ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของสถานทูตกำหนดให้ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องผ่านการตรวจสอบ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องไว้ได้ที่ประตูสถานทูต แต่สถานทูตอเมริกาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในกรณีโทรศัพท์มือถือของท่านสูญหายหรือได้รับความเสียหายขึ้นในขณะที่ฝาก ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า ถ้าหากท่านนำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

  • อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา
  • กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์
  • กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น
  • อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่าง)
  • ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก
  • บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก
  • ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ
  • อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต