Víza pro domácí zaměstnance

Na této stránce:


Přehled

Osobní nebo domácí služebnictvo, které doprovází nebo následuje zaměstnavatele do Spojených států, může být způsobilé k udělení víza B-1. Tato kategorie domácích zaměstnanců zahrnuje (nikoli pouze) kuchaře, číšníky, šoféry, služebné, sluhy, lokaje, chůvy, zahradníky a placené společníky/společnice.

Osoby doprovázející nebo následující zaměstnavatele, který je zahraničním diplomatem nebo vládním úředníkem, mohou být způsobilé k udělení víza A-3 nebo G-5 v závislosti na vízovém statusu zaměstnavatele.

Kvalifikace

Jste-li domácím zaměstnancem a chcete zažádat o vízum B-1, musíte prokázat, že:

 • Účelem vaší cesty je vstup na území Spojených států za účelem práce jako domácí zaměstnanec
 • Plánujete zůstat ve Spojených státech po konkrétní, omezené časové období
 • Váš zaměstnavatel splňuje určité kvalifikace
 • Máte doklad o zavazujících sociálních a ekonomických vazbách v zahraničí
 • Máte trvalé bydliště mimo Spojené státy a také jiné zavazující vazby, které zaručují váš návrat do zahraničí po ukončení pobytu

Doprovod držitele nepřistěhovaleckého víza

Jste-li domácím zaměstnancem a chcete doprovázet svého zaměstnavatele nebo se připojit ke svému zaměstnavateli, který není americkým občanem nebo zákonným trvalým rezidentem a který žádá o vpuštění na území Spojených států nebo se tam již nachází s nepřistěhovaleckým vízem B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q nebo R, můžete být způsobilý/á k udělení vízové klasifikace B-1 za předpokladu, že:

 • Máte alespoň jeden rok zkušeností jako osobní nebo domácí zaměstnanec s doporučením od předchozích zaměstnavatelů
  • Byl/a jste zaměstnán/a mimo Spojené státy svým zaměstnavatelem alespoň jeden rok před datem vpuštění zaměstnavatele na území Spojených států, nebo
  • Váš zaměstnanecký poměr u zaměstnavatele existoval již před okamžikem podání žádosti zaměstnavatele a váš zaměstnavatel může prokázat, že pravidelně zaměstnával (buď celoročně nebo sezónně) pomocníka/pomocnici v domácnosti po několik let předcházejících okamžiku podání žádosti
 • Nebudete mít jinou práci a budete od svého zaměstnavatele získávat bezplatné ubytování, stravu a zpáteční letenky, jak uvádí podmínky pracovní smlouvy

Žadatel o víza, který doprovází amerického občana

a) Osobní anebo domácí zaměstnanec, který doprovází anebo následuje svého US zaměstnavatele, dočasně jmenovaného na pracovní pozici v USA, může být způsobilý k žádosti o B1 vízum, pokud splňuje následující podmínky:

       1. Zaměstnanec má trvalý pobyt v zahraničí a nemá v úmyslu jej měnit.
      2. Žadatel byl zaměstnán US zaměstnavatelem v cizině jako jeho osobní anebo domácí zaměstnanec po dobu nejméně 6 měsíců před přesunem US zaměstnavatele do USA, anebo US zaměstnavatel prokáže, že pokud pracuje v zahraničí, vždy zaměstnává osobní anebo domácí zaměstnance na pozici, kterou v současnosti nabídnul žadateli o vízum.
      3. Zaměstnanec prokáže, že již dříve pracoval nejméně jeden rok jako osobní anebo domácí zaměstnanec a předloží potvrzení od předešlého zaměstnavatele.
     4. Zaměstnanec je držitelem pracovní smlouvy anebo její kopie, které musí předložit při vstupu do USA k imigrační kontrole a které obsahují originální podpisy jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

b) Zaměstnavatel je US občanem a v rámci svého pracovního zařazení je často vysílán do zahraničí na dobu delší než dva roky a do Spojených států se vrací na dobu ne delší než 6 let. Tento zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro osobního nebo domácího zaměstnance, poskytne mu zdarma ubytování, stravu a zpáteční letenku, tak jak je uvedeno v pracovní smlouvě; a

