal applicant.

Kung na-deny ang I-130 petisyon, ang asawa at mga anak ng principal applicant ay hindi kwalipikado na magkaroon ng K-3 at K-4 visa.

(Tandaan: Ang mga Pilipinong kasal sa mga petisyoner ng kulang sa dalawang taon ay binibigyan ng conditional LPR status kapag pumasok sa U.S. Upang maalis ang conditional status, kailangang mapatunayan ng mag-asawa ang bonafide ng kanilang relasyon).

Ang K-1 Fiancé(e) Visa

Ang isang mamamayan ng Amerika na nagbabalak magpakasal sa kasintahang Pilipino(a) sa Estados Unidos ay nararapat lamang na magsumite ng I-129F na petisyon sa tanggapan ng USCIS kung saan naninirahan ang petisyoner.

Kapag ito ay naaprubahan na, ang I-129F ay ipadadala ng USCIS sa NVC, na siya namang magpapadala sa Embahada sa Maynila. Ang Embahada naman ay magpapadala ng impormasyon sa kasintahang Pilipino(a)/fiancé(e) kung paano mag-aplay ng K-1 visa, kasama na ang tungkol sa pagsusuring medikal at ang interbyu para sa visa.

Ang mga aplikante ng K visa na nabigyan ng notipikasyon ng Embahada upang maghanda para sa kanilang interbyu ay dapat magbayad muna ng visa fee application bago sila makapagpa-iskedyul ng visa appointment sa online appointment website o sa Visa Information and Appointment Service. May tatlong mga paraan sa pagbabayad ng aplikasyon para sa K visa:

 1. Pagbayad ng cash sa anumang sangay ng Bank of Philippine Islands (BPI);
 2. Online na pagbabayad para sa mga kliyente ng BPI
 3. Online na pagbabayad sa pamamagitan ng Bancnet

Ang Pagkuha ng Iskedyul ng Appointment ng Interbyu para sa K Visa

Ang mga aplikante ng K visa ay maaaring kumuha ng visa appointment sa pamamamagitan ng pagbisita sa online appointment website na: /ph o sa pamamagitan ng pagtawag sa bagong Visa Information and Appointment Service numero (632)982-5555. Bukas ang Call Center mula Lunes hanggang Biyernes mula alas otso ng umaga (8:00 am) hanggang a las otso ng gabi (8:00 pm) maliban kung pista-opisyal sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Ang mga tumatawag naman mula sa Estados Unidos ay puwedeng tumawag sa Call Center na may numerong (214)571-1600.. Maaaring makipag-usaap sa mga operator sa wikang Ingles, Tagalog, Ilokano o Cebuano.

Ang mga nagpepetisyon o ang mga kaanak ay hinihikayat na mangalap ng kumpletong mga dokumento bago pa man ang araw ng appointment para sa interbyu. Maaaring makantala sa paglabas ng resulta ng aplikasyon kung may mga kakulangan sa mga dokumentong isusumite.

Ang mga menor de edad (mga di pa kasal at 21 taong gulang pababa) na anak ng aplikante ng K-1 visa ay maaaring makinabang sa mga benepisyong pang-imigrante ng na-aprubahang I-129 F na petisyon at mabigyan ng K-2 visa. Ang mga anak na kabilang sa naaprubahang I-129F petition ay tinatawag na “derivatives”. Ang mga derivatives ay maaaring mag-aplay ng visa kasabay ng kanilang mga magulang na principal applicant. Sila ay maaari rin na humiwalay ng pagsumite ng kanilang aplikasyon subalit mahalagang sila ay ma-isyuhan ng K-2 visa sa loob ng isang taon mula nang ma-isyu ang K-1 ?visa ng kanilang mga magulang na principal applicant. Ang mga derivatives na nagnanais na sumunod sa kanilang mga magulang ay dapat magsumite ng kanilang aplikasyon nang maaga upang sila ay mapagkalooban ng visa sa loob ng itinakdang panahon.

Ang I-129F fiancé(e) na petisyon ay isang single-entry visa na may bisa lamang ng anim (6) na buwan) mula nang ito ay maaprubahan. Kung ang bisa ng petisyon ay lumipas na, maaari itong muling i-validate ng konsular na opisyal ng apat(4) pang buwan (hangga’t ang parehong partido ay nanatiling legal na malayang magpakasal.)

Mga Hakbang sa Pag-aplay ng K Visa:

Unang Hakbang: I-file ang petisyon: I-file ang I-129F na petisyon sa tanggapan ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) na sumasaklaw sa inyong lugar ng paninirahan. Ang I-129F form ay makukuha sa public queries window (Window 35) ng Department of Homeland Security ng Embahada sa Maynila. Ang petisyon ay dapat i-file sa Amerika.

Ikalawang Hakbang: Ang pag-apruba ng USCIS sa petisyon: Sa oras na aprubahan na ng USCIS ang petisyon, ito ay ipapadala sa National Visa Center (NVC). Ang NVC naman ang magpapadala ng petisyon sa Embahada sa Maynila.

Paunawa: Ang pagkaapruba ng visa petition ay hindi nangangahulugan na ang visa ay kaagad na maii-isyu. Tanging ang mga konsular na opisyals lamang ang maaaring magsabi na ang isang tao ay karapat-dapat mapagkalooban ng visa.

Ikatlong Hakbang: Bibigyan ng notipikasyon ang aplikante. Kapag natanggap na ng Embahada ang aprubadong petisyon mula sa NVC, kaagad nitong bibigyan ng notipikasuon ang aplikante para sa isang pagsusuring medikal at interbyu para sa visa.

Ang mga aplikante ng K visa na nabigyan ng notipikasyon ng Embahada upang maghanda para sa kanilang interbyu ay dapat magbayad muna ng visa fee application bago sila makapagpa-iskedyul ng visa appointment sa online appointment website o sa Visa Information and Appointment Service. May tatlong mga paraan sa pagbabayad ng aplikasyon para sa K visa:

 • Pagbayad ng cash sa anumang sangay ng Bank of Philippine Islands (BPI);
 • Online na pagbabayad para sa mga kliyente ng BPI
 • Online na pagbabayad sa pamamagitan ng Bancnet.

Ang mga aplikante ng K visa ay maaaring kumuha ng visa appointment sa pamamamagitan ng pagbisita sa online appointment website na: dito o sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa bagong Visa Information and Appointment Service na may numero (632) 982-5555. Bukas ang Call Center mula Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi, maliban kung pista-opisyal sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Ang mga tumatawag naman mula sa Estados Unidos ay maaaring tumawag sa Call Center na may numerong (214)571-1600. Maaaring makipag-usap sa mga operator sa wikang Ingles, Tagalog, Ilokano o Cebuano.

Ikaapat na Hakbang: Mag-aplay ng visa: Matapos magbayad ng aplikante ng non-refundable application processing fee at sumailalim sa medikal na pagsusuri sa St.Luke’s Medical Center Extension Clinic, dapat siyang pumunta sa Embahada sa itinakdang araw para sa kanyang interbyu para sa visa, dala ang lahat ng mga kinakailangang dokumento.

Mga impormasyon tungkol sa pag-refuse sa Immigrant Visa

Ang Embahada ng Estados Unidos ay maaaring magbigay ng "221(g)" na sulat na magsasabing ikaw ay magsumite ng karagdagang mga dokumento o impormasyon tungkol sa iyong aplikasyon sa visa. Ang aplikasyon mo ay pansamantalang hindi maproproseso ng Embahada hangga't hindi naisusumite ang mga naturang dokumento. Lahat ng karagdagang dokumento at impormasyon na hinihingi ng Embahada sa 221(g) na sulat ay kailangang maisumite sa pinakamalapit na lokasyon ng courier.

Mga madalas na katanungan hinggil sa K-1 Fiancé(e) Visa

Paano mag-aplay ng K-1 visa?
Ang Pilipino fiancé(e) ay nangangailangang ma-aprubahan ang petisyon na I-129F para maka-aplay ng K-1 visa. Tanging ang mga U.S. citizens lamang ang maaaring mag-sumite ng aplikasyon ng fiancé(e) petition. Ito ay isinasagawa sa tanggapan ng U.S. Citizenship and Immigration Sevices (USCIS) na nakakasakop sa lugar kung saan naninirahan ang magpepetisyon.

Ano ang mga dokumento na kailangang isumite sa pag-aplay ng K-1 visa?
Ang kasintahan (fiancé(e)) ay itinuturing na isang nagnanais na maging imigrante at dahil dito ay kinakailangan niyang magsumite ng kaparehong dokumento gaya ng mga aplikante ng immigrant visa. Kasama dito ang: valid na Philippine passport, isang kopya ng birth certificate na ini-isyu ng National Statistics Office (NSO) na naka-print sa NSO security paper, mga legal na dokumento na nagpapatunay ng pagpapawalang-bisa ng naunang pagpapakasal (kung naangkop lamang); NBI clearance; mga police certificates sa lahat ng bansa kung saan naninirahan ang aplikante ng mahigit anim (6) na buwan mula nang siya ay 16 taong gulang; mga katunayan ng pagkakaroon ng relasyon sa petisyoner; patunay ng mga suportang pinansyal; medikal na pagsusuri na isinagawa sa St.Luke’s Medical Center Extension Clinic, at mga litrato para sa visa. Kailangang maipakita rin ang mga ebidensyang nagpapatunay na ang magkasintahan ay nagkakilala at nagkita nang personal, dalawang (2) taon bago pa man nai-file ang petisyon.

Maaari bang humingi ng mas maagang visa appointment ang aplikante?

Kung ang aplikante ay nagnanais ng mas maagang appointment para sa interbyu para visa, dapat siyang sumulat sa Embahada. Maaari rin niyang abisuhan ang Visa Information and Appointment Services sa dito o tumawag sa (632) 982-5555. Ang mga tatawag mula sa Amerika ay maaring tumawag sa (214) 571-1600 para mag-request ng mas maagang interview appointment. Ang mga kahilingan ng mas maagang appointment ay napagbibigyan lamang kung may mga bakanteng slots.

Gaano katagal ang pag-aaplay ng K-1 visa?

Ang K-1 petition ay may bisa ng anim (6) na buwan mula nang ito ay maaprubahan. Subalit ito ay maaaring muling aprubahan pa ng konsular na opisyal hangga’t ang magkapareha ay maaari pang ikasal ng legal. Hinihikayat na kalapin ang lahat ng mga mahahalagang dokumento bago pa man ang itinakdang araw ng interbyu.

Ang K-1 visa ba ay nagbibigay ng pagkakataon sa Pilipinong fiancé(e) na magkaroon ng immigrant status at ng green card?

Hindi. Ang K-1 visa ay isang non-immigrant visa na nagpapahintulot sa napagkalooban nito na mamalagi sa Amerika nang pansamantala lamang. Matapos ang kasal, ang asawang dayuhan ay dapat makipa-ugnayan sa USCIS para makakuha ng conditional permanent residence status para sa benepisyaryo. Ang asawang Pilipino(a) ay maaaring mag-aplay upang ipatanggal ang kanyang conditional status at maging permanenteng residente dalawang taon matapos na maikasal sa U.S. citizen.

Ano ang kinakailangang gawin ng Pilipinong fiancé(e) pagkapasok nito sa Estados Unidos?

Mayroong 90 na araw ang Pilipinong fiancé(e) mula nang makapasok siya sa Estados Unidos upang pakasalan ang kanyang petisyoner. Ang K-1 visa ay hindi nagbibigay ng pahintulot na magpakasal sa iba maliban sa petisyoner. Matapos ang pagpapakasal, kinakailangang makipag-ugnayan ang mag-asawa sa USCIS para magrehistro ng conditional permanent resident status para sa Pilipinong asawa. Makipag-ugnayan sa USCIS sa Estados Unidos para sa higit pang impormasyon hinggil sa estado ng may K-1 visa habang ito ay nasa Estados Unidos. Para sa karagdagan pang detalye, paki-clickdito

Ano ang mga kadahilanan ng pagka-deny ng K-1 visa?

Ang aplikasyon ng K-1 visa ay sumasailalim rin sa katulad na proseso ng sa immigrant visa. Ang mga pangunahing dahilan ng pagka-deny ng visa na ito ay: kakulangan sa dokumento, pangangailangan na muling repasuhin ang mga ebidensyang ipinakita, kakulangan ng indikasyon ng relasyon sa nagpepetisyon, mga hindi tama at katanggap-tanggap na detalye, mga sanhing medikal, mga kasong krimen (criminal grounds), at mga posibleng public charge.
Isa pa sa kadalasang sanhi ng pagka-deny ng visa ay kung ang naunang kasal ng benepisyaryo o ng nagpepeptisyon ay hindi pa napapawalang-bisa. Walang diborsyo sa Pilipinas. Ang konsular na opisyal ay maaari lamang tumanggap ng death certificate o ng isang mandato ng korte ukol sa annulment ng kasal o presumptive death decree bilang ebidensya na nagpapatunay na wala nang bisa ang naunang kasal. Ang isang U.S. citizen ay maaaring mapawalang-bisa ang kasal sa isang Pilipino sa pamamagitan ng proseso ng diborsyo.

