Vízum pro novináře a média

Na této stránce:


Přehled

Novinářské vízum (I) je nepřistěhovalecké vízum pro zástupce zahraničního média krátkodobě cestujícího pracovně do Spojených států, pokud má sídlo v cizí zemi. Některé postupy a poplatky podle imigračního zákona jsou podmíněny opatřeními domovské země cestující osoby a Spojené státy aplikují podobnou praxi na bázi tzv. reciprocity. Postupy pro udělování novinářských víz pro zástupce zahraničních médií z konkrétní země zohledňují, zda vlastní vláda žadatele o vízum uděluje podobná oprávnění (neboli se chová recipročně) na zástupce médií a tisku ze Spojených států.

Kvalifikace

Americký imigrační zákon stanovuje velmi specifické požadavky, které musejí žadatelé splnit, aby se kvalifikovali pro udělení novinářského víza. Žadatelé, kteří se chtějí kvalifikovat pro udělení novinářského víza (I), musejí prokázat, že jsou řádně kvalifikovaní pro vydání novinářského víza.

Novinářská víza jsou určena pro zástupce zahraničních médií včetně zástupců novin, rozhlasu, filmu nebo vydavatelství, jejichž aktivity jsou podle amerického imigračního zákona nezbytné pro činnost zahraničního média, jako jsou například reportéři, filmový štáb, editoři a osoby v podobných pozicích, které cestují do Spojených států vykonávat svou práci. Aktivity, které žadatele kvalifikují, musí žadatel vykonávat pro mediální organizaci se sídlem v cizí zemi. Mají-li být tyto aktivity způsobilé k udělení novinářského víza, musejí mít v zásadě informační charakter a obecně musejí souviset se sběrem zpráv a informováním o skutečných aktuálních událostech. Konzulární úředník stanoví, zda se daná aktivita kvalifikuje pro novinářské vízum. Pro novinářské vízum je obvykle vhodné informování o sportovních událostech. Další příklad zahrnují (nikoli pouze) následující mediální aktivity:

 • Primární zaměstnanci zahraničního informačního média zapojení do filmování zpravodajských událostí nebo dokumentu.
 • Členové mediálního subjektu zapojení do výroby nebo distribuce filmu se kvalifikují pro novinářské vízum pouze v případě, že filmovaný materiál se použije pro šíření informací nebo zpráv. Primární zdroj a rozdělení finančních prostředků musí navíc probíhat mimo Spojené státy.
 • Novináři pracující na základě smlouvy. Osoby s pověřením vydaným profesionální novinářskou organizací, pokud pracují na základě smlouvy na produktu, který v zahraničí použije informační nebo kulturní médium pro šíření informací nebo zpráv a není primárně určeno pro komerční zábavu nebo reklamu. Upozorňujeme, že se vyžaduje platná pracovní smlouva.
 • Zaměstnanci nezávislých produkčních společností, pokud tito zaměstnanci mají pověření vydané profesionální novinářskou asociací.
 • Zahraniční novináři pracující pro zahraniční pobočku nebo sesterskou společnost americké sítě, novin nebo jiného druhu média, pokud novinář cestuje do Spojených států, aby zahraniční posluchače, diváky nebo čtenáře informoval výhradně o událostech ve Spojených státech.
 • Akreditovaní zástupci cestovních kanceláří, které řídí, provozuje nebo podporuje zcela nebo částečně cizí vláda a kteří v první řadě šíří faktické turistické informace o dané zemi a kteří nejsou klasifikováni pro vízum A-2.
 • Technické a průmyslové informace. Zaměstnanci amerických organizací distribuujících technické a průmyslové informace.

Nezávislí novináři mohou získat vízum I pouze při splnění všech následujících kritérií. Novinář musí:

 • Mít pověření vydané profesionální novinářskou organizací
 • Být ve smluvním vztahu k mediální organizaci
 • Šířit informace nebo zprávy, které nejsou v první řadě určené pro komerční zábavu nebo reklamu.

