นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในหน้านี้:


คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์

กระทรวงแห่งความมั่นคงและมาตุภูมิสหรัฐฯ มอบหมายให้บริษัท CGI Federal ช่วยรวบรวมและดำเนินการข้อมูลของผู้สมัครที่ใช้ในการสมัครวีซ่าอเมริกา CGI Federal ให้ความระมัดระวังในความเป็นส่วนบุคคลมาก CGI Federal เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้สมัคร จากเว็บไซต์และข้อมูลไบโอแมทริกที่ท่านได้ให้ไว้ในกระบวนการสมัครวีซ่า ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้อนุญาตให้เกิดการติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิก รวมถึงคอลล์เซ็นเตอร์ และระบบตอบรับอัตโนมัติเกี่ยวเนื่องกับการยื่นสมัครวีซ่าของท่าน หากท่านไม่อนุมัติการดำเนินการด้านบน โปรดงดใช้เว็บไซต์นี้ CGI Federal ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

  • เก็บข้อมูลผู้สมัครเพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงแห่งความมั่นคงและมาตุภูมิสหรัฐฯ  

  • ย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกระทรวงแห่งความมั่นคงและมาตุภูมิสหรัฐฯ   หรือ แชร์ต่อให้ผู้บริการเช่าช่วงของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการสมัครวีซ่า

  • ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือ กระบวนการตามกฎหมาย

  • ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ สวัสดิภาพของบุคคล

  • ปกป้องสิทธิบริษัทฯ หรือ ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม หรือ

  • ดำเนินการตามที่จำเป็นตามสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย  

 CGI Federal เก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการใบสมัครวีซ่าของท่านและเก็บข้อมูลของท่านไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยกระบวนการขอวีซ่า และ ที่ระบุไว้ในสัญญากับกระทรวงแห่งความมั่นคงและมาตุภูมิสหรัฐฯ   CGI Federal อาจใช้ข้อมูลอื่นๆ เช่น  IP address ระบบผู้ให้บริการอินเตอร์เนต วัน และ เวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อ เก็บเป็นข้อมูลทางสถิติ  วิเคราะห์การใช้งาน หรือ การทำรายงานภายใต้สัญญาบริษัทฯ ในการปกป้องข้อมูลของท่าน บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดการ ระบบเทคนิค และ การป้องกันการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน CGI Federal มีการกำหนดที่เหมือนกันให้ผู้รับเหมาเช่าช่วงบริการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติการใช้งานอินเตอร์เนต บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผู้ที่ไม่ได้รับการเข้าถึงจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ เว็บไซต์นี้กำหนดให้ใช้โดยผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี เท่านั้น ผู้เยาว์ต้องให้ผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี ช่วยระบุข้อมูลให้ CGI Federal ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงประกาศนี้ หากท่านมีคำถามโปรดส่งมายัง support@ustraveldocs.com.

คลิกที่นี่ เพื่อดูถ้อยแถลงการเก็บรักษาข้อมูล (Privacy Shield)