Studentské vízum

Na této stránce:


Časté otázky

Důležitá aktualizace

US Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen "ministerstvo") zrušilo do 31. prosince 2021 povinnost osobního pohovoru pro žadatele o víza F, M a J, kteří se kvalifikují jako středoškolští a vysokoškolští studenti, profesoři, vědečtí pracovníci, krátkodobí stipendisté nebo odborníci (dále jen "žadatelé o akademická víza J") a kterým byla dříve udělena víza jakékoli třídy, za určitých podmínek.

Ministerstvo rovněž upustilo od požadavku osobního pohovoru pro žadatele o víza F, M a akademická víza J, kteří žádají poprvé a kteří jsou občany nebo státními příslušníky zemí, účastnících se programu bezvízového styku (VWP), a to za stejných podmínek, které jsou popsány výše.

Ministerstvo do konce roku 2021 rovněž osvobodilo od povinnosti odebírat otisky prstů od žadatelů o první vízum F, M a akademické vízum J, kteří jsou občany nebo státními příslušníky zemí účastnících se programu bezvízového styku a kteří splňují podmínky pro toto navrhované osvobození od povinnosti absolvovat pohovor.

Ministerstvo schválilo upuštění od požadavku na pohovor pro státní příslušníky všech zemí s výjimkou Čínské lidové republiky a Nigérie.

Žadatelé o víza F, M a akademické vízum J, kteří mohou využít zproštění povinnosti pohovorů, jsou: 

- Žadatelé, kterým bylo v minulosti uděleno vízum jakékoli třídy a kterým nikdy nebylo vízum zamítnuto, pokud toto zamítnutí nebylo překonáno nebo pokud jim nebyla udělena vyjímka z nezpůsobilosti obdržet vízum. Například pokud bylo žadateli dříve zamítnuto vízum podle odstavce 214 písm. b) INA, ale následně mu bylo vízum uděleno, má se za to, že předchozí zamítnutí podle oddílu 214 písm. b) překonal.

- Žadatelé, kteří žádají o vízum poprvé a ti, kteří se vracejí, jsou občany nebo státními příslušníky zemí účastnících se programu bezvízového styku a o nichž neexistují žádné informace, které by je mohly znevýhodňovat, a nemají žádné předchozí zamítnutí žádosti o ESTA.

- Musíte být českým občanem nebo dlouhodobě pobývat v České republice.

- O upuštění od pohovoru k žádosti o vízum rozhoduje s konečnou platností konzulární úředník; všichni žadatelé by případně mohli být podrobeni pohovoru poté, co konzulární úředník posoudí jejich žádost.

 

Přehled

Spojené státy vítají cizí občany, kteří přijíždějí do Spojených států studovat. Před podáním žádosti o vízum musejí být všichni žadatelé o studentské vízum přijati a schváleni příslušnou školou nebo programem. Po přijetí vydají vzdělávací instituce každému žadateli potřebný schvalovací doklad, který se předkládá při žádosti o studentské vízum.

Popisy víz a kvalifikace

Vízum F-1

Tento typ studentského víza je nejběžnější. Vízum F-1 potřebujete, chcete-li se účastnit akademického studia ve Spojených státech na schválené škole, například na akreditované americké vysoké škole nebo univerzitě, soukromé střední škole nebo ve schváleném programu výuky anglického jazyka. Vízum F-1 rovněž potřebujete, pokud do studijního kurzu docházíte na více než 18 hodin týdně.

Vízum M-1

Plánujete-li neakademické nebo profesní vzdělávání nebo školení v americké instituci, potřebujete vízum M-1.

Další informace o každém z těchto víz a příležitostí pro studium ve Spojených státech naleznete na webové stránce Education USA.

Americké veřejné školy

Americké zákony nedovolují cizím studentům navštěvovat veřejnou základní školu (od školky do 8. ročníku) ani veřejně financovaný vzdělávací program pro dospělé. Vízum F-1 proto nelze vydat pro studium na těchto školách.

Vízum F-1 lze vydat pro docházku na veřejnou střední školu (9. až 12. ročník), avšak doba docházky studenta do školy je omezena na nejvýše 12 měsíců. Škola musí rovněž na formuláři

I-20 uvést, že student zaplatil nedotované náklady na vzdělávání, i výši této částky uhrazené studentem pro tento účel.

Další informace o zákonných požadavcích pro vízum F-1 získáte na webové stránce amerického ministerstva zahraničí.

Poznámka: Držitelé víza A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 nebo jiného odvozeného nepřistěhovaleckého víza se mohou zapsat k docházce do veřejné základní a střední školy.

Pomoc studentům, vyhledání americké školy

Studenti, kteří se chtějí zapsat na některou americkou vzdělávací instituci, mohou navštívit stránku https://www.educationusa.info/ .

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum F nebo M, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Potvrzení o platbě nevratného poplatku zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Formulář I-20 schválený americkou školou nebo programem.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální cestovní pas a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Doklady prokazující silné finanční, sociální a rodinné vazby k domovské zemi, které vás přimějí k návratu do vaší země po zakončení programu studia ve Spojených státech.
 • Finanční a jakékoli jiné doklady, které podle vás mohou podpořit žádost a které spolehlivě doloží, že máte dostatečné množství disponibilních finančních prostředků na pokrytí všech výdajů prvního roku studia a že máte přístup k dostatečným finančním prostředkům pro pokrytí všech výdajů během pobytu ve Spojených státech. Žadatelé o vízum M-1 musejí prokázat schopnost hradit všechny studijní a životní náklady za celou dobu předpokládaného pobytu.
 • Fotokopie bankovních výpisů nejsou akceptovány, pokud nepředložíte také originál bankovního výpisu nebo originál bankovní knížky.
 • Pokud vás finančně sponzoruje jiná osoba, přineste doklad o vztahu ke sponzorovi (například rodný list), originál posledního daňového přiznání sponzora a bankovní knížky sponzora a/nebo osvědčení o vázaných vkladech.
 • Akademické doklady, které potvrdí akademickou přípravu. Užitečné mohou být výkazy o studiu (preferovány jsou originální výtisky) se známkami, osvědčení o veřejných zkouškách (A-Level a jiné), výsledky standardizovaných testů (SAT, TOEFL a jiné) a diplomy.

Závislé osoby

Manželky/manželé a/nebo neoddané děti do 21 let věku, kteří si přejí doprovázet hlavního držitele víza do Spojených států během doby pobytu nebo se k němu připojit, potřebují odvozená víza F nebo M. Pro rodiče držitelů víza F nebo M není žádné odvozené vízum.

Rodinní příslušníci, který nezamýšlejí trvale pobývat ve Spojených státech s hlavním držitelem víza, ale pouze jej navštívit o prázdninách, mohou zažádat o návštěvnická víza (B-2).

Manželky/manželé a závislé osoby nemohou s odvozeným vízem F nebo M ve Spojených státech pracovat. Pokud má vaše manželka/manžel/dítě zájem o práci, musí získat příslušné pracovní vízum.

Podpůrné dokumenty pro závislé osoby

Žadatelé se závislými osobami musejí také předložit:

 • Doklad o vztahu studenta k jeho/její manželce/manželovi a/nebo dítěti (například oddací list nebo rodný list)
 • Je vhodnější, aby rodiny zažádaly o víza najednou, pokud však manželka/manžel a/nebo dítě musí zažádat samostatně později, měli by společně s ostatními požadovanými doklady přinést kopii cestovního pasu a víza držitele studentského víza.

Další informace

Volitelný praktický výcvik (OPT)

Držitelé víza F-1 mohou být po naplnění všech požadavků kurzu k absolutoriu (bez diplomové práce nebo ekvivalentní aktivity) nebo po naplnění všech požadavků způsobilí až pro 12měsíční volitelný praktický výcvik. OPT je zvláštní kategorie mimo studentskou akademickou práci a doba pro OPT se normálně nepromítá do studentského akademického programu ani do data dokončení studia. Studenti žádající o vízum F pro OPT mohou předložit formulář I-20 s původním datem dokončení studia, které již mohlo nastat. Na tyto formuláře I-20 však musí pověřený představitel školy anotovat schválení programu OPT, který trvá i po ukončení pravidelného studia. Dále musí student prokázat, že služba USCIS schválila program praktického výcviku nebo že byla podána žádost čekající na vyřízení, a to buď v podobě schválené karty pracovního povolení nebo v podobě formuláře I-797, který uvádí, že žadatel podal žádost o program OPT, která čeká na vyřízení.

Platnost studentských víz po přerušení studia

Studenti, kteří nedocházejí do školy po dobu delší než pět měsíců, by měli očekávat, že budou muset požádat o vízum a obdržet nové studentské vízum F-1 nebo M-1, aby se mohli vrátit do školy po zahraniční cestě, viz vysvětlení níže.

Studenti na území Spojených států

Student (F-1 nebo M-1) může podle imigračního zákona ztratit daný status, pokud ve studiu nepokračuje do pěti měsíců od data přechodu z jedné školy na jinou nebo z jednoho programu do jiného. Jestliže student ztratí statut, končí také platnost studentského víza F nebo M pro budoucí cestu zpět do Spojených států, pokud služba USCIS status studenta neobnoví. Další informace naleznete na webové stránce USCIS a v pokynech pro žádost o prodloužení/změnu nepřistěhovaleckého statusu, formulář I-539, kterým se žádá o obnovení statusu.

Studenti - návrat do Spojených států ze zahraniční cesty

Studenti, kteří opouštějí Spojené státy s přerušením studia v délce pěti nebo více měsíců, mohou ztratit status F-1 nebo M-1, pokud jejich zahraniční aktivity nesouvisí se studijním kurzem. Před cestou si studenti mohou u pověřeného představitele školy ověřit, zda nepanuje pochybnost o souvislosti jejich aktivity se studijním kurzem.

Když imigračnímu úředníkovi Americké celní a pohraniční stráže (CBP) v místě vstupu do země překládá student v minulosti použité, stále ještě platné vízum F-1 nebo M-1, tak pokud student pobýval mimo Spojené státy a neměl status studenta po dobu delší než pět měsíců, může imigrační úředník CBP shledat studenta nezpůsobilého pro vpuštění do země z důvodu chybějícího platného nepřistěhovaleckého víza. Zrušit vízum může CBP i poté, co studentovi povolí stáhnout žádost o vpuštění do země. Studenti, kteří se vracejí do Spojených států za studiem po delší než pětiměsíční nepřítomnosti nesouvisející se studijním kurzem, by proto měli raději požádat americké velvyslanectví nebo konzulát o nová víza.