Filmoví fotografové mohou být vpuštění na území Spojených států s vízem B-1 za účelem pořizování fotografií, pokud nezískávají žádný příjem z amerického zdroje.

Omezení

Pokud občané země, která je součástí bezvízového programu, chtějí krátkodobě vstoupit na území Spojených států jako zástupci zahraničních médií a vykonávat tam svou práci jako mediální pracovníci nebo novináři, potřebují pro cestu do Spojených států nejprve získat vízum. Nemohou cestovat bez víza v rámci bezvízového programu, ani nemohou cestovat na návštěvnické vízum (typ B). Pokud se o to pokusí, může jim v místě vstupu úředník celní a pohraniční stráže ministerstva pro vnitřní bezpečnost zamítnout vstup na území Spojených států. Níže uvedený seznam popisuje situace, kdy lze použít návštěvnické vízum nebo bezvízový program.

Cestování s návštěvnickým vízem

Návštěvnické vízum lze použít, pokud jsou účelem vaší cesty následující aktivity:

Účast na konferenci nebo setkání

Zástupci médií cestující do Spojených států za účastí na konferencích nebo setkáních jako účastníci, pokud během pobytu ve Spojených státech nebo po návratu nepodávají informace o setkání, mohou cestovat na návštěvnické vízum. Rozdíl spočívá podle Imigračního zákona v tom, zda budou „vykonávat svou práci“.

Proslov hostujícího řečníka, přednáška nebo účast v akademické aktivitě

Zástupce médií musí být držitelem návštěvnického víza, pokud cestuje do Spojených států za účelem proslovu v roli hostujícího řečníka, přednášky nebo účasti v jiné obvyklé akademické aktivitě v příbuzné nebo přidružené neziskové organizaci, neziskové výzkumné organizaci, vládní výzkumné organizaci nebo v instituci vyššího vzdělávání, od které žadatel převezme honorář. Řečnická aktivita nesmí trvat déle než devět dní u jedné instituce a řečník nesmí obdržet úhradu za tyto aktivity od více než pěti institucí nebo organizací za posledních šest měsíců.

Nákup mediálního vybavení

Návštěvnické vízum mohou použít zaměstnanci zahraničního média, pokud nakupují americké mediální vybavení nebo vysílací práva anebo přijímají objednávky na zahraniční mediální vybavení nebo vysílací práva, protože tyto aktivity spadají do aktivit prováděných běžnými obchodními návštěvníky.

Dovolená

Novinář zahraničního média může strávit dovolenou ve Spojených státech na návštěvnické vízum a nepotřebuje novinářské vízum, pokud nebude podávat informace o událostech, které jsou zajímavé pro zpravodajství.

Cestování s krátkodobým pracovním vízem

I když určité aktivity jsou jednoznačnou kvalifikací pro novinářské vízum, protože jejich obsahem je shromažďování informací a zpráv, řada aktivit tak jednoznačných není. Každá žádost se zvažuje v plném kontextu konkrétního případu. Konzulární úředník se soustředí na otázku, zda účel cesty je v zásadě informační a zda celkově souvisí s procesem shromažďování informací, aby určil, zda se žadatel kvalifikuje k udělení novinářského víza. Níže uvedený seznam popisuje situace, kdy se vyžaduje krátkodobé pracovní vízum, například typu H, O nebo P namísto víza pro novináře/média typu I.

Krátkodobé pracovní vízum lze použít, pokud jsou účelem vaší cesty následující aktivity:

Filmování materiálu pro účely komerční zábavy nebo reklamy

Novinářské vízum nemohou použít žadatelé, kteří do Spojených států přijíždějí za účelem filmování nebo práce na filmu, je-li v první řadě určen pro komerční zábavu nebo reklamu. Vyžaduje se krátkodobé pracovní vízum.

Produkční pomocné role jako například korektoři, knihovníci a scénografové

Osoby zapojené do souvisejících aktivit, jako jsou například korektoři, knihovníci, scénografové a další, nejsou způsobilé pro novinářské vízum a mohou se kvalifikovat v rámci jiné klasifikace, například víza H, O nebo P.

Hrané pořady, televizní a kvízové pořady

Předem připravené nebo hrané příběhy, i bez scénáře, jako jsou televizní reality show a kvízové pořady, nejsou primárně informační povahy a celkově nevyžadují novinářský přístup. Podobně ani dokumentární pořady s herecky hranými rekonstrukcemi se nepovažují za informační. Členové týmu, kteří se podílejí na těchto produkcích, nebudou kvalifikováni pro novinářské vízum. Televizní, rozhlasové a filmové produkční společnosti si mohou vyžádat odbornou radu od imigračního právníka, který se specializuje na práci v médiích a vyžádat si od něj poradenství pro konkrétní projekt.

Produkce umělecko-mediálního obsahu

Zástupci médií, kteří cestují do Spojených států za účelem účasti v produkci umělecko-mediálního obsahu (v němž vystupují herci) nebudou kvalifikováni pro novinářské vízum. Televizní, rozhlasové a filmové produkční společnosti si mohou vyžádat odbornou radu od imigračního právníka, který se specializuje na práci v médiích a vyžádat si od něj poradenství pro konkrétní projekt.

Závislé osoby

Manželky/manželé nebo neoddané děti do 21 let věku, kteří si přejí doprovázet hlavního držitele víza do Spojených států během doby pobytu nebo se k němu připojit, potřebují odvozená víza I. Manželky/manželé a/nebo děti, které nezamýšlejí trvale pobývat ve Spojených státech s hlavním držitelem víza, ale pouze jej navštívit o prázdninách, mohou zažádat o návštěvnická víza (B-2).

Manželky/manželé a závislé osoby nemohou s odvozeným vízem I ve Spojených státech pracovat. Pokud chce manželka/manžel nebo závislá osoba pracovat, vyžaduje to příslušné pracovní vízum.

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum I, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkr
 • étními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Potvrzení o platbě nevratného poplatku zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Doklad o zaměstnání:
  • Kmenový redaktor: Potvrzení od vašeho zaměstnavatele s uvedením vašeho jména, pozice ve společnosti a účelu i délky vašeho pobytu ve Spojených státech.
  • Nezávislý novinář ve smluvním vztahu k mediální organizaci: Kopie smlouvy s mediální organizací s uvedením vašeho jména, pozice ve společnosti, doby platnosti smlouvy a účelu i délky vašeho pobytu ve Spojených státech.
  • Mediální filmový štáb: Potvrzení od vašeho zaměstnavatele s uvedením vašeho jména, pozice ve společnosti, funkce a stručného popisu filmovaného programu, a dále účelu i délky vašeho pobytu ve Spojených státech.
  • Nezávislá produkční společnost ve smluvním vztahu k mediální organizaci: Potvrzení od organizace přidělující práci s uvedením vašeho jména, funkce a stručného popisu filmovaného programu, trvání smlouvy a období potřebného pro filmování ve Spojených státech.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, které potvrdí rezervaci schůzky prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální a všechny staré cestovní pasy a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Novinářský průkaz/pověření
 • Potvrzení od vašeho zaměstnavatele s uvedením účelu cesty, předpokládané délky pobytu, kolik let pracujete pro zaměstnavatele a kolik let máte praxi v novinářské činnosti.

Podpůrné dokumenty pro závislé osoby

Jestliže vaše manželka/manžel a/nebo dítě žádá o vízum později, musí být společně s žádostí předložena kopie vašeho novinářského víza.

Další informace

Další informace o vízech pro novináře a mediální pracovníky získáte na webové stránce ministerstva zahraničí.