ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้ติดต่อสถานทูตฯ ทุกท่านต้องได้รับการตรวจตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ โดยท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่ทางสถานทูตฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปติดต่อกับสถานทูตฯ ตามที่นัดหมายไว้ หากนำวัตถุดังต่อไปนี้มาด้วย

  • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพจเจอร์ กล้องถ่ายรูป เทปเสียง วีดีโอเทป เครื่องเล่ม MP3 คอมพิวเตอร์วางตัก เครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา สมาร์ทวอตช์ หูฟัง เครื่องแจ้งรหัสเข้าระบบ เครื่องคิดเลข หรือแบตเตอรี่สำรอง
  • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
  • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
  • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
  • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
  • บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
  • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
  • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

วัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น วัตถุประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกเหนือไปจากโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องแล้ว สถานทูตฯ ไม่รับฝากวัตถุต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