Maaari bang maisama sa petisyon ang mga kapamilya ng Pilipinong fiancé(e)?

Tanging ang mga menor de edad (na may gulang na 21 pababa) at hind pa kasal na anak ng Pilipinong fiancé(e) lamang ang maaaring maisama sa K-1 na petisyon. Sila ay maaaring mag-aplay ng K-2 visa. Kung hindi man sila makasama sa pag-alis ng kanilang magulang, ang mga anak na kasama sa petisyon ay mayroong isang taon pa (mula nang mapagkalooban ng K-1 visa ang principal applicant) upang mabigyan ng K-2 visa. Kailangan lamang nilang mag-aplay ng mas maaga ng visa upang sila ay mapasama pa sa loob ng panahong ipinagkaloob sa kanila. Kung hindi makapag-aplay sa loob ng isang taon mula sa pagkaka-isyu ng K-1 visa, hindi na maaari pang makinabang ang mga anak sa K-1 visa ng kanilang magulang at kakailanganin nang mag-file ng panibagong petisyon para sa kanila.

Maari bang magtrabaho sa Estados Unidos ang Pilipinong fiancé (e) na mayroon lamang na K-1 visa?

Oo. Kapag ang kasintahan ay nakapasok na ng Estados Unidos, maaari na syang magkaroon ng pribelehiyo na mag-aplay ng work permit sa USCIS.

Ano ang mga kabayarang kaakibat ng pagkuha ng K-visa?

Mayroong $265 non-refundable application/processing fee sa bawat K aplikante ng visa. Ito ay maaaring bayaran sa dolyares ng Amerika o sa kasalukuyang katapat na halaga sa piso. Ito ay maaaring bayaran sa anumang akreditong sangay ng BPI. Ang kinakailangan namang medikal na pagsusuri ay nagkakahalaga ng US$213.35 para sa matatanda (15 taong gulang pataas) at US$185.35 para sa mga bata (mga mas mababa pa sa 15 taong gulang). Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbabayad ng application fees, pakitingnan ang Bank and Payment Options.

Paano kung kinakailangang ipaantala/ipagpaliban ng fiancé(e) ang pagdating sa Amerika?

Ang K-1 visa ay karaniwang may bisa hanggang anim na buwan mula nang ito ay ipinagkaloob. Kung ang napagkalooban nito ay hindi nakaalis patungong Estados Unidos at ito ay napaso na, maaari siyang pagkalooban ng bagong visa. Kailangan lamang niyang sumulat sa Embahada at muling magbayad ng application fee na US$265.

Saan pa ako makakakita ng mga karagdagang impormasyon?

Para sa karaniwang impormasyon hinggl sa K-1,K-2,K-3,K-4 o IR-1 visa, bisitahin o tawagan ang mga sumusunod:

 • Ang website ng U.S. State Department’s Bureau of Consular Affairs.
 • Ang Embassy's Visa Information and Appointment Services sa Visa Information and Appointment Service o tumawag sa (632) 982-5555. Ang mga tatawag mula sa Amerika ay dapat mag-dial ng (214) 571-1600. 
 • Ang State Department National Visa Center sa New Hampshire ay matatawagan sa (603) 334-0700. Ang NVC ang humahawak ng mga petisyon bago ito ipadala sa Embahada sa Maynila.

Ang mga impormasyong hinggil sa petisyon para sa visa ay maaaring makalap sa :

 • Website ngU.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) at sa tanggapan ng Department of Homeland Security/USCIS sa Embahada ng Maynila sa Window 35s (bukas Lunes hanggang Biyernes, mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali) o kaya ay tumawag sa telepono (632) 301-2000 extension 2224.

Ang mahahalagang impormasyon sa “Affidavit in Lieu of a Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” ay makukuha sa American Citizen Services Unit sa pamamagitan ng pagtawag sa (632) 301-2000, extension 4106 ng Embahada.

  K-1 visa K-3 visa IR-1 visa
Klase ng visa Nonimmigrant Nonimmigrant Immigrant
Saan ko ipa-file ang petisyon? Sa Amerika lamang. Sa Amerika lamang. Maaaring i-file sa labas ng U.S.
Anong petition form ang aking ipa-file? I-129F lamang I-129F at I-130 I-130 lamang
Mayroon bang mga limitasyon na kailangan kong malaman? Single entry. May bisa lamang sa loob ng anim na buwan; Kailangang magpakasal sa petisyoner sa loob ng 90 araw pagkapasok sa Amerika at kailangang ipa-adjust agad ang estado. Multiple entry. May bisa ng 2 taon ngunit dapat mag-adjust ng estado sa loob ng 2 taon. LPR status. Ang pag proseso ng greencard ay magsisismula pagkapasok sa Amerika.
Maari bang dalhin ng aking fiancée/fiancé o asawa ang kanyang mga anak? Oo. Tanging mga hindi pa naikakasal na mga anak na may 21 taong gulang pababa lamang at dapat mapaggkalooban sila o makakuha ng K-2 visa sa loob ng isang taon mula ng maisyu ang K-1 visa ng principal applicant. Oo. Tanging mga hindi pa naikakasal na mga anak na 21 taong gulang pababa lamang. Oo, subalit kailangan ng isa pang bukod na IR-2 na petisyon ang i-file para sa bawat anak. Ang step-child ay dapat hindi hihigit sa 18 taong gulang nang maikasal ang mga magulang.
Kailangan ba ng interview? Oo Oo Oo
Anong Affidavit of Support ang kailangan kong gamitin? I-134 I-134 I-864
Kailangan ba ng Embahada ng orihinal na petisyon at mga dokumento mula USCIS? Oo. Oo. Oo.

Following-to-Join

Ang asawa at mga anak ng principal applicant ay karapat-dapat na mag-derive ng immigration benefits mula sa naaprubahang visa petition ng principal applicant at maaari silang makabiyahe sa Estados Unidos. Subalit hindi pinahihintulutan na maunang magbiyahe ang derivative na asawa o anak kaysa sa principal applicant.

