การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าสหรัฐฯมาก่อน 

หมายเหตุ:

  • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ 
  • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ  
  • การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ30 วันทำการ หากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ 
  • สำหรับนักบิน และลูกเรือ ไม่ควรยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์ หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางภายใน 30 วันทำการ
  • ไม่มีการยื่นต่อวีซ่าทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

หากท่านเคยมีวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) หรือ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) และต้องการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ ท่านอาจมีคุณสมบัติในการยื่นใบสมัครของท่านทางไปรษณีย์ โดยท่านต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่างหากท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คลิก  ที่นี่ เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ 

คุณสมบัติสำหรับการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์

หากท่านต้องการต่ออายุวีซ่าชนิดเดียวกันกับที่ท่านเคยได้รับมาก่อน วีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) หรือ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ท่านอาจมีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์  

หากท่านตอบคำถามทุกข้อด้านล่างว่า “ใช่” (Yes) ท่านอาจมีคุณสมบัติในการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์  

 1. ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) หรือ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน (สี่ปี) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ 
 2. ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
 3. ข้าพเจ้าไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศคิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย ซูดาน หรือ อิรัก 
 4. วีซ่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับในครั้งก่อน ไม่ได้สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก  
 • หากสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ
 1. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของข้าพเจ้าตรงกับข้อมูลในวีซ่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับในครั้งก่อน  
 • หากชื่อ และ/หรือ นามสกุลแตกต่างกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน กรุณาแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หากวันเดือนปีเกิด และ/หรือ สัญชาติไม่ตรงกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ
 1. ข้าพเจ้าได้รับวีซ่าครั้งก่อนในขณะที่ข้าพเจ้ามีอายุ 14 ปีขึ้นไป และข้าพเจ้าเคยทำการพิมพ์ลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้ว ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน
 • สถานทูตฯและสถานกงสุลฯ เริ่มทำการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550
 1. ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ หรือวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งก่อน 
 • สำหรับการต่ออายุวีซ่าประเภท C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับล่าสุด  
 • สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า14 ปี ต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร และ สำเนาหน้าวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุของบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่ง หรือทั้งสองท่าน หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 1. ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุวีซ่าสหรัฐฯกับสถานทูตฯหรือสถานกงสุลฯในเขตพื้นที่ที่ข้าพเจ้ามีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจได้รับการติดต่อเพื่อเข้ามาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ
 2. วีซ่าล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้รับไม่มีคำระบุใดๆ ในช่องAnnotation เช่น “Clearance Received” “Waiver Granted” หรือ “Fingerprints Waived
 3. วีซ่าล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือ อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์  
 4. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
 5. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ หรือ หากข้าพเจ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯมาก่อน ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติวีซ่าในภายหลัง ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ากำลังต่ออายุ 
 6. ข้าพเจ้าตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160 ทุกข้อ  

หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น คลิกที่นี่เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ 

วิธีการสมัคร

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม DS-160  

กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกนั้นถูกต้องและตรงตามความจริง หลังจากท่านได้ทำการกดยืนยัน (submitted) แบบฟอร์ม DS-160 ของท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้ 

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้  

ขั้นตอนที่ 2

สร้างโปรไฟล และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า  

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้าค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภทและค่าธรรมเนียมทั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท สำหรับรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาคลิกที่นี่ หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้ 

ขั้นตอนที่ 3

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านเดิมที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อตอบคำถามและพิมพ์บบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด  

ข้อมูลที่ท่านจะต้องกรอกในขั้นตอนนี้คือ  

 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
 • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (คลิกที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า) และ  
 • หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักที่ระบุไว้บนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน  

ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นตอนสุดท้าย)  

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์ไทย (กรุณาตรวจสอบเอกสารตาม checklist ที่ระบุด้านล่าง)  

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนใน checklist ที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด และส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่ เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งหนังสือเดินทางและเอกสารคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้   

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์  

 1. แบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด 
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของท่านซึ่งจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าเพื่อการติดวีซ่า 
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าสหรัฐฯที่ท่านได้รับล่าสุดซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน (หากวีซ่าดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน)  
 4. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด ซึ่งกรอกครบถ้วนและได้ทำการกดยืนยัน (submitted) ออนไลน์แล้ว  
 5. รูปถ่ายสี สองรูป (ขนาด 5x5 เซนติเมตร หรือ 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกินหกเดือน ไม่ได้มีการปรับแต่งหรือดัดแปลง ไม่สวมใส่แว่นตา คอนแทคเลนส์สี หรือหมวก) การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติอาจมีผลให้กระบวนการต่ออายุวีซ่าของท่านล่าช้า และ   
 6. ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการต่ออายุวีซ่าประเภท C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) 

 • จดหมายรับรองการทำงานฉบับล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป หรือผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี

 • คลิก ที่นี่ สำหรับเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารการต่ออายุวีซ่า

หากท่านยื่นเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการต่ออายุวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่