c) Požadovaná pracovní smlouva, řádně datovaná a podepsaná jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem, musí obsahovat záruku, poskytnutou zaměstnavatelem, že kromě ubytování, stravy a zpáteční letenky obdrží zaměstnanec minimální anebo běžnou mzdu a to podle toho, která je vyšší pro osmihodinový pracovní den. Tato pracovní smlouva musi obsahovat i ostatní výhody, poskytované běžně osobním a domácím zaměstnancům v místě působení. Pokud se zaměstnavatel rozhodne ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, musí to zaměstnanci oznámit nejméně dva týdny před předpokládaným datem ukončení smlouvy. Zaměstnanec nepotřebuje více než dva týdny, aby informoval svého zaměstnavatele o svém úmyslu ukončit pracovní poměr.

Doprovod zákonného trvalého rezidenta ve Spojených státech

Zákonní rezidenti žijící trvale ve Spojených státech (držitelé zelené karty) si do Spojených států za žádných okolností nemohou přivést své domácí pracovníky na vízum B-1.

Smluvní požadavky pro držitele víza B-1

Jako domácí zaměstnanec žádající o vízum B-1 musíte předložit pracovní smlouvu podepsanou vámi i vaším zaměstnavatelem, která obsahuje:

 • Popis vašich povinností ve Spojených státech
 • Počet hodin práce každý týden
 • Počet schválených svátků, dovolené a dnů nemoci za rok
 • Pravidelný volný den (volné dny) každý týden
 • Platová sazba, která musí být alespoň převažující nebo minimální hodinovou mzdou podle federálních zákonů (podle toho, která částka je vyšší) ve státě, kde budete zaměstnán/a celou dobu služby. Aktuální minimální mzdy v jednotlivých státech USA naleznete zde a aktuálně převažující mzdy naleznete zde.
 • Osvědčení, že budete dostávat bezplatné ubytování a stravu
 • Osvědčení, že váš zaměstnavatel zajistí, že během práce pro zaměstnavatele nebudete nárokovat veřejné dávky
 • Osvědčení, že během práce pro zaměstnavatele nepřijmete žádnou další práci
 • Osvědčení, že vám zaměstnavatel nezadrží cestovní pas
 • Osvědčení, že obě strany jsou srozuměné s tím, že nemůžete být bez kompenzace nucen/a setrvávat v daných prostorách po skončení pracovní doby
 • Osvědčení, že váš zaměstnavatel uhradí vaše počáteční náklady na cestu do Spojených států a následně na další místo přidělené vaším zaměstnavatelem, anebo při ukončení do země vašeho normálního trvalého pobytu.
 • Je-li váš zaměstnavatel americkým občanem: Osvědčení, že zaměstnavatel oznámí svůj záměr ukončit pracovní poměr s minimálně dvoutýdenním předstihem a zaměstnanec nemusí oznamovat svůj záměr ukončit pracovní poměr s více než dvoutýdenní výpovědní lhůtou.

Doprovod držitele víza A-1, A-2 nebo G-1 - G-4 (víza A-3 nebo G-5)

Jste-li ošetřovatel, sluha nebo osobní zaměstnanec osoby klasifikované v kategorii A-1 nebo A-2 nebo G-1 až G-4, máte nárok na příslušnou klasifikaci A-3 nebo G-5. Nárok na klasifikaci A-3 nebo G-5 musíte prokázat (například doporučujícím dopisem dřívějšího zaměstnavatele, dokladem o předchozím zaměstnání v daném oboru atd.). Konzulární úředník musí zjistit oficiální status zaměstnavatele i záměr obou stran vstoupit do vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec (nebo v něm setrvat). Kromě toho domácí pomocný personál diplomatů (A3) a zaměstnanci mezinárodních organizací (G5) se před podáním žádosti o vízum musejí nejprve zaregistrovat na úřadu systému správy informací o zahraničních misích (TOMIS) ministerstva zahraničí. Podrobnosti o registraci do TOMIS získáte na úřadu pro zahraniční mise amerického ministerstva zahraničí.

