การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้สมัครที่มีอายุ80 ปีขึ้นไปหรือสมัครให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ได้ หากท่านตอบคำถามทุกข้อด้านล่างว่า “ใช่”  (Yes) ท่านอาจมีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

       • ข้าพเจ้าต้องการสมัครวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ  วีซ่านักท่องเที่ยว (B1/B2) 
       • ข้าพเจ้ามีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
       • ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศไทยขณะที่สมัคร
       • ข้าพเจ้าไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศคิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย ซูดาน หรือ อิรัก
       • ข้าพเจ้าตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160 ทุกข้อ
       • ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
       • ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ ภายในห้าปีที่ผ่านมา
       • ข้าพเจ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ แต่ภายหลังได้รับการอนุมัติวีซ่า และเป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
        กำลังยื่นต่ออายุ

     คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14  ปี

       • ในขณะที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างน้อย 1 คนของท่านจะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ประเภทนักธุรกิจ/นักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อยู่แล้ว
       • ทั้งบิดา มารดา และผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด)

     หากท่านไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูต

วิธีการสมัคร

หากท่านหรือบุตรของท่านมีคุณสมบัติเพียงพอในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ตามที่ได้ระบุข้างต้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ด้านบน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและตรงตามความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านระหว่างขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้ 

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่กรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภททั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการชำระค่าวีซ่าได้ที่หน้า ธนาคารและวิธีชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม โดยท่านจะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บใบเสร็จชำระเงินไว้หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

 ขั้นตอนที่ 3

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่ “การยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ” บนเมนูด้านซ้ายมือ ระบบจะเริ่มต้นกระบวนการยื่นวีซ่าทางไปรษณีย์ของท่าน และกำหนดวันในการยื่นเอกสาร

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

   • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
   • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว
   • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

   • หนังสือเดินทาง: หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าเพื่อการติดวีซ่า และ มีอายุเหลืออยู่อย่างน้อยหกเดือน
   • แบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด ซึ่งกรอกครบถ้วนและได้ทำการกดยืนยัน (submitted) ออนไลน์แล้ว
   • รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 2x2 นิ้ว (5x5 เซนติเมตร) พื้นหลังสีขาว ไม่สวมใส่แว่นตา และไม่สวมคอนแทคเลนส์สี และรูปถ่ายมีอายุไม่เกินหกเดือน
   • ใบยืนยันการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ ที่มีหมายเลข UID และQR โค้ด (The Interview Waiver Confirmation Letter with UID and QR code)
   • หลักฐานยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
   • สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี:

             - สำเนาใบสูติบัตร หรือ เอกสารการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

             - สำเนาหน้าวีซ่า B1/B2 (ท่องเที่ยว) ของบิดาหรือมารดา หรือของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่หมดอายุในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่ามาด้วย

ขั้นตอนสุดท้ายในการยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์ไทย

ระบบจะแจ้งให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการยื่นวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้บนแบบฟอร์มและส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ หรือ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่  เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์จะจัดส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้

หมายเหตุ
   • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
   • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณืหรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
   • โดยทั่วไปแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์จะต้องใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯอย่างเร่งด่วน กรุณาเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยื่นยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ของท่านได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่