การยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าสหรัฐฯ มาก่อน

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

หากท่านเคยมีวีซ่าประเภท B1/B2  หรือ C1/D และต้องการจะต่อวีซ่าทางไปรษณีย์ ท่านสามารถยื่นใบสมัครของท่านทางไปรษณีย์ได้ โดยที่ท่านจะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง  หากท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ

คุณสมบัติสำหรับการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

หากท่านต้องการจะขอวีซ่าชนิดเดียวกันกับที่ท่านเคยได้รับมาก่อน เช่น วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าลูกเรือ ท่านอาจมีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการสัมภาษณ์

หากท่านตอบคำถามทุกข้อด้านล่างว่า “ใช่” (Yes) ท่านอาจมีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

 1. ข้าพเจ้าต้องการจะยื่นขอวีซ่าประเภท B1/B2 หรือ C1/D ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 12 เดือน (ไม่เกิน 1 ปี)  สำหรับผู้ที่ต้องการต่อวีซ่าประเภทอื่นๆท่านจะต้องทำนัดเพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า
 2. ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
 3. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหน้าหนังสือเดินทางของข้าพเจ้าตรงกับข้อมูลในวีซ่าสหรัฐฯที่ข้าพเจ้าเคยได้รับในครั้งก่อน (หากข้อมูลต่างๆ ข้างต้นไม่ตรงกับวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา โปรดแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย)
 4. ข้าพเจ้าเคยทำการพิมพ์ลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้วที่สถานทูตฯ หรือ สถานกงสุล ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน
 • สถานทูตฯและสถานกงสุลสหรัฐฯ เริ่มทำการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2550 หากวีซ่าเดิมของท่านได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 กันยายนพ.ศ. 2550 นั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือครบ 10 นิ้วและท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ได้

         5. ข้าพเจ้าต้องการจะยื่นขอวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งที่ก่อน

 • สำหรับการยื่นต่อวีซ่าประเภท B1/B2 และ C1/D วีซ่าล่าสุดประเภทนี้ของผู้สมัครจะต้องมีอายุการใช้งานเต็มตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และจะต้องไม่มีคำระบุใดๆ ในช่อง Annotation (โปรดทราบว่าผู้สมัครแต่ละสัญชาติอาจจะได้รับอายุการใช้งานเต็มของวีซ่าแต่ละประเภทไม่เท่ากัน)
 • สำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภท C1/D ผู้สมัครจะต้องแนบใบรับรองการทำงานจากบริษัทมาด้วย
 • สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี จะต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร และ สำเนาหน้าวีซ่า B1/B2 (ท่องเที่ยว) ของบิดาหรือมารดา หรือของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วย

        6. ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์กับสถานทูตฯ หรือ สถานกงสุลในเขตพื้นที่ที่ข้าพเจ้ามีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ใน                      ปัจจุบัน ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้ามาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล

       7. บนหน้าวีซ่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับจะต้องไม่มีคำว่า "Clearance Received"  “Waiver granted” หรือ “Fingerprints Waived”              ระบุอยู่

       8. วีซ่าสหรัฐฯที่ข้าพเจ้าได้รับล่าสุดอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของข้าพเจ้า หรือ อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าซึ่งข้าพเจ้า             จะยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์

        9.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
       10. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ ภายใน5ปีที่ผ่านมา
     11. ข้าพเจ้าตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม                DS-160 ทุกข้อ

หากท่านไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ

วิธีการสมัคร

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและตรงตามความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านระหว่างขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2

สร้างโปรไฟล์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภททั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการชำระค่าวีซ่าได้ที่หน้า ธนาคารและวิธีชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม โดยท่านจะต้องเก็บใบเสร็จชำระเงินไว้หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อตอบคำถามและพิมพ์ แบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์

ข้อมูลที่ท่านจะต้องกรอกในขั้นตอนนี้ คือหมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า หมายเลขหนังสือเดินทางและหมายเลขบาร์โค้ด10 หลักที่ระบุไว้บนหน้าแบบฟอร์ม DS-160  หากท่านไม่ทราบหมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถดูได้จาก ที่นี่   

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

 • หนังสือเดินทาง: หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าเพื่อการติดวีซ่า และ มีอายุเหลืออยู่อย่างน้อยหกเดือน

 • หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าสหรัฐฯที่ท่านได้รับล่าสุดซึ่งยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน 12เดือน (หากวีซ่าดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน)
 • แบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด ซึ่งกรอกและยื่นแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
 • รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 2x2 นิ้ว (5x5 เซนติเมตร) พื้นหลังสีขาว ไม่สวมใส่แว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์สี และรูปถ่ายมีอายุไม่เกินหกเดือน
 • ใบยืนยันการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ ที่มีหมายเลข UID และQR โค้ด (The Interview Waiver Confirmation Letter with UID  and QR code)
 • หลักฐานยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนสุดท้ายในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์ไทย

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการยื่นขอวีซ่าลูกเรือ (C1/D)

 • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 14 ปี

 • โปรดคลิกที่นี่สำหรับเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 14 ปี

ระบบจะแจ้งให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้บนแบบฟอร์มและส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ หรือ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่  เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์จะจัดส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้

หมายเหตุ
 • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
 • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
 • โดยทั่วไปแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯอย่างเร่งด่วน กรุณาเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ของท่านได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่