Víza pro náboženské pracovníky

Na této stránce:


Časté otázky

Přehled

Víza typu R jsou určena pro jednotlivce, kteří zamýšlejí vstoupit na území Spojených států za účelem krátkodobé práce v náboženské funkci, jak definuje imigrační zákon (INA) §101(a)(15)(R).

Kvalifikace

Náboženští pracovníci zahrnují osoby oprávněné uznávanou organizací k vedení bohoslužby a plnění dalších povinností obvykle prováděných oprávněnými členy duchovenstva daného náboženství a dále pracovníky působící v náboženském povolání nebo zaměstnání. Žádáte-li o vízum pro náboženské pracovníky, musíte splňovat následující kritéria:

 • Musíte být členem náboženské denominace uznávané jako bona fide nezisková náboženská společnost ve Spojených státech.
 • Vaše náboženská denominace a její pobočky, pokud existují, musejí být buď osvobozeny od daně nebo se musí kvalifikovat pro status osvobození od daně.
 • Musíte:
 1. být členem své denominace po dobu dvou let bezprostředně předcházejících podání žádosti o status náboženského pracovníka
 2. plánovat práci jako duchovní své denominace nebo v náboženském zaměstnání nebo povolání pro bona fide neziskovou náboženskou organizaci (nebo od daně osvobozenou pobočku takové organizace)
 3. trvale pobývat a být fyzicky přítomný/á mimo Spojené státy po celý bezprostředně předcházející rok, pokud jste pod tuto kategorii spadala po dobu předchozích pěti let.

Nevyžaduje se trvalé bydliště v zahraničí, které nemáte úmysl opustit. Musíte však plánovat odjezd ze Spojených států po ukončení vašeho zákonného statusu a nesmějí být zjevná žádná specifická podezření nebo důkazy o opaku.

Petice

Váš budoucí zaměstnavatel musí Americké imigrační službě (USCIS) předložit formulář I-129, petici pro nepřistěhovaleckého pracovníka. Další podrobné informace týkající se předložení formuláře I-129 společně s požadavky naleznete na webové stránce USCIS R-1 Krátkodobý nepřistěhovalecký náboženský pracovník.

Poznámka: Budoucí zaměstnavatel musí předložit petici co nejdříve (nikoli však dříve než 6 měsíců před plánovaným začátkem zaměstnání), aby byl dostatek času pro zpracování petice a následně i víza.

Vaše petice (formulář I-129) musí být schválena ještě před podáním žádosti o vízum na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Po schválení vaší petice váš zaměstnavatel nebo agent obdrží oznámení, formulář I-797, které slouží jako oznámení o schválení petice. Konzulární úředník ověří během pohovoru schválení vaší petice prostřednictvím služby správy informací o peticích (PIMS) amerického ministerstva zahraničí.

K pohovoru na americkém velvyslanectví nebo konzulátu si s sebou přineste číslo potvrzení petice I-129, aby bylo možné ověřit schválení petice. Upozorňujeme, že schválení petice nezaručuje vydání víza, pokud bude shledáno, že nejste podle amerického imigračního zákona způsobilý/á pro udělení víza.

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum pro náboženské pracovníky, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech.Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Potvrzení o platbě nevratného poplatku zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Číslo potvrzení vytištěné na schválené petici I-129. K pohovoru se již nevyžaduje formulář I-797.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální a všechny staré cestovní pasy a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Pokud vaše členství v náboženském společenství probíhalo zcela nebo částečně mimo Spojené státy, přineste potvrzení od oprávněného představitele konkrétní jednotky vaší zaměstnavatelské organizace, že zahraniční i americká náboženská organizace patří ke stejné náboženské denominaci a že jste byl/a členem této náboženské denominace po vyžadovanou dobu dvou let bezprostředně předcházejících žádosti o vízum R.
 • Pokud jste duchovní, přineste potvrzení, že jste oprávněn/a k vedení bohoslužeb pro danou denominaci. Měly by být podrobně popsány povinnosti; anebo
 • Pokud jste náboženský odborník, přineste potvrzení, že máte alespoň bakalářský nebo ekvivalentní titul a že tento titul je vyžadován pro zaměstnání v dané náboženské profesi; anebo
 • Pokud budete pracovat v neodborném povolání nebo zaměstnání, můžete se kvalifikovat, pokud se daný typ prováděné práce týká tradiční náboženské funkce.
 • Ujednání o odměnách včetně výše a zdroje platu, další typy kompenzace, například za stravu a bydlení a libovolné další požitky, u nichž lze stanovit peněžitou hodnotu, a prohlášení, zda se odměna bude vyplácet za poskytované služby.
 • Název a místo konkrétní organizační jednotky náboženské denominace nebo pobočky pro kterou budete poskytovat služby.
 • Pokud pracujete pro organizaci, která je přičleněna k náboženské denominaci, přineste popis povahy vztahu mezi oběma organizacemi.
 • Doklad o majetku a způsobech práce vaší náboženské organizace.
 • Doklady o založení vaší organizace podle platných státních zákonů.

Další informace

Další informace o vízech pro náboženské pracovníky získáte na webové stránce amerického ministerstva zahraničí.