Vízum pro návštěvníky v rámci výměnného programu

Na této stránce:


Časté otázky

Důležitá aktualizace

US Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen "ministerstvo") zrušilo do 31. prosince 2022 povinnost osobního pohovoru pro žadatele o víza F, M a J, kteří se kvalifikují jako středoškolští a vysokoškolští studenti, profesoři, vědečtí pracovníci, krátkodobí stipendisté nebo odborníci (dále jen "žadatelé o akademická víza J") a kterým byla dříve udělena víza jakékoli třídy, za určitých podmínek.

Ministerstvo rovněž upustilo od požadavku osobního pohovoru pro žadatele o víza F, M a akademická víza J, kteří žádají poprvé a kteří jsou občany nebo státními příslušníky zemí, účastnících se programu bezvízového styku (VWP), a to za stejných podmínek, které jsou popsány výše.

Ministerstvo do konce roku 2022 rovněž osvobodilo od povinnosti odebírat otisky prstů od žadatelů o první vízum F, M a akademické vízum J, kteří jsou občany nebo státními příslušníky zemí účastnících se programu bezvízového styku a kteří splňují podmínky pro toto navrhované osvobození od povinnosti absolvovat pohovor.

Ministerstvo schválilo upuštění od požadavku na pohovor pro státní příslušníky všech zemí s výjimkou Čínské lidové republiky a Nigérie.

Žadatelé o víza F, M a akademické vízum J, kteří mohou využít zproštění povinnosti pohovorů, jsou: 

- Žadatelé, kterým bylo v minulosti uděleno vízum jakékoli třídy a kterým nikdy nebylo vízum zamítnuto, pokud toto zamítnutí nebylo překonáno nebo pokud jim nebyla udělena vyjímka z nezpůsobilosti obdržet vízum. Například pokud bylo žadateli dříve zamítnuto vízum podle odstavce 214 písm. b) INA, ale následně mu bylo vízum uděleno, má se za to, že předchozí zamítnutí podle oddílu 214 písm. b) překonal.

- Žadatelé, kteří žádají o vízum poprvé a ti, kteří se vracejí, jsou občany nebo státními příslušníky zemí účastnících se programu bezvízového styku a o nichž neexistují žádné informace, které by je mohly znevýhodňovat, a nemají žádné předchozí zamítnutí žádosti o ESTA.

- Musíte být českým občanem nebo dlouhodobě pobývat v České republice.

- O upuštění od pohovoru k žádosti o vízum rozhoduje s konečnou platností konzulární úředník; všichni žadatelé by případně mohli být podrobeni pohovoru poté, co konzulární úředník posoudí jejich žádost.

Přehled

Spojené státy vítají cizí občany, kteří přijíždějí do Spojených států jako účastníci výměnných programů. Před podáním žádosti o vízum musejí být všichni žadatelé o studentské vízum přijati a schváleni oprávněným sponzorem programu. V případě přijetí obdrží žadatel od vzdělávací instituce nebo sponzorů programu potřebnou schvalovací dokumentaci, kterou předloží při žádosti o vízum.

Vízum J pro návštěvníky v rámci výměnného programu je určeno na podporu výměny osob, znalostí a dovedností v oblasti vzdělávání, umění a věd. Účastníky mohou být studenti všech akademických úrovní; stážisté na praktickém výcviku u firem, institucí a agentur; učitelé základních, střední a specializovaných škol; profesoři přijíždějící vyučovat nebo provádět výzkum u institucí vyššího vzdělávání; výzkumní badatelé; profesní stážisté v medicíně a příbuzných oborech; a mezinárodní návštěvníci přijíždějící za účelem cestování, pozorování, konzultací, výzkumu, školení, sdílení nebo předvádění specializovaných znalostí nebo dovedností nebo se účastnící organizovaných programů spolupráce mezi národy.

Závislé osoby

Manželky/manželé a/nebo neoddané děti do 21 let věku, kteří si přejí doprovázet hlavního držitele víza J-1 do Spojených států během doby pobytu nebo se k němu připojit, musejí mít víza J-2. Rodinní příslušníci, který nezamýšlejí trvale pobývat ve Spojených státech s hlavním držitelem víza, ale pouze jej navštívit o prázdninách, mohou zažádat o návštěvnická víza (B-2).

Manželka/manžel a/nebo dítě návštěvníka v rámci výměnného programu ve Spojených státech nemůže pracovat, je-li držitelem víza J-2, pokud nepodal/a formulář I-765, Žádost o pracovní povolení. Americká imigrační služba (USCIS) musí prozkoumat formulář I-765 a vydat držiteli víza J-2 povolení pracovat. Na webové stránce USCIS naleznete dokument PDF s názvem Pracovní povolení, kde jsou uvedeny další informace.

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum J, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Není-li váš program J sponzorován americkou vládou (s kódem programu začínajícím na G), musíte předložit stvrzenku o platbě nevratného poplatku za zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Originál schváleného formuláře DS-2019 z vašeho amerického programu.
 • Není-li váš program J sponzorován americkou vládou (s kódem programu začínajícím na G), musíte zaplatit Váš SEVIS poplatek. Další podrobnosti naleznete na webové stránce SEVIS.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální cestovní pas a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Doklady prokazující silné finanční, sociální a rodinné vazby k domovské zemi, které vás přimějí k návratu do vaší země po zakončení programu studia ve Spojených státech.
 • Finanční a jakékoli jiné doklady, které podle vás mohou podpořit žádost a které spolehlivě doloží, že máte dostatečné množství disponibilních finančních prostředků na pokrytí všech výdajů prvního roku studia a že máte přístup k dostatečným finančním prostředkům pro pokrytí všech výdajů během pobytu ve Spojených státech.
 • Fotokopie bankovních výpisů nejsou akceptovány, pokud nepředložíte také originál bankovního výpisu nebo originál bankovní knížky.
 • Pokud vás finančně sponzoruje jiná osoba, přineste doklad o vztahu ke sponzorovi (například rodný list), originál posledního daňového přiznání sponzora a bankovní knížky sponzora a/nebo osvědčení o vázaných vkladech.
 • Akademické doklady, které potvrdí akademickou přípravu. Užitečné mohou být výkazy o studiu (preferovány jsou originální výtisky) se známkami, osvědčení o veřejných zkouškách (A-Level a jiné), výsledky standardizovaných testů (SAT, TOEFL a jiné) a diplomy.

Podpůrné dokumenty pro závislé osoby

Máte-li závislé osoby, musíte rovněž předložit:

 • Doklad o vztahu ke své manželce/manželovi a/nebo dítěti (například oddací list nebo rodný list).
 • Každý manžel/manželka nebo dítě musí mít vlastní formulář DS-2019. Tento formulář se používá pro získání víza vyžadovaného pro manželku/manžela/dítě, kteří s vámi vstupují na území Spojených států nebo se k vám ve Spojených státech připojí později.

Další informace

Další informace o vízech pro návštěvníky v rámci výměnného programu naleznete na webové stránce amerického ministerstva zahraničí.