Chính sách về Quyền riêng tư

Trên trang này:


Thông tin Quan trọng về việc Sử dụng Trang web Này

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với CGI Federal Inc. (CGI Federal) để CGI Federal hỗ trợ việc thu thập và xử lý thông tin của đương đơn phục vụ cho việc xin thị thực. CGI Federal rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi áp dụng chính sách bảo mật và đăng thông báo này để các bạn hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp qua trang web này và qua đơn xin thị thực. Trong phạm vi tối đa có thể, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ chủ sở hữu dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân được nhập vào trang web này và dữ liệu sinh trắc học được thu thập trong quá trình đăng ký xin cấp thị thực. Với việc sử dụng trang web này, bạn cho phép thu thập, tổng hợp, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo yêu cầu để phục vu cho việc xin thị thực. Với việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử, bao gồm liên lạc qua hệ thống trả lời tự động và liên lạc với tổng đài về việc nộp đơn xin thị thực của bạn. Nếu bạn không muốn được CGI Federal liên hệ, vui lòng không sử dụng trang web này. CGI Federal sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Thu thập thông tin của bạn để cung cấp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ;
  • Gửi dữ liệu cá nhân đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp của CGI Federal khi cần thiết để xử lý đơn xin thị thực theo yêu cầu của bạn;
  • Tuân thủ các luật, quy định và quy trình pháp lý hiện hành;
  • Bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của ai đó;
  • Bảo vệ quyền lợi của CGI Federal hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp; hoặc
  • Nếu cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với Chính phủ Hoa Kỳ, miễn là việc sử dụng đó được luật pháp cho phép và phù hợp với các giới hạn khác được liệt kê ở đây.

CGI Federal chỉ thu thập các thông tin cần thiết để xử lý đơn của bạn và sẽ chỉ duy trì dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy trình xử lý thị thực và theo hợp đồng của chúng tôi với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. CGI Federal cũng có thể sử dụng các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP), nhà cung cấp dịch vụ Internet, hệ điều hành, thời gian và ngày truy cập của bạn cũng như các thống kê khác về việc sử dụng trang web được thu thập tự động bởi trang web này để phục vụ cho các báo cáo thống kê, phân tích về việc sử dụng và hiệu quả của trang web và các báo cáo khác theo yêu cầu trong hợp đồng của chúng tôi. Để bảo vệ dữ liệu của bạn, CGI Federal thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp về mặt tổ chức, kỹ thuật và cơ sở vật chất để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. CGI Federal cũng yêu cầu mức độ bảo mật thông tin ở cấp độ cao tương tự từ tất cả các bên thứ ba liên quan đến việc hỗ trợ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như nhà thầu phụ và các nhà cung cấp. Tuy nhiên, do tính chất của Internet, CGI Federal không thể đảm bảo rằng các bên không được phép sẽ không thể vô hiệu các biện pháp đó và truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích không đúng. Trang web này chỉ dành cho người lớn và trẻ vị thành niên phải được người lớn có trách nhiệm hỗ trợ trong việc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. CGI Federal bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật thông báo bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng gửi yêu cầu tới support@ustraveldocs.com.

Nhấp vào đây để xem toàn văn Chính sách bảo vệ Quyền riêng tư của CGI Federal