นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในหน้านี้:


คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เว้นแต่ท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลนี้ การกรอกหรือการกดส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ผ่านเว็บไซต์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านกรอกหรือกดส่งข้อมูลดังกล่าว จะถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ คำร้องของท่านอาจไม่ได้รับการดำเนินการหากท่านไม่ให้ข้อมูลบางประเภท

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (PII) ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่นการกรอกแบบฟอร์มบนหน้าเว็บหรือการส่งอีเมล ข้อมูลของท่านจะนำมาใช้ในการดำเนินการคำร้องขอวีซ่าของท่านหรือเพื่อการตอบกลับข้อความของท่าน ข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับจากท่านอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้บริการใดๆ แก่ท่านในฐานะผู้สมัคร แต่เป็นการดําเนินการตามข้อสัญญากับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 

เว็บไซต์นี้รวบรวมและจัดเก็บชื่อโดเมนที่ท่านเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ (.com, .edu ฯลฯ ) วันที่และเวลาที่ท่านเว็บไซต์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ (เช่นเครื่องมือค้นหาหรือหน้าเว็บไซต์อ้างอิง) ที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวเพื่อนับจํานวนผู้เข้าชมหน้าเว็บต่างๆบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าเว็บไซต์เช่นท่านมากขึ้น

นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ยังใช้เครื่องมือ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลเชิงประชากรที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงเพศ อายุ และความสนใจต่างๆ

เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในหลากหลายด้าน ตัวอย่างเช่นเราอาจใช้ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์และสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการประมวลผลผ่านเครื่องมือ Google Analytics เท่านั้น โดยข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่ยังมีเว็บไซต์นี้อยู่ ข้อมูลนี้จะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

หากท่านไม่ต้องการให้ Google Analytics และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก Google รวบรวมข้อมูลของท่านในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านสามารถติดตั้งเครื่องมือเพื่อไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ที่นี่

หากท่านส่งอีเมลถึงเรา

ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อท่านส่งอีเมลพร้อมกับความคิดเห็นหรือคําถาม เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อปรับปรุงบริการของเราหรือเพื่อตอบสนองต่อคําขอของท่าน

ในบางครั้งเราอาจส่งต่ออีเมลของท่านไปยังหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาที่อาจสามารถช่วยท่านได้ เราจะไม่ส่งต่ออีเมลของท่านให้กับองค์กรภายนอกอื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ เราใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมจากต่างประเทศและมีส่วนร่วมในการทูตสาธารณะทั่วโลก เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถานทูตฯ และเพื่อมีส่วนร่วมกับสมาชิกของสาธารณชน

นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อวัดจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเช่นท่านมากยิ่งขึ้น ในบางกรณีแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจขอที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนบัญชี เราไม่ใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อร้องขอและจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราจะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวบุคคลจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และจะไม่มีการเปิดเผย ขาย หรือโอนข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลไปยังหน่วยงานอื่นใดที่อยู่นอกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายหรือตามกฎหมาย

เราอาจใช้แบบสํารวจออนไลน์ประเภทต่างๆเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ใช้การสํารวจออนไลน์ ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) เป็นหลักในการรวบรวมข้อเสนอแนะและรับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง แบบสํารวจนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล แม้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์บางท่านจะได้รับเชิญให้กรอกแบบสำรวจ แต่เป็นไปด้วยความสมัครใจและทุกเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ไม่ได้มีแบบสำรวจนี้ หากท่านปฏิเสธการทำแบบสํารวจ ท่านจะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลและเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกับท่านที่ตอบแบบสำรวจ เฉพาะผู้จัดการเว็บและเจ้าหน้าที่ๆได้รับมอบหมายอื่นๆ ที่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจากแบบสำรวจนี้ เราอาจใช้แบบสํารวจที่จํากัดเวลาแบบอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งจะมีคำอธิบายประกอบ

ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการติดตามและปรับแต่ง (คุกกี้)

คุกกี้คือแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้สามารถจดจําข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเซสชันของท่านในขณะที่ท่านเชื่อมต่ออยู่ คอมพิวเตอร์ของท่านจะใช้ข้อมูลในคุกกี้ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้คุกกี้ไว้เท่านั้น และไม่มีเว็บไซต์อื่นใดที่สามารถขอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้มีสองประเภท:

  • เซสชัน: คุกกี้เซสชันจะมีอายุการใช้งานตราบเท่าที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเปิดอยู่เท่านั้น เมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์คุกกี้จะถูกลบ เว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เซสชันเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิค เช่น เพื่อทำให้การใช้งานเว็บไซต์ง่ายขึ้น หรือเพื่อช่วยให้ท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของท่านเพื่อโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้
  • ถาวร: จะมีการบันทึกคุกกี้ถาวรไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานเป็นผู้ใช้รายใหม่ของเว็บไซต์หรือเป็นผู้ที่เคยเข้ามาใช้งานเว็บไซด์แล้ว และเพื่อบล็อกคําเชิญเพื่อทําแบบสํารวจความพึงพอใจของ ForeSee สําหรับผู้เข้าชมที่กลับเข้ามาเว็บไซต์ซ้ำกันหลายครั้ง

หากท่านไม่ต้องการเก็บเซสชันหรือคุกกี้ถาวรไว้ในเครื่องของท่าน ท่านจะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามการปิดคุกกี้อาจส่งผลต่อการทํางานของเว็บไซต์ยอดนิยมหลายแห่ง โปรดทราบว่าการปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านจะส่งผลต่อการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดที่ท่านเคยเข้าชมเช่นกัน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ สถานทูตฯ องค์กรพหุภาคี และองค์กรเอกชนอื่นๆ ของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เมื่อท่านติดตามลิงก์ไปยังไซต์อื่น ท่านจะไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป และท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนกับท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หรือพนักงาน หรือผู้รับเหมาไม่ได้ทําการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการค้าและความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อความถูกต้อง ต่อความสมบูรณ์ หรือต่อประโยชน์ของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใดๆ ที่เปิดเผยในที่นี้ และการไม่ได้แสดงถึงการใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของเอกชน

สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและเพื่อให้เราสามารถให้บริการกับทุกท่านได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อสังเกตการณ์การอัปโหลดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทําให้เกิดความความเสียหาย ห้ามอัปโหลดข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด ผู้ละเมิดอาจถูกดําเนินคดีภายใต้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการฉ้อโกงและการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1986

ข้อมูลของท่านอาจใช้ในการสืบสวนเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับอนุญาต จะไม่มีการระบุผู้ใช้เป็นรายบุคคลหรือพฤติกรรมการใช้งานยกเว้นวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น ห้ามอัปโหลดข้อมูลและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด ผู้ละเมิดอาจถูกดําเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการฉ้อโกงและการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1986 และตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา บรรพที่ 18 มาตรา 1001 และ 1030