Ang mga aplikanteng following-to-join (FTJ) ay maaaring magkaroon ng benepisyong pang- imigrasyon kung:

 1. Ang asawa o mga anak ay nauna nang makuha (acquired) bago pa man ang pagdating/pagpunta ng principal applicant sa Estados Unidos.
 2. Ang principal applicant ay nakakuha ng lawful permanent resident status (LPR) o napagkalooban ng immigrant visa sa ilalim ng family-preference (F) o employment-based visa (E) o kung napagkalooban ng K o V visa. Ang mga dayuhan na nag-migrate sa Estados Unidos sa ilalim ng kategoryang immediate relative (IR) ay kailangan mag-file ng bukod na I-130 visa petition para sa kanilang mga asawa at anak.
 3. Ang principal applicant ay hindi pa U.S. citizen. Kapag ang principal applicant ay naging U.S. citizen na, isang bukod na visa petition ang kailangang i-file para sa asawa at/o mga anak upang muling magkaroon ng benepisyong imigrasyon.

Ang mga following-to-join na aplikante ay kinakailangang mag-sumite ng mga dokumentong nagpapatunay ng estado ng kanilang principal applicant sa Estados Unidos at ng kanilang kaugnayan sa principal applicant. Kasama na dito ang:

 • Kopya ng birth certificate ng anak mula sa National Statistics Office;
 • Kopya ng marriage certificate mula sa National Statistics Office
 • Kopya ng alien’s registration receipt card o I-551 ng principal applicant o kopya ng pasaporte ng principal applicant na nagpapakita ng estado nito bilang imigrante sa Estados Uniods.
 • Kung angkop, Form I-824 (Application for Action on an Approved Application or Petition).

Para magparehistro ng miyembro ng pamilya bilang following-to-join derivative, maaaring i-fax ang mga nabanggit na dokumento sa Immigrant visa Section sa (632) 301-2591 o ipadala sa Operations Unit, Immigrant visa Branch, U.S. Embassy, 1201 Roxas Blvd., Ermita, Metro Manila 1000. Ang mga dokumento ay kailangang may kalakip na sulat na malinaw na nagsasaad ng pangalan, address at numero ng telepono kung saan maaaring ma-kontak ang aplikante.

Kapag napagdesisyunan na ng Embahada na kwalipikado ang isang aplikante upang maging following-to-join, ang Embahada ay magbibigay ng mga instraksyon kung paano mag-aplay ng visa.

Importanteng tandaan na ang isang anak ay may karapatan na mapabilang bilang following-to-join kung siya ay biological na anak o ampon, ayon na rin sa batas ng imigrasyon ng Estados Unidos.

Following-to-join na miyembro ng pamilya kung saan naka-adjust ng estado (status) ang principal applicant sa Estados Unidos:

Pinoproseso ng National visa Center ng State Department ang mga following-to-join cases ng mga miyembro ng pamilya ng principal applicant na nakapag-adjust na ng kanyang status sa Estados Unidos. Ang lahat ng kaso ng FTJ sa Manila, kasama na ang pagtatakda ng appointment schedule, ay ginagawa sa NVC. Ang NVC ang responsable sa pagkalap at koleksyon ng mga visa processing fee at mga dokumento bilang suporta sa aplikasyon para sa immigrant visa. Maaaring magsumite ang aplikante ng Form I-824 sa NVC upang matukoy ang karapatan ng aplikante na mapagkalooban ng derivative status at makapagsimula na ng pagproseso ng aplikasyon para sa visa. Ang address ng NVC kung saan maaring ipadala ang mga sulat ay 32 Rochester Avenue, Portsmouth, New Hampshire 03801-2909. Maaari rin silang magpadala ng email sa NVCInquiry@state.gov.

Ang NVC ay magpapadala ng Instruction Package for Immigrant visa Applicants (formerly Packet 3) sa mga aplikante kung makikita ang kwalipikasyon ng mga aplikante bilang FTJ.

Mga Ampon na Anak (“Adopted Children”)

Ang Pag-aampon ng mga Bata mula sa Pilipinas

Ang Estados Unidos ay kabilang na ngayon sa Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of pag-angkop na sumasaklaw sa bansa. Pinangangasiwaan ng Convention na ito ang lahat ng pag-aampon sa pagitan ng mamamayan ng Estados Unidos at ng 75 bansa na kabilang sa Convention, kasama na ang Pilipinas.

Ninanais ng Hague Convention na mapigilan ang abdaksyon, pagbebenta at pagkakalakal sa mga bata. Nagtataguyod ito ng mga patakaran at mga pamamaraan ng pag-ampon na katanggap-tanggap sa internasyonal na komunidad na kinabibilangan ng mga miyembro ng Convention, at pinangangalagaan rin nito ang mga karapatan ng mga bata, ng mga biological na magulang, at ng mga nag-ampon na mga magulang habang nagtataguyod ng transparency, responsibilidad at mga pamamaraang etiko sa mga institusyon ng paampunan. Para sa higit na kaalaman hinggil sa Convention, magtungo sa: http://adoption.state.gov/.

Sino ang maaaring ampunin?

The Immigration and Nationality Act, section 101(b)(1)(G), in part, defines "child”as:

 • Ang mga batang mas mababa pa sa 16 taong gulang mula sa petsa ng pag-file ng petisyon (subalit tingnan pa rin ang mga specific na requirements ng ibang bansa sa ibaba).
 • Ang bata ay matagal nang naninirahan sa bansang miyembro ng Convention.
 • Ang mamamayan ng Amerika ay naninirahan sa Estados Unidos, at nagnanais umampon ng bata mula sa bansang kaanib sa Convention o nagnanais dalhin ang inampon na bata sa isang bansa na kasapi ng Convention.
 • Ang pag-aampon sa ibang bansa o ang kustodiya (“custody”) sa ibang bansa ng ampon ay dapat isagawa lamang ng mga mamamayan ng Estados Unidos kasama ang kanilang asawa, o kaya naman ng isang dalaga o binata na mamamayan ng Estados Unidos na may 25 taong gulang sa panahon ng pag-file ng petisyon (subalit tingnan pa rin ang specific requirements ng ibang bansa sa ibaba).
 • Ang natural na mga magulang ng bata (o isang magulang, sa kaso ng isang batang namatayan ng isang magulang o naiwan ng magulang na nawawala, inabandona o pinabayaan ng magulang) o ng ibang tao o institusyon na may legal na kustodiya sa bata ay mayroong kasulatan ng pagpapaubaya o terminasyon ng kanilang legal na kustodiya sa pangangalaga ng naturang bata.
 • Kung ang bata ay may dalawa pang magulang na nabubuhay subalit walang kakayanan na alagaan at buhayin nang marangal ang bata.
 • Para sa layuning bumuo ng relasyong magulang-anak ang isang nag-ampon, na kung saan ang relasyon ng anak sa natural nitong magulang ay napawalang-bisa na.
 • Sa kaso ng mga batang hindi pa naaampon, ang mga nagnanais mag-ampon dito ay nangangailangang siguraduhin na: (i) ang mga kinauukulan ng isang banyagang estado o bansa ay inaprubahan ang pangingibang-bansa ng bata patungong Estados Unidos para sa layunin ng pagpapa-ampon (ii) ang nagnanais na mag-ampon ay sumunod sa mga pre-adoption requirements kung saan maninirahan ang bata at (iii) walang natitirang karapatan, pribilehiyo o anumang katalian mula sa natural na magulang o sa mga magulang na naunang nagnais umampon sa bata.
 • Ang pagpapaubaya at pagbibigay sa bata ay kinakailangang isagawa ng Central Authority ng bansang panggagalingan ng bata.

Ang mga sumusunod na alintuntunin sa pag-aampon ng bata mula sa Pilipinas ng mga dayuhan o mamamayan ng Amerika na naninirahan sa Estados Unidos:

 • Ang bata ay kinakailangang may edad na mas mababa sa 15 taong gulang.
 • Ang mga magulang na mag-aampon o “adoptive parents” ay dapat na may 27 taong gulang na, at dapat ay 16 na taon ang tanda sa batang aampunin.
 • Ang mga kaso ng pag-aampon ay dapat pangasiwaan ng mga akreditadong institusyon sa pag-aampon (Adoption Service Provider) ng Pamahalaang Pederal. Para sa listahan ng accredited service providers, tingnan ang http://adoption.state.gov.
 • Hinihiling ng Department of Homeland Security (DHS) mula sa mga mag-aampon na mga magulang na tukuyin sa kanilang aplikasyon ang bansa ng batang balak nilang ampunin.
 • Ang Form I-800A ay dapat maunang mai-file bago ang Form I-800.
 • Ang pagma-match ng bata sa magulang ay dapat pangasiwaan ng Central Authority ng bansang panggagalingan ng bata.
 • Dapat tukuyin ng konsular na opisyal kung ang batang aampunin ay pumapasa sa mga criteria ng visa eligibility bago isakatuparan ang ganap na pag-aampon o pagbibigay ng ganap na kustodiya ng bata mula sa bansang panggagalingan nito. Kung makapasa sa mga requirements ng Convention at ng pag-angkop na sumasaklaw sa bansa Act ang kaso, ang konsular na opisyal sa mga bansang kasapi ng Convention ay dapat mag-isyu ng Hague Adoption Certificate o ng Hague Custody Certificate, at pagkalooban ang bata ng visa. Ang mga bagong kategorya ng visa, gaya ng IH-3 at IH-4, ang dapat gamitin sa mga kaso ng pag-aampon sa mga bansang kasapi ng Convention.

Para sa mga katanungan tungkol sa pag-angkop na sumasaklaw sa bansa o kung paano nabago ang proseso ng pag-aampon sa ilalim ng mga panukala ng Convention, pakitingnan lamang ang http://travel.state.gov. Maaari rin na tawagan ang Bureau of Consular Affairs ng Estados Unidos sa (202) 736-9130 o mag-fax ng mga katanungan sa (202) 736-9080.

Mga Hakbang at Alituntunin sa Pag-aampon ng Bata sa Ilalim ng Hague Convention:

Unang Hakbang:

Ang mga magulang na nagnanais mag-ampon ay kinakailangang mag-file ng Application for Determination of Suitability to Adopt a Child from a Convention Country (I-800A) sa tanggapan ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) na may hawak at jurisdiction sa lugar na kanilang tinitirhan (tingnan ang uscis.gov). Ang mga nagnanais na mag-ampon ay kailangan rin mag-sumite ng nakumpletong I-800A Form, Supplement 1 (na kung saan nakalista ang lahat ng matatanda o “adult” na kasapi ng pamilya) at iba pang supplement forms.

Ang filing fee ay US$720. May karadagang US$85 na bayad para sa biometrics fingerprint ang kailangang bayaran para sa bawat taong nakatira sa bahay, na may gulang na 18 taon o higit pa.

Ang lahat ng mga kaso ng pag-aampon ng Hague Convention ay pinoproseso ng USCIS National Benefits Center na may address na:

U.S. Citizenship and Immigration Services
P.O. Box 805695
Chicago, IL 60680-4118

Kung papahintulutan ng adoptive parents ang USCIS na ipaalam sa kanilang Adoption Service Provider (ASP) ang kanilang kaso, kailangan nilang magsumite ng Form I-800A, Supplement 2, Consent to Disclose Information. Ang adoptive parents ay maaari rin na makipagtulungan sa ASP upang magsumite ng Approval Notice, ng accompanying “home study”, at iba pang karagdagang dokumento ng ebidensya sa Central Authority ng bansang kasapi ng Convention kung saan balak mag-ampon ng adoptive parents.

Paunawa: May ilang mga estado na nagre-require ng pag-repaso ng home study bago ito isumite sa USCIS (halimbawa: sa Alabama, Colorado, Guam, Illinois, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Puerto Rico, at ng U.S. Virgin Islands). Sa ganitong mga kaso, ang adoptive parents ay maaaring magsumite ng Form I-800A nang walang home study, na maaaring ipasa sa USCIS kinalaunan.

Ikalawang Hakbang:

Imina-match ng Central Authority ng bawat bansang kasapi ng Convention ang mga magulang na nagnanais mag-ampon sa mga batang maaaring ipa-ampon. Ang Central Authority ay maghahanda ng report o salaysay na nagsasaad na: ang bata ay maaaring ampunin, na ang pamilyang paglalagakan ng bata ay makakabuti para sa kapakanan ng batang nabanggit, ang biyolohikal o natural na magulang (“biological or natural parents”) ay nagbigay ng pahintulot sa pagpapa-ampon ng kanilang anak, at walang pagbabayad na naganap upang maisakatuparan ang pagkuha ng permiso sa pag-aampon.

Ikatlong Hakbang:

Ang adoptive parents ay kinakailangang mag-sumite ng Form I-800 sa USCIS, kasama na rito ang report hinggil sa pagpapa-ampon ng bata sa Central Authority .. Ginagamit ang Form I-800 upang tukuyin kung ang bata ay maaaring ampunin alinsunod sa mga patakaran ng Hague Convention. Ang petisyon na ito ay may aprubang probisyonal (“provisional approval”) ayon sa regulasyon ng USCIS, na siyang magpapabatid sa mga Embahada/Konsulado ng Amerika sa pamamagitan ng National visa Center (NVC) para sa ganap na pag-proseso ng visa.
Ang adoptive parents ay kinakailangang sumunod sa mga alituntuning itinakda na nabanggit sa itaas at magsumite ng Form I-800 bago nila ganap na maampon at makuha ang legal na kustodiya ng bata. Ang Form I-800 ay kinakailangang maisumite bago ang expiration ng Notice of Approval (o pagpapalawig o “extension”) ng Form I-800A at bago sumapit ang ika-16 na kaarawan ng bata.

Ikaapat na Hakbang:

Matapos ang probisyonal na pag-apruba ng USCIS, ang petisyon ay ipapadala sa NVC. Ipababatid naman ng NVC sa Embahada /Konsulado ang naturang kaso at ipadadala dito ang Form I-800. Ang adoptive parents o ang ASP na gagawa ng mga hakbangin sa panig ng adoptive parents, ay kinakailangang dalhin ang mga nabanggit na dokumento sa Embahada/Konsulado kung saan pinirmahan ang Biographic Data Form DS-260/261 Part II sa harap ng isang konsular na opisyal. Ang personal na pagdalo ng batang aampunin ay lubhang kailangan.

Ikalimang Hakbang:

Matapos ang pag-repaso at pagtukoy ng konsular na opisyal na wala nang ano pa mang balakid ang maaaring makapigil sa pag-ampon, ang konsular na opisyal ay nararapat nang magbigay ng pahayag o kasulatan sa ilalim ng Article 5 ng Hague Convention para sa adoptive parents at sa ASP, na siya namang dapat mag-pasa nito sa ahensyang sumasaklaw sa bansa ng batang pag-aampunan ng bata. Ang kasulatang ito ay nagtatadhana o nagsasaad na ang adoptive parents ay karapat-dapat, at ang bata ay mapapahintulutang makapasok sa Estados Unidos. Ang Intercountry Adoption Board of the Philippines (ICAB) ay maggagawad ng pansamantalang legal na kustodiya (“temporary legal custody”) na naaayon sa mga ipinapanukala ng Convention.

Ika-anim na Hakbang:

Kung ang lahat ng requirements ng Hague Convention ay natugunan na, aaprubahan na ng konsular na opisyal ang Form I-800 at kinakailangan niyang maglabas ng sertipikasyon na nagsasaad na ang pag-aampon at pagbibigay ng kustodiya sa adoptive parents ay naaayon sa mga susog na itinatakda ng Convention at ng IAA. Pagkatapos nito, pagkakalooban na ang bata ng immigrant visa. Sa puntong ito ay kumpleto at ganap na ang proseso ng pag-aampon, at ang adoptive parents, kasama ang kanilang batang inampon, ay maaari nang makabalik ng Estados Unidos.

Ikapitong Hakbang:

Sinusuri at minamatyagan ng ICAB ang kaso sa loob ng anim na buwan. Kung makikita na may kaayusang nagaganap na sa relasyon sa pagitan ng adoptive parents at ng batang inampon, at sumunod at sumang-ayon ang mga magulang sa mga pinag-uutos ng nakasaad sa batas ng pag-aampon, padadalhan ng notipikasyon ng ICAB ang adoptive parents na maaari na nilang tapusin ang proseso ng kanilang pag-aampon. Kapag nakumpleto na ang proseso ng pag-aampon, magi-isyu ang ICAB ng Certificate of Conformity of Intercountry Adoption.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay

Para sa karagdagang katanungan hinggil sa pag-angkop na sumasaklaw sa bansa o kung paano nabago ang mga proseso sa pag-aampon sa ilalim ng Hague Convention, maaaring tawagan ang Bureau Office of Consular Affairs sa Estados Unidos sa 1-888-407-4747/ 202-501-4444 o i-fax ang inyong mga katanungan sa (202) 736-9080.

Address sa Pagpapadala ng Mail:
U.S. Department of State
Office of Children’s Issues
SA-29
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520

EMAIL:

AskCI@state.gov (Pangkalahatang Katanungan o General Questions)

AdoptionUSCA@state.gov (Katanungan Ukol sa Hague Adoption Convention)

TELETelepono:

1-888-407-4747 (From the U.S. or Canada)
1-202-501-4444 (Outside the U.S. or Canada)

FAX:

1-202-736-9080

Domestic Adoptions (Hindi para sa Layuning Imigrasyon)

Ang mga mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa Pilipinas na interesadong mag-ampon ng isang batang Pilipino sa tulong ng Philippine Courts ay dapat na matugunan ang mga sumusunod na kundisyon alinsunod sa Philippine Adoption Law:

 • Maging residente sa Pilipinas nang hindi bababa sa tatlong (3) taon bago ang pagsampa ng petisyong mag-ampon at mapanatili ang nasabing paninirahan hanggang sa ang pasiyang pag-aampon ay maipasok ng hukuman ng Pilipinas. Ang residency requirement ay nakakamit kung isa sa mga prospektibong magulang na mag-aampon ay Pilipino.
 • Mayroong sertipikasyong legal na kapasidad na mag-ampon (“legal capacity to adopt”) na pinagtibay at naisyu ng naaangkop na ahensiya ng gobyerno mula sa kanyang estado ng paninirahan.

Ang pamahalaan ng Pilipinas ay maaaring talikdan (“waive”) ang mga requirements na ito batay sa mga sumusunod na kundisyon:

 • Isang dating mamamayang Pilipino na nagnanais mag-ampon ng isang kamag-anak sa loob ng ikaapat na antas ng pagkakamag-anak (“pang-apat na antas ng pagiging magkamag-anak”), ayon sa isinaad sa batas ng Pilipinas; o
  • Isang taong nagnanais ampunin ang mga lehitimong anak ng kanyang asawang Pilipino

MAHALAGANG PAUNAWA SA MGA MAGULANG UKOL SA PAG-AAMPONG DOMESTIKO

Ang batas imigrasyon ng Estados Unidos ay may malinaw at tiyak na mga probisyon tungkol sa mga kwalipikasyon para sa imigrasyon. Kung ikaw ay nagtatangkang magdala ng isang taong hindi mo anak sa kapanganakan, ang mga sumusunod na kundisyon ay dapat na matugunan bago ang naturang bata ay masapatan ang statutory requirements ng Immigration and Nationality Act, Section 101(b)(1):

 • Ang bata ay dapat na legal na naampon bago ito tumungtong sa edad na 16 (o kung siya ay kapatid ng isang batang naunang inampon ng parehong mga magulang habang noong siya ay wala pang 18 taong gulang). Ang pag-ampon ay dapat na legal at pangwakas. Ang simpleng pagbibigay ng pananalapi sa mga anak ay hindi sapat upang masunod ang mga legal na pangangailangan sa pag-aampon. Upang makamit ang mga pangangailan para sa U.S. immigrant visa, ang bata ay dapat na naampon nang legal alinsunod sa isang pangwakas na pasya (final decree) na inisyu ng isang hukumang may jurisdiction sa bagay na iyon.
 • Karagdagan sa mga nagpapasya ng pag-aampon, may dalawang kinakailangan na dapat matugunan upang maging karapat-dapat para sa isang U.S. immigrant visa bilang anak ng isang mamamayan ng Amerika:
  • Ang mga adoptive parents ay dapat na mayroon nang legal custody sa bata na hindi kukulangin sa dalawang taon. Ang legal custody ay iginagawad sa pamamagitan ng order ng isang hukuman o kinikilalang pamahalaang entidad. Ang simula ng legal custody ay nagsisimula sa petsa nang ang adoptive parents ay pinagkalooban ng legal custody sa mga bata, o mula sa petsa nang ang pag-aampon ay napagtibay, alinman ang mauna (sa Pilipinas, ang nagbibigay ng pangangalaga ay may bisang nakaraan sa petsang naisumite ang petisyon o “retroactive”).
  • Ang bata ay kailangang nasa pangangalaga o “pagkontrol ng magulang” ng adoptive parents at hindi kasama ang biological parents nang hindi kukulangin sa dalawang taon bago ang imigrasyon sa Estados Unidos. Sa panahong ito, ang adoptive parents ay dapat na maipatupad ang pangunahing pagkokontrol ng magulang (primary pagkontrol ng magulang). Kailangang may katibayan na ang bata at ang adoptive parents ay may tapat na relasyong magulang-sa-anak (bonafide parent-child relationship) sa alinmang panahon na sila ay nanirahan nang magkahiwalay.

At panghuli, dapat makamit ng bata ang lahat ng pangunahing pangangailangan na dokumentaryo para sa isang immigrant visa, at ibigay ang sumusunod na mga dokumento upang maitaguyod ang kanilang legal na katayuan bilang anak ng nagpepetisyon:

 • sertipikadong kopya ng mga dekrito sa pag-aampon (Adoption Decree),
 • sertipikadong kopya ng Certificate of Finality ng pag-ampon,
 • sertipikadong kopya ng sertipiko ng kapanganakan ng bata na may susog matapos ang pag-ampon (Amended Birth Certificate after the adoption),
 • Ang mga utos ng legal na pangangalaga (legal custody Decree) kung ang pangangalaga ay iginawad bago ang pag-ampon,
 • Katibayan na ang bata ay tumira kasama ang adoptive parents nang hindi bababa sa dalawang taon, sa oras na isinakatuparan nila ang pangunahing pagkokontrol bilang mga magulang, at
 • Kung ang bata ay inampon sa edad na 16 o 17 taon, ang katibayan na ang bata ay inampon kasama, o kasunod ng, pag-ampon ng isang likas na kapatid (natural sibling) na noon ay nasa ilalim ng edad na 16 at inampon din ng naturang adoptive parents.

Pagwawakas o Terminasyon

Maaari bang ma-reinstate ang visa application?

Ang mga aplikasyon para sa immigrant visa na tumagal ng isang taon na hindi ito aktibo ay napapailalim sa mga pamamaraan ng terminasyon alinsunod sa probisyon ng Immigration and Nationality Act. Ang mga aplikante ng immigrant visa ay pinapayuhan na ipadala ang kanilang mga kasagutan at aksyon sa takdang panahon upang maiwasan ang pagwawakas ng kanilang aplikasyon at ang pagkansela ng kanilang petisyon para sa visa.

Paunawa sa Pagwawakas o Terminasyon sa Pagrerehistro ay ipinadadala kung, matapos ang isang taon, ang benepisaryo o aplikante ay bigo sa:

 1. Pag-aplay para sa isang immigrant visa sa kabila ng opisyal na abiso mula sa National visa Center o sa Embahada na mag-aplay, o tumugon sa Packet 3 (Instructions for Immigrant visa Applicants);
 2. Pagpapakita sa interbyu para sa visa nang walang anumang mga naunang sulat nang pagpapayo na hindi ito makararating sa takdang petsa; o
 3. Pagsagawa ng karagdagang aksyon sa kanyang visa application na natanggihan sa ilalim ng INA 221 (g) o dahil sa kakulangan ng dokumentasyon.

Gayunpaman, ang mga benepisaryo ay maaaring humiling ng pagbabalik (reinstatement) sa dating kalagayan ng kanilang mga aplikasyon para sa immigrant visa kung, sa loob ng isang taon ng paunawang pagwawakas (Termination Letter), ay maipaliwanag nila nang mabuti na ang kanilang kabiguan upang ituloy ang aplikasyon ay sa mga kadahilanang higit sa kanilang kakayahan. Kung hindi naman, ang mga aplikasyon ng visa ay maaaring patuloy na mapapailalim sa mga pamamaraan ng pagkansela alinsunod sa batas imigrasyon at regulasyon ng Estados Unidos.

Kung ang aplikante ay hindi tumutugon sa kabila ng paunawa ng pagwawakas, isang Panghuling Abiso ng Pagkansela Final Notice of Cancellation ang ipadadala sa kanya. Ang petisyon para sa visa at ang kanyang ibang mga dokumento sa kalaunan ay sinisira.

Mga Forms at Mga Packets

Kung kayo ay naka-iskedyul para sa isang interbyu, maaaring i-print at i-download ang mga naaangkop na tagubilin at mga forms sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa ibaba:

MAHALAGANG PAUNAWA: Lahat ng mga aplikante ng immigrant visa ay dapat makipag-areglo sa courier na magdadala ng inisyung mga visa nila. Ang paghahatid ay ipinagkakaloob nang walang karagdagang bayad. Bago ang petsa ng iyong appointment, ">i-click ito upang ibigay ang iyong courier delivery address. Ang mga aplikante o kanilang mga kinatawan ay dapat na may hawak na Applicant’s Immigrant Case Number na ibinigay sa sulat-abiso (Appointment Letter) ng Embahada kapag tumawag sila upang magrehistro ng kanilang courier delivery address.

Magtungo para sa iyong interbyu sa Embahada ng U.S. labinlimang (15) minuto bago ang iyong appointment. Mangyaring tandaan ang mga ">security restrictions sa kung ano ang maaari mong dalhin sa iyong appointment. Dapat mong dalhin ang iyong Appointment Letter at mga dokumento na kailangan para sa iyong visa class.

Ang mga aprubadong visa ay ipinadadala sa pamamagitan ng courier. ">Mag-click dito upang masubaybayan ang iyong pasaporte na may aprubadong visa.

Oras ng Paghihintay

Ang bawat immigrant visa na kaso ay mag-kakaiba, kaya mahirap tantiyahin kung gaano kahaba ang itatagal ng proseso para sa sinumang indibidwal. Kapag tapos nang ma-interbyu, ang Immigrant visa Unit ay nagbibigay-payo sa mga aplikante na huwag bumili ng tiket sa eroplano hanggang hindi nila natatanggap ang mga visa sa kanilang kamay. Sa pangkalahatan, may tatlong kadahilanan hinggil sa panahon na kailangan:

 • Oras na kailangan para i-proseso ang petisyon. Ang panahong nagugugol ng USCIS para aprubahan ang isang petisyon ay magkaka-iba ayon sa uri ng petisyon at ayon sa mismong tanggapan ng USCIS. Ang mga estima sa bawat tanggapang ng USCIS ay matatagpuan dito.
 • Oras para i-proseso sa pamamagitan ng NVC at ng Embahada. Kapag ang isang petisyon ay naaprubahan, kung ito ay isang agarang kamag-anak (Immediate Relative) o kategoryang may current priority date, ang pagkuha ng appointment para sa interbyu ay nakasalalay sa inyo kung gaano katagal aabutin. Kung agad mong susundin ang mga tagubilin na ibinigay ng National visa Center at isusumite ang lahat ng hiniling na dokumento, mas maagang appointment ang maaaring maiskedyul- para sa iyo. Ang mga appointments ay karaniwang naiiskedyul- para sa bawat buwan, matapos ang lahat ng mga dokumento ay isinumite. Ang mga visa ay karaniwang nakukuha sa loob lang ng ilang araw pagkatapos ng interbyu.
 • Oras para maging napapanahon ang kaso.. Para sa ilang mga tiyak na kategorya ng mga imigrante, ang batas ay nagpapahintulot lamang ng limitadong bilang ng mga visa na maaaring i-isyu sa bawat taon. Ang mga kasong ito ay dumadaan sa mahigpit na proseso ng pagkakasunud-sunod ng mga petsa nang naisampa ang petisyon (ang priority date). Ang mga visa ay hindi maaaring i-isyu hanggang ang priority date ng isang aplikante ay hindi pa naaabot (maging napapanahon o “current). Ito ay maaaring tumagal ng ilang mga taon. Habang imposibleng sabihin kung gaano katagal ito aabutin, ang visa Bulletin, na buwanang inilalathala ay inililista ang mga petsang prayoridad (priority date) na kasalukuyang pino-proseso, na maaaring magbigay ng indikasyon.

TANDAAN: Kapag ang magpepetisyon ay naging naturalisadong mamamayan ng Amerika (“naturalized U.S. citizens”), lahat ng F2A petitions (asawa o menor de edad na anak ng isang permanenteng residente o “lawful permanent resident” ng Estados Unidos) ay awtomatikong nagiging IR1 (asawa ng isang U.S. citizen) o IR2 (anak ng isang U.S. citizen) na mga petisyon. Ang mga kategoryang ito ng visa ay hindi napapailalim sa mga sistema ng visa quota at samakatuwid, ay laging may visa na magagamit para sa kapakanan ng mga benepisyaryo kung sila ay kwalipikado para isyuhan ng visa. Kontakin ang Embahada para sa karagdagang impormasyon.

Pagsusumite ng Petisyon Para sa Immigrant visa

May tanggapan ang U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) sa Embahada ng Estados Unidos sa Manila na tumatanggap at tumutulong upang legal na maisaayos ang mga benepisyo ng U.S. immigration na inihahain ng mga residente ng: Pilipinas, New Guinea, Micronesia, Marshall Islands, Palau, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Samoa, Wallis, Futuna, New Caledonia, Pitcairn Island, Overseas French territories ng French Polynesia, at ang karamihan sa mga islang bansa sa rehiyong Pacific (Pacific Islands) na na hindi sakop ng iba pang mga field offices sa Bangkok District. Para sa impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa USCIS Manila at upang malaman ang iba pang mga klase ng serbisyong ibinibigay nila, mag-click lamang dito.

Tumatanggap ang USCIS Manila ng petisyong may klasipikasyong I-130 mula sa mga U.S. citizens na nakatira sa Pilipinas para sa mga malapit nilang kamag-anak. Bilang patunay na siya na ay nakatira sa U.S., ang nagpepetisyong U.S. citizen ay dapat na ipakita na mayroon siyang pahintulot na manirahan sa Pilipinas (katulad ng katayuan bilang Permanent Resident) at dapat ay naninirahan na siya sa Pilipinas nang hindi bababa sa anim na buwan bago ang paghahain ng petisyon. Ang mga U.S. citizens na pansamantala lamang na nasa Pilipinas, tulad ng mga estudyante o turista, ay hindi matutugunan ang pamantayang pang-residency at dapat direktang magsumite ng kanilang mga petisyon sa lokal na tanggapan ng USCIS na may kapangyarihan o hurisdiksyon sa bansang tinitirhan ng U.S. citizen. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click lamang dito.