Vízum pro návštěvníky v rámci výměnného programu

Na této stránce:


Časté otázky

Přehled

Spojené státy vítají cizí občany, kteří přijíždějí do Spojených států jako účastníci výměnných programů. Před podáním žádosti o vízum musejí být všichni žadatelé o studentské vízum přijati a schváleni oprávněným sponzorem programu. V případě přijetí obdrží žadatel od vzdělávací instituce nebo sponzorů programu potřebnou schvalovací dokumentaci, kterou předloží při žádosti o vízum.

Vízum J pro návštěvníky v rámci výměnného programu je určeno na podporu výměny osob, znalostí a dovedností v oblasti vzdělávání, umění a věd. Účastníky mohou být studenti všech akademických úrovní; stážisté na praktickém výcviku u firem, institucí a agentur; učitelé základních, střední a specializovaných škol; profesoři přijíždějící vyučovat nebo provádět výzkum u institucí vyššího vzdělávání; výzkumní badatelé; profesní stážisté v medicíně a příbuzných oborech; a mezinárodní návštěvníci přijíždějící za účelem cestování, pozorování, konzultací, výzkumu, školení, sdílení nebo předvádění specializovaných znalostí nebo dovedností nebo se účastnící organizovaných programů spolupráce mezi národy.

Závislé osoby

Manželky/manželé a/nebo neoddané děti do 21 let věku, kteří si přejí doprovázet hlavního držitele víza J-1 do Spojených států během doby pobytu nebo se k němu připojit, musejí mít víza J-2. Rodinní příslušníci, který nezamýšlejí trvale pobývat ve Spojených státech s hlavním držitelem víza, ale pouze jej navštívit o prázdninách, mohou zažádat o návštěvnická víza (B-2).

Manželka/manžel a/nebo dítě návštěvníka v rámci výměnného programu ve Spojených státech nemůže pracovat, je-li držitelem víza J-2, pokud nepodal/a formulář I-765, Žádost o pracovní povolení. Americká imigrační služba (USCIS) musí prozkoumat formulář I-765 a vydat držiteli víza J-2 povolení pracovat. Na webové stránce USCIS naleznete dokument PDF s názvem Pracovní povolení, kde jsou uvedeny další informace.

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum J, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Není-li váš program J sponzorován americkou vládou (s kódem programu začínajícím na G), musíte předložit stvrzenku o platbě nevratného poplatku za zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum ve výši 160 USD v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Originál schváleného formuláře DS-2019 z vašeho amerického programu.
 • Není-li váš program J sponzorován americkou vládou (s kódem programu začínajícím na G), musíte zaplatit Váš SEVIS poplatek. Další podrobnosti naleznete na webové stránce SEVIS.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální cestovní pas a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Doklady prokazující silné finanční, sociální a rodinné vazby k domovské zemi, které vás přimějí k návratu do vaší země po zakončení programu studia ve Spojených státech.
 • Finanční a jakékoli jiné doklady, které podle vás mohou podpořit žádost a které spolehlivě doloží, že máte dostatečné množství disponibilních finančních prostředků na pokrytí všech výdajů prvního roku studia a že máte přístup k dostatečným finančním prostředkům pro pokrytí všech výdajů během pobytu ve Spojených státech.
 • Fotokopie bankovních výpisů nejsou akceptovány, pokud nepředložíte také originál bankovního výpisu nebo originál bankovní knížky.
 • Pokud vás finančně sponzoruje jiná osoba, přineste doklad o vztahu ke sponzorovi (například rodný list), originál posledního daňového přiznání sponzora a bankovní knížky sponzora a/nebo osvědčení o vázaných vkladech.
 • Akademické doklady, které potvrdí akademickou přípravu. Užitečné mohou být výkazy o studiu (preferovány jsou originální výtisky) se známkami, osvědčení o veřejných zkouškách (A-Level a jiné), výsledky standardizovaných testů (SAT, TOEFL a jiné) a diplomy.

Podpůrné dokumenty pro závislé osoby

Máte-li závislé osoby, musíte rovněž předložit:

 • Doklad o vztahu ke své manželce/manželovi a/nebo dítěti (například oddací list nebo rodný list).
 • Každý manžel/manželka nebo dítě musí mít vlastní formulář DS-2019. Tento formulář se používá pro získání víza vyžadovaného pro manželku/manžela/dítě, kteří s vámi vstupují na území Spojených států nebo se k vám ve Spojených státech připojí později.

Další informace

Další informace o vízech pro návštěvníky v rámci výměnného programu naleznete na webové stránce amerického ministerstva zahraničí.