โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า (VWP) อนุญาตให้บุคคลต่างชาติจากบางประเทศเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ (ตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าเยี่ยมเยียน) ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้มีบางประเทศเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว และไม่ใช่ผู้เดินทางทุกคนจากประเทศสมาชิกเหล่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ตามโปรแกรมนี้โดยอัตโนมัติ ผู้เดินทางจากประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าจะต้องยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติการเดินทางผ่าน ระบบอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA)หลังจากนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

*ประเทศสมาชิก
กรีซ
เกาหลีใต้
โครเอเชีย
ชิลี
ซาน มาริโน
ญี่ปุ่น
เดนมาร์ก
ไต้หวัน
นิวซีแลนด์                    
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บรูไน
เบลเยียม
โปรตุเกส

โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอลตา
โมนาโก
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
ลิกเตนสไตน์
ลัตเวีย
ลิธัวเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สิงคโปร์
สหราชอาณาจักร

สเปน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สาธารณรัฐเช็ค
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
อิสราเอล
เอสโตเนีย
ไอร์แลนด์
ไอซ์แลนด์
ฮังการี

บุคคลผู้มีสัญชาติของประเทศสมาชิกตามรายการข้างต้นสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • มีหนังสือเดินทางแบบฝังชิพ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์)
 • ได้รับอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) และ
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดโครงการยกเว้นการขอวีซ่าตามรายละเอียดที่จะอธิบายต่อไปนี้

 สำหรับบุคคลสัญชาติแคนาดา เม็กซิโก และเบอร์มิวดา กรุณาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

* ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึง “ประเทศ” ในหน้านี้ พึงระลึกไว้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์กับไต้หวันปี 1979 กฎหมายมหาชนข้อ 96-8 มาตรา 4(ข)(1) บัญญัติไว้ว่า “[เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ ชาติ รัฐ รัฐบาลที่เป็นของต่างชาติ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ถ้อยคำดังกล่าวจะหมายรวมถึงและกฎหมายดังกล่าวนำมาจะใช้กับไต้หวันด้วย”  22 U.S.C. § 3303(ข)(1)  ดังนั้นการกล่าวถึง “ประเทศ” ในบทบัญญัติข้อกำหนดโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า มาตรา 217 ของพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ 8 U.S.C. 1187 ให้หมายรวมถึงไต้หวันด้วย   ทั้งนี้จะเป็นไปตามนโยบายจีนเดียว (One-China policy)ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายใต้นโยบายนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับไต้หวันมาตั้งแต่ปี 1979

คุณสมบัติ

ในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ผู้เดินทางจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งตามรายการด้านบน และมีหนังสือเดินทางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงการยกเว้นการขอวีซ่า
 • ได้รับอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA)
 • พำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกิน 90 วัน และ
 • เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ
  • ก. ธุรกิจ - วัตถุประสงค์ของการเดินทางที่ท่านได้วางแผนไว้คือเพื่อติดต่อหรือปรึกษาหารือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา วิชาชีพ หรือธุรกิจ หรือการประชุมตามวันที่กำหนด จัดการทรัพย์มรดก หรือเจรจาเพื่อทำสัญญา
  • ข. พักผ่อน/ท่องเที่ยว- วัตถุประสงค์ของการเดินทางที่ท่านได้วางแผนไว้คือเพื่อการพักผ่อน อันได้แก่ การท่องเที่ยว การพักร้อน การหาความบันเทิง การเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การหยุดพัก การเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ การเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา และกิจกรรมหรือการแข่งขันอื่นๆที่คล้ายคลึงกันในฐานะมือสมัครเล่นซึ่งไม่ได้รับเงินตอบแทน
  • ค. ผ่านแดน- ท่านแวะผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังประเทศปลายทาง

หากเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาทางอากาศหรือทางทะเลจะต้อง:

 • มีตั๋วเที่ยวกลับหรือตั๋วสำหรับเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น หากเดินทางโดยใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีสำเนารายละเอียดการเดินทางติดตัวไว้เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบด้วย ผู้เดินทางที่มีตั๋วปลายทางประเทศเม็กซิโก แคนาดา เบอร์มิวดา หรือหมู่เกาะแคริบเบียนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
 • มายของประเทศนั้นๆสายการบินหรือบริษัทเดินเรือที่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า อันได้แก่เครื่องบินขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯในการขนส่งผู้โดยสารภายใต้เงื่อนไขของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า

ในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาทางพื้นดินจากประเทศแคนาดาหรือเม็กซิโก ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารจำเป็นเหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้น เว้นแต่ว่าไม่ต้องมีตั๋วไป-กลับ และไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพึงพอใจว่าท่านมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการดูแลตัวเองครอบคลุมตลอดช่วงที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

อนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA)

ผู้ถือสัญชาติหรือพลเมืองของประเทศในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าที่วางแผนจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นการชั่วคราวจะต้องได้รับอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขออนุมัติการเดินทาง (ESTA) ก่อนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องบินหรือทางทะเลภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 บุคคลผู้ถือสัญชาติของประเทศในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า จะต้องแสดงหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ แม้ว่าท่านจะมีระบบอิเลคทรอนิกส์ ESTA แล้วก็ตาม หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์จะมีสัญลักษณ์ดังนี้บนหน้าปก

หากท่านเป็นพลเมืองจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า และท่านเคยอยู่หรือเพิ่งเดินทางไปประเทศอิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ลิเบีย เยเมน หรือ โซมาเลีย หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2011 โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าได้ ท่านที่มีสองสัญชาติร่วมกับ อิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย และ ซูดานจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าได้

ข้อยกเว้นมีสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางไปประเทศดังกล่าวเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทหารในกองทัพของประเทศโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า หรือ ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ หรือเป็นข้าราชการประจำของประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า

รัฐมนตรีกองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา/กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯอาจอนุมัติข้อยกเว้นนี้ หากได้พิจารณาแล้วว่า การยกเว้นเป็นไปด้วยชอบทางกฏหมาย หรือ เพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงประเทศสหรัฐฯ การยกเว้นนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป ผู้ที่อาจได้รับการยกเว้นคือ

 • ผู้เดินทางไปประเทศอิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ลิเบีย โซมาเลียและ/ หรือเยเมน ในนามตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างภูมิภาค หรือ ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
 • ผู้เดินทางไปประเทศอิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ลิเบีย โซมาเลียและ/ หรือเยเมน ในนามตัวแทนองค์กรอิสระเพื่อสิทธิทางมนุษยธรรม (NGO) และ
 • ผู้เดินทางไปประเทศอิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ลิเบีย โซมาเลียและ/ หรือเยเมน ปฏิบัติหน้าที่นักข่าว
 • ผู้เดินทางไปประเทศอิหร่าน ทำธุรกิจตาม Joint Comprehensive Plan of Action (July 14, 2015) และ
 • ผู้เดินทางไปประเทศอิรักสำหรับธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

แบบฟอร์มสมัครโครงการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า (ESTA) ได้ถูกปรับปรุง ซึ่งได้รวมคำถามที่ระบุคุณสมบัติข้อใหม่นี้ตามกฏหมาย กรุณาใช้ระบบ ESTA ใหม่นี้ ในการระบุว่าท่านอาจได้รับการยกเว้น

ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการยกเว้นการขอวีซ่าควรตรวจสอบสถานะขอว ESTA ก่อนเดินทางที่เว็บไซต์ CBP  https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

อายุการใช้งานคงเหลือของหนังสือเดินทาง:

ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานคงเหลือนานกว่าระยะเวลาที่วางแผนจะพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน ถ้าหากไม่ได้มีข้อตกลงเป็นรายประเทศ ให้สิทธิยกเว้นไว้ หากท่านเดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 90 วัน หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุใช้งานคงเหลือไม่ถึง 90 วัน ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินวันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ

หากท่านถือสัญชาติของประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าแต่หนังสือเดินทางของท่านมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านอาจต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าจากหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือเดินทางของประเทศที่ท่านถือสัญชาติอยู่ ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าได้ และท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้งานได้ของท่าน

การขาดคุณสมบัติ

ผู้เดินทางบางคนอาจขาดคุณสมบัติในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า อันได้แก่บุคคลที่เคยถูกจับกุม แม้ว่าการจับกุมนั้นจะไม่ได้นำไปสู่การตัดสินโทษทางอาญาก็ตาม บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม (แม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษ นิรโทษกรรม หรือการลดโทษก็ตาม) บุคคลที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง บุคคลที่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือถูกเนรเทศออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลที่เคยพำนักอยู่เกินเวลาตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่ามาก่อน ผู้เดินทางที่มีลักษณะดังที่ได้กล่าวมานี้จะต้องยื่นขอวีซ่า หากพยายามที่จะเดินทางโดยไม่มีวีซ่า ผู้นั้นจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า และบทบัญญัติการป้องกันการเดินทางเพื่อการก่อการร้ายปี 2015 กำหนดให้ผู้ที่เคยเดินทางหรืออยู่ในประเทศอิหร่าน เกาหลีเหนือ อิรัก ลิเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย หรือ เยเมน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2011 เป็นต้นไป (ยกเว้นผู้ที่เดินทางด้วยเหตุผลด้านการทูต หรือการทหารเพื่อปฏิบัติงานให้กับประเทศของตนในโปรแกรมการยกเว้นการขอวีซ่า)หรือ ผู้เดินทางที่เป็นพลเมืองอิหร่าน เกาหลีเหนือ อิรัก ซูดาน หรือ ซีเรีย เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ท่านสามารถดูรายละเอียด และบทบัญญัติการป้องกันการเดินทางเพื่อการก่อการร้ายปี 2015 ได้ที่เว็บไซต์ ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

ผู้เดินทางที่เคยกระทำผิดกฎหมายจราจรซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ แต่ไม่ได้ถูกจับกุมและ/หรือถูกตัดสินโทษจากความผิดดังกล่าว อาจเดินทางได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากมีคุณสมบัติอื่นๆตรงตามที่กำหนด หากการกระทำผิดกฎหมายจราจรเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและท่านมีค่าปรับที่ค้างชำระ หรือท่านไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาของศาล ท่านอาจจะถูกออกหมายจับและอาจมีปัญหาตอนขอเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นท่านควรจัดการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยติดต่อศาลที่เคยให้ท่านต้องไปรายงานตัว หากท่านไม่ทราบข้อมูลติดต่อของศาลดังกล่าว สามารถหารายละเอียดได้ในอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.refdesk.com

การเดินทางโดยได้รับการยกเว้นวีซ่านั้นไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่วางแผนจะมาศึกษาต่อ ทำงาน หรือพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานานเกิน 90 วัน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ (จากนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียน เป็นต้น) ในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางดังที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องมีวีซ่า หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่าผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นวีซ่านั้นเดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรือพำนักเกิน 90 วัน เจ้าหน้าทีจะปฏิเสธไม่ให้ผู้นั้นเข้าประเทศ

ผู้สมัครที่ถือสัญชาติแคนาดาและเม็กซิโก

ประเทศแคนาดา เม็กซิโก และเบอร์มิวดาไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ทั้งนี้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติมีข้อบัญญัติในส่วนอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับผู้ถือสัญชาติแคนาดาและเบอร์มิวดาในบางกรณี ดูรายละเอียดได้จาก พลเมืองของประเทศแคนาดาและเบอร์มิวดา เนื่องจากบุคคลสัญชาติแคนาดา เม็กซิโกและเบอร์มิวดาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ดังนั้นผู้ถือสัญชาติดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ต้องสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านหรือหนังสือเดินทางไบโอเมตริก นอกจากนี้ให้พึงระลึกว่ายังมีผู้ถือสัญชาติแคนาดาและเบอร์มิวดาบางคนที่ต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา

การถูกปฏิเสธ ESTA

ผู้เดินทางซึ่งถูกปฏิเสธการขออนุมัติเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) จะไม่สามารถเดินทางตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าได้ กรุณาสมัครขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) กรุณาติดต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