การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ให้บริการเฉพาะที่สถานทูตสหรัฐฯกรุงเทพฯเท่านั้นและใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ โปรดทราบว่าท่านสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนประเภท F, M , J และวีซ่าทำงาน (petition-based visas) ผ่านทางไปรษณีย์ได้แล้ว สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ ข้อกำหนด และคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ กรุณาดูที่นี่


ผู้สมัครวีซ่าที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติพม่าทุกท่านที่จะสัมภาษณ์วีซ่าที่ประเทศไทยจะต้องกรอกแบบสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม ที่นี่ โปรดนำแบบสอบถามที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมาด้วยในวันสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่


ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเร่งด่วน กรุณาศึกษาคุณสมบัติในการยื่นขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนได้ ที่นี่


การทำนัดสัมภาษณ์สำหรับวีซ่าทำงาน (ได้แก่ H, L, P, O, Q, R, E3, CNMI, CW1, CW2) และวีซ่าประเภทอื่นๆ (ได้แก่ I, TD, TN, U, T) เปิดให้บริการเฉพาะที่สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ เท่านั้น สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ไม่เปิดให้บริการวีซ่าประเภทเหล่านี้


ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว (ค่าธรรมเนียม MRV) ทั้งหมดที่ชำระก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ได้หมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถต่ออายุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ ผู้สมัครจะต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือยื่นใบสมัครการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 โปรดทราบว่าท่านไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 แต่ท่านจำเป็นต้องจองนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าไว้ภายในวันที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และมีนัดสัมภาษณ์อยู่แล้ว จะได้รับคำแจ้งเตือนไม่ให้เปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของตนเองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครเปลี่ยนแปลงนัดสัมภาษณ์วีซ่าหลังจากวันที่ดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวและทำการยื่นสมัครวีซ่าใหม่อีกครั้ง


รัฐบาลสหรัฐฯ จะยุติข้อกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารอากาศยานระหว่างประเทศหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมเป็นต้นไป ผู้โดยสารอากาศยานระหว่างประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ และถือวีซ่าชั่วคราว ไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสเพื่อขึ้นเครื่องไปยังประเทศสหรัฐฯ อีกต่อไป ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องการกลับมาเดินทางทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง ซึ่งแก้ไขโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป เมื่อประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องการกลับมาเดินทางทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งถูกเพิกถอน


ระยะเวลารอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่แสดงบนเว็บไซต์ travel.state.gov หมายถึงระยะเวลาสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยหรือผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น ผู้สมัครวีซ่าที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยจะเห็นวันนัดสัมภาษณ์หลังจากจองนัดในฐานะผู้ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย(Non-resident)ได้อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th_th เท่านั้น

โปรดทราบว่าระยะเวลารอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าของผู้สมัครที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยจะมีระยะเวลานานกว่าของผู้สมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยหรือผู้สมัครสัญชาติไทย ผู้สมัครชาวต่างชาติที่จองนัดในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย (Regular) ต้องแสดงใบอนุญาตหรือวีซ่าระยะยาวประเทศไทยในวันสัมภาษณ์วีซ่า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์


สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ เป็นความรับผิดชอบของท่านในการนำล่ามแปลภาษามาในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน โดยล่ามแปลภาษาของท่านจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางติดตัวมาในวันนัดหมาย


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) กําหนดให้ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสที่กำหนดจึงถือได้ว่าผลตรวจสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ กําหนดว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผู้สมัครวีซ่าได้รับต้องผ่านการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจยกเว้นได้ในประเทศที่มีวัคซีนไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่วัคซีนไม่เหมาะสมกับอายุของผู้สมัคร กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถดูประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯได้ ที่นี่


ผู้สมัครวีซ่าจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำเมื่อคำร้องของท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับวันนัดสัมภาษณ์ กรุณาอย่าทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลโดยตรงจากแผนกวีซ่าถาวร สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ถึงแม้ว่าคำร้องของท่านจะมีสถานะเป็น “Ready” แล้วก็ตาม หากคำร้องของท่านมีสถานะเป็น “Ready” เกินกว่า 30 วัน และท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว ท่านสามารถอีเมลเพื่อสอบถามสถานะคำร้องล่าสุดของท่านที่ visasbkk@state.gov โปรดทราบ: หากท่านไม่พบวันที่สามารถทำการจองวันนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าถาวร แสดงว่าวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งหมดเต็มแล้ว แผนกวีซ่าถาวรเปิดตารางวันนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นระยะ กรุณาติดตามวันนัดสัมภาษณ์ที่ว่างสำหรับการจองนัดหมายบนเว็บไซต์ต่อไป


โปรดทราบว่าท่านควรสวมหน้ากากเมื่อท่านเดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่าเดินทางมายังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ และโปรดเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์ของท่าน


โปรดทราบ: ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ก่อนทำจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า โปรดอัปเดตโปรไฟล์ของท่านที่มีหมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 โดยการคลิก “อัปเดตโปรไฟล์” ในเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านทำการจองนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ โปรดใช้หมายเลขบาร์โค้ดจากแบบฟอร์ม DS-160 อันล่าสุดของท่าน หากท่านได้ทำการจองนัดสัมภาษณ์โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน ท่านต้องทำการอัปเดตหมายเลขบาร์โค้ดนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และจะต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดอันใหม่

สำหรับผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่: โปรดพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 และใบยืนยันการนัดหมาย และนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์

 


Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร