Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Đăng Ký Địa Chỉ IV - Việt Nam (Vietnamese)

Đăng Ký Địa Chỉ IV

 

TRƯỚbuổi phỏng vấn, đương đơn PHẢI đăng ký địa chỉ trên trang web USTravelDocs để nhận thị thực và các giấy tờ khác.

Nếu trong hồ sơ có các đương đơn khác đi cùng, quý vị phải thêm tên tất cả những đương đơn đi cùng và phải cung cấp toàn bộ các thông tin đầy đủ và chính xác cho tất cả các đương đơn đi cùng này. Nếu không thêm tên các đương đơn đi cùng và không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin theo yêu cầu, việc chuyển phát thị thực sẽ bị trì hoãn.

Ngoại trừ thị thực diện Hôn phu/Hôn thê (K), diện Tị nạn, và diện Trẻ lai, mỗi đương đơn xin thị thực định cư có s h sơ khác nhau đều phải tạo tài khoản USTravelDocs riêng để đăng ký địa chỉ nhận thị thực và các giấy tờ khác. Vui lòng làm theo đúng các bước dưới đây NGAY BÂY GIỜ:

Bước 1 – Tạo tài khoản riêng trên trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản riêng cho số hồ sơ của mình, vui lòng chuyển đến Bước 2.

Bước 2 – Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 3 – Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mới / Lên Lịch hẹn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

  • Chọn mục “Thị thực Định cư”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn mục “Thị thực Định cư – CHỈ DÀNH đăng ký địa chỉ”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
  • Nếu trong hồ sơ có các đương đơn khác đi cùng, quý vị phải thêm tên tất cả những đương đơn đi cùng bằng cách chọn mục “Thêm Tên Người Đi Cùng” ở bước này và phải cung cấp toàn bộ các thông tin đầy đủ và chính xác cho tất cả các đương đơn đi cùng này. Nếu không thêm tên các đương đơn đi cùng, việc chuyển phát thị thực sẽ bị trì hoãn.
  • Nếu không có đương đơn khác đi cùng, nhấn “Tiếp tục
  • Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, và nhập địa chỉ nhận rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Nhấn vào mục “In trang xác nhận” và in TRANG XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ và mang theo khi đi phỏng vấn

Xin lưu ý nếu đương đơn không nhanh chóng đăng ký địa chỉ, việc xử lý hồ sơ và chuyển phát thị thực cho đương đơn sẽ bị trì hoãn. Nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gửi email tới địa chỉ: support-vietnam@ustraveldocs.com.

 Địa chỉ của đương đơn phải luôn chính xác và cập nhật. Nếu có thay đổi địa chỉ, vui lòng đăng nhập lại vào tài khoản tại trang web:http://bit.ly/us-login2 để cập nhật, đồng thời thông báo cho Lãnh sự quán tại trang web: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/ .