Các loại Thị thực

Trên trang này:


Tổng quan

Nói chung, một công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước tiên phải có thị thực, thị thực không định cư để tạm trú hoặc thị thực định cư để thường trú. Công dân của các quốc gia đủ tiêu chuẩn có thể đến thăm Hoa Kỳ mà không cần thị thực theo Chương trình Miễn Thị thực. Tất cả khách du lịch đến Hoa Kỳ theo Chương trình Miễn Thị thựcphải nhận được giấy phép chấp thuận thông qua Hệ thống Điện tử Ủy quyền Du lịch (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) trước khi bắt đầu chuyến đi tới Hoa Kỳ.

Nếu bạn không đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Miễn Thị thực hoặc mục đích của chuyến đi là để học tập, làm việc, tham gia chương trình trao đổi, hoặc bất kỳ mục đích nào khác không nằm trong mục đích đi lại của thị thực loại B; bạn sẽ cần thị thực không định cư.

Thị thực không đảm bảo cho việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thị thực chỉ thể hiện rằng viên chức lãnh sự Hoa Kỳ đã xác định bạn có đủ điều kiện để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ với một mục đích cụ thể.

Thị thực Không định cư

Thị thực không định cư dành cho khách du lịch, công tác, học sinh hoặc cán bộ chuyên môn muốn tạm trú trong một khoảng thời gian nhất định ở Hoa Kỳ để thực hiện các mục đích cụ thể. Theo các luật và quy định về thị thực của Hoa Kỳ, hầu hết đương đơn xin thị thực không định cư phải chứng minh cho viên chức lãnh sự thấy rằng họ có sự ràng buộc chặt chẽ với quốc gia cư trú của mình và phải thể hiện rằng họ có ý định rời khỏi Hoa Kỳ sau thời gian tạm trú.