Liên kết Hữu ích

Trên trang này:


Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Chính sách Thị Thực của Hoa Kỳ

Luật di trú Hoa Kỳ được Quốc hội ban hành để cung cấp quyền về các vấn đề định cư, bao gồm việc nhập cảnh và xuất cảnh của tất cả các khách qua biên giới quốc gia, và xác định ai có thể nhập cảnh, họ có thể ở lại bao lâu và khi nào họ phải xuất cảnh. Đạo luật về Di trú và Nhập tịch (INA), ở Tiêu đề 8 của Bộ luật Hoa Kỳ, cung cấp nền tảng cho luật di trú, cùng với những sửa đổi của luật. Ngoài ra, luật di trú gần đây có tác động đến việc thủ tục xử lý thị thực, bao gồm, ví dụ, Đạo luật Yêu nước của Hoa Kỳ năm 2001 và Đạo luật Tăng cường An ninh Biên giới và Cải cách thị Thực năm 2002. Tìm hiểu thêm về luật và quy định di trú của Hoa Kỳ.