Žadatelé o vízum A-3 a G-5 musejí podstoupit pohovor s konzulárním úředníkem. Musejí projít normálními procedurami pro žadatele s jednou výjimkou: Žadatelé o vízum A-3 a G-5 neplatí poplatek za žádost o vízum.

Konzulární úředník musí dojít k uspokojivému přesvědčení, že plat pobíraný žadatelem o vízum A-3 nebo G-5 je přiměřeným platem srovnatelným s tím, který je nabízen v daném pracovním oboru, a je dostatečný k tomu, aby nevznikala potřeba čerpat veřejné dávky. Žádosti o taková víza musejí obsahovat pracovní smlouvu podepsanou zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Smluvní požadavky pro držitele víza A-3/G-5

Jako domácí zaměstnanec žádající o vízum A-3 nebo G-5 musíte předložit pracovní smlouvu podepsanou vámi i vaším zaměstnavatelem, která obsahuje:

 • Záruku, že budete odměňován/a mzdou, která je v daném státě nebo v celých Spojených státech minimální nebo převažující mzdou podle toho, která částka je vyšší. Aktuální minimální mzdy v jednotlivých státech USA naleznete zde a aktuálně převažující mzdy naleznete zde.
 • Prohlášení, že po prvních 90 dnech zaměstnání budou všechny výplaty mzdy prováděny šekem nebo elektronickým převodem na váš bankovní účet. Váš zaměstnavatel ani členové jeho rodiny nesmějí mít přístup k vašim bankovním účtům.
 • Je-li zaměstnavatelem zahraniční diplomat, je domácímu pomocnému personálu, který bydlí u zaměstnavatele, vedle platu poskytováno ještě bezplatné ubytování a strava.
 • Příslib, že během práce pro zaměstnavatele nepřijmete žádnou další práci
 • Příslib zaměstnavatele, že vám zaměstnavatel nezadrží cestovní pas, a prohlášení, že obě strany jsou srozuměné s tím, že nemůžete být bez kompenzace nucen/a setrvávat v daných prostorách po skončení pracovní doby
 • Pro celý proces má zásadní důležitost smlouva, protože pro vás vytváří rámec, ve kterém se osobně můžete dožadovat určité ochrany zaměstnaneckých nebo lidských práv. Váš zaměstnavatel musí uhradit vaše počáteční náklady na cestu do Spojených států a následně na další místo přidělené vaším zaměstnavatelem, anebo při ukončení pracovního poměru do země vašeho normálního trvalého pobytu.

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum B-1, A-3 nebo G-5, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Pouze pro žadatele B-1: Potvrzení o platbě nevratného poplatku zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Kopie víza zaměstnavatele nebo jiný prostředek, který použijí pro cestu do Spojených států (cestovní pas země v bezvízovém programu nebo americký cestovní pas)
 • Pracovní smlouva podepsaná vámi i zaměstnavatelem a splňující všechny výše uvedené požadavky
 • Pouze pro žadatele o vízum A-3 a G-5: Diplomatické ústní oznámení potvrzující pracovní status hlavního držitele, datum odjezdu a účel cesty i délku pobytu ve Spojených státech. Diplomatické ústní oznámení musí uvádět jméno zaměstnance a funkci i oficiální status zaměstnavatele. Rovněž musí uvádět datum odjezdu a účel cesty i délku pobytu ve Spojených státech. Žadatelé o vízum A-3 a G-5 nemusejí hradit poplatek za žádost o vízum.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, které potvrdí rezervaci schůzky prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální cestovní pas a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Doklad o schopnosti zaměstnavatele vyplácet slíbenou mzdu. Poznámka: Pokud žádáte o vízum A-3 nebo G-5, týká se vás to pouze v případě, že zaměstnavatel zastává diplomatický post poradce nebo nižší.
 • Doklad svědčící o tom, že váš pobyt ve Spojených státech bude dočasný.
 • Další informace zjistíte na webové stránce ministerstva zahraničí.

Další informace

Další informace o vízech A-3, B-1 a G-5 získáte na webové stránce ministerstva zahraničí.