Pag renew ng aking Visa (B1/B2)

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Ang mga biyaherong paulit ulit na pumapasok sa Estados Unidos ay maaaring, sa ilalim ng ilang mga pangyayari , ay i-renew ang kanilang visa nang hindi pumupunta sa Embahada ng Estados Unidos para sa isang interbyu . Kung matugunan mo ang mga kwalipikasyon ng Interview Waiver, maari mong ipadala  ang aplikasyon ng iyong visa sa isang  tanggapan ng 2GO courier.

Mga Kwalipikasyon

Kung ang sagot mo sa mga sumusunod na katanungan ay “OO”, ikaw ay maaring maging kwalipikado para sa aming programang Interview Waiver.  Kung gayon, ikaw ay hindi na mangangailangan ng mag-iskedyul ng interbyu appointment sa Embahada ng Estados Unidos. 

**Tandaan:  Kung ang iyong sagot ay “OO” sa mga katanungan sa ibaba, ngunit natagpuan na hindi karapat-dapat para sa serbisyo ng interview waiver, ang iyong application ay maaring ibalik sa’yo sa pamamagitan ng courier at ikaw ay kinakailangan na mag-iskedyul ng isang visa interbyu.  Mangyari na basahing mabuti ang lahat ng criteria.  Kung mag-aaply bilang isang pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya ay dapat ay dapat natugunan ang lahat ng criteria. 

Mga Kwalipikasyon na pagiging Karapat-dapat sa pag-aply ng Interview Waiver:

 • Mayroon akong isang nakaraang B1 / B2 visa na gusto ko i-renew.
 • Ang aking visa ay naissue pagkatapos ng July 1, 2007
 • Ang huli kong visa ay valid ng limang taon
 • Ang huli kong visa ay may bisa pa o nag expire sa loob ng huling 12 buwan
 • Ako ay isang mamayan ng Pilipinas
 • Aking paunang visa ay walang nakasaad na " Clearance Received" o " Travel with Employer”
 • Ang pasaporte ko na mayroong B1/B2 visa ay nasa aking pagiingat
 • Ang aking pangalang, kapanganakan at kasarian sa aking B1/B2 visa ay walang pagbabago.
 • Ang pinaka bago kong visa ay inisyu sa araw ng o pagkatapos ng aking ika-14 na kaarawan
 • Ang huling kong B1/B2 visa application ay aprubado

Kung ang iyong sinagot sa alin mang tanong ay “HINDI”, mangyaring sundin ang link na ito upang mag-iskedyul ng isang pakikipanayam. http://www.ustraveldocs.com/ph

Kung ang iyong sinagot sa lahat ng tanong ay “YES” mangyaring sundin ang limang madaling hakbang sa ibaba:

 

Paano Mag-apply

Hakbang  1

Bayaran ang visa application fee. http://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-paymentinfo.asp 

Hakbang 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form. Matapos kumpletuhin ang form, i-print at i-save ang iyong confirmation page. 

Hakbang 3

Magrehistro ng isang account sa https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Philippines&language=en_US

Mangyaring sagutin ng mabuti ang mga tanong.

Kung ikaw ay kwalipikado para magsumite ng Interview waiver,  makakatanggap ka ng isang Interview Waiver submission na sulat na naglalaman ng isang dokumento para sa checklist. I-print ang dalawang kopya ng Confirmation letter pang Interview Waiver (isa para sa iyong mga tala at iba pa upang isumite sa inyong aplikasyon ). I-drop off ang iyong pasaporte kasama ang nakalistang dokumento nabanggit sa Confirmation letter sa anumang 2go outlet. Mangayaring isama ang mga sumusunod: 

 • Isang kopya ng Confirmation letter Interview Waiver (** Mangyaring tandaan: ang bawat isang aplikante ay dapat magsumite tig-iisang Interview Waiver Confirmation Letter)
 • Ang kasalukuyan at lumang pasaporte na naglalaman ng nakaraang B1/B2 visa.
 • Dalawang pirasong larawan na 2X2 inches, colored, puti ang background, na walang anumang pag-aayos na ginawa na kinunan sa loob ng huling anim na buwan. Ang iyong larawan ay dapat ipakita ang parehong tainga , ang kilay ay dapat na nakalantad at kailangan mong magkaroon ng isang neutral expression (hindi nakikita ang ngipin at hindi nakangiti ).

** Mangyaring siguraduhin na ang lahat ng mga nabanggit sa itaas ay kasama sa iyong Interview Waiver application. Ang hindi pagsama ng lahat ng mga nabanggit - kabilang na ang isang bagong larawan at DS-160 application - ay magreresulta sa pagbabalik ng iyong application sa pamamagitan ng courier. 

Hakbang 4

Mangyaring ihatid ang iyong mga dokumento para sa Interview Waiver serbisyo sa anumang 2GO outlet. : http://supplychain.2go.com.ph/CustomerSupport/tools/outlets.asp 

Hakbang 5

Kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan, ang iyong pasaporte at visa ay ihahatid sa address na iyong ibinigay. Mangyaring Tandaan : Ang paggamit ng serbisyo ng Interview waiver ay hindi ginagarantiya ang visa issuance . Sa ilang sitwasyon, maaaring ikaw ay kinakailangang pumunta para sa isang interbyu ng visa sa Embahada ng Estados Unidos. Kung isusumite mo ang isang hindi kumpleto at / o hindi tamang application, o kung hindi mo matugunan ang mga pamantayan na nakalista sa itaas , ibabalik naming ang iyong application sa pamamagitan ng courier at bibigyan ka ng instruction upang mag-iskedyul ng isang interbyu. Dapat mong isumite ang iyong application nang maaga ng iyong nakaplanong paglalakbay, upang mabigayang oras ang posibilidad kakailanganin ang isang visa interbyu.