ทางเลือกชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า /ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (MRV) ไม่ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม และท่านจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้สมัครท่านอื่นหรือขอค่าธรรมเนียมคืนได้ในทุกกรณี

ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับสิทธิไม่ต้องขอวีซ่า หรือ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ หรือไม่ ก่อนที่จะทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ตัวอย่างของผู้เดินทางที่อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท A หรือ G เดินทางในราชการ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท J ที่จะเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมบางโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • หากท่านมีวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ในครั้งนี้อยู่แล้ว ท่านอาจไม่ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอีก
 • หากท่านเป็นพลเมืองสัญชาติแคนาดา หรือ เบอร์มิวดา (แต่ไม่ได้สมัครวีซ่า ประเภท   A, E, G, K or V) ท่านอาจไม่ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอีก

หากท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้านล่าง ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อน ถึงจะทำการนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ หากผู้สมัครชำระค่าวีซ่าผิดประเภท อาจเป็นสาเหตุทำให้ท่านไม่สามารถทำนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้

การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า ให้สิทธิผู้สมัครทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ามาทำการสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมายได้) หากเกินจำนวนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกครั้ง เพื่อจะทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ ท่านไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี

คำเตือน: ผู้สมัครทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ามาทำการสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมายได้) หากเกินจำนวนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกครั้ง เพื่อจะทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ ท่านไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี

ชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่า(Reciprocity Fee)

ผู้สมัครยังอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่า (reciprocity fee) ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครและประเภทวีซ่าที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอ ค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าไม่ใช่ค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า และไม่สามารถใช้ในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้ ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าล่วงหน้า หากเป็นการต่ออายุประเภทวีซ่าเฉพาะอย่างนั้นและต้องยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ หากผู้สมัครทำนัดหมายวีซ่าผ่านระบบนี้ ท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่า แผนกกงสุลจะเป็นผู้ตัดสินว่าท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ และไปชำระได้ที่สถานทูต หรือ สถานกงสุลที่ทำการนัดหมายสัมภาษณ์หน้าเว็บนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวแต่ละประเภท

คลิก หน้าเว็บนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวแต่ละประเภท

คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศไทย สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า ด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาในประเทศไทย หรือ ชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า สำหรับวีซ่าชั่วคราว ผ่านการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) ได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน โดยผู้สมัครต้องทำการสร้างโพรไฟล์กับกับระบบนัดหมายวีซ่า เลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” เพื่อดูทางเลือกชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

สร้างโพรไฟล์ ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่” การสร้างโพรไฟล์จะเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าจะแสดงเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แต่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หน้านี้ แสดงรายะเอียดค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ดำเนินการตามขั้นตอน เลือกชนิดวีซ่า สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า ประเภทวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน” เพื่อเลือกวิธีที่ท่านต้องการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาท ต่อ ดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ และมีระบุไว้ในหน้าคำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และในหน้าคำแนะนำการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) กรุณาชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุในใบคำแนะนำชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าดังกล่าว การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ผู้สมัครไม่สามารถทำนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้
ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน และทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนที่ 5

ผู้สมัครต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว สามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามตารางระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วด้านล่าง กรุณาล็อกอินเข้าโพรไฟล์ของท่านในระบบเพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่านด้วยเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID

ทางเลือกการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

การโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - Electronic Funds Transfer (EFT)

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวด้วยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน โปรดทราบว่าธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้สมัครอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หากผู้สมัครสร้างโปรไฟล์ยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมผู้ติดตาม (ที่เป็นครอบครัวหรือกลุ่ม) มาจากในระบบนัดหมาย ผู้สมัครชำระเงินเพียงครั้งเดียว (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนค่าธรรมเนียมวีซ่าบนคำแนะนำชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าถูกต้องตามจำนวนผู้สมัครทั้งหมดในหมู่คณะของท่าน

 1. ล็อกอิน โพรไฟล์ เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เลือกการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID จะปรากฎบนหน้าจอ ผู้สมัครต้องใช้เลขที่อ้างอิงนี้ ในการดำเนินการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) ออนไลน์
 2. ผู้สมัครทำการชำระเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID เท่านั้น เพราะท่านไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้สมัครท่านอื่นหรือขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร ที่ต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า
 3. ใส่ชื่อธนาคารผู้รับเงินที่ระบุด้านล่างในการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้การโอนเงิน (ACH Transfer-SMART) ของท่านสมบูรณ์ กรุณาชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น
  ธนาคารผู้รับเงิน: Bank of America N.A., Bangkok Branch
  SWIFT CODE: BOFATH2X
  Bank Sort Code: 0270001
  เลขที่อ้างอิง: เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ของผู้สมัคร
  จำนวน: xxx.00 กรุณาชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น
 4. เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว สามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามตารางระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วด้านล่าง กรุณาล็อกอินเข้าโพรไฟล์ของท่านในระบบเพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่านด้วยเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID
ชำระเงินสดที่ธนาคาร

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว ด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาในประเทศไทย

ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐฯ และ ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากระบบก่อน นำทั้งสองรายการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร โปรดคลิก http://www.krungsri.com/th/locations.aspx เพื่อดูที่ตั้งสาขาต่างๆของธนาคาร

 1. ล็อกอิน  โพรไฟล์ เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เลือก ชำระเงินสดที่ธนาคาร
 2. พิมพ์ใบแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ระบุเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID และ เลขที่อ้างอิง CGI ที่ต้องนำไปใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร
 3. พิมพ์ ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากระบบก่อน ธนาคารจะดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยใบนำฝากเงินของธนาคาร นำทั้งสองรายการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร
 4. นำใบแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐฯ และ ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งสองรายการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร โดยแจ้งเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID และ เลขที่อ้างอิง CGI ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร หากไม่มีเลขที่อ้างอิงดังกล่าว หรือ ชำระจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถทำการนัดสัมภาษณ์ได้
 5. . ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยามี 2 ส่วน หลังจากธนาคารรับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะคืนสำเนาใบฝากเงิน (ส่วนของลูกค้า พร้อมตราประทับ) กรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ธนาคารไม่สามารถออกฉบับใหม่ได้หากสูญหาย ผู้สมัครจะไม่สามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หากไม่มีสำเนาใบฝากเงินฉบับนี้
 6. เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว สามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้ตามตารางระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วด้านล่าง กรุณาล็อกอินเข้าโพรไฟล์ของท่านในระบบเพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่านด้วยเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID

คลิก ที่นี่ สำหรับใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คำเตือน: ใบคำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ามีวันหมดอายุ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากใบคำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหมดอายุก่อนที่ผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงิน กรุณากลับมาที่ระบบใหม่และเลือกลิงค์ด้านล่างเพื่อพิมพ์ใบคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ ธนาคารจะไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหากคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของผู้สมัครหมดอายุ ท่านจะได้รับสำเนาใบฝากเงิน ส่วนของลูกค้า พร้อมตราประทับใช้แทนใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุณาเก็บรักษาสำเนาใบฝากเงิน ส่วนของลูกค้านี้ไว้ เพื่อนำเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ในใบเสร็จรับเงินมาทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าต่อไป หากสูญหาย ธนาคารไม่สามารถออกใบใหม่ให้ได้

ทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์วีซ่า

ผู้สมัครทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้ทาง ออนไลน์ หรือ เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ โดยใช้เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

ตารางแสดงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

ระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว
เวลาชำระค่าธรรมเนียม – โอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)
(จันทร์ถึงศุกร์ ไม่รวมวันหยุด)
กำหนดเวลาที่เข้าไปทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้
เริ่มวันจน 14.00 น. 2 วันถัดไป: หลัง 12:00 น.
เวลาชำระค่าธรรมเนียม – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(จันทร์ถึงศุกร์ ไม่รวมวันหยุด)
กำหนดเวลาที่เข้าไปทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้
ทุกเวลา ณ สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันทำการถัดไป หลัง 12:00 น.